Hoofdstuk 4 Begrotingsrichtlijnen 2021

Toelichting

Tussentijdse voorstellen met financiële gevolgen
(drie O’s)

Tussentijdse voorstellen met financiële gevolgen komen alleen in aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Zwart blokje (investeringen)

In het investeringsplan 2021-2024 kunnen voornemens met een zwart blokje worden gemarkeerd. Dit betekent dat bij de vaststelling van het investeringsplan bij de Begroting 2021 de kredieten/budgetten meteen beschikbaar worden gesteld.

Doorlooptijd kredieten

De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar, tenzij wordt aangetoond dat door bijzondere omstandigheden een langere doorlooptijd noodzakelijk is.

Indexatie exploitatiebudgetten en reserves

Het percentage is gebaseerd op gegevens bij de gemeentefondscirculaire van september 2019. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2021 is 1,8%. Dit percentage gebruiken we voor aanpassing van de exploitatiebudgetten en reserves.

Indexatie loonkosten

De laatst afgesloten CAO loopt van 1-1-2019 tot 1-1-2021. Deze is verwerkt in het budget salarissen.
Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2021 en volgende jaren is gemiddeld 2,2%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen in de gemeentefondscirculaire september 2019.

Indexatie subsidies

Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het laatst bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. Het percentage voor 2021 bedraagt 2,6% (= CPI 2019).

Indexatie tarieven

De belastingen en tarieven verhogen met 1,8%. Dit percentage is een combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging bij de overheid. Het percentage is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2019 en gebruikt bij de gemeentefondscirculaire van september 2019.

Rentepercentage

De rekenrente kapitaallasten investeringen is 0,5%.

Rentepercentage vennootschapsbelastingplichtige activiteiten

Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage 0,75 %. Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen per balansdatum aan het begin van het betreffende boekjaar.

Gemeentefonds circulaires verwerken

De belangrijkste mutaties in het Gemeentefonds maakt het rijk bekend via circulaires in mei en september. We verwerken de financiële uitkomst van de meicirculaire in de Bestuursrapportage (najaar) van het lopende jaar. De financiële uitkomst van de septembercirculaire verwerken wij in de Kadernota van het volgende jaar.

Taakstellende uren uitgangspunten

Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties zetten wij interne uren in. Dit houdt in dat wij de kredieten inclusief de benodigde interne uren ramen. De bijbehorende salarislasten inclusief overhead verhogen het krediet. Het voordeel is dat deze lasten jaarlijks niet op de reguliere begroting drukken.
Wij ramen hiervoor € 675.000 aan structureel lagere lasten in de begroting.

Aantal inwoners (per 1 januari)

2020

2021

2022

2023

 

33.691

33.725

33.750

33.775

 

Hoewel men regionaal nog steeds uitgaat van een dalend aantal inwoners, gaan we nu uit van een kleine toename van 25 inwoners per jaar. Dit is gebaseerd op de toename in 2019 van 139 inwoners.

Woningvoorraad (per 1 januari)

2021

15.171

2022

15.258

2023

15.345

2024

15.432

 

De aantallen woningen zijn gebaseerd op de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de toename van het aantal woningen is een inschatting gemaakt op basis van de planningslijst woningbouw.


Beslispunt 5:

Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2021.