Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief

Toelichting

Tegen de achtergrond van de voortdurende coronacrisis, werkten wij de afgelopen tijd aan de kadernota 2022. De laatste kadernota die het licht ziet in deze bestuursperiode. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen tegen die tijd ook ver op de terugtocht te zijn uit de pandemie die nu al lang zo’n zware stempel drukt op onze samenleving. We gaan dus een boeiend jaar tegemoet. Ondertussen hebben we nog steeds te maken met de crisis en de ingrijpende gevolgen daarvan. Dit heeft onverminderd onze aandacht en we bieden steun waar dat kan. We zetten met deze kadernota in op een gezonde financiële overdracht naar het nieuwe gemeentebestuur. Met daarbij de nodige financiële armslag om het hoofd te bieden aan de mogelijke gevolgen van de crisis op de langere termijn.

Behoud van voorzieningen en leefbaarheid
De afgelopen jaren hadden we te maken met financiële tegenwind. Vaak voortkomend uit Rijksbeleid. Het was soms ronduit frustrerend wanneer bij het maken van verantwoorde keuzes steeds vaker maatregelen ter sprake kwamen die een aantasting konden betekenen van ons voorzieningenniveau en onze leefbaarheid. Desondanks lukte het ons steeds om een structureel sluitende begroting voor te leggen. Onzekerheid over de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds was voor ons aanleiding om bij de Begroting 2021 een pas op de plaats te maken. Hiermee konden we op dat moment onomkeerbare besluiten die ons sociale cement aantasten voorkomen.

Sluitend meerjarenperspectief
Hoewel nog onzeker, lijkt op dit moment de situatie zich gunstiger te ontwikkelen. De voorlopige uitkomst van de herverdeling Gemeentefonds lijkt positief. De kabinetsformatie brengt mogelijk extra financiële ruimte voor gemeenten. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld, meer geld voor jeugdhulp, het afschaffen van het abonnementstarief en het afschaffen van de opschalingskorting.

Scherper aan de wind zeilen
De ontwikkelingen op Rijksniveau zijn onzeker. Daarom kiezen we in deze kadernota voor scherp begroten. We maken daarmee geld vrij. Dit vormt de kern van onze bezuinigingsvoorstellen. Daarmee zeilen we scherper aan de wind en creëren ruimte voor noodzakelijk nieuw beleid. Met deze stap nemen we een risico. Tegenvallers leiden mogelijk eerder tot overschrijdingen dan voorheen. Door de onzekerheid rond de gevolgen van de pandemie en het in stand houden van onze leefbaarheid is dit voor ons een goed onderbouwde keuze.

Nieuw beleid
In deze kadernota maken we ook ruimte voor nieuw beleid. Enerzijds om ons collegeprogramma mogelijk te maken, anderzijds om dringende zaken in gang te zetten zodat het nieuwe gemeentebestuur hiermee voortvarend aan de slag kan. Voorbeelden zijn het laanbomenbeheer buitengebied, ventilatie van schoolgebouwen, fysieke maatregelen Nota mobiliteit, onderzoeken woningbouwopgave.

‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem inspireert!’
In 2018 gingen we voortvarend aan de slag met ons collegeprogramma ’Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem inspireert!’. In deze kadernota geven we invulling aan de laatste activiteiten om de opdracht waar te maken die wij onszelf oplegden. We zijn er trots op wat we de afgelopen jaren samen met de Lochemse samenleving hebben bereikt. Bij het opstellen van deze kadernota plaatsen we de plannen die we nog willen inzetten ook in het perspectief van ons collegeprogramma. Een kort en niet uitputtend overzicht hiervan treft u in bijlage 1.
Met deze kadernota zetten we de laatste puntjes op de ‘i’. Daarbij het besef dat het nooit af is. Ambities hebben we nog genoeg! Zoals gezegd zijn er in maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is goed dat het nieuwe gemeentebestuur zijn ambities waar kan maken. We vertrouwen erop daar met deze kadernota ruimte voor te bieden.