Hoofdstuk 5 Beslispunten

Toelichting

Beslispunt 1:
Instemmen met :
a. Het beschikbaar stellen van het budget nieuw beleid voor het jaar 2021 met een totaalbedrag van € 59.500. Het gaat om de volgende activiteiten:

Omschrijving Bedragen x €
Vroegsignalering van schulden 35.000
Verlenging DVO coördinatie energiecoaches subsidie regionale energieloket, provincie -/- 13.000
Extra inzet landbouw 37.500
Onderzoeken in de pré projectfase woningbouwopgave 19.000
Reserve Wonen -/- 19.000

b. Het nieuw beleid 2022 en verder, betrekken bij het opstellen van de Begroting 2022.


Beslispunt 2:

Instemmen met het budget neutraal verwerken in de begroting van het woonplaatsbeginsel Jeugdwet


Beslispunt 3:

Instemmen met het bijstellen van de begroting met alle incidentele en structurele financiële mutaties uit bijlage 3 van de Kadernota 2022. 

Inclusief het laten vervallen van de volgende kredieten; Digitale Agenda: bedragen in €
a. 2019 krediet 112.000
b. 2020 deel krediet 20.500
c. 2021 deel krediet 47.500
d. 2022 deel krediet 45.000
En het beschikbaar stellen van de volgende ICT-kredieten:
e. Hardware 2024 35.000
f. Switches 2024 15.000
g. Smartphones 2025 120.000
h. Hardware 2025 5.000
I. Switches 2025 15.000

 

Beslispunt 4:
Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen voor 2021 en verder en de structurele gevolgen verwerken in de budgetten. Het gaat om de volgende voorstellen:

bedragen in €
Overzicht bezuinigingsvoorstellen Kadernota 2022
Nr. Progr. Taakstellingen I/S 2021 2022 2023 2024 2025
1 0 Wettelijk verplichte budget 'onvoorzien' naar minimum S 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
2 0 Budget te betalen vennootschapsbelasting laten vervallen S 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000
3 6 Afname uitgaven begeleiding WMO S 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
4 6 Huishoudelijke hulp S 100.000 90.000 85.000 85.000 85.000
5 6 Jeugdhulp PGB S 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
6 6 Jeugdhulp uitvoeringskosten S 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 6 BUIG I/S 728.000 348.000 348.000 348.000 348.000
8 6 Bijzondere bijstand S 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
9 7 Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit S 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal 1.214.000 844.000 839.000 839.000 839.000

 

Beslispunt 5:
Instemmen met:
a. de onttrekking van een bedrag van € 439.000 aan de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort 2022.
b. het opheffen van de onttrekking aan de Algemene Reserve van € 483.000 voor het verwachte begrotingstekort 2021, zoals besloten bij de Begroting 2021.

Beslispunt 6:
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2022.