Hoofdstuk 4 Begrotingsrichtlijnen 2021

Toelichting

Tussentijdse voorstellen met financiële gevolgen (drie O’s)

Tussentijdse voorstellen met financiële gevolgen komen alleen in aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Zwart blokje (investeringen)

In het investeringsplan 2022-2025 kunnen voornemens met een zwart blokje worden gemarkeerd. Dit betekent dat bij de vaststelling van het investeringsplan bij de Begroting 2022 de kredieten/budgetten meteen beschikbaar worden gesteld.

Doorlooptijd kredieten

De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar, tenzij wordt aangetoond dat door bijzondere omstandigheden een langere doorlooptijd noodzakelijk is.

Indexatie exploitatiebudgetten en reserves

Het percentage is gebaseerd op gegevens bij de gemeentefondscirculaire van mei/september 2020. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2022 is 1,5%. Dit percentage gebruiken we voor aanpassing van de exploitatiebudgetten en reserves.

Indexatie loonkosten

De laatst afgesloten CAO loopt van 1-1-2019 tot 1-1-2021. Deze is verwerkt in het budget salarissen.
Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2022 en volgende jaren is gemiddeld 1,5%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen in de gemeentefondscirculaire mei/september 2020.

Indexatie subsidies

Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het laatst bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. Het percentage voor 2022 bedraagt 1,3% (= CPI 2020).

Indexatie tarieven

De belastingen en tarieven verhogen met 1,4%. Dit percentage is een combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging bij de overheid. Het percentage is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2021.

Rentepercentage

De rekenrente kapitaallasten investeringen is 0,5%.

Rentepercentage vennootschapsbelastingplichtige activiteiten

Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage 1%. Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande lening portefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen per balansdatum aan het begin van het betreffende boekjaar.

Gemeentefonds circulaires verwerken

De belangrijkste mutaties in het Gemeentefonds maakt het rijk bekend via circulaires in mei en september. We verwerken de financiële uitkomst van de meicirculaire in de Bestuursrapportage (najaar) van het lopende jaar. De financiële uitkomst van de septembercirculaire verwerken wij in de Kadernota van het volgende jaar.

Taakstellende uren uitgangspunten

Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties zetten wij interne uren in. Dit houdt in dat wij het investeringsbedrag inclusief de benodigde interne uren ramen. Hierdoor ontstaat het voordeel dat deze salarislasten niet meer op de reguliere begroting drukken.
Wij ramen hiervoor € 615.000 structureel lagere lasten in de begroting.

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Jaarlijks nemen wij een geactualiseerd overzicht op van de wijzigingen in baten en lasten van de grondexploitaties conform de Notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ van de commissie BBV.

Aantal inwoners (per 1 januari)

2022

34.050

2023

34.150

2024

34.250

2025

34.350

 

Op grond van de ontwikkeling van de afgelopen jaren gaan we uit van een toename van 100 inwoners per jaar. Hierbij houden we ook rekening met de geschatte toename van het aantal woningen.

Woningvoorraad (per 1 januari)

2022

15.457

2023

15.539

2024

15.672

2025

15.782

 

De aantallen woningen zijn gebaseerd op de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de toename van het aantal woningen is een inschatting gemaakt op basis van de planningslijst woningbouw. Daarbij is de aanname dat: in 2022 de woningen worden opgeleverd die vergund zijn, maar waarvan de bouw nog niet is gestart; in 2023 de harde plannen opgeleverd worden (die in de categorie t/m 2024 zitten); in 2024 de zachte plannen opgeleverd worden (die in de categorie t/m 2024 zitten).


Beslispunt 6:
  
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2022.