Coronacrisis

Coronacrisis

Coronavirus – een pandemie

 • 27 februari eerste Corona besmetting in Nederland gemeld
 • Sinds 11 maart 2020 als pandemie erkend
 • 21 juli 6.136 officieel gemelde overledenen, daadwerkelijke sterftecijfers veel hoger
 • Voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een groot deel werd stilgelegd
 • Ingrijpende gevolgen voor economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein

Coronavirus - brede impact op gemeente

 • College Lochem tracht schade zo goed mogelijk te beperken, om te voorkomen dat we op de lange duur voorzieningen kwijt raken
 • Waar mogelijk hulp geboden aan organisaties bij uitvoering Corona maatregelen
 • De Corona effecten gaan ook niet voorbij aan de eigen organisatie. De belastbaarheid en uitval van medewerkers baart zorgen
 • Mede hierdoor vindt her prioritering van werkzaamheden plaats die in de Burap 2020 zijn weerslag krijgt
 • Burap 2020 met open einden

Coronavirus – maatregelen Lochem

 • Sport en sportaanbieders ondersteund
 • Dorpshuizen, zwembaden en binnensport accommodaties ondersteund
 • Capaciteit geleverd om TOZO regeling uit te voeren
 • Inzet team economie en participatie
 • Continuïteit zorg (doorbetalen zorgaanbieders etc.)
 • Aangepast contact houden met cliënten door ’t Baken, alternatieven voor huisbezoeken
 • Faciliterend handhaven (zorgen dat zoveel mogelijk door kon gaan)
 • Voortzetten reguliere processen (dienstverlening, bestuurlijk politieke besluitvorming)

Indicatie financiële effecten Coronacrisis

 • TOZO 1 en 2 (volledige compensatie Rijk)                      € 7.172.000
 • Compensatiebedrag Rijk voor 2020 bedraagt              € 465.000
 • Compensatiebedrag Provincie voor 2020 bedraagt  € 95.000
 • Financiële effecten 2020 Lochem:                             plm. € 176.000
  (tot  moment opstellen burap gekwantificeerd)
 • Vorming bestemmingsreserve Corona, toevoeging saldo Corona ad € 384.000
 • Najaar 2020 zullen onduidelijkheden scherper en duidelijker worden (via Jaarrekening 2020 gepresenteerd

Veel in beeld, nog onduidelijk zijn o.a. de effecten voor 2020 m.b.t.:

 • Minder inkomsten Toeristenbelasting
 • Extra lasten BUIG: (bijzondere) bijstand
 • Extra uitgaven schuldhulpverlening
 • Extra compensatie WMO & Jeugdaanbieders
 • OZB opbrengsten (i.v.m. faillissementen)
 • Afboeking diverse openstaande vorderingen

Voorlopige conclusie

 • Rijkscompensatie voor 2020 vanwege Corona is naar verwachting toereikend voor financiële effecten 2020
 • Begroting 2021 vervolg Corona effecten

Kadernota 2022
Via Kadernota 2022 worden financiële effecten Corona 2021 en volgende jaren gepresenteerd).