Financieel meerjarenperspectief

Financieel meerjarenperspectief

 

Bedragen in €                                                                                                                                                                                                                                  - = nadeel
  2020 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 355.000 581.000 1.245.000 1.245.000
Amendement brandweerkazerne Almen (burap 2019) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Saldo Begroting 2020 (na amendement) 12.000 367.000 593.000 1.257.000 1.257.000
Raadsbesluiten:          
Nota Waarderen, activeren en afschrijven (Raad 09-03-2020) 145.000 35.000 10.000 5.000 -
't Baken (formatie, software; na amendement -745.000 -362.000 -362.000 -362.000 -361.000
Ondersteuning Thuis (huisbezoeken) -48.000 - - - -
Nieuwbouw scholen Laren (extra investering van  € 1,1 mln) - - - -46.000 -46.000
Saldo na besluiten Raad -636.000 40.000 241.000 854.000 850.000
Kadernota 2021 (alleen besluitvorming over 2020):          
Nieuw beleid -110.000 - - - -
Financiële mutaties 419.000 - - - -
Totaal ombuigingen 305.000 - - - -
Onttrekking Algemene Reserve (dekking begrotingstekort) - - - - -
Saldo -22.000 40.000 241.000 854.000 850.000
Moties en amendementen Kadernota 2021 - -390.500 53.500 33.500 60.500
Saldo na Kadernota 2020 -22.000 -350.500 294.500 887.500 910.500
Financiële mutaties Bestuursrapportage 2020 -193.000 8.500 197.500 -71.500 -480.500
Begrotingssaldo -215.000 -342.000 492.000 816.000 430.000
 
Meerjareneffect Kadernota 2021 nog te verwerken in de Begroting 2021:
Nieuw beleid 2021 en verder   -1.044.000  -656.000  -656.000  -592.000 
 Financiële mutaties 2021 en verder   802.000  -1.841.000  -2.043.000  -1.375.000 
 Ombuigingsmaatregelen 2021 en verder   565.000  903.000  1.159.000  1.289.000 
 Corona-effecten 2021 en verder   p.m.  p.m.  p.m.  p.m. 
 Saldo -215.000  -19.000  -1.102.000  -724.000  -248.000