Per programma

De ontwikkelingen en afwijkingen worden in dit hoofdstuk per programma weergegeven.

Programma 0. Algemene Middelen

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Accommodatiebeheer
Het project Accommodaties Gorssel heeft in de planning (o.a. door Corona) een achterstand opgelopen waardoor het raadsvoorstel doorschuift naar 2021. Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken bij zwembaden, sportzalen en andere accommodaties inzake de verdere verduurzaming en efficiëntie in exploitatie.
Voor zowel de begeleiding inzake het project Gorssel als de diverse onderzoeken is externe deskundigheid noodzakelijk. Voor 2020 is dit budgettair geregeld maar nog niet voor 2021. Deze financiële mutatie is berekend op € 60.000.

Taakstelling MOP
Bij de vaststelling van het MOP en bepaling van de bezuiniging bij de Kadernota 2020 is ervan uitgegaan dat er bezuinigd kon worden op groot onderhoud. Nieuw inzicht leidt tot de conclusie dat een besparing wel mogelijk is, maar alleen op termijn door een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Deze lagere dotatie nemen wij op wanneer wij het MOP actualiseren, het huidige MOP bestrijkt de periode 2018-2022. Daarnaast is het zoveel mogelijk op afstand zetten c.q. afstoten van accommodatiebeheer in de praktijk weerbarstiger.
De taakstelling moet derhalve naar beneden worden bijgesteld. De taakstelling wordt met 75% naar beneden bijgesteld op basis van de verhouding groot onderhoud versus klein onderhoud.

Programma 2. Verkeer en Vervoer

Ontwikkelingen

Rondweg Lochem
De aanbesteding start in 2020. Gunning volgt in 2021. Aansluitend betalen wij de bijdrage van € 2 miljoen aan de provincie. Realisatie staat gepland voor 2023, afronding in 2024.

Realisatie traverse Eefde Zuid
De planvorming is grotendeels afgerond. Na participatie bleek er een breed gedragen wens voor aanpassing van het fietspad te zijn. Deze wens is onderzocht, lijkt haalbaar, maar vraagt om aanpassing van de overweg. We startten een traject met ProRail om hiervoor toestemming te krijgen. Hierdoor is opnieuw vertraging ontstaan, maar na akkoord ontstaat een beter, veiliger en breder gedragen plan. Er blijven onzekere factoren (aanbesteding, financiële effecten planaanpassing), waardoor niet zeker is of we het plan volledig binnen het beschikbare krediet realiseren. Na aanbesteding informeren we de raad hierover via een memo.

De reconstructie Haalmansweg
Voeren we in 2021 uit, in 2020 komt alleen de planfase ten laste van het krediet. Kredietaanvraag eind 2020.

30km zone Lochemseweg Epse
De realisatie van het plan kan worden uitgevoerd na overdracht van de weg (gedeelte binnen de bebouwde kom) van provincie naar gemeente. Wij sturen op uitvoering in 2021.

Verkeerseducatie
Onder andere door de gevolgen van Covid-19 worden in 2020 minder acties uitgevoerd gericht op verkeerseducatie. Om die reden stellen we voor een budget van € 20.000 aan te wenden voor fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nota mobiliteit
Voor het opstellen van een nieuwe nota mobiliteit is voor 2020 € 30.000 beschikbaar. Het proces om te komen tot de nieuwe nota start in 2020 en ronden we af in 2021. 50% van de geraamde kosten schuift om die reden door naar 2021.

30 km/uur verkeersveiligheid
Door de werkzaamheden aan de A1 en de provinciale weg N332 (Laren-Holten) kozen we ervoor om uitvoering van de Rengersweg in Laren naar 2021 door te schuiven. Hiermee voorkomen we dat overmatige verkeershinder ontstaat. Daarnaast hebben we een overschrijding op dit budget door de werkzaamheden in Hoofdstraat in Gorssel van € 13.000. De noodzakelijke aanpassingen maakten de snelheidsremmers een stuk duurder. In totaal is er in 2021 € 70.000 nodig.

Uitvoering van de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)
Is door ProRail naar 2021 geschoven. Ook actualiseerde ProRail de kostenraming. Door kostenstijgingen moeten wij nu een bedrag van € 867.500 betalen i.p.v. € 775.000. Eind 2019 hebben wij subsidie ontvangen van de provincie Gelderland van € 800.000. Deze subsidie gebruiken we om het provinciale deel van de uitvoeringskosten te dekken. Er loopt nog een aanvraag bij de provincie voor een aanvullende subsidie.

Programma 3. Economie

Ontwikkelingen

Regiodeal
In het kader van de regiodeal wordt een project toekomstbestendige bedrijventerreinen opgestart, waarbij Lochem een cofinanciering levert van € 20.000 voor 2020 en 2021. Met het project wordt het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bestaande bedrijventerreinen en het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Diekink voorgestaan.

Inspiratiecentrum VVV
We gaan er op dit moment nog vanuit dat het inspiratiecentrum VVV voor maart 2021 (start volgend seizoen) gerealiseerd wordt. Hiervoor sluiten we een intentieovereenkomst in 2020. Onze bijdrage voor het realiseren van € 40.000 schuiven we door naar 2021. De bijdrage voor de exploitatie in 2020 van € 20.000 vervalt; voor 2021 e.v. is hiervoor structureel € 20.000 beschikbaar.

Visie Goorseweg en Scheggertdijk
Door capaciteitsproblemen lopen het ontwikkelen van de visie bedrijventerrein Goorseweg en visie Scheggertdijk vertraging op. De betreffende (restant) budgetten van € 34.000 en € 50.000 hevelen we over naar 2021. De visie bedrijventerrein Goorseweg is wel zo goed als afgerond. De samenhang met andere projecten zoals rondweg Lochem en de stationsomgeving is complex. Dat maakt het project omvangrijker.

Programma 4. Onderwijs

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw Vullerschool( Gorssel)
Verschuift naar 2021. Het onderzoek of aansluiting bij brede ontwikkeling in Gorssel haalbaar is, loopt. Het voorbereidingskrediet ( €220.000) schuiven we door naar 2021 en wordt geïndexeerd .

Verbouwing Barchschole (Barchem)
Verschuift naar 2021. Na akkoord raad op bouw speellokaal volgt gelijktijdige uitvoering.

Bargeweide (Eefde)
Wordt niet dit jaar gerenoveerd. Samen met de sporthal onderzoeken we nieuwbouw of renovatie.

Scholenbouw Laren:
Planning is aangepast.
Q4 2020 – Q3 2021 Ontwerpfase
Q4 2021                          Aanbesteding en Contractvorming
2022                                   Bouwuitvoering
De raad heeft het bouwkrediet voor school en plein op 7 september beschikbaar gesteld. Ook het budget voor ontwerp en inrichting openbare ruimte Verwoldseweg. Vanwege de aangepaste planning lopen de huurkosten voor Bartiméus nog een heel schooljaar door.

Herijken IHP
Loopt waarschijnlijk door in 2021 en zal in Q-1 worden aangeboden voor besluitvorming.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Motie Onderwijsaanbod
Is nog niet beantwoord. Dit komt door de focus van scholen op Corona-gerelateerde zaken. Verschuift naar Q4 afhankelijk van hoe de start van het onderwijs na de zomer verloopt.

Uitvoeren integrale aanpak kwetsbare jongeren
In tegenstelling tot wat we hebben aangegeven in de begroting komen we niet met een raadsvoorstel maar met een korte uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda kan binnen de reguliere formatie worden uitgevoerd. Het hiervoor incidenteel geraamde budget van € 25.000 kan daarmee vervallen.

Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het Sportakkoord uitgesteld
Vlak voor de coronacrisis, is het Sport- en beweegakkoord Lochem vastgesteld en ondertekend door betrokken organisaties. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor deze organisaties én voor de beschikbare ambtelijke inzet. We stellen daarom de start van de uitvoering uit tot Q4 2020.

Compensatie accommodaties
We compenseren dorpshuizen, sporthallen en buitenzwembaden voor de financiële tekorten tot en met de maand mei als gevolg van de coronacrisis.

Herijken speelruimtebeleid uitgesteld
Wij verschuiven de herijking van het speelruimtebeleid naar Q2 van 2021. Het was niet mogelijk door de coronacrisis om op een interactieve manier input op te halen bij de stakeholders (speeltuinverenigingen). Daarbij ontstond er door corona een andere prioritering van de ambtelijke inzet.

Minder uitgaven voor culturele initiatieven
Vanwege corona vinden er minder culturele activiteiten en evenementen plaats. Daardoor is er in 2020 een overschot van € 20.000 op het cultuurbudget.

Meer uitgaven voor de Schouwburg Lochem
De kosten stijgen bij de Schouwburg door toename lasten. In afwachting van het raadsbesluit dit najaar. De coronakosten € 44.000 worden bij de bestuursrapportage opgevoerd.

Programma 6. Sociaal Domein

Ontwikkelingen

Stijging aantal uitkeringsgerechtigden beperkt
De impact van Corona op het aantal uitkeringsgerechtigden is vooralsnog beperkt. We verwachten een lichte stijging van 437 naar ongeveer 450 uitkeringen. Hiermee blijven we dit jaar binnen de begroting voor dit onderdeel. Het Rijk heeft echter in mei 2020 via het voorlopig budget de rijksvergoeding (gemeentelijke ontvangsten) met € 224.000 verlaagd. In september 2020 verwachten we de definitieve beschikking.

Evaluatie beleidskader schulddienstverlening verplaatst naar 2021
De evaluatie van het beleidskader wordt verschoven naar 2021. Vanwege de onverwachte beëindiging van de collectieve zorgverzekering en de noodzaak van een herinrichting is het beleidskader in de prioritering verschoven. Er is geen wettelijke en/of financiële impact.

Ingangsdatum Wet Inburgering uitgesteld naar 1 juli 2021
De ingangsdatum van de Wet Inburgering is verplaatst van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Hierdoor is er meer tijd voor een zorgvuldige voorbereiding en ook voor de uitvoering van de bijbehorende pilot ‘Duale trajecten’. De bijbehorende middelen worden overgeheveld.

Wsw
Door het Corona virus hebben mensen noodgedwongen thuis gezeten en zijn er daardoor minder begeleidings- en personeelskosten.

Overschrijding budget WRV-wonen
Door een aantal grotere verbouwingen en meer aanvragen het budget in 2020 fors wordt overschreden. Het budget wordt daarom voor nu (1/9/2020) met €170.000 verhoogd.

Wmo maatwerk
We zien de stijging van OT doorzetten. Ook op begeleiding nemen de kosten toe. Op beide budgetten wordt op basis van het eerste half jaar bijgeraamd. De eigen bijdrage is door corona twee maanden niet in rekening gebracht bij cliënten, waardoor de inkomsten lager zijn. Daarnaast verwachten eind dit jaar piekbelasting bij ‘t Baken waardoor er administratief opgeschaald moet worden.

Jeugdhulp PGB
Blijkt ook dit jaar weer rond het bedrag van 2019 te blijven. Daarom kan het budget nu aanvullend structureel verlaagd worden met €207.000

Jeugdhulp Wetswijziging woonplaatsbeginsel
Deze is opnieuw uitgesteld en gaat in per 1 januari 2022. Voorbereidende werkzaamheden starten dus in Q3 2021.

Sociaal medische indicatie
Dit product wordt meer ingezet. We daarom ramen € 70.000 bij.

Lokale actieplan voorkomen van Huiselijk Geweld
De inzet van dit plan wordt voortgezet in 2021. Het resterende incidentele budget wordt eind van het jaar bepaald en hiervoor overgeheveld.

Eigen bijdrage PlusOV
Tijdens de lockdown maakten minder mensen gebruik van vraagafhankelijk vervoer en was het niet mogelijk (op veilige afstand) de eigen bijdragen te incasseren. Reden dat er € 10.000 minder inkomsten zijn.

Regiefunctionaris Plus OV
Als gevolg van het gedeeltelijk uittreden van drie gemeenten uit de GR basismobiliteit zijn de kosten opnieuw toegedeeld. Voor Lochem betekent dit een structurele verhoging van de kosten met € 7.000 per jaar.

Zorgcoördinatie
Door de corona-periode heeft deze pilot vertraging opgelopen en zijn de budgetten verschoven. Op basis van de eindevaluatie komt er via kadernota of raadsvoorstel een vraag om structurele middelen.

Inkoop naar de regio
Als gevolg van de overstap naar de regio voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen is bij ‘t Baken in de periode 1 oktober 2020 – 1 maart 2021 tijdelijk extra inzet nodig. Beoogde kosten € 40.000.

Programma 7. Volksgezondheid en Milieu

Ontwikkelingen

Warmte
We zijn aan de slag met de transitie warmte. Diverse projecten startten we op. Vertraging o.a. doordat de financiële en inhoudelijke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid laat op gang komt.

Klimaatadaptatie
Het klimaatadaptatieplan wordt medio 2021 opgeleverd, in 2020 zijn we gestart met het project. Het budget van € 20.000 verdelen we over de kalenderjaren.

Programma 8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Ontwikkelingen

Woonvisie Lochem 2018 – 2025
Tot 2025 vindt de uitwerking van de actiepunten uit de Woonvisie Lochem 2018 - 2025 plaats. Door corona is het proces vertraagd. De woonvisie Almen bieden we dit jaar ter vaststelling aan. De kernvisies Laren en Gorssel leggen we nog dit jaar ter inzage. Voor 2021 en 2022 staan de overige kernen nog op de planning. Een deel van het budget (€ 30.000) schuift door naar 2021.

Uitvoeren aanpak centrum Lochem
De voorbereiding Julianaweg, Markt en Molenpoort vindt in 2020 plaats. Het gesprek met diverse partners verloopt positief, maar het is lastig om ze nu bij elkaar te brengen en inspraak goed de organiseren. Vanwege deze vertraging stellen wij voor om het investeringsbedrag van € 1.250.000 voor 2020 over te hevelen naar 2021. Het streven is om eind 2020/begin 2021 met een raadsvoorstel het investeringsbedrag van € 2.500.000 op te halen bij de raad.