Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de kadernota 2023. Normaal gesproken een beleidsrijk document als eerste aanzet tot de begroting die in november wordt vastgesteld. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe coalitie en een nieuw college. 

Dat college, en uiteindelijk de gemeenteraad, heeft de ruimte nodig voor eigen afwegingen. Daarom is in deze kadernota alleen het hoognodige aan nieuw beleid opgenomen. Dat laat ruimte voor keuzes die aansluiten bij de ambities van het nieuwe gemeentebestuur. Daarnaast willen we met deze kadernota de zaken netjes achterlaten. De afgelopen periode is er voor onze inwoners veel bereikt. We voerden de ambities uit ons collegeprogramma uit en zelfs meer. We zijn er trots op dat dit ondanks corona allemaal gelukt is. In deze kadernota blikken we vooruit, naar de rest van dit jaar en op de eerste noodzakelijke activiteiten in 2023. 

Deze kadernota komt tot stand in een onzekere tijd. Zo heeft de inval in Oekraïne een enorme impact. In de eerste plaats vanwege het menselijk leed. Door opvang van vluchtelingen in onze gemeente doen we hier wat we kunnen. Onze waardering is groot voor het harde werken en de inzet van inwoners en onze organisatie op dit vlak. Daarnaast veroorzaken stijgende energiekosten en inflatie in toenemende mate problemen waar we landelijk, maar ongetwijfeld ook op gemeentelijk niveau een antwoord op moeten zien te vinden. Onzeker is in hoeverre we de coronacrisis achter ons hebben kunnen laten.

Ook is er onzekerheid over de rijksinkomsten. Het regeerakkoord Rutte IV reserveert extra geld voor gemeenten. Dit loopt via het Gemeentefonds. Echter in 2026 is dit ten opzichte van 2022 - 2025 fors minder. Dit bemoeilijkt het opstellen van een structureel sluitend perspectief. De verwachting is dat er met de komende meicirculaire van het Gemeentefonds meer duidelijkheid komt. Hoeveel we daadwerkelijk ontvangen van het Rijk en of dit voldoende is voor de grote opgaven waar we als gemeente voor staan, moet de toekomst uitwijzen.

We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe gemeentebestuur de uitdagingen het hoofd weet te bieden. Deze kadernota biedt daarvoor een solide basis en de ruimte om keuzes te maken.