Hoofdstuk 5 Beslispunten

Beslispunt 1:    
Instemmen met:
a.   het beschikbaar stellen van het budget nieuw beleid voor het jaar 2022 inclusief de meerjarige gevolgen. Het gaat om de volgende activiteiten:

Activiteiten Nieuw Beleid 2022
Bedragen in €
Nr. Progr. Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 S / I
1 0 Ondersteuning project Westerbork 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S
2 0 Ondersteuning project Stolpersteine 20.000 I
3 0 Continueren bestuursondersteuner 64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens 13.000 13.000 S
9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen (materiaal en aanleg) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S
11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp 74.000 147.000 147.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -74.000 -147.000 -147.000 I
12 6 Jeugdhulp maatwerk 39.000 77.000 77.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -39.000 -77.000 -77.000 I
13 6 Wmo Uitvoeringskosten 48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget 2.0: S
-formatie 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S
-inzet voor invoering 4.000 23.000 I
15 6 Extra groep Inburgering 26.000 I
TOTAAL nieuw beleid 219.000 258.000 235.000 235.000 248.000

b.    de activiteiten nieuw beleid 2023 en verder opnemen in de Begroting 2023. Beschikbaarstellen van budget vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2023. Dit zijn:

 

Activiteiten Nieuw Beleid 2023
Bedragen in €
Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I
5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur) 68.000 68.000 I
7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40 129.000 r+a
8 4 Nieuwbouw Vullerschool 3.674.000 40 110.000 r+a
TOTAAL nieuw beleid 68.000 68.000 0 239.000

Beslispunt 2:    
Kennisnemen van de ontwikkelingen nieuw beleid en deze betrekken bij het opstellen van de Begroting 2023.

Beslispunt 3: 
Instemmen met:
a.     het bijstellen van de begroting met alle incidentele en structurele financiële wijzigingen uit bijlage 1.

b.    het wijzigen afschrijvingstermijn ondergrondse containers van 15 jaar naar 10 jaar

c.     het beschikbaar stellen van de volgende ICT kredieten met betrekking tot de nieuwe jaarschijf 2026:

- Hardware 2026 - krediet € 400.000

- Switches 2026 - krediet € 25.000

Beslispunt 4:
Kennisnemen van de voortgang invulling taakstellingen (bijlage 2).

Beslispunt 5:
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2023.