Bijlage 1 - Financiële mutaties

Bedragen in €
- = nadeel
Onderwerp en toelichting 2022 2023 2024 2025 2026
Autonome ontwikkelingen
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Toename loonkosten door vierde wethouder -67.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
Het coalitieakkoord van GB, VVD en MML gaat uit van de benoeming van vier wethouders. Dit betekent dat het huidige aantal van drie wethouders met één wordt uitgebreid. De structurele meerkosten bedragen in 2022 € 67.000 en vanaf 2023 € 115.000.
Accountantskosten -15.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Wij maken structureel hogere accountantskosten door corona en de toename van het aantal SiSa-regelingen (specifieke uitkeringen van het rijk).
Naturalisatie - leges 20.000
Naturalisatie - kosten -10.000
In 2021 nam het aantal aanvragen om naturalisatie sneller toe dan verwacht. Corona en de toenemende maatschappelijke onzekerheid kan hier een oorzaak voor zijn geweest. De verwachting is dat ook in 2022 het aantal aanvragen hoger ligt dan wij eerder dachten. Dit betekent een toename in zowel de lasten- als de batenkant. Omdat dit een tijdelijk effect kan zijn, gaan we voorlopig uit van een incidentele aanpassing van het budget.
Bijdrage Tribuut 69.000 -16.000 -13.000 -8.000
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2021 heeft het bestuur van Tribuut een besluit genomen over de reserves. Er is besloten om een deel uit te keren aan de gemeentes en een deel te reserveren om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Samen met de uitkering van het positieve resultaat over 2021 betekent dit een incidenteel voordeel van €69.000 in 2022. Door de geactualiseerde verdeelsleutels stijgt de bijdrage aaan Tribuut in de jaren 2023-2025.
Meerjaren onderhoudsplan 2018-2022 (MOP) -38.000
Met de vaststelling van het MOP 2018-2022 heeft de raad ingestemd met de meerjarenprognose. Elk jaar komt er een jaarschijf bij. In 2022 leggen wij een geactualiseerd MOP aan de raad voor.
Uitvoeren actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) -45.000
In 2022 actualiseren wij het meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke objecten. Hiervoor huren wij expertise in, daarvoor is incidenteel € 45.000 aan inhuurbudget nodig. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de opdracht is al verstrekt.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -14.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Programma 1 Veiligheid
Evenementen - leges -35.000
De geraamde opbrengsten komen vanuit een lopende taakstelling. Deze taakstelling ontstond door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor evenementen. Insteek is om een onderscheid te maken naar de grootte en de impact van een evenement. De aanpassing van de leges hangt samen met de aanpassing van het evenementenbeleid. Het evenementenbeleid is nog niet aangepast en daarmee de leges ook nog niet. Ook besloot de raad in 2021 de leges niet aan te passen vanwege corona. Een stijging van de tarieven in een lastige tijd voor ondernemers vond men niet gepast. De taakstelling is dit jaar dus niet haalbaar. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 35.000.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Zwerfvuilprojecten 16.000 16.000 16.000 16.000
Bijdrage Afvalfonds m.b.t. Project Inspanning Zwerfafval 2013-2022 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Afvalstoffenheffing 24.000
Bijdrage op basis van “Besluit regeling voor uitgebreide producenten verantwoordelijkheid” 24.000 24.000 24.000
De raamovereenkomst verpakkingen vervalt per 31 december 2022. Hiermee vervalt de vergoeding die wij op grond van deze overeenkomst voor incidentele zwerfvuilprojecten ontvangen. Vanaf 1 januari 2024 ontvangen wij op grond van het “Besluit regeling voor uitgebreide producenten verantwoordelijkheid” een vergoeding voor de opruimkosten van zwerfvuil. In 2023 ontvangen wij dus geen vergoeding voor zwerfvuilprojecten. Wij vinden het belangrijk om in het overbruggingsjaar 2023 de vele zwerfvuilvrijwilligers te kunnen blijven faciliteren. De kosten hiervoor dekken wij éénmalig uit de afvalstoffenheffing. Vanaf 2024 dekken wij deze kosten uit de nieuwe vergoeding.
Uitvoering Havenbedrijfsplan 2022-2025 (bijdrage) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
In het vastgestelde Bedrijfsplan 2022-2025 (november 2021) is jaarlijks een bedrag op genomen van € 68.000 t/m 2025 voor deelname aan de Port of Twente. Daarmee worden zowel de organisatorische kosten, inzet havenmeester als de in het plan opgenomen werkzaamheden betaald.  In afwachting van het nieuwe bedrijfsplan was dit bedrag voor 2022 als aanname op € 53.000 gesteld en moeten we dus tot € 68.000 bijstellen.
Project ontmoeting op het marktplein -30.000
Met dit project willen we een ontmoetingsplek creëren op het marktplein in Lochem. Het hoofddoel is het creëren van spontane ontmoeting voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers in de openbare ruimte. Daarbij integreren we doelen vanuit duurzaamheid, ontmoeting en jeugdeducatie. Betrokken partners zijn het netwerk Lochemse Mama’s en Lochem Energie. De kosten stellen we voor te dekken uit de bestemmingsreserve corona. We geven hierdoor invulling aan het herstel en perspectief van de impact van corona op de jeugd.
Programma 3 Economie
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 2021-2023 -62.000 -61.000
Subsidie provincie Gelderland en EU-ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) 57.000 57.000
Bijdrage gemeente Zutphen, Bronckhorst en Lochem (budget project innovatie coöperatie) 5.000 4.000
Dit nieuwe project is het vervolg op het voorgaande POP3 project “Korte Ketens in Lochem, Bronckhorst en Zutphen”. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de gemeente Lochem Bronckhorst, Zutphen, Landwinkel & Bloembinderij "De Winde" | Mosterdmakerij, Camping en Veebedrijf de Braakhekke, Versboerderij Daalwiek, en Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers (VSA), gaat de bestaande korte ketens in Lochem, Bronckhorst en Zutphen in de context van de hele Achterhoek professionaliseren. Wij doen dit door een Achterhoekse productbeleving neer te zetten. Dit willen we bereiken door het gezamenlijk formuleren van een op innovatie gericht projectplan én via de uitvoering van één (of meerdere) innovatieprojecten. Deze richten zich op zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Het voortraject heeft aangetoond dat, ondanks het enthousiasme, het afzetpotentieel niet wordt benut vanwege een versnipperde aanpak van de afzet en verwerking, samenwerking en een gebrek aan kennis. Dit alles heeft tot doel om een duurzame verwerking en afzet van lokale Achterhoekse producten via boerderijwinkels te realiseren.
Forensenbelasting 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Park de Lochemse Berg, Resort de Achterhoek en De Vlinderhoeve zijn nog steeds in ontwikkeling. Hierdoor steeg het aantal forensen in 2020 en 2021. De stijgende lijn zet waarschijnlijk in 2022 ook nog door, maar minder dan de voorgaande jaren.
Subsidie Provincie Gelderland centrummanagement 14.000
We ontvingen een subsidie uit de provinciale regeling Steengoed benutten, voor: I. Sterkere functie en rol van de LOV door groter draagvlak bij niet aangesloten leden die waarde gaan leveren. II. Versterking van de positie van de warenmarkt als gewaardeerd onderdeel van de binnenstad.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Programma 4 Onderwijs
Projectgelden uit Regio stedendriehoek 15.000
We ontvangen nog € 15.000 voor projectgelden Jeugdhulp in de school vanuit Regio Stedendriehoek. Eenmalig voor 2022.
Leerplichtkwalificatie 30.000
Wij ontvangen via de gemeente Zutphen een bedrag uit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt- regio Stedendriehoek. Dit bedrag is voor uitvoering van de kwalificatieplicht in Lochem. Het bedrag over 2021 was op peildatum afsluiting boekjaar nog niet ontvangen, maar hebben we ontvangen in 2022. Hier staan geen extra uitgaven in 2022 tegenover. Incidenteel voordeel.
Plus OV 157.000 115.000 74.000 28.000
PlusOV (de regionale vervoersorganisatie) heeft een begroting 2023-2026 opgesteld. Er is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van het aantallen leerlingen en de vervoerskosten voor de komende jaren. Deze prognose wijkt af van eerdere jaren. Dit komt omdat het aantal vervoersbewegingen op een lager niveau zitten dan voorheen. De gemeentelijke begroting sluiten we met deze mutatie aan bij de begroting van PlusOV. De begroting van PlusOV kan in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld als de stijgende brandstofprijzen en inflatie leiden tot andere indexeringen. We zullen dan op dat moment opnieuw de gemeenteljke begroting hierop aanpassen.
Plus OV verwacht dat 80% van het Vraagafhankelijk vervoer van voor coronatijd wordt hervat in 2022. dit betekent een lagere ontvangst van de eigen bijdrage in 2022. -10.000
Plus OV heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld. In de vastgestelde jaarrekening is het akkoord met één van de vervoerders over een langlopend juridisch geschil over routegebonden vervoer verwerkt en er is een lagere continuïteitsbijdrage toegekend. Dit betekent voor ons een extra uitgave van € 92.000 voor de afwikkeling van het juridisch geschil en een voordeel van € 62.000 door een lagere continuïteitsbijdrage. -30.000
Nationaal Programma Onderwijs -134.000 -134.000 -134.000 -67.000
Bijdrage Rijk 134.000 134.000 134.000 67.000
Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) van € 469.000 voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze gelden geven wij uit aan activiteiten op de volgende vier actielijnen: 1) sport, bewegen en gezonde leefstijl, 2) taalontwikkeling, 3) emotioneel welbevinden en 4) versterken van de lokale zorgstructuur op scholen. De uitgaven worden gedaan in de jaren 2022 tot en met juli 2025.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -6.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Onderhouden areaaluitbreiding openbare ruimte -20.000
Met de vaststelling van de Kadernota 2017 is door de raad ingestemd met het jaarlijks verhogen van het onderhoudsbudget voor openbare ruimte met € 20.000 vanwege areaaluitbreiding. Elk jaar komt er een jaarschijf bij.
Grote bouw- en verbouwprojecten -75.000
Voor de uitvoering van diverse bouw- en verbouwprojecten (zwembaden Almen/ Gorssel, accommodaties kern Gorssel en verduurzaming de Beemd) is er de afgelopen periode externe expertise ingehuurd. Al deze projecten komen in het 3e of 4e kwartaal naar de raad. Om de expertise te behouden en de lopende projecten af te maken c.q. de daaruit voortvloeiende nieuwe projecten weer op te starten, wordt de externe inhuur verlengd tot het einde van het jaar.
Klompenpaden -20.000 -20.000
Subsidie klompenpaden Provincie (Vitaal Gelderland) 20.000 20.000
Afronding realisatie klompenpaden Laren in jaar 2022 en Harfsen in jaar 2023. Kosten worden gedekt door provinciale subsidie.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Programma 6 Sociaal Domein
Opvang vluchtelingen Oekraïne in het Fletcherhotel de Scheperskamp -1.400.000
Opvang vluchtelingen Oekraïne voorlopig werkbudget -300.000
Dekking rijksmiddelen 1.700.000
In het kern Gemeentelijk Beleidsteam Oekraine (GBT) stemden we in met de opvang van vluchtelingen in Fletcherhotel de Scheperskamp. Dit was nodig om snelheid te maken onder de huidige omstandigheden. Daarnaast vragen wij werkbudget om opvang op andere locaties mogelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat deze uitgaven worden gedekt door een rijksbijdrage. B&W besluit 5-04-2022
Uitvoering administratie Participatiewet -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
De uitvoering van de financiële administratie voor de Participatiewet is een wettelijke taak van 't Baken en is gekoppeld aan het ICT-systeem. Deze taak was tot 1 juni 2021 bij gemeente Zutphen belegd. Vanaf 1 juni 2021 maken wij gebruik van het systeem CSam. Dit heeft ’t Baken in eigen beheer. Bij de overgang naar CSam is geen budget opgenomen voor deze taak. Het gaat om structureel 0,22 fte.
Energietoeslag -800.000
Door het college is besloten dat er € 800.000 beschikbaar komt voor een eenmalige energietoeslag voor minima ter hoogte van € 800 per huishouden. We gaan hierbij in eerste instantie uit van 1.000 huishoudens die hier gebruik van gaan maken. Er kan meer of minder gebruik worden gemaakt van de regeling. Via de meicirculaire krijgt de gemeente geld voor deze regeling. Er is in totaal € 679 miljoen beschikbaar. De verdeling gaat via de systematiek van de bijzondere bijstand. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente Lochem krijgt. B&W besluit 29-03-2022 800.000
Uitvoering administratieve werkzaamheden Persoons Gebonden Budget -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
SDO Support voert werkzaamheden voor ’t Baken uit, waaronder administratieve werkzaamheden in het PGB proces voor Wmo en Jeugd. Deze werkzaamheden gaat ’t Baken vanaf 1 januari 2023 zelf uitvoeren, waardoor het PGB proces efficiënter verloopt. Het contract met SDO Support wordt met € 12.000 verlaagd. De werkzaamheden kosten structureel 0,21 fte. 12.000 12.000 12.000 12.000
Stichting Welzijn Lochem -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
In de afgelopen jaren is voor de verhoging van de subsidie Stichting Welzijn Lochem (SWL) uitgegaan van de gemeentelijke indexering. SWL is geconfronteerd met hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO.
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Met een sociaal medische indicatie kunnen we ouders/gezinnen tijdelijk ontlasten door een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten voor de kinderopvang. Dit doen we voor ouders/gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op de landelijke kinderopvangtoeslag. Door kinderen tijdelijk naar de kinderopvang te laten gaan, kan met de ouders gewerkt worden aan de oplossing van ervaren problematiek, zoals lichamelijke, psychische of sociale problemen. In de Bestuursrapportage 2020 namen we hiervoor incidenteel € 70.000 aanvullend budget op. Via deze mutatie sluiten we aan bij de de uitgaven van het jaar 2021.
Ontmoetingsinitiatieven -20.000
In Lochem zijn we sinds 2019 actief met de pilots ontmoetingsinitiatieven. In deze pilot willen we ouderen die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor dagbesteding naar het ontmoetingsinitiatief in de kern laten gaan. Zorg en ondersteuning wordt dichtbij onze inwoners georganiseerd. De pilots lopen tot september 2023 in de kernen Barchem, Harfsen en Gorssel. In 2023 evalueren we de pilots, de uitkomsten komen terug in de begroting 2024. Om de pilots in 2023 te continueren tot aan 1 januari 2024 komen we € 20.000 tekort. Voor de continuïteit van de pilots is het belangrijk om uitvoeringsbudget beschikbaar te hebben. Het risico is dat de opgezette structuur, netwerken en contacten verdwijnen voordat er een structurele keuze is gemaakt.
Taakstelling besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda -100.000
In de Kadernota 2023 geven we aan de taakstelling 'besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda' niet te realiseren in 2023. Deze taakstelling is € 100.000 in 2023.
Sociaal raadslieden werk -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Er is sinds 2020 sprake van groei van het aantal hulpvragen, zowel door ketenpartijen als door inwoners. Dit gaat om ondersteuning bij juridische vragen, bijvoorbeeld over bezwaar en beroep. Ook vragen over betalingsregelingen en schulden worden aan de sociaal raadslieden gesteld. Sinds 2021 worden de toegekende uren volledig uitgenut en momenteel is er een wachtlijst. Deze wachtlijst zorgt ervoor dat inwoners die zich melden niet direct de ondersteuning van het Sociaal Raadslieden Werk krijgen. Dit leidt tot onwenselijke gevolgen, bijvoorbeeld in situaties waarin sprake is van een beschikking die gekoppeld is aan termijnen.
Sociale recherche -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
De sociale recherche wordt door 't Baken ingezet als er een vermoeden is van fraude met bijvoorbeeld een uitkering. Deze specifieke dienstverlening wordt bij de gemeente Deventer ingekocht. Het uurtarief hiervoor is verhoogd van € 80 naar € 95. Daarnaast wordt meer ingezet op huisbezoeken en controles. Hierdoor was in 2021 een overschrijding van het budget zichtbaar.
Gebundelde uitkering (BUIG) uitgaven 301.000 301.000 301.000 301.000 301.000
Gebundelde uitkering (BUIG) bijdrage Rijk 201.000 -301.000 -301.000 -301.000 -301.000
Het aantal BUIG uitkeringen is in 2021 sterker gedaald dan verwacht. We zijn 2021 uitgegaan met 396 bijstandsuitkeringen. De ambitie voor 2022 is in de begroting vastgesteld op 400. In 2022 verwachten we een stabilisatie. De uitgaven in 2021 zaten onder de € 6.000.000. We ramen dit budget daarom af met € 300.000 naar een totaal budget van € 6.000.000. Op 1 oktober 2021 is het voorlopige BUIG budget 2022 vanuit het Rijk vastgesteld op € 6.502.000. Dit voordeel van € 201.000 verwerken we in de begroting.
Volwassenenfonds Sport en Cultuur -11.000
Bijdrage volwassenenfonds Sport en Cultuur 11.000
Voor een eenmalige stimuleringsimpuls ontvangen wij een bijdrage van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Met deze middelen gaan we het volwassenenfonds goed neerzetten in de samenleving.
Bijstand aan zelfstandigen (BBZ) -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000
De BBZ is een regeling die financiële hulp biedt aan ondernemers en starters. Deze wordt in zijn geheel uitgevoerd door het ROZ. Het stoppen van de TOZO regeling per 1 oktober 2021 heeft geleid tot een fors hoger beroep op de BBZ. We verwachten dat het toegenomen beroep op de BBZ wel matigt de komende periode. Toch zal er structureel een hoger gebruik van de BBZ blijven. We verhogen dit budget daarom structureel met € 112.000.
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
De BBZ 25% regeling bestaat niet meer sinds 2020. Deze baten komen niet meer binnen. Er is sprake van een structurele aframing.
Tegemoetkoming zorgkosten 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Het budget tegemoetkoming zorgkosten wordt al jaren minder gebruikt. De afgelopen 5 jaar is er nooit meer dan € 70.000 op deze post uitgegeven. We stellen daarom voor om het budget structureel tot dit bedrag af te ramen. Vanaf 2022 houden we wel rekening met een stijging in het gebruik door een beleidswijziging die ook is ondersteund door een motie van de gemeenteraad. We verwachten niet dat met deze stijging de uitgaven boven de € 70.000 per jaar uitkomen. Deze motie heet motie 'tegemoetkoming eigen bijdrage zorgkosten' en is op 14 februari 2022 door de raad aangenomen.
WMO tariefsverhoging -21.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Bijdrage Rijk (gereserveerde middelen uit de septembercirculaire Gemeentefonds) 21.000 42.000 42.000 42.000 42.000
De OVA (loonkostenverhoging) in de zorg betekent een stijging van de tarieven en daardoor lastenstijging. Hierbij is de 1,5% prijscompensatie zoals opgenomen in de begroting 2022 al verrekend. De tariefstijging gaat in per 1 juli en geldt in 2022 voor een half jaar.
Jeugdhulp tariefsverhoging -89.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
Stelpost Jeugdhulp 60.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Bijdrage Rijk (gereserveerde middelen uit de septembercirculaire Gemeentefonds) 29.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Voor maatwerk jeugdhulp zijn de tarieven op een aantal onderdelen verhoogd. Per 1 juli 2022 nemen we de salarisverhoging voor de hele sector op in die tarieven. Dat betekent € 28.000 extra kosten op het gehele budget ZiN in 2022. Daarnaast worden per die datum ook de tarieven verhoogd voor Gezinshuizen (€ 10.000). De tarieven voor heel 2022 waren al verhoogd voor Verblijf-JeugdzorgPlus (€ 29.000) en Jeugdbescherming. (€ 22.000). We stellen voor de kosten deels te betalen uit de beschikbare stelpost Jeugdhulp.  Het rijk gaf gemeenten extra geld voor de hervormingsagenda. Bij de Bestuursrapportage 2021 besloot de gemeenteraad het geld in de begroting te reserveren op een stelpost in afwachting van de definitieve beleidsmaatregelen die we als gemeente moeten nemen.
Doorbelasting gemeente Zutphen 26.000
Betreft nog te ontvangen detacheringsvergoeding van de gemeente Zutphen.
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) -140.000
Extra inzet op Wmo en Jeugd is nodig om binnen de wettelijke (afhandel)termijnen te blijven. Vanwege het hoge ziekteverzuim, mede vanwege corona, lukt het ons nog niet om de wachtlijst bij Wmo aanvragen op een acceptabel niveau te houden (binnen wettelijke termijnen en een eerste contact binnen 2 weken). We verlengen daarom de inhuur van een tweetal (ingewerkte) medewerkers voor de Wmo in 2022. Het begeleiden van jeugdigen in deze corona periode is zeer intensief. Er zijn veel vragen rondom GGZ problematiek en juist bij deze aanbieders zijn wachttijden. Naast een toenemende complexiteit is het aantal meldingen afgelopen jaar gestegen met 10%. Het lukt ons al enige tijd niet meer om de aanvraag direct in behandeling te nemen. Daardoor ontstaat een wachtlijst voor de intake bij ’t Baken waarna er ook nog vaak een wachttijd is bij de zorgaanbieder. Het is nodig om een extra consulent in te zetten om de wachttijd te verkorten en gezinnen eerder te kunnen ondersteunen. De kosten hiervoor bedragen € 140.000 in 2022. Als we eerder afschalen dan vloeit het restant terug naar de bestemmingsreserve corona. B&W besluit 16-02-2022
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 1.000
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Uitvoeren vervanging ondergrondse verzamelcontainers 2022 -27.000
Begroting vervanging ondergrondse containers 2023 -68.000
Begroting vervanging ondergrondse containers 2024 16.000
Begroting vervanging ondergrondse containers 2025 66.000
Begroting vervanging ondergrondse containers 2026 -144.000
Voorziening vervanging ondergrondse verz.containers 27.000 68.000 -16.000 -66.000 144.000
Eind 2020 heeft de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025, en daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren, vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten de afschrijvingstermijn van de ondergrondse verzamelcontainers te verlagen van 10 jaar naar 15 jaar. Wij hebben de gevolgen van het wijzigen van de afschrijvingstermijn onderzocht. Voor een goed gebruik van de milieuparkjes is het belangrijk dat de verzamelvoorzieningen schoon, heel en veilig zijn (“de basis op orde”). Dit voorkomt verkeerd gebruik en bijplaatsingen. De ondergrondse verzamelcontainers worden intensief gebruikt. Uit ons onderzoek blijk dat een termijn van 10 jaar technisch gezien het maximum is. Daarna vertonen ze in de praktijk gebreken en/ of beschadigingen. We stellen daarom voor de afschrijvingstermijn voor ondergrondse verzamelcontainers weer op 10 jaar te zetten. Zie beslispunt 3b. Wij hebben in 2022 € 53.500 beschikbaar voor vervangingen. Uit inspectie in het voorjaar van 2022 blijkt het uitstellen van het vervangen van 4 textielcontainers, 3 papiercontainers en 3 restafvalcontainers die in 2012 zijn geplaatst, niet verantwoord. Deze moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen. Dit vergt een investering van € 80.000. Het verschil (€ 26.500) voeren we op als mutatie. Wij hebben de vervangingsplanning voor de ondergrondse verzamelvoorzieningen voor de komende jaren bijgesteld. De financiële mutaties ten opzichte van de huidige raming in onze begroting staan hier boven. De planning voor de komende jaren ziet er dan als volgt uit:
jaar bedrag
2022 € 80.000
2023 € 208.000
2024 € 28.000
2025 € 24.000
2026 € 144.000
Huishoudelijk afval - toename kosten afvalinzamelng -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
Huishoudelijk afval - dotatie voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Huishoudelijk afval - PMD vergoeding -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Afvalstoffenheffing 185.000 185.000 185.000 185.000
Circulus voert de afvalinzameling in de gemeente Lochem uit. De uit te voeren werkzaamheden liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst. Deel C is het kostendeel. De kosten worden ieder jaar geindexeerd. Circulus hanteert een voorlopige index van 3,6 %. Dit komt vooral door gestegen brandstofkosten. Daarnaast heeft er in 2022 een uitbreiding van de dienstverlening op het recycleplein Lochem plaatsgevonden.
Door de afschrijvingstermijn van de ondergrondse verzamelcontainers naar 10 jaar te wijzigen (zie de argumentatie bij het vervangingsplan ondergrondse containers), wijzigt de dotatie aan de voorziening.
Voor de inzameling van PMD ontvangen wij een vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen. Er is op dit moment (april 2022) nog geen overeenstemming over de hoogte van de vergoeding in 2022 en de daaropvolgende jaren. Wel is door de VNG aangegeven dat de vergoeding waarschijnlijk omlaag zal gaan. Om die reden stellen wij de raming bij vanaf 2023.
De kosten nemen wij mee bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing.
Compensabele BTW huishoudelijk afval -144.000
We hebben minder begrote kosten in 2022 dan in 2021 en daardoor minder compensabele BTW op huishoudelijk afval. De raming brengen we hiermee op het kostenniveau 2022. Door de verwachte kostenstijging voor 2023 e.v. verwachten we dat dit een incidenteel nadeel is.
Verkenning Thermische Energie afval/oppervlaktewater -18.000
Met het aannemen van de TransitieVisie Warmte door de raad (31-1-2022) is een toezegging gedaan dat er in de wijk Molengronden nader onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden voor een collectief (lage temperatuur) warmtenet. Onderzoek moet uitwijzen of een dergelijk net gevoed kan worden via Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Uitvoering 2e helft 2022.
Ombuiging begraafplaatsen -100.000 -100.000 -50.000 -50.000
De herziening van het begraafplaatsenbeleid is in een afrondende fase. Om de begraafplaatsen anders in te richten en het wegwerken van achterstallig onderhoud is een eenmalige investering nodig van € 125.000. Hiermee kan vanaf 2025 € 50.000 van de € 100.000 taakstelling worden gehaald. De taakstelling voor 2023 en 2024 is niet haalbaar. De € 125.000 investering is als 'Ontwikkeling' opgevoerd in deze Kadernota 2023 (hoofdstuk 2).
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 10.000 10.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Tijdelijk medewerker RO -81.000
Leges bestemmingsplannen 40.000
Door hoge werkdruk binnen de afdeling Ruimte is een RO medewerker ingehuurd voor 2022. We verwachten extra leges inkomsten bestemmingsplannen, vanwege de toenemende vraag om te bouwen. De toegenomen aanvragen bestemmingsplanwijzigingen kunnen gerelateerd worden aan de coronapandemie. Mensen gaan niet of minder op vakantie, maar investeren in hun woongenot. Vandaar dat we voorstellen de inhuur voor een deel te dekken uit de extra leges inkomsten en de coronareserve.
Stedenbouwkundig advies -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Stedenbouwkundig advies boeken we tot nu toe op het budget bestemmingsplannen, maar dit budget is daarvoor niet bedoeld. In de jaarrekening 2021 gaven we aan dat we een overschrijding van het budget bestemmingsplannen hierdoor hebben. De kosten voor het stedenbouwkundig advies kunnen we niet verhalen via de leges, maar zijn noodzakelijk voor plannen van voldoende ruimtelijke kwaliteit. Dit zal een structureel karakter krijgen. Door het toenemen van het aantal plannen en beperkte ambtelijke capaciteit is externe ondersteuning nodig.
Voorbereiden Omgevingswet: plan Milieueffectrapportage -78.000
We maken een plan Milieueffectrapportage (plan-MER) voor de Omgevingsvisie. Voor het maken van de plan-MER huren we een extern bureau in. Ook moeten we de plan-MER verplicht laten toetsen door de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Voorbereiden Omgevingswet: communicatie -15.000
De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. We moeten inwoners en ondernemers informeren over de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we in het derde en vierde kwartaal van 2022. We huren een extern bureau in om te ondersteunen bij de planning en uitvoering van de communicatie activiteiten.
Inhuur planeconomie/ grondexploitaties -52.000
Binnen de nieuwe woningbouwopgave komen er meer grondexploitaties op ons af. Dit vraagt extra personele inzet. Daarnaast ontbreekt er een reguliere inzet voor 12 uur op grondexploitaties als gevolg van langdurige ziekte. Het contract van de externe planeconoom wordt derhalve verlengd tot het einde van het jaar.
Sturing bij grondexploitaties 50.000
Tijdens de behandeling van de Begroting 2022 is door middel van het amendement 'Sturing bij grondexploitaties' voor de jaren 2022 en 2023 tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor inhuur (2x € 100.000). De invulling zal niet eerder dan de 2e helft 2022 plaats vinden. We stellen voor bij de Begroting 2023 dit structureel in te vullen.
Aanpak energiearmoede 2022-2023 -180.000 -80.000
Bijdrage Rijk 180.000 80.000
Door het Rijk is een bedrag van € 260.000 toegekend aan de gemeente te Lochem te gebruiken voor de aanpak energiearmoede. Dit bedrag is te besteden in 2022 en 2023 (voor 1 mei 2023). Op basis van het vastgestelde projectvoorstel Aanpak energiearmoede van LochemEnergie, wordt per huishouden maatwerk geleverd. Dit kan bestaan uit een bezoek van een energiecoach die vooral adviseert, het toepassen van kleine maatregelen (spaardouchekop, LED-lampen, radiatorfolie) tot het vervangen van witgoed of grotere maatregelen. B&W besluit 29-03-2022
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 51.000
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is opnieuw uitgesteld. De wet treedt nu op 1 januari 2023 in werking. De verwachte daling van de legesopbrengsten treedt daarom ook een half jaar later pas in.
Woonvisie Lochem 2018-2025 -19.000
Op 8 maart 2022 heeft de raad het addendum op de woonvisie 2018-2025 vastgesteld ("Strategische keuzes woningbouw"). Vervolgacties zijn: - Het weer oppakken van de Kernvisies wonen voor 7 kernen. Hiervoor wordt een bureau ingehuurd. Verwachte kosten € 65.000. - Het uitwerken van het instrumentarium om te sturen op realisatie van het woningbouwprogramma, met name op de onderdelen betaalbaarheid, zelfbewoning en bedienen van eigen inwoners. Hiervoor wordt een bureau ingehuurd. De verwachte kosten zijn € 10.000. - Het opstellen van een woonmonitor wonen. Hiervoor kopen we data in en richten we onze systemen in. Verwachte kosten € 5.000. Voor 2022 is er een bestaand budget van € 50.000. Vanuit de overheveling van de jaarrekening 2021 stellen we voor € 11.000 over te hevelen naar 2022. Totaal is er dan € 61.000 beschikbaar. Totaal is er € 80.000 nodig. Een nadelig verschil van € 19.000.
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders -60.000
Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek ‘huisvesting statushouders’ is € 60.000 nodig in 2022. De middelen worden onder ander ingezet voor inhuur van expertise en om snelheid te realiseren in het project. Op 21 december 2021 hebben we u als gemeenteraad met een memo geïnformeerd over deze ontwikkeling. In de memo is aangegeven dit budget via de Kadernota 2023 te verwerken. B&W besluit 21-12-2021
Algemene middelen
Septembercirculaire 2021
Algemene uitkering 1.582.000 1.229.000 1.232.000 1.385.000 2.655.000
Stelpost lonen -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -520.000
Stelpost prijzen -120.000 -240.000 -361.000 -481.000 -1.006.000
Met de circulaires maakt het rijk bekend hoe hoog de financiële bijdrage aan de gemeenten wordt. De verwerking van de septembercirculaire 2021 heeft financiële gevolgen voor onze begroting. Eén van de oorzaken is veranderingen in de aantallen waarop de algemene uitkering wordt berekend. De zogenaamde maatstaven. Bijvoorbeeld aantal inwoners, bijstandsontvangers etc. Verder hangt wat we ontvangen ook af van het verloop van de rijksuitgaven. De 'trap op - trap af' systematiek. Vanaf 2022 ontstaat door hogere uitgaven bij het rijk een structureel voordeel. Ook wegen we af waar we voor de verwachte stijgingen van lonen en prijzen rekening mee moeten houden in onze begroting. We passen de budgetten aan met de indexaties uit deze meest recente septembercirculaire. Wij ontvangen € 99.000 als compensatie voor de schade door corona. Dit bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve corona.
Decembercirculaire 2021
Algemene uitkering 368.000 258.000 257.000 264.000 278.000
Stelpost nieuwe taken -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Met de circulaires maakt het rijk bekend hoe hoog de financiële bijdrage aan de gemeenten wordt. De verwerking van de decembercirculaire 2021 heeft financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting. De belangrijkste zijn: Wij ontvangen € 50.000 als compensatie voor de schade door corona. Dit bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve corona. Naast de hersteloperatie voor gezinnen die getroffen zijn door de misstanden rond Kinderopvangtoeslag zijn ook maatregelen nodig voor verbeteringen in beleid en uitvoering. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Hiervoor ontvangen we € 120.000 per jaar over 2022-2027. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over extra geld voor zorgsalarissen. Regionaal is afgesproken dat we uitgaan van een verhoging per 1 juli 2022. De ontvangen bedragen van € 100.000 structureel reserveren wij hiervoor. In deze Bestuursrapportage stellen wij voor dit bedrag toe te kennen aan WMO en Jeugdhulp.
Algemene uitkering -89.000 -89.000 -89.000 -89.000 -89.000
Volgens de laatste informatie over de invoering van het Woonplaatsbeginsel Jeugdhulp daalt de bijdrage voor Voogdij/18+ met € 89.000.
Stelpost circulaires gemeentefonds -243.000
De raming van de extra middelen voor Jeugdhulp van het rijk is gebaseerd op een voorlopige inschatting. Deze bijdrage loopt af, de raming voor 2026 is nog op het niveau 2025, deze verlagen we daarom met € 243.000.
Alliander - dividend 63.000
De dividenduitkering van Alliander over 2021 is € 7,3 miljoen hoger dan over 2020. Voor de gemeente Lochem bedraagt de dividenduitkering over 2021 € 385.000, geraamd was € 322.000.
BNG Bank- dividend 57.000
De dividenduitkering van Alliander over 2021 is hoger dan over 2020 doordat de nettowinst met 7% steeg naar € 236 miljoen. Voor de gemeente Lochem bedraagt de dividenduitkering oer 2021 € 137.000, geraamd was € 80.000, een incidenteel voordeel van € 57.000.
Brandverzekering -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
De brandverzekering is in 2021 Europees aanbesteed. De premies zijn de afgelopen jaren fors gestegen waardoor de verzekering op jaarbasis structureel € 50.000 hoger is geworden.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overhead
Schoonmaak gemeentehuis 18.000 18.000
Bij de Begroting 2021 raamden wij voor de jaren 2021-2023 incidenteel € 18.000 extra ten behoeve van de extra schoonmaakwerkzaamheden in het kader van corona. Eind 2021 is deze extra schoonmaakronde komen te vervallen, de middelen kunnen terugvloeien in de coronareserve.
Catering gemeentehuis -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Al enkele jaren komen wij niet uit met het cateringbudget van het gemeentehuis, structureel komen wij € 12.000 tekort.
Externe ondersteuning applicatiebeheer Gegevensmakelaar -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
De ‘gegevensmakelaar’ is software die gegevens uitwisselt tussen basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en allerlei vak applicaties (bv voor vergunningen, ’t Baken, zaaksysteem, etc). Omdat het hier om een kritisch bedrijfsproces gaat is voldoende inzet op onderhoud en beheer noodzakelijk. Vanwege een toename in complexiteit en omvang van de werkzaamheden lukt het niet meer om het applicatiebeheer volledig intern uit te voeren. Voor een deel van de werkzaamheden schakelen wij externe ondersteuning in. Deze ondersteuning kost structureel € 15.000.
Gegevensmakelaar naar de cloud -35.000
Voor de Civision Gegegevensmakelaar is een testomgeving noodzakelijk conform de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze omgeving wordt alleen als cloudoplossing aangeboden. Om twee vergelijkbare omgevingen te krijgen moet de productieomgeving naar de cloud worden verplaatst. Door de hardware en het technisch beheer uit te besteden wordt de gemeente ontzorgt en kan zij zich focussen op haar kerntaken. De voordelen zijn ontzorging op technisch vlak, verantwoordelijkheid van applicatie, inclusief onderhoud en beheer, bij één partij, dagelijkse monitoring en financiële voorspelbaarheid. De cloudoplossing biedt daarnaast beveiliging volgens de hoogste veiligheidsnormen.
Kapitaallasten 169.000 -3.000 -98.000 -8.000 71.000
In 2021 zijn een vijftal kredieten niet afgesloten. Afronding van de projecten vindt plaats in 2023 en 2024. Dit heeft effect op de kapitaallasten in de (meerjaren-) begroting. In 2026 is er een voordeel door de vrijval van kapitaallasten ten opzichte van 2025. Ook stellen we de meerjaren raming van de onttrekkingen en stortingen in de reserve kapitaallasten bij naar de laatste stand per 31-12-2021 (Jaarrekening 2021).
Nieuwe jaarschijf investeringen ICT
Hardware 2026 - krediet € 400.000
Switches 2026 - krediet € 25.000
Op basis van het vervangingsplan ICT nemen we de benodigde investeringen voor 2026 op in de begroting. We starten met afschrijven in het jaar volgend op het jaar van investeren (2027). Zie beslispunt 3c in het raadsvoorstel Kadernota 2023.
Doorschuiven krediet smartphones 2025 naar 2026 (krediet € 120.000) 60.000
Doorschuiven van het krediet smartphones van 2025 naar 2026 met het oog op de planning van de Europese aanbesteding. Dit leidt tot een inicdenteel voordeel van de kapitaallasten in 2026.
Pand Hanzeweg 14 M - publieke heffingen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Pand Hanzeweg 14 M - schadeverzekering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Pand Hanzeweg 14 M - huuropbrengsten 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Het desbetreffende pand Hanzeweg 14 M te Lochem is bij de Jaarrekening 2021 vanuit de grondexploitatie overgebracht naar de vaste activa. Daarom nemen wij vanaf nu de kosten en opbrengsten op in de begroting.
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -15.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
TOTAAL autonome ontwikkelingen 1.249.000 258.000 97.000 235.000 527.000
Reserve mutaties
Algemene reserve
Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -10.000 -10.000
Bestemmingsreserve Corona
Mutatie Reserve corona - Tijdelijk medewerker RO 41.000
Toevoeging rijkscompensatie corona aan bestemmingsreserve - septembercirculaire -99.000
Toevoeging rijkscompensatie corona aan bestemmingsreserve - decembercirculaire -50.000
Toevoeging corona aan bestemmingsreserve - vervallen schoonmaakronde -18.000 -18.000
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) 140.000
Project ontmoeting op het marktplein 30.000
TOTAAL reserve mutaties 34.000 -28.000 0 0 0
TOTAAL FINANCIËLE BIJSTELLING 1.283.000 230.000 97.000 235.000 527.000