Hoofdstuk 2 Nieuw Beleid ontwikkelingen

Deze kadernota bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. Dat komt door het momentum. Tijdens de voorbereidingen van de kadernota vond de vorming van het nieuwe college plaats. Het doorvertalen van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. Wel brachten wij ontwikkelingen binnen nieuw beleid in beeld waar keuzes mogelijk zijn. Dit nieuw beleid sluit aan op de huidige ambities. In deze kadernota plaatsen wij deze voornemens voor nu financieel 'buiten haakjes'. Wij betrekken de ontwikkelingen bij de integrale afweging rond het opstellen van de Begroting 2023 in het najaar.  Dit betreft onderstaande lijst met ontwikkelingen.

 

 

Nieuw beleid ontwikkelingen
Bedragen in €
Nr. Programma Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I
1 0 Verbeteren (digitale) dienstverlening:
- chatbox; online robot, geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen 3.000 3.000 3.000 3.000 S
- continu werkprocessen optimaliseren en software hier op aanpassen 10.000 10.000 10.000 10.000 S
2 0 Budget 'dichtbij' - interactieve burgerparticipatie college 50.000 50.000 50.000 50.000 I
3 0 Taxatie panden brandverzekering 40.000
4 1 Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes 900.000 25 40.000 40.000 r+a
5 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting) 30.000 I
6 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek) 30.000 I
7 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering) 10.000 I
8 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem (investering) 2.400.000 25 108.000 108.000 r+a
9 3 Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek) 28.000 I
10 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte investering 2025 Prijs 6,38% 2022 en in 2023 4,92% 452.000 40 14.000 r+a
11 4 Nieuwbouw Vullerschool investering 2025 Prijs 6,38% in 2022 en in 2023 4,92% 388.000 40 12.000 r+a
12 5 Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte 30.000 30.000 30.000 30.000 I
13 6 Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld
- formatie aandachtsfunctionarissen 49.000 49.000 49.000 49.000 S
- bijdrage aan derden 15.000 15.000 15.000 15.000 S
14 6 Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie) 97.000 97.000 97.000 97.000 S
15 6 Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp 50.000 50.000 50.000 50.000 S
0 Dekking stelpost Jeugdhulp -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 S
16 6 Zorgcoördinatoren in Lochem en meer inzet onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) 40.000 40.000 40.000 40.000 S
17 7 Opleiding en inzet energie-adviseurs
- scholing 5.000 I
- bijdrage aan derden 25.000 25.000 25.000 25.000 S
18 7 Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden) 30.000 30.000 30.000 30.000 I
19 7 Routeplanner naar energieneutraliteit (opstellen planning) 35.000 I
20 7 Communicatie en participatieprogramma energieneutrale gebouwde omgeving (opstellen plan) 36.000 I
21 7 Renovatie begraafplaatsen (investering) 125.000 15 9.000 9.000 r+a
22 8 Uitbreiding formatie wonen 104.000 104.000 104.000 104.000 S
23 8 Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder
- Specialistische begeleiding omgevingsplan (inhuur) 45.000 I
- Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's (inhuur) 162.000 I
- Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven (inhuur) 162.000 I
- Extra inzet op het omgevingsloket (inhuur) 72.000 I
- Participatie stimuleren en faciliteren (formatie) 104.000 104.000 104.000 104.000 S
- Maken en beheren Toepasbare Regels (formatie) 104.000 104.000 104.000 104.000 S
24 8 Functie sturing grondbeleid structureel (formatie) 118.000 118.000 118.000 S
25 8 Uitbreiding formatie gegevensbeheer en Geo-informatie:
- Uitbreiding formatie BGT gegevensbeheerder 95.000 95.000 95.000 95.000 S
Dekking door inleenbudget BGT-BAG-BOR beheer -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 S
- Uitbreiding formatie Geo-informatie specialist 104.000 104.000 104.000 104.000 S
TOTAAL nieuw beleid ontwikkelingen 1.450.000 913.000 1.070.000 1.096.000
S = structureel
I = incidenteel
r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)

Ontwikkelingen programma 0 Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen programma 1 Veiligheid

Ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkelingen programma 3 Economie

Ontwikkelingen programma 4 Onderwijs

Ontwikkelingen programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkelingen programma 6 Sociaal domein

Ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid en milieu

Ontwikkelingen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Overige ontwikkelingen

Enkele onderwerpen zijn bij het opstellen van deze kadernota nog te weinig concreet om bijvoorbeeld financieel te vertalen. Deze onderwerpen benoemen wij onderstaand. 

Beslispunt hoofdstuk 2

Beslispunt 2:    
Kennisnemen van de ontwikkelingen nieuw beleid en deze betrekken bij het opstellen van de Begroting 2023.