Hoofdstuk 4 Begrotingsrichtlijnen 2023

Begrotingsrichtlijnen 2023
Tussentijdse raadsvoorstellen met financiële gevolgen (drie O's) Tussentijdse raadsvoorstellen met financiële gevolgen komen alleen in aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.
Zwart blokje (investeringen) In het investeringsplan bij de begroting staan de nieuwe activiteiten met bijbehorende kosten. In dit investeringsplan kan achter de activiteit een zogenaamd 'zwart blokje' staan. Dit betekent dat bij de vaststelling van de begroting inclusief het investeringsplan het budget van die activiteit meteen beschikbaar is. Er volgt op een later moment geen afzonderlijk raadsvoorstel meer om budget beschikbaar te stellen.
Doorlooptijd kredieten De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar. Tenzij aantoonbaar sprake is van bijzondere omstandigheden.
Berekening kosten vaste formatie Op diverse momenten brengen wij kosten voor formatie in beeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een voorstel tot uitbreiding. De kosten bepalen wij door uit te gaan van de verwachte inschaling inclusief de werkgeverslasten. Dit bedrag verhogen wij met de kosten voor overhead. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit zijn onder andere kosten voor ondersteunende diensten, huisvestings- en ict kosten. Voor de overhead rekenen wij een vast bedrag van € 18.000 per fte.
Indexatie exploitatiebudgetten en reserves Het percentage voor indexatie baseren wij op gegevens uit de gemeentefondscirculaire van september 2021. Op basis van deze reguliere methodiek is het indexatiepercentage voor onze exploitatie 2023 1,5%. Dit percentage gebruiken we voor aanpassing van de exploitatiebudgetten en reserves. Door de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen zijn er vele onzekerheden. Bij het opstellen van de Begroting 2023 beoordelen wij of het percentage afdoende is voor de te verwachten stijging van kosten.
Indexatie loonkosten De laatst afgesloten CAO loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2023. Deze is verwerkt in het budget salarissen.Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2023 en volgende jaren is gemiddeld 2%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen in de gemeentefondscirculaire september 2021.
Indexatie subsidies Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het laatst bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. Het percentage voor 2023 bedraagt 2,7% (= CPI 2021).
Indexatie tarieven De belastingen en tarieven verhogen met 1,8%. Dit percentage is een combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging bij de overheid. Het percentage is gebaseerd op de gemeentefondscirculaire van september 2021.
Rentepercentage investeringen De rekenrente bij investeringen is 0,5%.
Rentepercentage vennootschapsbelastingplichtige activiteiten Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage 1,25 %. Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen per balansdatum aan het begin van het betreffende boekjaar.
Gemeentefonds circulaires verwerken De belangrijkste mutaties in het Gemeentefonds maakt het rijk bekend via circulaires in mei en september. We verwerken de financiële uitkomst van de meicirculaire in de Bestuursrapportage (najaar) van het lopende jaar. De financiële uitkomst van de septembercirculaire verwerken wij in de Kadernota van het volgende jaar.
Taakstellende uren uitgangspunten Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties zetten wij interne uren in. Dit houdt in dat wij het investeringsbedrag inclusief de benodigde interne uren ramen. Hierdoor ontstaat het voordeel dat deze salarislasten niet meer op de reguliere begroting drukken. Wij ramen hiervoor € 675.000 structureel lagere lasten in de begroting.
Meerjaren Prognose Grondexploitaties Jaarlijks nemen wij een geactualiseerd overzicht op van de wijzigingen in baten en lasten van de grondexploitaties conform de Notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ van de commissie BBV.
Aantal inwoners (per 1 januari) 2023 2024 2025 2026
34.150 34.250 34.350 34.450
We gaan uit van een toename van 100 inwoners per jaar. Dit is gebaseerd op 33.948 inwoners per 1-1-2021 en het verloop over de afgelopen 15 jaar.
Woningvoorraad (per 1 januari) 2023 2024 2025 2026
15.436 15.566 15.696 15.826
Het aantal woningen is gebaseerd op de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de toename van het aantal woningen is een inschatting gemaakt op basis van de planningslijst woningbouw.

Beslispunt hoofdstuk 4

Beslispunt 5:
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2023.