Hoofdstuk 1 Nieuw Beleid activiteiten

Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar presenteren wij een beperkte kadernota. Beperkt in de zin van het nieuw beleid. De voorstellen die we nu opnemen kennen een focus op het tweede half jaar 2022. Hiermee borgen wij de voortgang voor dit jaar. Daarnaast maken we de benodigde activiteiten inzichtelijk voor 2023 die onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat het wettelijk verplicht is. Deze activiteiten vertalen we financieel in deze kadernota. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de budgetten vindt plaats bij de Begroting 2023. Met uitzondering van de activiteiten die betrekking hebben op 2022. Wij vragen de gemeenteraad hiervoor met de vaststelling van deze kadernota de budgetten beschikbaar te stellen.
De Begroting 2023 die wij in het najaar opstellen zal ook een financiële vertaling kennen van het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Ook houden we dan rekening met de ontwikkelingen die staan toegelicht in Hoofdstuk 2.

De activiteiten nieuw beleid die we nu voorstellen beschikbaar te stellen (2022) en voorstellen op te nemen (2023 en verder) in de Begroting 2023 kennen de volgende financiële consequenties:

 

 

Activiteiten Nieuw Beleid
Bedragen in €
Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2022 2023 2024 2025 2026 S / I
1 0 Ondersteuning project Westerbork 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S
2 0 Ondersteuning project Stolpersteine 20.000 I
3 0 Continueren bestuursondersteuner 64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens 13.000 13.000 S
5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur) 68.000 68.000 I
6 2 Uitvoering Mobiliteitsplan Lochem 2022 (investeringen, onderzoeken en abonnementskosten) 822.000 div. 90.000 33.000 32.000 48.000 48.000 r+a/ I/S
7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40 129.000 r+a
8 4 Nieuwbouw Vullerschool 3.674.000 40 110.000 r+a
9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen (materiaal en aanleg) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S
10 5 Schouwburg Lochem 120.000 140.000 150.000 150.000 S
11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp 74.000 147.000 147.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -74.000 -147.000 -147.000 I
12 6 Jeugdhulp maatwerk 39.000 77.000 77.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -39.000 -77.000 -77.000 I
13 6 Wmo Uitvoeringskosten 48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget 2.0: S
-formatie 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S
-inzet voor invoering 4.000 23.000 I
15 6 Extra groep Inburgering 26.000 I
TOTAAL nieuw beleid 309.000 479.000 475.000 433.000 685.000
S = structureel
I = incidenteel
r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)

Activiteiten programma 0 Bestuur en ondersteuning

Activiteiten programma 1 Veiligheid

Activiteiten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Activiteiten programma 4 Onderwijs

Activiteiten programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Activiteiten programma 6 Sociaal domein

Beslispunt hoofdstuk 1

Om het college te laten beschikken over de budgetten die in 2022 nodig zijn, vragen wij de gemeenteraad de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen. De financiën die 2023 raken, worden gevraagd beschikbaar te stellen bij de vaststelling van de Begroting 2023 in het najaar.

 

Beslispunt 1:    
Instemmen met:
a.    het beschikbaar stellen van het budget nieuw beleid voor het jaar 2022 inclusief de meerjarige gevolgen. Het gaat om de volgende activiteiten:

Activiteiten Nieuw Beleid 2022
Bedragen in €
Nr. Progr. Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 S / I
1 0 Ondersteuning project Westerbork 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S
2 0 Ondersteuning project Stolpersteine 20.000 I
3 0 Continueren bestuursondersteuner 64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens 13.000 13.000 S
9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen (materiaal en aanleg) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S
11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp 74.000 147.000 147.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -74.000 -147.000 -147.000 I
12 6 Jeugdhulp maatwerk 39.000 77.000 77.000 I
Dekking stelpost Jeugdhulp -39.000 -77.000 -77.000 I
13 6 Wmo Uitvoeringskosten 48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S
14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget 2.0: S
-formatie 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S
-inzet voor invoering 4.000 23.000 I
15 6 Extra groep Inburgering 26.000 I
TOTAAL nieuw beleid 219.000 258.000 235.000 235.000 248.000

b.    de activiteiten nieuw beleid 2023 en verder opnemen in de Begroting 2023. Beschikbaarstellen van budget vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2023. Dit zijn:

Activiteiten Nieuw Beleid 2023
Bedragen in €
Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I
5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur) 68.000 68.000 I
7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40 129.000 r+a
8 4 Nieuwbouw Vullerschool 3.674.000 40 110.000 r+a
TOTAAL nieuw beleid 68.000 68.000 0 239.000