Bijlage 3 - Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2026

Bedragen x € 1.000
Programma 2022 2023 2024 2025 2026 Toelichting
begroot begroot begroot begroot begroot
Incidentele baten 9.590 2.702 711 186 119
0. Bestuur en ondersteuning - - - - -
1. Veiligheid - - - - -
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 267 - - - -
Zwerfafval 40 Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10 Subsidie provincie Gelderland
Reconstructie Markeloseweg 198 Bijdrage functiegericht wegbeheer
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 19 Subsidie CleanTechRegio
3. Economie 495 451 10 - -
Grondexploitaties bedrijventerreinen 365 378 10 Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 14 3 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 41 9 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 62 61 Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten
Centrummanagement 14 Subsidie provincie Gelderland
4. Onderwijs 149 134 134 67 -
Projectgelden Jeugdhulp in de school 15 Bijdrage Regio Stedendriehoek
Nationaal Programma Onderwijs 134 134 134 67 Specifieke uitkering Rijk
5. Sport, cultuur en recreatie 40 20 - - -
Rijksbijdrage Sportakkoord 20 Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord
Klompenpaden 20 20 Subsidie provincie (Vitaal Gelderland)
6. Sociaal Domein 2.511 - - - -
Opvang vluchtelingen Oekraïne 1.700 Rijksbijdrage
Energietoeslag 800 Rijksbijdrage
Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur 11 Eenmalige bijdrage
7. Volksgezondheid en milieu -170 25 80 19 19
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 4 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 8 25 80 19 19 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Subsidie energieloket 17 Subsidie provincie
Afvalstoffenheffing -245 Verlaging tarieven afvalstoffenheffing
Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' 46 Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 326 652 - - -
Grondexploitaties-verwacht resultaat 105 572 Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening
Leges bestemmingsplannen 41 Extra leges t.b.v. inhuur
Aanpak energiearmoede 2022-2023 180 80 Bijdrage van het Rijk
Algemene dekkingsmiddelen 208 9 9 - -
Algemene uitkering (Corona) 149 Compensatie rijk coronacrisis
Algemene uitkering 59 9 9 Incidentele inkomsten gemeentefonds
Overige (o.a. overhead) 5.764 1.411 478 100 100
Onttrekking algemene reserve 2.645 1.182 378 Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing 245 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer 100 100 100 100 100 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Rondweg Lochem 2.000 54 Onttrekking bestemmingsreserve
Ontrekking reserve wonen 50 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona 724 75 Onttrekking bestemmingsreserve
Bedragen x € 1.000
Programma 2022 2023 2024 2025 2026 Toelichting
begroot begroot begroot begroot begroot
Incidentele lasten 10.069 2.633 680 313 224
0. Bestuur en ondersteuning 162 141 12 22 -
Uitvoering digitale agenda 2019-2022 142 141 12 22 Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen
Ondersteuning project Stolpersteine 20 Eenmalige bijdrage Stichting Stolpersteine
1. Veiligheid - - - - -
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 2.523 222 168 100 100
Rondweg Lochem 85 68 68 Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
Rondweg Lochem 2.000 Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Goorseweg 30 Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd 24 Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 100 100 100 Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval 41 Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen 60 Eenmalige kosten verkeersmaatregelen
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem 50 Eenmalige kosten planvorming
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10 Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak
Inwonersinitiatief toegankelijkheid 50 Uitvoeringsplan toegankelijkheid
Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang tot mobiliteit voor personen met een laag inkomen (mobiliteitsplan 2022) 5 Eenmalige kosten verkenning
Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 2022) 15 Eenmalige kosten actualisatie
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 7 Eenmalige kosten plaatsen en aanpassen infrastructuur
Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 2022) 20 Eenmalige kosten uitwerken ontwerp
Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en bijbehorende verbinding naar station Lochem (mobiliteitsplan 2022) 30 Eenmalige kosten opstellen ontwerp
Verkennen mogelijkheden gemeentebreed opzetten van alternatief vraagafhankelijk vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) 10 Eenmalige kosten verkenning
Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen fietsgebruik en opstellen bijpassend actieprogramma voorlichting / promotie (mobiliteitsplan 2022) 10 Eenmalige kosten verkenning
Project ontmoeting op het marktplein Lochem 30 Eenmalige kosten uitvoering ontmoetingsplek (corona)
3. Economie 367 123 50 - -
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie 50 50 50 Eenmalige kosten innovatie coöperatie
Extra inzet landbouw 75 Eenmalige kosten extra inzet landbouw
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona 66 Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 24 3 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 51 9 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers 40 Kosten inzet van een externe dienstverlener
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 62 61 Eenmalige kosten korte ketens fase 3
4. Onderwijs 552 209 134 67 -
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 33 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 286 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 99 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college
Afwaarderen boekwaarde huidige schoolgebouwen Laren 75 Eenmalige kosten afwaarderen
Nationaal Programma Onderwijs 134 134 134 67 Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie 454 20 - - -
Uitvoering geven aan het Sportakkoord 20 Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen 80 Eenmalige kosten externe deskundigheid
Schouwburg Lochem 134 Corona-effecten schouwburg
Achterstand herplantverplichting 150 Eenmalige kosten achterstand
Uitvoering kerkenvisie 2022 50 Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie
Klompenpaden 20 20 Eenmalige kosten aanleg Laren en Harfsen
6. Sociaal Domein 3.177 199 109 - -
Zorgcoördinator 30 Pilot zorgcoördinatie
Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven 42 20 Verlenging pilots (corona)
Jeugdhulp in de school 12 Extra kosten pilot
Kansrijke Start 9 9 9 Eenmalige kosten
Uitbreiding mantelzorg 70 70 Versterken mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Lochem (SWL)
Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde verordening 80 Externe begeleiding
Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders 7 Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona)
Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd 18 Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona)
Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona 158 Kosten extra inzet (corona)
Preventienota uitvoeren 100 100 100 Kosten extra inzet preventie
Opvang vluchtelingen Oekraïne 1.700 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne
Energietoeslag 800 Eenmalige kosten energietoeslag voor minima
Volwassenenfonds Sport en Cultuur 11 Eenmalige stimuleringsimpuls
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) 140 Extra inzet/inhuur mede vanwege corona
7. Volksgezondheid en milieu 356 168 110 49 49
JOGG en beweegimpuls 43 43 Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling 75 Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners
Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen 46 Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl
Coördinatie vrijwillige energiecoaches 30 30 30 30 30 Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving 15 Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 4 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 8 25 80 19 19 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water 18 Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Innovatiebudget klimaatneutraliteit 20 20 Terugdraaien bezuinigingsvoorstel
Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving 47 Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief 50 50 Eenmalige kosten inhuur specialisten voor begeleiding van buurten
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 1.593 596 75 75 75
Invoering omgevingswet 866 516 75 75 75 Invoeringskosten omgevingswet
Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties 250 Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4)
Opstellen Woonzorgvisie 35 Eenmalige kosten opstellen visie
Onderzoeken pré projectfase woningbouwopgave 69 Eenmalige kosten onderzoeken woningbouw
Tijdelijk medewerker RO 81 Eenmalige kosten extra personeel
Aanpak energiearmoede 2022-2023 180 80 Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede
Planeconomie/ grondexploitaties 52 Eenmalige kosten inhuur begeleiding
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders 60 Eenmalige kosten haalbaarheidsonderzoek
Algemene dekkingsmiddelen 11 - - - -
Bijdrage Tribuut 11 Coronagerelateerde kosten
Overig (o.a. overhead) 874 955 22 - -
Werkbudget 'Dichtbij' 50 Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel 7 5 Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona)
Toevoeging algemene reserve 470 950 22 Toevoeging algemene reserve
Toevoeging reserve kapitaallasten 198 Toevoeging bestemmingsreserve
Toevoeging reserve corona 149 Toevoeging bestemmingsreserve
Saldo incidentele baten en lasten 479 -69 -31 127 105
Inclusief kadernota 2023
Exclusief overheveling budgetten van 2021 naar 2022 (jaarrekening 2021)