0. Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma items

0.1 Bestuur

Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?
Wij willen een krachtig en betrokken samenleving.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

32

37

38

% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt

19

26

27

0.2 Burgerzaken

Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?
Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn die de toegang is naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend. 

Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel handelt en dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie 2023

Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten

6,6

8,0

8,0

Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente

6,5

6,7

6,8

Waardering inwoners algehele dienstverlening

6,4

6,7

6,8

 

 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Als het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten deze. Zo houden ze hun waarde. Dat is gunstig als we ze later toch verkopen.

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 2.837 440 1.164 723
0.1 Bestuur 2.215 1 608 607
0.2 Burgerzaken 432 395 448 53
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 190 45 108 63
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur APPA-regeling: voordeel € 617.000
Een incidenteel voordeel van € 617.000 door de vrijval op basis van actuariële berekeningen van de voorziening in het kader van de APPA-regeling (Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers).
0.2 Burgerzaken Leges: voordeel € 78.000
In 2022 vroegen meer mensen een reisdocument aan dan geraamd. Mogelijk is sprake van een inhaalslag door afnemende reisbeperkingen na corona. Of ligt de oorzaak in de paspoortplicht voor reizen naar het VK. Deze toename in het aantal aanvragen leidde tot € 78.000 meer legesopbrengsten. Incidenteel voordeel.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop percelen: voordeel € 65.000
Door diverse transacties hebben wij incidenteel hogere opbrengsten van € 65.000 gegenereerd.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 4.839 2.825 2.820 5
0.1 Bestuur 2.543 467 688 -221
0.2 Burgerzaken 602 462 495 -33
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 70 21 63 -42
Kapitaallasten 19 23 6 17
Loonkosten en inhuur 1.605 1.852 1.568 284
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur Inhuur griffie: nadeel € 45.000
Een incidenteel nadeel van € 45.000 door hogere lasten ten behoeve van tijdelijke inhuur op de griffie.
0.1 Bestuur Begeleiding oud wethouders: nadeel € 29.000
Een incidenteel nadeel van € 29.000 door hogere lasten ten behoeve van de begeleiding van oud wethouders.
0.1 Bestuur Vorming wachtgeldvoorziening: nadeel € 115.000
Een incidenteel nadeel van € 115.000 door de vorming van een wachtgeldvoorziening oud wethouders.
0.2 Burgerzaken Leges: nadeel € 48.000
In 2022 vroegen meer mensen een reisdocument aan dan geraamd. Mogelijk is sprake van een inhaalslag door afnemende reisbeperkingen na corona. Of ligt de oorzaak in de paspoortplicht voor reizen naar het VK. Deze toename in het aantal aanvragen leidde tot € 48.000 meer kosten. Incidenteel nadeel.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Diverse werkzaamheden: nadeel € 33.000
Diverse werkzaamheden voor o.a. groenonderhoud en de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) leiden tot een incidenteel hogere lasten van € 33.000.
Totaal programma 0 -2.003 -2.384 -1.656 728