7. Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma items

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid
Wat willen we bereiken?
Wij hebben de taak om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Deze taak hebben wij vanuit de wet publieke gezondheid (Wpg). Daarvoor is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Hierdoor kan de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Hierdoor kunnen volwassenen gezond en zoveel mogelijk zelfredzaam deelnemen aan de samenleving.
 
Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

7.2 Riolering

Terug naar navigatie - 7.2 Riolering
Wat willen we bereiken?
Het beheer van het rioolstelsel voldoet aan het Bestuursakkoord Water en aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP). Regen- en afvalwater verwerken we op een duurzame, effectieve en efficiënte manier.

7.3 Afval

Terug naar navigatie - 7.3 Afval
 
Wat willen we bereiken?
Eind 2020 stelde de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 vast. En daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren.

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

 Realisatie 2022

Ambitie 2023

Fijn restafval in kg per inwoner

77

85

82

77

60

% afvalscheiding

76

75

75

76

80

De realisatiecijfers komen uit rapportages van Circulus. De ambitie is gebaseerd op het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 en de aanvullend genomen besluiten in de raad. Het doel voor 2025 is 45 kg fijn restafval per inwoner en 90% afvalscheiding. Wij zien dat de hoeveelheid restafval weliswaar afneemt, maar achterblijft bij de doelen in het Grondstoffenplan. Ook het % afvalscheiding staat stil.  Wij willen in 2023 onderzoeken waardoor dat komt. 

7.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?
We sluiten ons aan bij de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. We zetten ons helemaal in en gaan uit van draagvlak en samenwerking. We zien veel kansen in de samenwerking tussen inwoners in de verschillende kernen, zoals bij de BuurtEnergieStrategie of het Energie-idee. We bieden hierbij ondersteuning en stimuleren het delen van kennis.

 

Bij deze initiatieven gaan we uit van het principe van de trias-energetica:

 

1. Besparen
2. Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
3. Duurzame opwek

 

In de gebouwde omgeving willen we op de lange termijn duurzamer omgaan met warmte op weg naar een aardgasvrije toekomst. Op de korte termijn betekent dit dat we inzetten op energiebesparing, als voorbereiding op de uiteindelijke warmtetransitie. Door de hoge energietarieven is de belangstelling voor energiebesparing groter geworden.

 

Binnen onze gemeentegrenzen gaan we uit van duurzame opwekken van energie uit wind, zon en water (duurzame opwek). We sluiten vooraf niet uit dat we gebruik gaan maken van voorzieningen buiten onze gemeente (qua opwek).

 

Ook binnen het bedrijfsleven en de industrie spelen de vragen rondom energiebesparing, hergebruik van materiaal, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.  

 

Kengetallen

Realisatie

% hernieuwbare elektriciteit

70 (2022)

Bron: klimaatmonitor (gedateerd 2020). Aangevuld met lokale informatie over de productie in de Lochemse zonneparken Afleidingskanaal, Berkelweide, Goorseweg en Rengersweg. De productie van het zonnepark Armhoede is in de klimaatmonitor of het dashboard van waarstaatjegemeente.nl voor een deel opgenomen. Dit park is sinds juni 2020 in gebruik. Let op: het gaat hier om een percentage van het elektriciteitsverbruik. Niet om een percentage van het totale energieverbruik.  

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 11.515 10.589 10.556 -33
7.1 Volksgezondheid 83 56 73 17
7.2 Riolering 6.652 6.378 6.420 42
7.3 Afval 4.369 3.722 3.686 -36
7.4 Milieubeheer 80 54 39 -15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 331 379 338 -41
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Huiselijk geweld: voordeel € 64.000
Als centrumgemeente ontvangt Apeldoorn middelen voor de financiering van activiteiten gericht op de aanpak van huiselijk geweld, de zogenoemde DUVO middelen. Daarnaast dragen alle regio-gemeenten bij aan de kosten voor Veilig Thuis. Het Rijk heeft extra middelen toegevoegd aan de DUVO. Daardoor is er overschot op dit budget en ontvangen gemeenten een deel terug. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Bevorderen gezonde leefstijl: nadeel € 46.000
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een specifieke uitkering voor bevorderen gezonde leefstijl. Door de inzet vanuit volksgezondheid op ontheemden in 2022 zijn er geen uitgaven geweest, daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel.
7.2 Riolering Opbrengst rioolheffing: voordeel € 41.000
We realiseerden een hogere opbrengst door met name een hoger waterverbruik bij woningen, waarschijnlijk als gevolg van de droogte in 2022. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Inzamelvergoeding PMD: nadeel € 27.000
De eindafrekening voor de inzamelvergoeding die wij ontvangen voor de inzameling van PMD moet nog plaatsvinden. De definitieve vergoeding over 2022 moet nog door het verpakkingenfonds en de VNG worden vastgesteld. Hierover is landelijk nog discussie gaande. Vooralsnog houden wij rekening met een lagere vergoeding dan geraamd (€ 80.000 lager). De eindafrekening 2020 levert ons een voordeel op van € 58.000. Incidenteel nadeel.
7.4 Milieubeheer 2022 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet: nadeel € 11.000
De subsidie is door de provincie toegekend en wordt besteed over meerdere jaren. De subsidie is afhankelijk van de uitvoering (lasten). Door uitstel van de omgevingswet is de overdracht vertraagd. Incidenteel nadeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaats Lochem: nadeel € 35.000
Op de begraafplaats Lochem gaven we in 2022 minder nieuwe graven uit en er vonden ten opzichte van 2021, 22 begravingen minder plaats. Dit heeft geleid tot lagere inkomsten. Incidenteel nadeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 12.279 12.552 12.137 415
7.1 Volksgezondheid 1.193 1.384 1.280 104
7.2 Riolering 4.799 4.725 4.789 -63
7.3 Afval 3.097 3.198 2.892 306
7.4 Milieubeheer 1.114 1.203 1.116 87
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 418 433 460 -27
Kapitaallasten 932 929 972 -43
Loonkosten en inhuur 725 679 628 52
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Huiselijk geweld: voordeel € 14.000
Kosten voor Veilig Thuis hoefden maar deels te worden aangevuld omdat subsidie niet is gestegen. Er was voor andere activiteiten incidenteel minder geld nodig omdat tijdelijk budget Actieplan transformatie kindermishandeling nog beschikbaar was dit jaar. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Preventie Leefstijl: voordeel € 14.000
We hebben naast het inzetten van een sportcoach voor GLI Slimmer (een aanpak voor inwoners met overgewicht of obesitas) in het kader van gezond gewicht, weinig uitgaven gedaan. Wel hebben we veel gesprekken gevoerd over alcoholmatiging onder jongeren en geïnventariseerd hoe JOGG voortgezet kan worden, waarbij jeugd de doelgroep blijft van de aanpak. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Actieplan transformatie kindermishandeling: voordeel € 10.000
Er zijn minder trainingen gegeven dan gepland en de kosten van activiteiten vielen lager uit. Incidenteel voordeel
7.1 Volksgezondheid Bevorderen gezonde leefstijl: voordeel € 46.000
Deze middelen zijn niet besteed door benodigde personele inzet voor coronabestrijding en onverwachte inzet voor ontheemde Oekraïners. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Kosten onderzoek: voordeel € 55.000
Het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering voor 2022 startten we pas 2e week december. De werkzaamheden ronden we in 2023 af. Reden van een late start is tijdgebrek bij het ingenieursbureau om het bestek te realiseren. Hierdoor aanbesteding pas in oktober 2022. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Onderhoud overige voorzieningen: voordeel € 25.000
In 2022 hadden we weinig calamiteiten/storingen aan IBA's en infiltratiesystemen. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Kwijtschelding rioolheffing: voordeel € 15.000
Er kwamen minder aantallen in aanmerking voor kwijtschelding. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Oninbaar rioolheffing: voordeel € 23.000
In 2022 hadden we minder dubieuze debiteuren met betrekking tot de rioolhefing. Dit fluctueert jaarlijks. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Dotatie voorziening Egalisatie riolering binnen GRP: nadeel € 123.000
Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op de riolering af. In 2022 is het positieve resultaat van € 193.000 in de voorziening gestort, terwijl een bedrag van € 70.000 geraamd was. Dit positieve resultaat komt met name door een o.a. voordeel in de lasten bij kosten onderzoek (€ 55.000) en inhuur (€ 114.000) en hogere opbrengsten rioolheffing (€ 41.000). Daar staat tegenover een nadeel op de kosten voor drukrioolunits en rioolgemalen (€ 200.000). Zie toelichtingen per onderdeel in dit taakveld. De hogere dotatie aan de voorziening (€ 193.000 minus € 70.000) is een incidenteel nadeel.
7.2 Riolering Hoofdriool: voordeel € 10.000
Weinig calamiteiten/storingen gehad aan huisaansluitingen en hoofdriolering. Hierdoor minder uitgaven. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Drukrioolunits en rioolgemalen: nadeel € 200.000
Overschrijding van het budget is mede ontstaan door de enorme prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door indexatie stegen de prijzen met 24,5%. Tevens kochten we extra pompen in t.b.v. renovatie drukrioolunits. Ten slotte vond de afrekening 2021 en de indexatie 2021 in 2022 plaats. De gestegen prijzen als gevolg van de oorlog is structureel. Overige afwijkingen is een incidenteel nadeel.
7.2 Riolering Inhuur personeel: voordeel € 114.000
In 2022 huurden we minder in voor projecten riolering en voor klimaatadaptatie, omdat er minder nieuwe projecten waren in 2022 en de krapte op de arbeidsmarkt. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Huishoudelijk afval: voordeel € 293.000
Zowel in 2021 als 2022 steeg de prijs voor oud papier naar ongekende hoogte. Op het hoogtepunt werd zelfs meer dan € 130 per ton betaald. Hierdoor komen de kosten voor afvalinzameling flink lager uit dan geraamd. Begin 2023 is de oud papierprijs weer gezakt tot een "normaal" niveau (rond de € 70 per ton). Daarnaast ontvingen we in 2022 nog een bedrag over 2021 terug van € 41.000. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Ongediertebestrijding: voordeel € 82.000
Er is minder inzet van Circulus nodig geweest voor de bestrijding van de eikenprocessierups door een verlaagde plaagdruk. Dit is een landelijke tendens. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst (ODA): nadeel € 136.000
Voor milieuvergunningen zijn er het afgelopen jaar meer aanvragen geweest. Met name de 17 ingediende aanvragen voor mestvergisting hebben veel tijd in beslag genomen. Voor milieuadvies zijn de hoeveelheid adviesaanvragen fors toegenomen, door het vertrek van een medewerker. Er zijn daarentegen weinig tot geen grote toezichtstaken uitgevoerd. Incidenteel nadeel.
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid: voordeel € 15.000
Door beschikbaar budget voor de BuurtEnergieStrategie (BES) hadden we minder aanvragen voor zaalhuur. Dit jaar weinig specifieke vragen voor een claim uit dit budget. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Innovatie klimaatneutraliteit: voordeel € 46.000
Nauwelijks aanvragen ontvangen, ondanks bredere verspreiding van de regeling. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Warmtetransitie en koppeling besparing gebouwde omgeving: voordeel € 20.000
Niet uitgevoerd vanwege een grote hoeveelheid BES-sen waar een duidelijk koppeling zit met besparen. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer 2018 Verk. Thermische Energie afval-/oppvl.water: voordeel € 12.000
De opdracht voor een onderzoek naar collectieve warmteoplossingen in de wijk de Molengronden is door capaciteitsgebrek laat in 2022 in gang gezet en daarom eind 2022 nog niet volledig afgerond. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer 2020 Onderzoek finmog. transitie gebouwde omgeving: voordeel € 15.000
Niet uitgevoerd vanwege gebrek aan personeelscapaciteit. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer 2022 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet: voordeel € 11.000
De overdracht bodemtaken in de omgevingswet betreft een meerjarig traject. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet is de prioriteit van de overdracht verlaagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek in samenhang met meerdere Achterhoekgemeentes. Dit levert eveneens vertraging op. Sommige deelprojecten zijn al opgestart maar nog niet afgerond. Er zijn werkafspraken met de Omgevingsdienst Achterhoek gemaakt omtrent de verrekening van door hen bestede uren in de op te pakken projecten. Deze kosten worden over de deelnemers verdeeld. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaats Laren: nadeel € 24.000
Op de begraafplaats Laren zijn extra werkzaamheden verricht in aanplant en renovatie van haagstructuren. Doordat delen van het groen, de erfafscheiding en de paden versleten zijn, is de onderhoudsintensiteit toegenomen. Incidenteel nadeel.
Totaal programma 7 -765 -1.963 -1.580 383