1. Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma items

1.2 Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - 1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?
Wij willen een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven. Veiligheid is een relatief en moeilijk begrip. Relatief, omdat iemand een onveilig gevoel kan hebben terwijl het toch echt wel veilig is, of omgekeerd. Moeilijk, omdat er veel zaken zijn die een veilige omgeving en een veilig gevoel kunnen beïnvloeden.
                         
Om een zo veilig mogelijke gemeente te kunnen zijn, werken we samen. Vaste partners zijn Politie, Openbaar Ministerie, buurgemeenten, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Halt, Stichting Welzijn Lochem, ‘t Baken, Viverion, IJsseldal Wonen, GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Met de VNOG werken we vooral samen op het gebied van de fysieke veiligheid en crisisbeheersing.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat zich veilig voelt in de buurt

91

94

94

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Realisatie 2022 

Verwachting 2023

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

2,2

1,3

2,0

2,0

1,9

2,0

 

Kengetallen

Realisatie

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

50 (2021)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,7 (2022)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

2,8 (2022)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

4,7 (2022)

 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 406 54 72 18
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 210 49 48 -0
1.2 Openbare orde en veiligheid 196 5 24 19
Belangrijkste afwijkingen:
1.2 Openbare orde en veiligheid Bommenregeling: voordeel € 16.000
Een incidenteel voordeel van € 16.000 door de rijksbijdrage in het kader van de 'Bommenregeling' ter dekking van gemaakte kosten en eigen ambtelijke uren.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 3.222 3.189 3.182 8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.342 2.446 2.421 25
1.2 Openbare orde en veiligheid 285 230 219 11
Kapitaallasten 47 48 43 5
Loonkosten en inhuur 549 465 498 -33
Belangrijkste afwijkingen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandkranen: voordeel € 14.000
In 2022 was er minder onderhoud aan brandkranen noodzakelijk, dit leidt tot incidenteel lagere lasten van € 14.000, in 2023 volgt een inhaalslag, vooralsnog gaan we ervan uit dat geen extra middelen nodig zijn.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Opleiding: voordeel € 11.000
Door de nasleep van de coronacrises en het ontstaan van de Oekraïne crisis konden er minder trainingen plaatsvinden en dat leidt tot incidenteel lagere lasten van € 11.000.
Totaal programma 1 -2.816 -3.135 -3.109 26