3. Economie

Terug naar navigatie - Programma items

3.1 Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?
We streven naar tevreden ondernemers en een goed ondernemersklimaat. Een groeiend aantal arbeidsplaatsen en mensen die mee kunnen doen. Dit doen we door het uitvoeren van de ‘Economische agenda’ en het ondersteunen van innovaties. Daarin besteden we ook aandacht aan een specifieke groep ondernemers de boeren en directe verwante ondernemingen. Deze staan op dit moment sterk onder druk vanuit verschillende dossiers zoals stikstof, natuur en landschap. Gezien het belang van de landbouw voor Lochem als plattelandsgemeente en hun rol in het landschap besteden we in toenemende mate aandacht en geld aan deze sector en de ondernemers.

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Werkelijk 2022

Ambitie 2023

Aantal arbeidsplaatsen

14.450

14.730

14.470

14.600

14.810

14.910

Het aantal arbeidsplaatsen is afkomstig uit de provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE).  Deze cijfers kunnen door de PWE om verschillende oorzaken met terugwerkende kracht aangepast zijn vergeleken met voorgaande jaren, door bijvoorbeeld gemiste bedrijven, niet meer bestaande bedrijven of andere mutaties. PWE geeft aan dat hierdoor gegevens uit de huidige statistieken niet goed vergelijkbaar zijn met cijfers uit eerdere rapportages.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?
We willen lokale en regionale bedrijven optimaal faciliteren in hun economische ontwikkeling. Dit doen we door het bieden van ruimte, zodat zij bij groei de kans hebben om in Lochem actief te blijven.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?
Het zo goed en makkelijk mogelijk helpen van ondernemers door:

 

  • vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie;
  • het doelgericht ondersteunen; 
  • hulp te bieden bij het zoeken naar nuttige regelingen voor het bedrijf (subsidies, fondsen, regelgeving, e.d.).

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

3.4 Economische promotie

Terug naar navigatie - 3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?
We willen een uitstekend voorbeeld zijn voor recreatie en toerisme in Nederland. Dit willen we zijn met meer overnachtingen en evenementen. En ook met het krijgen van naamsbekendheid en het bevorderen van het goede gevoel. Dit doen we door het promoten van de gemeente Lochem op het gebied van economie, recreatie en toerisme. We werken daarvoor nauw samen met de andere gemeenten in de Achterhoek.

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Realisatie 2022

Ambitie 2023

Aantal toeristische overnachtingen

525.614

476.066

549.548

520.000

530.000*

550.000

* Dit aantal betreft een schatting. Op het moment van opstellen van de jaarrekening zijn nog niet alle aangiftes ontvangen.  In verband met de opvang van Oekraïners in de Scheperskamp en op Europarcs resort de Achterhoek zullen er minder toeristische overnachtingen op die locaties zijn. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 1.271 3.080 1.845 -1.234
3.1 Economische ontwikkeling 10 164 81 -83
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 167 1.808 651 -1.156
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 31 47 37 -11
3.4 Economische promotie 1.063 1.060 1.076 16
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling 21/23 De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): nadeel € 46.000
De Achterhoekse productbeleving is een meerjarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Doordat we in 2022 minder lasten hadden is de bate ook lager. Incidenteel nadeel.
3.1 Economische ontwikkeling 2021/2022 Smart Grid Kanaalzone(regiodeal): nadeel € 50.000
De regiodeal is een meerjarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Deelprojecten hebben meer tijd nodig dan vooraf gepland. Doordat we in 2022 minder lasten hadden is de bate ook lager. Incidenteel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 21.000
Groene Kruisstraatje 4 verhuren we onder meer voor onderwijsdoeleinden. Voor de instandhouding van het gebouw (onderhoud) ontvangt het schoolbestuur een vergoeding van het Rijk. Er bestaat nog onduidelijkheid over de verdeling van deze vergoeding tussen schoolbestuur en gemeente. Met de Bestuursrapportage 2023 kunnen wij hierover naar verwachting nader informeren. Incidenteel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 1.122.000
Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.122.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 574.000. Per saldo een nadeel van € 548.000: - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Aalsvoort West van € 448.000. Er is minder verkocht dan verwacht in 2022, waardoor er minder resultaat genomen kan worden. Het niet genomen resultaat schuift door naar 2023. - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Diekink van € 73.000. Dit is te verklaren doordat we het bouwrijp maken een jaar later uitvoeren. Hierover rekenen we een extra jaar indexering en rente toe, waardoor de kosten stijgen. - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Stijgoord van € 26.000. Omdat er minder is verkocht in 2022 dan verwacht, hebben we te maken met hogere rentekosten de komende jaren.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Weekmarkten: nadeel € 11.000
Door de terugloop van de markt en daarmee de lagere bezetting door marktkraamhouders, worden er ook minder inkomsten gegenereerd. Incidenteel nadeel.
3.4 Economische promotie Toeristenbelasting: voordeel € 13.000
We verwachten voor 2022 een opbrengst van circa € 745.000. Dit is een nadeel van ongeveer € 80.000 ten opzichte van de begroting 2022. Dit komt voornamelijk door de huisvesting van Oekraïners op locaties die normaal gesproken belast worden met toeristenbelasting. Daarnaast heeft Tribuut met terugwerkende kracht nog extra toeristenbelasting geïnd voor het jaar 2021. Dit is een voordeel van € 93.000. Dit bedrag is ontvangen en geboekt in 2022. Incidenteel voordeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 1.521 2.248 1.596 652
3.1 Economische ontwikkeling 211 509 322 187
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 498 1.175 587 587
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 147 57 26 32
3.4 Economische promotie 334 311 302 9
Kapitaallasten 55 56 49 7
Loonkosten en inhuur 277 140 310 -170
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Bedrijfsontwikkeling: voordeel € 18.000
Omdat een aantal kosten al in 2021 zijn voldaan (vanwege uitgestelde activiteiten door corona) en een meevaller van een project, is er in 2022 een overschot. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Uitvoering dynamische economische agenda: voordeel € 15.000
De activiteiten die we in 2022 ontplooiden kosten minder geld dan begroot. We werkten in 2022 ook aan een nieuwe economische agenda die start in 2023. Daarin staan nieuwe activiteiten waarvoor we dit budget inzetten vanaf 2023. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Aanpak uitkomsten digitaal ondernemers panel: voordeel € 21.000
Het onderzoek dat we in 2022 uitvoerden vroeg geen vervolgacties. Er zijn hier dus geen kosten gemaakt. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling 21/23 De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): voordeel € 45.000
Het project is minder hard gestart dan gepland. De uren worden in 2023 'ingelopen'. Oorzaak is o.a. wijziging van samenwerkingspartner. De positie van samenwerkende partners bleek onvoldoende helder om tot concrete werkafspraken te komen. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling 2021/2022 Smart Grid Kanaalzone(regiodeal): voordeel € 45.000
De regiodeal is een meerjarig project dat in 2023 wordt afgerond. Het project bestaat uit 3 deelprojecten. Deze zijn allemaal in een afrondende fase, de eindproducten worden uiterlijk in Q2 van 2023 opgeleverd. De voortgang van deelproject 1 is in 2022 een aantal maanden vertraagd door gesprekken tussen partijen over voorwaarden voor onderlinge levering van energie. Deze gesprekken waren geen onderdeel van het project, maar wel van invloed op het proces. Deelproject 2 en 3 hadden een lange voorbereiding nodig. Eind 2022 is opdracht verleend, afronding in Q1 van 2023, oplevering in Q2. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling 2022 Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers: voordeel € 39.000
In 2022 is een plan van aanpak ontwikkeld. In 2023 worden de keukentafelgesprekken als onderdeel van het onderzoek naar de Lochemse landbouw uitgevoerd. De opdracht is daar eind 2022 voor gegeven. Reden van vertragen is 1. de gemeenteraadsverkiezingen en 2. het benodigde aanvullende budget voor het onderzoek dat in de begroting 2023 is opgenomen. Zomer 2023 worden het onderzoek en daarmee de keukentafelgesprekken uitgevoerd. Een ander deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor individuele maatwerkgesprekken. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 19.000
Voor klein en groot onderhoud hebben we extra onvoorziene uitgaven moeten doen. Zo zijn er op grond van aanvullende eisen voor brandveiligheid kosten gemaakt voor een brandscheiding. Ook moesten vanwege stormschade rolluiken worden vervangen en was er noodzakelijk herstel van luchtbehandelingskasten nodig. Incidenteel nadeel. Het contract voor schoonmaak (inclusief afvalverwerking) is gewijzigd. De extra kosten (€ 8.000) zijn structureel. Structureel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Visie Scheggertdijk Almen opstellen: voordeel € 31.000
Het project gebiedsvisie Scheggertdijk is in 2022 gestart, dit wordt in 2023 afgerond. Het participatietraject duurt langer dan we verwachten, zowel de voorbereiding als ook de verwerking van input uit de enquête, de klankbordgroep als de inloopavond kostte meer tijd. Daarnaast wordt er een tussenstap gemaakt om ontwikkelscenario’s voor advies voor te leggen aan de raad voordat de visie in concept wordt opgesteld. Dit kostte meer voorbereidingstijd dan verwacht. Voornemen is om de visie in Q3 2023 vast te laten stellen door de raad. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: voordeel € 574.000
Dit incidentele voordeel lichten wij toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.122.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 574.000. Per saldo een nadeel van € 548.000.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Weekmarkten: voordeel € 24.000
Door de terugloop van de markt en daarmee de lagere bezetting door marktkraamhouders, worden er ook minder diensten en stroom afgenomen. Ook zijn geen initiatieven ontplooid ter bevordering van de markt. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 3 -250 832 250 -582