Balans per 31 december 2022

(bedragen x € 1.000) Ultimo Ultimo
ACTIVA 2022 2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 272 290
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 272 290
Materiële vaste activa 78.799 74.232
- Investeringen met een economisch nut
• overige investeringen met een economisch nut 45.488 42.775
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.490 19.443
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 10.876 8.071
- In erfpacht 3.944 3.944
Financiële vaste activa 7.431 7.159
- Kapitaal verstrekkingen aan:
• deelnemingen 342 342
- Leningen aan:
• deelnemingen 2.291 2.291
- Overige langlopende leningen u/g 4.799 4.526
Totaal vaste activa 86.502 81.681
Vlottende activa
Voorraden 7.726 11.098
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 7.714 11.088
- Gereed product en handelsgoederen 12 10
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.676 20.993
- Vorderingen op openbare lichamen 7.031 5.539
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk 8.305 10.172
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiëlle instellingen 194 294
- Overige vorderingen 2.145 4.989
Liquide middelen 414 473
- Kassaldi 10 3
- Banksaldi 404 469
Overlopende activa 11.331 6.634
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 8.088 768
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 3.243 5.866
Totaal vlottende activa 37.146 39.199
Totaal-generaal 123.648 120.880
Verliescompensatie VPB 1.192 59
(bedragen x € 1.000) Ultimo Ultimo
PASSIVA 2022 2021
Vaste passiva
Eigen vermogen 67.383 64.867
- Algemene reserve 32.205 28.753
- Bestemmingsreserves: 27.891 30.645
- Resultaat na bestemming 7.286 5.469
Voorzieningen 26.144 25.432
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.232 2.814
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 3.298 2.817
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven 18.008 16.946
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is 2.606 2.855
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 11.805 16.031
- Onderhandse leningen van:
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 840 960
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen 10.642 15.071
• overige binnenlandse sectoren
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido
- Waarborgsommen 323
Totaal vaste passiva 105.332 106.331
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 5.939 5.488
- Overige Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden 5.939 5.488
Overlopende passiva 12.377 9.061
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 6.836 6.057
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen 5.542 3.004
Totaal vlottende passiva 18.316 14.549
Totaal-generaal 123.648 120.880
Gewaarborgde geldleningen 150 238