8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma items

8.1 Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - 8.1 Ruimtelijke ordening
Wat willen we bereiken?
We verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving door het maken van nieuw beleid en het doen van investeringen. We houden oog voor persoonlijke wensen en geven snel duidelijkheid over wat mogelijk is. 
We zorgen voor invoering van de omgevingswet in de gemeente Lochem.  Aanvragen van vergunningen, het maken van beleid en besluitvorming sluiten aan bij de nieuwe landelijke wetgeving. De komende jaren blijven we werken aan verdere verbetering van onze dienstverlening.


8.2 Grondexploitatie

Terug naar navigatie - 8.2 Grondexploitatie
Wat willen we bereiken?

We proberen tot een evenwichtig aanbod van nieuwe en toekomstbestendige woonlocaties te komen. Waar het goed wonen en leven is met een sluitende grondexploitatie.

 

Verder geven we uitvoering aan reguliere werkzaamheden. De lopende grondexploitaties lichten we toe in de paragraaf grondbeleid.

8.3 Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - 8.3 Wonen en bouwen
Wat willen we bereiken?
In maart 2022 zijn de 'Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem' vastgesteld. Dit is een addendum op de woonvisie uit 2018. De gemeente Lochem wil in de periode 2021 t/m 2030 1.300 woningen toevoegen. We bouwen voor diverse doelgroepen. Met sterke aandacht voor de betaalbaarheid voor lage inkomens en middeninkomens. We sturen op minimaal 20% sociale huurwoningen door de corporaties (260 woningen). Daarnaast 40 tot 50% in het koopsegment tot € 355.000. Ook sturen we aan op doorstroming van ouderen uit de gemeente Lochem die naar een levensloopgeschikte huur- of koopwoning willen verhuizen. We streven ernaar dat 30% van de nieuwbouw gericht is op deze doelgroep. We richten ons op woningbouw in alle kernen. 
We houden rekening met planuitval en vertraging in plannen. We zoeken plancapaciteit voor 130% van de woningbouwopgave. We monitoren de woningmarktontwikkelingen jaarlijks. En bouwen de mogelijkheid in voor herprogrammering, versnelling of verdere fasering. Hiervoor voeren we een actief grondbeleid.
 
 

Indicator

Realisatie 2021

Ambitie 2022 

Realisatie 2022*)

Ambitie 2023

Opleveringen

161

 

92

 

Af: Onttrekkingen

-25

 

-25

 

Saldo toevoeging woningvoorraad

136

130

67

130

*) voorlopige cijfers; definitieve cijfers volgen eind februari; Bron: BAG gemeente Lochem. 

Aantal woningen: In 2022 groeide de woningvoorraad  per saldo met 67 woningen (opleveringen minus onttrokken woningen).  Dit is inclusief 10 mantelzorgwoningen en 5 tijdelijke woonunits. Het is gerealiseerd in relatief veel kleine plannen. Daarnaast is een gebouw gecorrigeerd in de BAG.  Per 31-12-2021 telde de gemeente Lochem volgens de BAG 15.405 woningen. De ambitie om gemiddeld 130 woningen per jaar te realiseren is in 2022 niet gelukt. De bestaande plannen zijn onvoldoende; nieuwbouwlocaties zijn nodig om in de opgave te voorzien. In de kernvisies wonen  wijzen we nieuwbouwlocaties aan. In 2022 zijn de kernvisies Harfsen, Laren en Lochem vastgesteld. In 2023 volgen Barchem, Eefde, Epse en Gorssel. Almen stelden we al vast in 2021.

Betaalbaarheid en levensloopgeschiktheid: In de bestaande plannen was het niet meer mogelijk om te sturen op betaalbaarheid.  Een nadere rapportage over de eigendomsverhouding en prijs van de opgeleverde woningen volgt bij de woonmonitor 2022. 

 

Kengetallen

Realisatie

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) 

4,5 (2022)

% demografische druk

94,4 (2022)

Banen (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

742,9 (2021)

% functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

49,1 (2021)

Vestigingen (aantal bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

188,7 (2021)

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 2.183 2.543 1.404 -1.140
8.1 Ruimtelijke ordening 107 221 207 -14
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 957 1.399 220 -1.179
8.3 Wonen en bouwen 1.118 923 977 54
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Leges bestemmingsplannen: nadeel € 47.000
Er zijn meerdere oorzaken voor de afwijking bij de leges van bestemmingsplannen. De inkomsten vallen niet altijd in hetzelfde jaar als de werkzaamheden (kosten). Daarnaast zijn veel werkzaamheden verricht die niet altijd hebben geleid tot formele procdures. Er zijn met name veel vragen geweest van initiatiefnemers voor mogelijkheden op locaties, die slechts soms op termijn resulteren in een procedure. Ten slotte zijn door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de omgevingswet, er tijdelijk geen nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht. Daardoor is het bedrag lager uitgevallen dan begroot. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Subsidie provincie uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 15.000
De werkelijke baten van de subsidie van de provincie zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Het voordeel van de baten valt voor een deel weg tegen de hogere lasten. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Leges planologische ontheffingen: voordeel € 17.000
We hebben meer planologische ontheffingen verleend dan geraamd. Het aantal aanvragen lag in 2022 hoger dan verwacht. Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 1.179.000
Aan de batenkant is er nadeel van € 1.179.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.190.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 11.000. De grootste verschillen zijn: - Een incidenteel voordeel van € 178.000 op de grondexploitatie Harfsen West. Dit is te verklaren doordat de werkzaamheden voor het woonrijp maken grotendeels zijn afgerond, dit gaat voorspoediger dan verwacht bij de Begroting 2023. - Een incidenteel nadeel van € 67.000 op de grondexploitatie Almen Zuid 2. Dit is te verklaren door hogere plankosten. Die ontstaan door intensievere planvorming in relatie tot het naastgelegen mogelijk te ontwikkelen Almen Zuid II B.  - Een incidenteel nadeel van € 62.000 op de grondexploitatie Scheggertdijk. Omdat de focus nu op realisatie komt te liggen en er meer duidelijkheid is over de planvorming, hebben wij de grondexploitatie bij de Jaarrekening 2022 op alle onderdelen (bijvoorbeeld sanering en bouw- en woonrijp maken) geactualiseerd en onderbouwd. Meer informatie over deze actualisatie staat in de paragraaf grondbeleid. - Een incidenteel nadeel van € 30.000 op de clusterlocatie Laren doordat we gemaakte kosten niet kunnen verhalen op de initiatiefnemer. - Een incidenteel nadeel van € 19.000 op de grondexploitatie Barchem Zuid. Dit is te verklaren doordat de verwachting was dat de grondexploitatie per 31-12-2022 afgesloten kon worden. Omdat de laatste kavel niet in 2022 definitief verkocht is, kan de grondexploitatie niet afgesloten worden. Daardoor is sprake van extra plankosten, indexatie en rente.
8.3 Wonen en bouwen Aanpak energiearmoede 2022-2023: nadeel € 31.000
De werkelijke baten van de specificieke uitkering 'Aanpak energiearmoede 2022-2023' zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Het nadeel van de baten valt weg tegen de lagere lasten. Incidenteel nadeel.
8.3 Wonen en bouwen Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 94.000
We hebben een toename in het totale aantal vergunningen dat voor bouwwerken is verleend. De toename zit vooral in een toename van het aantal kleine bouwwerken, niet zozeer in een toename van het aantal woningen. Hoewel we weer meer vergunningen verleend hebben t.o.v. 2021 is de hoeveelheid ingekomen leges lager dan in 2021. Dit heeft te maken met het type/grote van het bouwwerk waarvoor vergunning is aangevraagd. Incidenteel voordeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 4.536 5.638 4.147 1.491
8.1 Ruimtelijke ordening 651 1.511 978 533
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.216 1.524 309 1.215
8.3 Wonen en bouwen 383 573 519 55
Kapitaallasten 26 47 23 24
Loonkosten en inhuur 2.260 1.983 2.318 -335
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: voordeel € 37.000
Door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de omgevingswet zijn tijdelijk geen nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht. Daardoor zijn de lasten voor de inhuur en de externe kosten lager uitgevallen dan begroot. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: nadeel € 26.000
De lasten van het programma Vitaal Landschap zijn hoger uitgevallen doordat er meer gebruik is gemaakt van de subsidieregeling dan voor dit jaar geraamd. Dit komt vooral door de inmiddels grote bekendheid van de regeling. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem: voordeel € 46.000
We raamden een bedrag voor het opstellen van een eigen visie voor de stationsomgeving Lochem. Het gebied is echter meegenomen in het ontwerpproces rondweg onder regie Provincie Gelderland. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Voorbereiden omgevingswet: voordeel € 287.000
De belangrijkste oorzaak van de onderbesteding budget Omgevingswet is dat we in 2022 nog niet gestart zijn met het maken van de Omgevingsvisie. Deze vertraging komt vooral doordat de invulling van de extra formatieplaats pas in de 2e helft van 2022 is ingevuld. Totdat moment was er een onderbezetting in de formatie. Daarnaast hebben we vanwege uitstel van de Omgevingswet enkele werkzaamheden verplaatst naar 2023. Dit betreft opleidingen, werkzaamheden aan het omgevingsplan, en externe communicatie over de Omgevingswet. We stellen voor een groot deel van het restant budget (€ 281.000) over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Verbeterprogramma basisregistraties: voordeel € 134.000
Door vertraging tijdens de aanbesteding Bijhouding Basisregistraties (Fase 3) gebruikten we het begrootte budget voor het verwerken van de uitval (€ 60.000) niet in 2022. Dit budget is in 2023 nog wel nodig. Daarnaast liep door personele omstandigheden de aanbesteding van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en het Datawarehouse vertraging op. Daardoor startten we de implementatie pas eind Q4 2022 op en lopen de werkzaamheden door in 2023 (€ 40.000). We stellen voor dit deel van het restant budget (€ 100.000) over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Opstellen woonzorgvisie: voordeel € 35.000
Door personele ontwikkelingen is de woonzorgvisie later gestart dan we hoopten. We ronden het in 2023 af. We stellen voor een deel van het restant budget (€ 29.000) over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: voordeel € 1.190.000
Dit incidentele voordeel lichten wij toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties woningbouw'. Aan de batenkant is er nadeel van € 1.179.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.190.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 11.000.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Sturing bij grondexploitaties: voordeel € 25.000
Bij de begroting 2023 is besloten de functie 'Sturing grondexploitaties' structureel in te vullen. Dit incidentele bedrag komt daarmee te vervallen. Incidenteel voordeel.
8.3 Wonen en bouwen Aanpak energiearmoede 2022-2023: voordeel € 31.000
Er is minder uitgegeven dan verwacht. De doelgroep is lastig bereikbaar en doorlooptijden van offertes en werkzaamheden zijn hoog. De deadline van het programma is echter uitgesteld zodat dit geen consequenties heeft voor de eindbesteding. Incidenteel voordeel.
8.3 Wonen en bouwen Woonvisie Lochem 2018-2025: nadeel € 11.000
De uitwerking van de kernvisies hebben veel extra inzet gevraagd in 2022. De extra kosten komen o.a. door externe advieskosten op juridisch vlak en door extra uren. Incidenteel nadeel.
8.3 Wonen en bouwen Dotatie voorziening spaarverlof: nadeel € 28.000
In deze jaarrekening vormen we voor het eerst een voorziening spaarverlof. Vanaf 2022 is het mogelijk geworden voor medewerkers om verlofuren te sparen. De vorming van deze voorziening komt voor uit de CAO Gemeenten 2021-2022. Incidenteel nadeel.
8.3 Wonen en bouwen Haalbaarheidsonderzoek statushouders: voordeel € 31.000
Er is een onderzoek uitgevoerd en gedeeld met de raad. Beoogd was om in 2022 het restant van het budget in te zetten bij uitwerking naar locaties. Dat proces is gestagneerd doordat er geen locaties zijn aangewezen. Dit krijgt in 2023 een vervolg. Is onderdeel onderzoek huisvesting spoedzoekers en mogelijke tijdelijke locaties. Incidenteel voordeel.
8.3 Wonen en bouwen BGT-BAG-BOR beheer: voordeel € 38.000
Dit betreft de inhuur van de BGT-beheerder voor het in kaart brengen van de processen rondom het bijhouden van de basisregistraties. In mei was deze taak afgerond. Daarnaast is de externe adviseur minder ingeschakeld, omdat we het eigen beheer nu zelf oppakken. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 8 -2.353 -3.094 -2.743 -351