Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden 2022

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden 2022
Overzicht per programma per taakveld - = nadeel, bedragen x € 1.000
BEGROTING 2022 WERKELIJK 2022 SALDO 2022
Taakveld Omschrijving taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 440 2.825 -2.384 1.164 2.820 -1.656 723 5 728
0.1 Bestuur 1 1.850 -1.849 608 1.805 -1.197 607 45 -652
0.2 Burgerzaken 395 937 -542 448 952 -504 53 -15 -38
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 45 38 7 108 63 45 63 -25 -38
1 - Veiligheid 54 3.189 -3.135 72 3.182 -3.109 18 8 26
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 49 2.549 -2.500 48 2.592 -2.544 -0 -44 44
1.2 Openbare orde en veiligheid 5 641 -635 24 589 -565 19 52 -70
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 1.564 9.150 -7.586 1.745 9.220 -7.475 181 -70 111
2.1 Verkeer en vervoer 266 7.036 -6.770 212 6.704 -6.491 -53 332 -279
2.2 Parkeren 19 76 -57 20 85 -65 1 -10 8
2.3 Recreatieve havens 21 20 1 0 -0 -21 20 1
2.4 Economische havens en waterwegen 127 208 -81 159 227 -68 33 -20 -13
2.5 Openbaar vervoer 1.132 1.811 -679 1.354 2.204 -850 222 -393 171
3 - Economie 3.080 2.248 832 1.845 1.596 250 -1.234 652 -582
3.1 Economische ontwikkeling 164 647 -483 81 453 -372 -83 194 -111
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.808 1.232 575 651 771 -120 -1.156 461 695
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47 58 -10 37 30 6 -11 27 -17
3.4 Economische promotie 1.060 311 749 1.076 341 735 16 -30 14
4 - Onderwijs 463 3.400 -2.937 450 3.296 -2.847 -13 103 90
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 260 -254 4 371 -366 -1 -111 112
4.2 Onderwijshuisvesting 15 1.707 -1.692 73 1.574 -1.501 58 134 -191
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 442 1.433 -991 373 1.352 -979 -69 81 -11
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 797 8.241 -7.444 802 7.852 -7.050 5 389 394
5.1 Sportbeleid en activering 57 500 -444 42 528 -486 -15 -28 43
5.2 Sportaccommodaties 577 2.276 -1.698 588 2.037 -1.449 11 239 -250
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 881 -881 837 -837 44 -44
5.4 Musea 116 -116 106 -106 9 -9
5.5 Cultureel erfgoed 16 209 -194 16 141 -126 -0 68 -68
5.6 Media 73 731 -658 75 716 -641 2 15 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 74 3.527 -3.453 81 3.486 -3.405 7 41 -49
6 - Sociaal domein 12.452 41.823 -29.371 13.833 40.395 -26.562 1.381 1.428 2.809
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.245 8.589 -3.345 6.652 9.630 -2.978 1.407 -1.041 -366
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 26 4.957 -4.931 40 289 -249 14 4.668 -4.682
6.3 Inkomensregelingen 6.129 9.173 -3.044 6.169 10.980 -4.812 40 -1.807 1.767
6.4 Begeleide participatie 607 3.050 -2.444 446 2.867 -2.421 -161 183 -22
6.5 Arbeidsparticipatie 118 834 -716 147 865 -718 29 -31 3
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 1.291 -1.283 16 2.091 -2.075 8 -800 792
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 240 6.733 -6.493 284 6.292 -6.009 44 441 -485
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 29 6.979 -6.950 29 7.228 -7.200 -0 -249 249
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 50 93 -43 52 29 23 2 64 -66
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 123 -123 122 -122 1 -1
7 - Volksgezondheid en Milieu 10.589 12.552 -1.963 10.556 12.137 -1.580 -33 415 383
7.1 Volksgezondheid 56 1.457 -1.401 73 1.334 -1.261 17 123 -140
7.2 Riolering 6.378 5.702 676 6.420 5.779 641 42 -77 35
7.3 Afval 3.722 3.354 368 3.686 3.107 579 -36 248 -211
7.4 Milieubeheer 54 1.552 -1.498 39 1.402 -1.363 -15 150 -135
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 379 487 -108 338 515 -177 -41 -28 69
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.543 5.638 -3.094 1.404 4.147 -2.743 -1.139 1.491 352
8.1 Ruimte en leefomgeving 221 2.307 -2.086 207 1.705 -1.498 -14 602 -588
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.399 1.547 -148 221 309 -89 -1.178 1.238 60
8.3 Wonen en bouwen 923 1.783 -860 977 2.132 -1.156 54 -349 296
9 - Algemene Dekkingsmiddelen 65.138 3.364 61.774 67.028 1.318 65.710 1.890 2.046 3.936
0.5 Treasury 1.210 354 855 854 330 524 -356 24 332
0.61 OZB woningen 4.325 359 3.966 4.309 343 3.966 -16 16 -0
0.62 OZB niet-woningen 1.642 108 1.534 1.620 105 1.515 -22 3 19
0.63 Parkeerbelasting 19 19 15 15 -4 4
0.64 Belastingen overig 97 9 89 107 9 98 10 -0 -9
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 57.815 57.815 60.105 60.105 2.291 -2.291
0.8 Overige baten en lasten 30 2.534 -2.504 18 531 -513 -12 -2.003 1.991
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves 7.809 12.500 -4.690 6.380 19.318 -12.938 -1.429 -6.818 -8.247
0.4 Overhead 270 10.715 -10.446 265 10.665 -10.400 -5 50 -45
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 22 -22 -22 22
0.10 Mutaties reserves 7.540 1.784 5.755 6.115 1.344 4.771 -1.425 440 984
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.286 -7.286 -7.286 7.286
Totaal 104.929 104.929 0 105.280 105.280 0 351 -351 0