2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma items

2.1 Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - 2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

In 2022 vallen door verkeersveiligheidsmaatregelen minder verkeersslachtoffers. Het onnodig gebruik van auto’s dringen we terug. Fietsverkeer (zowel woon-werk als recreatief) stimuleren we. Weggebruikers voelen zich veilig en/of zijn zich bewust van een onveilige situatie. Dat doen we door een goede weginrichting die past bij de functie van de weg.

 

Er is een goede afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer op gemeentelijke en provinciale wegen, met minimale belemmeringen. We hebben verkeersveilige wegen, met bruggen, tunnels en viaducten. Het onderhoud past bij de intensiteit van het weggebruik en de snelheden die gereden mogen worden. De openbare verlichting voldoet aan het digitale beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat van mening is dat de straten, paden en stoepen in de buurt goed begaanbaar zijn

49

51

63

 

Kengetal

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Verwachting 2022

Werkelijk 2022 

Verwachting 2023

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

3

2

2

1

5

1

In 2022 waren er 5 dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen. Dit aantal was hoger dan voorgaande jaren.  Door extra veiligheidsmaatregelen zetten we in op een daling van het aantal verkeersslachtoffers.

 

2.2 Parkeren

Terug naar navigatie - 2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Vooral in oudere woonwijken en winkelgebieden komen parkeerproblemen voor. Als meer dan 90% van de parkeerplaatsen in gebruik is, is de parkeerdruk hoog. Wij houden regelmatig parkeeronderzoeken. Hiermee stellen we de parkeerdruk vast en kunnen we bijsturen om genoeg bereikbare parkeerplaatsen te houden. Verder stellen wij parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zo komen er geen nieuwe parkeerproblemen.

Wij zetten in op het bevorderen van elektrische en deelauto’s. We bouwen aan een dekkend netwerk voor laadinfrastructuur.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

2.3 Recreatieve havens

Terug naar navigatie - 2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?
Wij zorgen voor goede voorzieningen voor recreanten in de passantenhaven van Lochem. Zodat we meer overnachtingen en bezoekers krijgen. Daardoor benutten wij het Twentekanaal dan ook voor passanten beter. 

2.4 Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - 2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?
Wij zijn goed bereikbaar over water en de vaarweg. We gebruiken de havens aan het Twentekanaal vaak. Dit is goed voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid.

2.5 Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?
Wij stemmen de verschillende manieren van openbaar vervoer goed op elkaar af. Dit betekent dat er goede voorzieningen zijn voor op- en overstappen. De kwaliteit van bus- en treinverbindingen met bijbehorende voorzieningen blijft evengoed of beter dan in 2018.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Naast onze reguliere werkzaamheden hebben we ingezet op ons busnetwerk.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 548 1.564 1.745 181
2.1 Verkeer en vervoer 342 266 212 -53
2.2 Parkeren 0 19 20 1
2.3 Recreatieve havens 0 21 0 -21
2.4 Economische havens en waterwegen 142 127 159 33
2.5 Openbaar vervoer 64 1.132 1.354 222
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Project inspanning zwerfvuil: voordeel € 46.000
Het voordeel is ontstaan doordat de eindafrekening van de zwerfafvalvergoeding over de periode 2018-2020 in 2022 is verantwoord. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Vergunning nutsbedrijven: nadeel € 34.000
De baten van de te innen straatwerkvergoedingen zijn lager dan begroot. Het blijft lastig te voorspellen hoeveel aanvragen we jaarlijks krijgen. De hoogte van de straatwerkvergoedingen zijn onderhevig aan de schommelingen van het aantal aanvragen. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/herstel bruggen: nadeel € 60.000
Betreft de bijdrage van het waterschap. Zie verdere toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
2.3 Recreatieve havens Bijdrage Waterschap: nadeel € 20.000
Afgesproken is dat het Waterschap Rijn en IJssel de helft bijdraagt voor de planvormingsfase van de passantenhaven. De bijdrage moet nog plaatsvinden. Incidenteel nadeel.
2.4 Economische havens en waterwegen Opbrengsten havengelden industriële binnenhaven Lochem: voordeel € 30.000
Door minder scheepvaartbewegingen in de zomer van 2022 als gevolg van de laagwaterproblematiek in de rivieren, hebben we bij de Bestuursrapportage 2022 de havenopbrengsten (extra) naar beneden bijgesteld met € 71.000. Nu blijkt dat het ingeschatte tekort van toen in de praktijk toch mee te vallen. Incidenteel voordeel.
2.5 Openbaar vervoer Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen: voordeel € 222.000
De hogere baten vallen weg tegen de hogere lasten, zodat per saldo er een nadeel is van ca. € 180.000 (zie lasten). Het project aanpak niet actief beveiligde overwegen (NABO) is een meerjarig project. In 2022 verantwoorden we de subsidie van de provincie en de bijdrage vanuit de grondexploitatie van Aalvoort-West op basis van de voortgang van het project. Daarnaast hebben we in 2022 de teruggave van de voorgeschoten kosten verantwoord en de bijdrage voor afkoop beheer en onderhoud ontvangen. Incidenteel voordeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 5.337 9.150 9.220 -70
2.1 Verkeer en vervoer 4.057 5.984 5.809 175
2.2 Parkeren 37 43 45 -2
2.3 Recreatieve havens 32 20 0 20
2.4 Economische havens en waterwegen 123 152 150 2
2.5 Openbaar vervoer 156 1.805 2.199 -394
Kapitaallasten 358 405 363 42
Loonkosten en inhuur 574 740 654 86
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Straatreiniging: nadeel € 52.000
Er zijn binnen deze post straatreiniging door Circulus ook werkzaamheden verricht (uren) aan bladkorven, stortkosten en afvoerkosten veegvuil. Circulus zorgt in 2023 voor betere toepassing van het urenregistratiesysteem. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Gladheidbestrijding: nadeel € 18.000
Er zijn onvoorziene kosten gemaakt voor zoutafname en inzet gladheidsbestrijding vanuit het seizoen 2021-2022. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Bermen en sloten: nadeel € 34.000
De indexatie die in 2022 is toegepast binnen het maaibestek was hoog (19%). De manier van indexeren is vastgelegd in het contract, waardoor de aannemer recht had op deze prijsverhoging. Oorzaak achter het hoge indexcijfer zijn de verhoogde brandstofprijzen. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Openbare verlichting: nadeel € 49.000
Betreft enerzijds overschrijding van de energiekosten door een hogere stroomprijs in 2022. Daarnaast hadden we in 2022 hogere onderhoudskosten van openbare verlichting, omdat er relatief veel storingen zijn geweest. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Klinkerwegen: nadeel € 31.000
De indexatie van het contract met de aannemer bedraagt € 2.000. Daarnaast zijn de toegenomen kosten te verklaren door de stijging van materiaalkosten van 15-20%. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Kunstwerken algemeen: voordeel € 18.000
Het voordeel komt met name doordat we de nadere onderzoeken Reudinkbrug niet in 2022, maar begin 2023 uitvoerden. De nadere inspectie van de Reudinkbrug stond gepland voor Q4 2022. Dit is opgeschort omdat we diverse archieven moesten raadplegen. De nadere inspectie vond op 2 februari 2023 plaats. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Aanleg inritten: voordeel € 74.000
Het aanleggen van inritten gebeurt op aanvraag van particulieren en vanuit aanvragen van verkeer en vervoer. In 2022 zijn op dit onderdeel veel minder aanvragen geweest, dan de jaren daarvoor. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Inwonersinitiatief toegankelijkheid: voordeel € 33.000
Het onderzoek toegankelijkheid looproutes voerden we uit. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de geconstateerde knelpunten. Aan stakeholders (dorpsraden, SWL, adviesraad sociaal domein etc.) is aangegeven dat we aan de slag gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid op looproutes. Het uitvoeren van een onderzoek naar toegankelijkheid is daar de eerste stap in. In 2023 en verder moeten we aan de slag met het oplossen van de geconstateerde knelpunten. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Projecten nota mobiliteit: voordeel € 89.000
De Nota Mobiliteit is pas in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart en zijn om die reden nog niet allemaal uitgevoerd. - Verkennen mogelijkheden mobiliteit lage inkomens: Verkenning is opgestart in samenwerking met Arriva. Loopt in 2023 door. - Actualiseren verkeersmodel: Actualisatie verkeersmodel is opgestart binnen de regio. Stedendriehoek en in samenwerking met de provincie. Dit loopt in 2023 door. - Uitwerken voorkeursontwerp N348 Epse - A1: Project is opgestart in samenwerking met provincie en gemeente Deventer. Loopt in 2023 door. - Uitwerken voorkeursontwerp Goorseweg verbinding station: In 2022 in het ontwerp van de rondweg afgerond. In 2023 wordt uitwerking van de raakvlak projecten opgestart. - Verkennen alternatief vraagafhankelijk vervoer : Noodzaak en mogelijkheden moeten nog verder in beeld gebracht worden. - Verkenning verhogen fietsgebruik: Verkenning is uitgevoerd door de regio stedendriehoek. Geen financiële bijdrage aangeleverd. We stellen voor een deel van het restant budget (€ 79.000) over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer 2022 Project ontmoeting op het marktplein Lochem: voordeel € 30.000
Het oorspronkelijke voorstel van een energyfloor kon bij nadere analyse niet worden gerealiseerd op het marktplein. Plan B voor realisatie van een alternatief in samenwerking met Nijha sluit niet aan bij de ideeën/behoeften van de initiatiefnemers. Alternatieve locaties voor het oorspronkelijke plan worden nu verkend. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Rondweg Lochem: voordeel € 24.000
Voor de advisering rondweg Lochem hoefden er geen onderzoeken etc. bij externe bureaus te worden uitgevoerd. Wel huurden we in om een gemeentelijke bijdrage aan dit provinciale project te kunnen leveren. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/herstel bruggen: voordeel € 59.000
De sloop van de brug Binnenweg over het Afleidingskanaal had een relatie met de nieuwe landbouwbrug. De voorbereiding van de sloop van de brug is 'on hold' gezet tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel nieuwe landbouwbrug. Na het indienen van het raadsvoorstel is de relatie met de nieuwe Landbouwbrug losgelaten. Er is daarna een vervolg gegeven aan de voorbereiding van de sloop van de brug. Er is een vergunning traject gevolgd en er is een offertetraject opgestart. Er is in 2022 een verplichting aangegaan met de opdrachtnemer tot het slopen van de brug. Vanaf februari 2023 wordt er daadwerkelijk gestart met de sloop. Wij stellen voor het budget € 59.000 over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
2.3 Recreatieve havens Planvorming passantenhaven eo.: voordeel € 17.000
In 2021 en 2022 is gewerkt aan schetsontwerpen voor de passantenhaven in Lochem. Vanwege het uitblijven van een reactie vanuit Rijkswaterstaat is het project flink vertraagd en stil komen te liggen in 2022. Momenteel wordt gekeken hoe de planvorming weer kan worden opgepakt. Daarbij wordt ook gekeken naar ambtelijke capaciteit en prioriteit. We gaan in de 2e helft 2023 mogelijke planvorming weer oppakken. Mocht dit leiden tot kosten, dan zullen we in bestuursrapportage of jaarrekening 2023 hierop terugkomen. Incidenteel voordeel.
2.5 Openbaar vervoer Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen: nadeel € 399.000
Alle onbewaakte spoorwegoverwegen in het kader van het project Niet actief beveiligde overweg (NABO) Lochem zijn aangepakt in 2021. De laatste kleine werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd. Het project is echter nog niet helemaal afgerond. Zo loopt er een nog bezwaar bij de rechtbank tegen het onttrekkingsbesluit (en daarmee indirect tegen het sluiten van de overweg) bij de (voormalige) overweg bij Aalsvoort. Ook is het project financieel nog niet afgesloten en missen we nog een overzicht en specificatie van de totale kosten van ProRail. Kijkend naar een voorlopige afrekening verwachten we een nadeel van circa € 180.000 (lasten minus baten). Zolang het totaaloverzicht van de lasten van ProRail van het gehele project nog niet inzichtelijk is kunnen we nog geen definitieve conclusies trekken op het geheel. Incidenteel nadeel.
Totaal programma 2 -4.789 -7.586 -7.475 111