Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en beslispunten
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Resultaat 2022
    3. Blz. 6 Totaaloverzicht baten en lasten
    4. Blz. 7 Beslispunten
   2. Blz. 8 Programmaverantwoording
    1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 We geven inzicht in de indicatoren
   3. Blz. 11 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 12 Programma items
     1. Blz. 13 0.1 Bestuur
      1. Blz. 14 Advies Burgerberaad
      2. Blz. 15 Samenwerken in en met de Cleantech regio
      3. Blz. 16 Ondersteuning project Westerbork
      4. Blz. 17 Ondersteuning project Stolpersteine
      5. Blz. 18 Continueren bestuursondersteuner
     2. Blz. 19 0.2 Burgerzaken
      1. Blz. 20 Doorontwikkelen dienstverlening
      2. Blz. 21 Organiseren verkiezingen
      3. Blz. 22 Uitvoeren Digitale Agenda 2019-2022
     3. Blz. 23 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
    2. Blz. 24 Beleidsnota's
    3. Blz. 25 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 26 1. Veiligheid
    1. Blz. 27 Programma items
     1. Blz. 28 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     2. Blz. 29 1.2 Openbare orde en veiligheid
      1. Blz. 30 Uitvoeren Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid (VTH) 2021-2024
      2. Blz. 31 Uitvoeren audit Wet politie gegevens
    2. Blz. 32 Beleidsnota's
    3. Blz. 33 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 34 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 35 Programma items
     1. Blz. 36 2.1 Verkeer en vervoer
      1. Blz. 37 Nota mobiliteit: uitvoeren fysieke maatregelen
      2. Blz. 38 Herinrichting Tramstraat en Larenseweg Lochem
      3. Blz. 39 Maken van een plan van aanpak invasieve exoten
     2. Blz. 40 2.2 Parkeren
     3. Blz. 41 2.3 Recreatieve havens
      1. Blz. 42 Aanpak recreatieve havens
     4. Blz. 43 2.4 Economische havens en waterwegen
      1. Blz. 44 Onderhoud en vervanging Industriehaven Lochem
     5. Blz. 45 2.5 Openbaar vervoer
     6. Blz. 46 Overige activiteiten
      1. Blz. 47 Traverse Eefde
      2. Blz. 48 NABO
      3. Blz. 49 Mobiliteitsplan
    2. Blz. 50 Beleidsnota's
    3. Blz. 51 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 52 3. Economie
    1. Blz. 53 Programma items
     1. Blz. 54 3.1 Economische ontwikkeling
      1. Blz. 55 Uitvoeren economische Agenda 2019-2022
      2. Blz. 56 Keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers
      3. Blz. 57 Regiodeal cofinanciering ‘Innovatie Coöperatie’
      4. Blz. 58 Extra inzet landbouw
     2. Blz. 59 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     3. Blz. 60 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     4. Blz. 61 3.4 Economische promotie
      1. Blz. 62 Uitvoeren visie recreatie en toerisme
    2. Blz. 63 Beleidsnota's
    3. Blz. 64 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 65 4. Onderwijs
    1. Blz. 66 Programma items
     1. Blz. 67 4.1 Openbaar basisonderwijs
     2. Blz. 68 4.2 Onderwijshuisvesting
      1. Blz. 69 Opstellen Integraal HuisvestingsPlan
      2. Blz. 70 Bijdrage ventilatie basisonderwijs (SUVIS-regeling)
      3. Blz. 71 Bijdrage ventilatie Voortgezet Onderwijs (SUVIS-regeling)
      4. Blz. 72 Scholenbouw Laren: van ontwerpen tot uitvoeren
      5. Blz. 73 Nieuwbouw Rank/Vennegotte
      6. Blz. 74 Nieuwbouw Vullerschool
     3. Blz. 75 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      1. Blz. 76 Uitvoeren lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs
      2. Blz. 77 Evaluatie van de pilot ‘Versterken van het opvoedklimaat op school’
    2. Blz. 78 Beleidsnota's
    3. Blz. 79 Wat heeft het gekost?
   8. Blz. 80 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 81 Programma items
     1. Blz. 82 5.1 Sportbeleid en activering
     2. Blz. 83 5.2 Sportaccommodaties
      1. Blz. 84 Uitvoeren nieuwe subsidieregeling sportvoorzieningen
      2. Blz. 85 Uitwerken scenario’s toekomst buitenbaden Almen / Gorssel
      3. Blz. 86 Vervolg planvorming clustering accommodaties Gorssel
      4. Blz. 87 Verdere uitwerking en realiseren verduurzaming en modernisering Sportcomplex De Beemd
     3. Blz. 88 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
      1. Blz. 89 Stimuleren van de activiteiten uit het uitvoeringsplan bij de cultuurvisie
     4. Blz. 90 5.4 Musea
     5. Blz. 91 5.5 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 92 Opstellen kerkenvisie
     6. Blz. 93 5.6 Media
      1. Blz. 94 Lokale Media
     7. Blz. 95 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie
      1. Blz. 96 Duurzaam beheer laanbomen buitengebied
      2. Blz. 97 Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied
      3. Blz. 98 Uitvoering Soortmanagementplan vleermuizen
      4. Blz. 99 Uitvoering Biodiversiteitsplan
      5. Blz. 100 Uitvoering motie maaien rond paaltjes Achterhoek Toerisme
      6. Blz. 101 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen
    2. Blz. 102 Beleidsnota's
    3. Blz. 103 Wat heeft het gekost?
   9. Blz. 104 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 105 Programma items
     1. Blz. 106 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      1. Blz. 107 Preventienota uitvoeren
      2. Blz. 108 Meer inzet onafhankelijke cliëntondersteuning
      3. Blz. 109 Verkenning Omgekeerde verordening
      4. Blz. 110 Motie versterken mantelzorgondersteuning
      5. Blz. 111 Lokale inclusieagenda uitwerken
      6. Blz. 112 Pilot ontmoetingsinitiatieven
      7. Blz. 113 Relatieloket vorm geven
     2. Blz. 114 6.2 Wijkteams
      1. Blz. 115 Beschrijven resultaten Verbeterplan ‘t Baken
     3. Blz. 116 6.3 Inkomensregelingen
      1. Blz. 117 Opstellen nieuw beleidskader schulddienstverlening
      2. Blz. 118 Herijken beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid
      3. Blz. 119 Intergenerationele armoede
     4. Blz. 120 6.4 Begeleide participatie
      1. Blz. 121 Evaluatie uitvoering Wsw backoffice taken
     5. Blz. 122 6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten
      1. Blz. 123 Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering
      2. Blz. 124 Extra groep Inburgering
     6. Blz. 125 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
      1. Blz. 126 Wmo Uitvoeringskosten
     7. Blz. 127 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
      1. Blz. 128 Respijtzorg lokaal aanbod ontwikkelen
      2. Blz. 129 Uitvoeren nieuwe taken vroegsignalering
      3. Blz. 130 Uitvoering geven aan de Hersteloperatie Toeslagen
     8. Blz. 131 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
      1. Blz. 132 Verwerken van wijzigingen in de Jeugdwet
      2. Blz. 133 Kwaliteitsslag Jeugdhulp
      3. Blz. 134 Jeugdhulp maatwerk
      4. Blz. 135 Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget 2.0
     9. Blz. 136 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
     10. Blz. 137 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
      1. Blz. 138 Doorontwikkeling Jeugdbescherming
     11. Blz. 139 Overige activiteiten
      1. Blz. 140 Ontheemden
      2. Blz. 141 Uitvoeren landelijke energietoeslag
    2. Blz. 142 Beleidsnota's
    3. Blz. 143 Wat heeft het gekost?
   10. Blz. 144 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 145 Programma items
     1. Blz. 146 7.1 Volksgezondheid
     2. Blz. 147 7.2 Riolering
      1. Blz. 148 Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
     3. Blz. 149 7.3 Afval
      1. Blz. 150 Uitvoeren Afval- en Grondstoffenplan gemeente Lochem 2021-2025
     4. Blz. 151 7.4 Milieubeheer
      1. Blz. 152 Verlenging taken Regionale Energiestrategie
      2. Blz. 153 Warmtetransitie en de koppeling aan besparen in de gebouwde omgeving
      3. Blz. 154 Duurzame opwek vanuit buurtperspectief
      4. Blz. 155 Verlenging DVO coördinatie energiecoaches
     5. Blz. 156 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
      1. Blz. 157 Onderhoud begraafplaatsen
     6. Blz. 158 Overige activiteiten
      1. Blz. 159 Waterstof in de gebouwde omgeving
    2. Blz. 160 Beleidsnota's
    3. Blz. 161 Wat heeft het gekost?
   11. Blz. 162 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 163 Programma items
     1. Blz. 164 8.1 Ruimtelijke ordening
      1. Blz. 165 Realisatie projecten Binnenstad Lochem
      2. Blz. 166 Verbeterprogramma basisregistraties
      3. Blz. 167 Opstellen Woonzorgvisie
     2. Blz. 168 8.2 Grondexploitatie
      1. Blz. 169 Aankoop gronden woningbouwlocaties
     3. Blz. 170 8.3 Wonen en bouwen
      1. Blz. 171 Voorbereiding nieuwe woningbouwprojecten
     4. Blz. 172 Overige activiteiten
      1. Blz. 173 Energiearmoede
      2. Blz. 174 Invoeren Omgevingswet
    2. Blz. 175 Beleidsnota's
    3. Blz. 176 Wat heeft het gekost?
   12. Blz. 177 Algemene baten en lasten
    1. Blz. 178 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 179 Overhead en VPB
    3. Blz. 180 Toelichting algemene lasten
   13. Blz. 181 Paragrafen
    1. Blz. 182 Lokale heffingen
     1. Blz. 183 Inleiding
     2. Blz. 184 Toeristenbelasting
     3. Blz. 185 Forensenbelasting
     4. Blz. 186 Precariobelasting op nutsnetwerken
     5. Blz. 187 Rioolheffing
     6. Blz. 188 Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 189 Bouwleges
     8. Blz. 190 Lijkbezorgingsrechten
     9. Blz. 191 Havengelden
     10. Blz. 192 Overzicht lastendruk gemeente Lochem: 2019-2022
     11. Blz. 193 Kwijtschelding
    2. Blz. 194 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 195 Inleiding
     2. Blz. 196 Overzicht van alle structurele en incidentele risico’s (benodigde weerstandscapaciteit)
     3. Blz. 197 Toelichting structurele risico's
     4. Blz. 198 Structureel risico 1 Huishoudelijke hulp (voorheen Ondersteuning Thuis)
     5. Blz. 199 Structureel risico 2 Kosten Wmo woningaanpassingen
     6. Blz. 200 Structureel risico 3 Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdhulp
     7. Blz. 201 Structureel risico 4 Jeugdhulp, extra middelen 2022 en verder
     8. Blz. 202 Structureel risico 5 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
     9. Blz. 203 Structureel risico 6 Toerekening uren investeringen en grondexploitaties
     10. Blz. 204 Structureel risico 7 Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)
     11. Blz. 205 Structureel risico 8 Structurele effecten leges door Omgevingswet
     12. Blz. 206 Structureel risico 9 Aframing uitgaven begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     13. Blz. 207 Structureel risico 10 Toename beroep op bijzondere bijstand
     14. Blz. 208 Structureel risico 11 Aframing Jeugdhulp persoonsgebondenbudget (pgb)
     15. Blz. 209 Structureel risico 12 Prijsstijgingen en onzekerheid van levering
     16. Blz. 210 Structureel risico 13 Toename van inwoners met een uitkering
     17. Blz. 211 Totaal nettobedrag structurele risico’s
     18. Blz. 212 Toelichting incidentele risico's
     19. Blz. 213 Incidenteel risico 14 Grondexploitaties
     20. Blz. 214 Incidenteel risico 15 Jeugdhulp schadeclaim zorgaanbieder
     21. Blz. 215 Incidenteel risico 16 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
     22. Blz. 216 Incidenteel risico 17 Garanties
     23. Blz. 217 Incidenteel risico 18 Oninbaarheid lening Trefpunt
     24. Blz. 218 Incidenteel risico 19 Afronding contract vanuit GR Delta
     25. Blz. 219 Totaal nettobedrag incidentele risico’s
     26. Blz. 220 Om makkelijk te beoordelen en vergelijken werken wij met een ratio weerstandsvermogen
     27. Blz. 221 Ons weerstandsvermogen
     28. Blz. 222 Financiële kengetallen
     29. Blz. 223 Beoordeling en toelichting financiële kengetallen
    3. Blz. 224 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 225 Inleiding
     2. Blz. 226 Openbare verlichting
     3. Blz. 227 Wegen
     4. Blz. 228 Kunstwerken
     5. Blz. 229 Groen
     6. Blz. 230 Riolering
     7. Blz. 231 Speelvoorzieningen
     8. Blz. 232 Gebouwen
     9. Blz. 233 Ondergrondse verzamelcontainers
    4. Blz. 234 Financiering
     1. Blz. 235 Financiering
     2. Blz. 236 Tabel renteresultaat
    5. Blz. 237 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 238 Organisatie
     2. Blz. 239 Personeel
     3. Blz. 240 Integriteit
     4. Blz. 241 Inkoop
     5. Blz. 242 Informatiebeleid
     6. Blz. 243 Gegevensbescherming
     7. Blz. 244 Informatieveiligheid
     8. Blz. 245 ICT
     9. Blz. 246 Rechtmatigheidscontrole
     10. Blz. 247 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
    6. Blz. 248 Verbonden partijen
     1. Blz. 249 Verbonden partijen
     2. Blz. 250 Gegevens verbonden partijen
      1. Blz. 251 Gemeenschappelijke regelingen
       1. Blz. 252 Regio Stedendriehoek
       2. Blz. 253 Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG)
       3. Blz. 254 Stadsbank Oost Nederland
       4. Blz. 255 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD)
       5. Blz. 256 Omgevingsdienst Achterhoek
       6. Blz. 257 Tribuut
       7. Blz. 258 Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV)
      2. Blz. 259 Stichtingen
       1. Blz. 260 Stichting Achterhoek Toerisme
       2. Blz. 261 Stichting Strategische Board
       3. Blz. 262 Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek
       4. Blz. 263 Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland
      3. Blz. 264 Samenwerkingsverbanden
       1. Blz. 265 Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen
      4. Blz. 266 Deelnemingen
       1. Blz. 267 Circulus
    7. Blz. 268 Grondbeleid
     1. Blz. 269 Inleiding
     2. Blz. 270 Parameters
     3. Blz. 271 Monte-Carlosimulatie
     4. Blz. 272 Kop van Oost
     5. Blz. 273 Almen-Zuid II
     6. Blz. 274 Harfsen-West
     7. Blz. 275 Barchem-Zuid
     8. Blz. 276 Clusterlocatie Exel
     9. Blz. 277 Detmerskazerne Eefde
     10. Blz. 278 Etalage naar de Toekomst Deelplan 5 Holmerskamp
     11. Blz. 279 Scheggertdijk 7
     12. Blz. 280 Aalsvoort-West
     13. Blz. 281 Stijgoord
     14. Blz. 282 TKF
     15. Blz. 283 Diekink
     16. Blz. 284 Toelichting Diekink
     17. Blz. 285 Totaaloverzicht resultaten complexen
     18. Blz. 286 Overzicht particuliere grondexploitaties
     19. Blz. 287 Toelichting particuliere grondexploitaties
   14. Blz. 288 Waarderingsgrondslagen
    1. Blz. 289 Inleiding
    2. Blz. 290 Balans
   15. Blz. 291 Balans per 31 december 2022
    1. Blz. 292 Activa
    2. Blz. 293 Passiva
   16. Blz. 294 Toelichting op de balans
    1. Blz. 295 Activa
    2. Blz. 296 Immateriële vaste activa
    3. Blz. 297 Bijdragen aan activa van derden
    4. Blz. 298 Tabel Bijdragen aan activa van derden
    5. Blz. 299 Materiële vaste activa
    6. Blz. 300 Tabel Materiële vaste activa
    7. Blz. 301 Begrotingsrechtmatigheid kredieten
    8. Blz. 302 Kredieten
    9. Blz. 303 Financiële vaste activa
    10. Blz. 304 Tabel Financiële vaste activa
    11. Blz. 305 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
    12. Blz. 306 Tabel Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
    13. Blz. 307 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen toelichting per deelneming
    14. Blz. 308 Overige langlopende leningen u/g
    15. Blz. 309 SVN  leningen
    16. Blz. 310 Tabel SVN  leningen
    17. Blz. 311 Vlottende activa
    18. Blz. 312 Tabel Vlottende activa
    19. Blz. 313 Bouwgronden in exploitatie
    20. Blz. 314 Tabel 1 Bouwgronden in exploitatie
    21. Blz. 315 Tabel 2 Bouwgronden in exploitatie
    22. Blz. 316 Uitgangspunten
    23. Blz. 317 Uitzettingen korter dan één jaar
    24. Blz. 318 Vorderingen op openbare lichamen
    25. Blz. 319 Rekening-courantverhouding met het Rijk/ Schatkistbankieren
    26. Blz. 320 Liquide middelen
    27. Blz. 321 Tabel Liquide middelen
    28. Blz. 322 Overlopende activa
    29. Blz. 323 Tabel Overlopende activa
    30. Blz. 324 Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen
    31. Blz. 325 Tabel Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen
    32. Blz. 326 Passiva
    33. Blz. 327 Overzicht eigen vermogen
    34. Blz. 328 Algemene toelichting reserves en voorzieningen
    35. Blz. 329 Overzicht reserves
    36. Blz. 330 Toelichting reserves
    37. Blz. 331 Voorzieningen
    38. Blz. 332 Toelichting voorzieningen
    39. Blz. 333 Vaste schulden
    40. Blz. 334 Vlottende passiva
    41. Blz. 335 Tabel Vlottende passiva
    42. Blz. 336 Vooruit ontvangen middelen overheidslichamen
    43. Blz. 337 Tabel Vooruit ontvangen middelen overheidslichamen
    44. Blz. 338 Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum
    45. Blz. 339 Eigen bijdrage op grond van de WMO
   17. Blz. 340 Overzicht baten en lasten
    1. Blz. 341 Inleiding
    2. Blz. 342 Begrotingsrechtmatigheid
    3. Blz. 343 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 344 Overzicht incidentele baten en lasten 2022
    5. Blz. 345 Overzicht mutatie reserves
    6. Blz. 346 Toelichting mutaties reserves
    7. Blz. 347 Wet normering topinkomens (WNT)
    8. Blz. 348 Tabel 1 - Beloningen regulier
    9. Blz. 349 Tabel 2 - Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
    10. Blz. 350 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
   18. Blz. 351 Overzicht specifieke uitkeringen (SISA)
    1. Blz. 352 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 o.g.v. artikel 3 Regeling informatieverstrekking SiSa
   19. Blz. 353 Overzicht taakvelden
    1. Blz. 354 Overzicht taakvelden 2022
   20. Blz. 355 Bijlagen
    1. Blz. 356 Bijlage 1 - Naar 2023 over te hevelen budgetten
    2. Blz. 357 Bijlage 2 - Kredieten
    3. Blz. 358 Bijlage 3 - Subsidieoverzicht 2022
    4. Blz. 359 Bijlage 4 - Verslag op het handelen van de gemeente in juridische procedures
    5. Blz. 360 Bijlage 5 - Strategische gronden
    6. Blz. 361 Bijlage 6 – ENSIA verantwoording
    7. Blz. 362 Bijlage 7 - Detailspecificatie per grondcomplex
    8. Blz. 363 Almen Zuid 2
    9. Blz. 364 Harfsen West
    10. Blz. 365 Barchem Zuid
    11. Blz. 366 Cluster Exel
    12. Blz. 367 Detmerskazerne
    13. Blz. 368 EndT5
    14. Blz. 369 Scheggertdijk
    15. Blz. 370 Aalsvoort West
    16. Blz. 371 Stijgoord
    17. Blz. 372 TKF
    18. Blz. 373 Diekink
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap