Bijlagen

Bijlage 1 - Naar 2023 over te hevelen budgetten

Terug naar navigatie - Bijlage 1 - Naar 2023 over te hevelen budgetten
Bedragen in €
A. Voldoet aan overhevelingscriteria:
Omschrijving Begroot Werkelijk Overheveling Beoordeling Toelichting
Uitvoering Kerkenvisie 50.000 0 50.000 akkoord Opstellen kerkenvisie. We gaan in gesprek met de kerkelijke gemeentes, om een beeld te krijgen bij de toekomst van de kerken. Zowel voor de (maatschappelijke) functie als voor het gebouw. We zetten de kerkenvisie als opdracht uit bij een externe partij inclusief begeleiding. Uitvoering in 2023.
Sportvoorzieningen 117.000 92.000 25.000 akkoord Een aantal investeringen van SVBV Barchem en Ruitersport Laren zijn nog niet afgerond. Zodoende is de toegekende subsidie nog niet definitief vastgesteld en niet volledig uitbetaald.
Reserve sportvoorzieningen -117.000 -92.000 -25.000
Jeugdhulp uitvoeringskosten 25.000 0 25.000 akkoord Project is nog niet gestart door achterstand in voorbereidingswerkzaamheden bij de zorgregio. Vervolgens heeft Opdrachtgeversoverleg besloten aantal projecten te parkeren totdat planning en overzicht van alle activiteiten helder is. Project start in Q-2 van 2023 en loopt door in 2024.
Opstellen woonzorgvisie 35.000 0 29.000 akkoord Het opstellen van een woonzorgvisie. Samen met zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties de woonzorganalyse uit 2018 actualiseren naar ambities en keuzes die vastliggen in een woonzorgvisie, waarbij ook aandacht is voor welzijn. Daarbij is om een uitbreiding gevraagd voor de doelgroepen kwetsbare jongeren, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Door de veelheid aan dossiers rond het thema wonen en de beperkte ambtelijke capaciteit is het project in Q4 van 2022 van start gegaan. Een extern bureau is in december 2022 gestart met de analyse.
Verbeterprogramma Basisregistraties 249.000 115.000 100.000 akkoord Door de vertraging van de aanbesteding Bijhouding Basisregistraties (Fase 3) is het begrootte budget voor het verwerken van de uitval (€ 60.000) niet gebruikt. Dit zal in 2023 wel nodig zijn. Door personele omstandigheden heeft de aanbesteding van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en het Datawarehouse vertraging opgelopen. Daardoor is de implementatie pas eind Q4/2022 opgestart en lopen de werkzaamheden door in 2023 (€ 40.000). Afronden van de implementatie van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en de implementatie van de Monitor Woonbeleid (Datawarehouse). De afronding zal in Q1-2/2023 plaatsvinden.
Toekomstbestendige bedrijventerrein kanaalzone Smartgrid 92.000 47.000 45.000 akkoord De regiodeal is een meerjarig project dat in 2023 wordt afgerond. Het project bestaat uit 3 deelprojecten. Deze zijn allemaal in een afrondende fase, de eindproducten worden uiterlijk in Q2 van 2023 opgeleverd. De voortgang van deelproject 1 is in 2022 een aantal maanden vertraagd door gesprekken tussen partijen over voorwaarden voor onderlinge levering van energie. Deze gesprekken waren geen onderdeel van het project, maar wel van invloed op het proces. Deelproject 2 en 3 hadden een lange voorbereiding nodig. Eind 2022 is opdracht verleend, afronding in Q1 van 2023, oplevering in Q2.
Bijdrage regiodeal -72.000 -22.000 -45.000
2016 Voorbereiden Omgevingswet 893.000 606.000 281.000 akkoord Het doel van het programma is het invoeren van de Omgevingswet in de gemeente Lochem. De datum waarop de Omgevingswet ingaat is uitgesteld tot 1 januari 2024. Onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet is (onder meer): - Het maken van de Omgevingsvisie; - Het voorbereiden op het maken en kunnen wijzigen van het Omgevingsplan; - Het opleiden van medewerkers; - Het informeren van inwoners en ondernemers over de Omgevingswet met een publiekscampagne. Het proces voor het maken van de Omgevingsvisie is in 2022 doorgestart. In december 2022 huurden we een extern bureau in om de Omgevingsvisie samen met ons te maken. Onderdeel van het plan van aanpak is het maken van een plan-MER en het organiseren van een participatietraject met inwoners en stakeholders. Voor dit gehele traject hadden we € 241.000 opgenomen in de begroting van het programma Omgevingswet. Dit bedrag hevelen we over naar 2023. We zijn in 2022 bezig geweest met voorbereidende activiteiten om te kunnen werken met het Omgevingsplan. Een deel van de geplande werkzaamheden loopt door in 2023. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet besloten we enkele activiteiten in de eerste helft van 2023 uit te voeren. Over te hevelen bedrag: € 10.000. In 2022 zijn we gestart met een opleidingsprogramma voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de Omgevingswet. Dit is grotendeels uitgevoerd. Een deel van de ingekochte opleidingen hebben we gepland in 2023, omdat de Omgevingswet is uitgesteld. Over te hevelen bedrag: € 20.000. Voor de publiekscampagne over de Omgevingswet zetten we externe ondersteuning in. We zijn in 2022 gestart met de voorbereiding. Voor afronding in de tweede helft van 2023 hevelen we € 10.000 over. Het maken van de Omgevingsvisie is nog niet gestart omdat het langer dan verwacht duurde om de nieuwe strategisch adviseur Ruimte aan te nemen. Door het uitstel van de Omgevingswet hebben we voorbereidende werkzaamheden aan het Omgevingsplan, de opleidingen en de communicatiecampagne (deels) verplaatst naar 2023.
Verkenning Thermische Energie afval- en oppervlaktewater 18.000 6.000 12.000 akkoord De opdracht voor een onderzoek naar collectieve warmteoplossingen in de wijk de Molengronden is door capaciteitsgebrek laat in 2022 in gang gezet en daarom eind 2022 nog niet volledig afgerond.
Projecten Nota mobiliteit 2022 80.000 1.000 79.000 akkoord Betreft een bundeling van projecten voortvloeiend uit het Mobiliteitsplan. De Nota Mobiliteit is pas in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart en zijn om die reden nog niet allemaal opgestart/ uitgevoerd. De projecten uit 2022 zijn op te delen in verkenningen en het opstellen van voorkeursontwerpen. De verkenningen zijn wel opgestart maar nog niet volledig afgerond. Het betreft een verkenning naar mogelijkheden voor verbeteren mobiliteit lage inkomens en een verkenning naar alternatieven voor vraagafhankelijk vervoer. Deze lopen beide door in 2023. Voor het 'Voorkeursontwerp Goorseweg verbinding station Lochem' geldt dat eerst gewacht is op afronding van het ontwerp rondweg Lochem. Nu dit klaar is kunnen in 2023 de raakvlakprojecten, zoals het opstellen voorkeursontwerp Goorseweg opgestart worden. Het project 'Actualiseren verkeersmodel' gaan we gezamenlijk met gemeenten binnen de regio Stedendriehoek uitvoeren. Inmiddels is opdracht verleend aan Goudappel voor het opstellen van het verkeersmodel. Het project 'Uitwerken voorkeursontwerp N348 Epse -A1' voeren we in samenwerking met de provincie Gelderland en gemeente Deventer uit, waarbij de provincie het initiatief heeft. Het project is opgestart en loopt in 2023 verder door.
Inwonersinitiatief toegankelijkheid 50.000 17.000 33.000 akkoord Het onderzoek toegankelijkheid looproutes is uitgevoerd. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de geconstateerde knelpunten. Aan stakeholders (dorpsraden, SWL, adviesraad sociaal domein etc.) is aangegeven dat we aan de slag gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid op looproutes. Het uitvoeren van een onderzoek naar toegankelijkheid is daar de eerste stap in. In 2023 en verder moeten we aan de slag met het oplossen van de geconstateerde knelpunten.
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers 40.000 1.000 39.000 akkoord We geven in 2022 en 2023 uitvoering aan de motie die aan dit budget ten grondslag ligt. In de eerste helft van 2023 wordt een aanzienlijk deel van het budget gebruikt voor keukentafelgesprekken als onderdeel van het onderzoek naar de Lochemse landbouw. Daar is opdracht voor gegeven. Daarnaast geven we agrarische ondernemers doorlopend steun met maatwerkgesprekken. De kosten voor deze gesprekken worden ook gedekt uit dit budget. Er is een verplichting in de maak voor het onderzoek Lochemse landbouw ter grootte van 25.000 euro. Aanvullend maken we kosten voor de maatwerkgesprekken. Voor het onderzoek naar de Lochemse landbouw is in de begroting 2023 budget aangevraagd en toegewezen. Omdat de keukentafelgesprekken daar een onderdeel van zijn, zijn deze gesprekken doorgeschoven van 2022 naar 2023.
De Achterhoekse productbeleving 62.000 17.000 45.000 akkoord Dit is een meerjarig project waarbij wij gebruikmaken van een POP3 subsidie. De volledige kosten schieten wij voor. Aan het einde van het project rekenen we dit project financieel af met de provincie. De totale cofinanciering bedraagt samen met de gemeenten Zutphen en Bronckhorst € 9.000. Het project loopt tot en met 31 december 2023. De start van het project gaat minder voortvarend dan gedacht. Oorzaak is onduidelijkheid van rollen, een fusie van een betrokken partij en een te weinig concreet projectplan bij aanvang project.
Bijdrage provincie en gemeenten -62.000 -17.000 -45.000
2022 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet 15.000 4.000 11.000 akkoord De overdracht bodemtaken in de omgevingswet betreft een meerjarig traject. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet is de prioriteit van de overdracht verlaagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek in samenhang met meerdere Achterhoekgemeentes. Dit levert eveneens vertraging op. Sommige deelprojecten zijn al opgestart maar nog niet afgerond. Er zijn werkafspraken met de Omgevingsdienst Achterhoek gemaakt omtrent de verrekening van door hen bestede uren in de op te pakken projecten. Deze kosten worden over de deelnemers verdeeld.
Bijdrage provincie Gelderland -15.000 -4.000 -11.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (A) 774.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A) -126.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (A) 648.000
B. Onderstaande budgetten voldoen niet aan overhevelingscriteria maar stellen wij voor wel mee te nemen naar 2023 op basis van aanvullende motivatie:
Omschrijving Begroot Werkelijk Overheveling Beoordeling Toelichting met aanvullende motivatie:
Opstellen visie Scheggertdijk Almen 50.000 19.000 31.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven Het participatietraject duurt langer dan we verwachten. Zowel de voorbereiding, als ook de verwerking van input uit de enquête, de klankbordgroep, als de inloopavond kostte meer tijd. Daarnaast wordt er een tussenstap gemaakt om ontwikkelscenario’s voor advies voor te leggen aan de raad voordat de visie in concept wordt opgesteld. Dit kostte meer voorbereidingstijd dan verwacht. In Q1 2023 organiseren we een adviserende raadstafel. Met de input daaruit wordt de concept-visie opgesteld in Q2 2023. Deze leggen we voor advies voor aan de klankbordgroep, waarna we de visie aan de raad voorleggen ter besluitvorming. Voornemen is om de visie in Q3 2023 vast te laten stellen door de raad. Het budget gebruiken we in het 1e halfjaar 2023 voor externe begeleiding en zaalhuur.
Sloop landbrug Binnenweg Almen 60.000 1.000 59.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven De voorbereiding van de sloop van de brug over het Afleidingskanaal is 'on hold' gezet tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel nieuwe landbouwbrug. Na het indienen van het raadsvoostel is de relatie met de nieuwe Landbouwbrug losgelaten. Er is daarna een vervolg gegeven aan de voorbereiding van de sloop van de brug. Er is een vergunningtraject gevolgd en er is een offertetraject opgestart. Er is in 2022 een verplichting aangegaan met de opdrachtnemer tot het slopen van de brug. Binnen de overeenkomst heeft het Waterschap voor het slopen van deze brug een bijdrage van € 60.000 verleend. We sloten de brug reeds fysiek af en we maakten bindende afspraken tot het slopen van de brug. Vanaf februari 2023 wordt er daadwerkelijk gestart met de sloop.
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel -60.000 0 -60.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (B) 90.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (B) -60.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (B) 30.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (A + B) 864.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A + B) -186.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (A + B) 678.000

Bijlage 2 - Kredieten

Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Kredieten
2 0 2 2 - K R E D I E T E N U I T G A V E N I N K O M S T E N S A L D O verwachte
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Begroot Werkelijk Restant Toelichting einddatum
700808 - 2020 Smartphones 53.512 78.191 -24.679 - - - -24.679 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
700809 - 2021 hardware 290.908 25.443 265.465 - - - 265.465 Een landelijke Europese aanbesteding is door de VNG gestopt. Vervolgens is een eigen Europese aanbesteding uitgevoerd. Levering vindt plaats in 2023. 31-12-2023
700811 - 2022 Hardware 24.500 24.918 -418 - - - -418 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
700812 - 2022 Switches 12.500 12.855 -355 - - - -355 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
700813 - 2022 Smartphones -800 8.597 -9.397 - - - -9.397 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
700823 - 2021 Digitale agenda software 20.000 16.712 3.288 - - - 3.288 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
700827 - 2022 Camerasysteem raadszaal 100.000 9.388 90.612 - - - 90.612 De Europese aanbesteding is gestart. Afronding naar verwachting in 2024. 31-12-2024
700833 - 2022 Tablets raadsperiode 2022-2026 60.000 45.287 14.713 - - - 14.713 ICT voorzieningen raadsleden enz. Restant beschikbaar houden voor ondersteuning en vervanging. 31-12-2026
712076 - 2016 Brandweerkazerne Almen 24.885 13.561 11.324 - - - 11.324 Zie toelichting krediet 712077. 31-12-2023
712077 - 2017 nieuwvesting brandweerkaz. Almen 1.255.343 1.116.886 138.457 -4.641 - 4.641 143.098 Op dit moment blijven de uitgaven binnen de begroting. De kazerne is bouwkundig in juli 2022 opgeleverd. Civiel moet nog opgeleverd worden. 5% van de aanneemsom is achtergehouden. Medio 2023 is de nacontrole. Dan wordt het restant uitbetaald als de opleverpunten akkoord zijn. 31-12-2023
721005 - 2019 Brug regio Almen 408.678 7.400 401.278 310.178 - -310.178 91.100 Aan de hand van een raadsvoorstel stelde de raad in januari 2023 een extra krediet beschikbaar van € 260.000 voor de aanleg van de brug (zonder wegen en paden). Deel van de investering wordt gedekt door bijdrage waterschap. 31-12-2024
721009 - 2021 Reconstructie Haalmansweg Lochem 63.382 5.861 57.521 - - - 57.521 Project is afgerond. Dit betekent dat we voor een deel van de herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg Lochem (€ 30.000) straks een beroep doen op de algemene middelen. Daar geven we t.z.t. in het raadsvoorstel voor deze herinrichting duidelijkheid over. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721010 - 2021 Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH 1.863.655 1.273.942 589.713 - - - 589.713 De werkzaamheden lopen door in 2023. Daarnaast mogelijk kleine herstelmaatregelen gedurende 2023. 31-12-2023
721011 - 2021 Herinrichten Markt Lch voobereiding 1.076.946 47.947 1.028.999 30.000 - -30.000 998.999 Het ontwerpproces zit in afrondende fase. Uitvoering na zomer 2023 en loopt door in 2024. 31-12-2024
721012 - 2022 Reconstructie Zwiepseweg-Wengersteeg 982.069 607.777 374.292 55.000 55.000 - 374.292 Voor dit restant krediet moet fase 2 van de reconstructie Zwiepseweg worden uitgevoerd. Voor dit werk is een verplichting aangegaan van € 448.000. Dat betekent een tekort van € 75.000. Dit tekort willen we proberen te verkleinen vanuit het budget kleine verkeersmaatregelen. Hierop is eind 2023 meer zicht op en zal in de Jaarrekening 2023 worden opgenomen. Los hiervan zijn we met de aannemer is gesprek over het doorvoeren van prijsstijgingen. Dit omvat een bedrag van maximaal € 111.000. Als het precieze bedrag, ten gevolge van de prijsstijgingen bekend is, melden we dat in de Bestuursrapportage 2023. 31-12-2023
721013 - 2022 Herinr. Walderpoort, Tramstr, Larenseweg - 55.745 -55.745 - - - -55.745 Proces opgestart, in aansluiting op overige centrumprojecten. Raadsvoorstel voor krediet volgt 1e helft 2023. Uitvoering beoogd Q4 2023. 31-12-2024
721033 - 2021 herin, aanleg parkeerpl rondweg LCH 171.000 - 171.000 - - - 171.000 We sluiten aan op het ontwerp rondweg Lochem, dat in 2022 is afgerond. Om die reden stellen we uitvoering uit, zodat er een integraal ontwerp komt. 31-12-2023
721121 - 2020 Openbare verlichting masten 56.732 56.729 3 - - - 3 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721123 - 2021 Openbare verlichting masten 26.520 30.202 -3.682 - - - -3.682 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721124 - 2021 Openbare verlichting armaturen 18.652 22.619 -3.967 - - - -3.967 Afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721125 - 2022 Openbare verlichting masten 85.000 26.341 58.659 - - - 58.659 In 2023 voeren we een grootschalige LED vervanging uit. 31-12-2023
721126 - 2022 Openbare verlichting armaturen 170.000 66.020 103.980 - - - 103.980 In 2023 voeren we een grootschalige LED vervanging uit. 31-12-2023
721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid 1.304.182 1.590.562 -286.380 711.993 1.008.730 296.737 10.357 Project grotendeels in 2022 uitgevoerd en bijna afgerond. Laatste werkzaamheden lopen door in 2023 inclusief subsidieverantwoording. 31-12-2023
721223 - 2018 Snelfietsroute S3h 169.873 - 169.873 - - - 169.873 De provincie heeft het project overgenomen van de Clean Tech Regio en pakt de F348 in samenhang met de traject aanpak N348 op. Voorjaar 2023 wordt dit onderzoek afgerond en vindt besluitvorming over routekeuze en financiering plaats. Daarna kan de uitvoering opgestart worden. Dat is voorzien in 2025. 31-12-2025
721224 - 2017 Obstakelvrije routes 21.568 - 21.568 -30.750 - 30.750 52.318 Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Afronding eerste helft 2023. 31-12-2023
721225 - 2017 Oversteekvoorzieningen 53.651 - 53.651 - - - 53.651 Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Afronding eerste helft 2023. 31-12-2023
721227 - 2018 30km/uur-zone Epse 489.321 12.020 477.301 53.000 - -53.000 424.301 De overdracht van dit wegvak van provincie Gelderland naar gemeente Lochem is in 2022 afgerond. De planvoorbereiding is daarna afgerond. In 2023 gaat we over tot herinrichting. 31-12-2023
721232 - 2022 Verbet verkeersveiligh 30 km gebied (2022-24) 150.000 20.000 130.000 - - - 130.000 De Nota Mobiliteit is in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart. Uitvoering in de jaren 2022- 2024. 31-12-2024
721233 - 2022 Verbet verkeersveiligh 60 km gebied (2022-24) 200.000 - 200.000 - - - 200.000 De Nota Mobiliteit is in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart. Uitvoering in de jaren 2022- 2024. 31-12-2024
721234 - 2022 Real. snelheidsremmende maatr Dunantweg LCH 50.000 36.508 13.492 - - - 13.492 Project is afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721235 - 2022 Real fietsverb Aalsvoort langs Twentekanaal 150.000 - 150.000 - - - 150.000 Voorbereiding is opgestart in samenwerking met Rijkswaterstaat. Uitvoering 2023. 31-12-2023
721405 - 2021 Vervanging elementenverharding 162.183 115.101 47.082 - - - 47.082 Het krediet is gereserveerd voor vervanging elementenverharding Eendrachtstraat (Eefde). 31-12-2023
721406 - 2022 Vervanging elementenverharding 200.000 25.436 174.564 - - - 174.564 Het krediet is gereserveerd voor vervanging elementenverharding Esdoornlaan-Lindelaan (Gorssel). 31-12-2024
721601 - 2020 Vervanging duiker Holterweg (Laren) 201.000 172.251 28.749 - - - 28.749 De duiker Holterweg is vervangen. Met het waterschap kunnen overleggen om een kleinere duiker aan te leggen. Krediet afsluiten. 31-12-2022
721602 - 2022 Verv. Deksloven watergangen Molengronden 23.000 22.496 504 - - - 504 Het werk is in november en december 2022 uitgevoerd. Krediet afsluiten. 31-12-2022
722001 - 2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan 80.711 6.572 74.139 - 1.750 1.750 75.889 Project Mauritsweg. Ontwerproces gestart. Dit krijgt een vervolg in 2023. Uitvoering start eind 2023 en loopt door in 2024. 31-12-2024
732002 - 2022 Markt 3 openbare toiletvoorz mindervaliden 35.000 - 35.000 - - - 35.000 Het bestuur van het Stadshuus (Markt 3) heeft een verbouwing van de entree en het sanitair in voorbereiding. De gemeentelijk bijdrage van € 35.000 voor het openbaar toilet wordt ingezet wanneer het project in uitvoering komt. 31-12-2023
748054 - 2018 IHP Barchschole 29.720 29.720 - - - - - Project afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
748055 - 2018 IHP Bargweide voorb 40.531 - 40.531 - - - 40.531 Project is in voorbereiding. 31-12-2024
748056 - 2019 IHP Bargweide nwb of ren 969.920 - 969.920 - - - 969.920 Project is in voorbereiding. 31-12-2025
748058 - 2018 IHP Branink/PWA/Bart voo 190.870 - 190.870 - - - 190.870 Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet 31-12-2024
748059 - 2020 IHP Branink/PWA/Bartimeu 8.653.000 - 8.653.000 - - - 8.653.000 Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet 31-12-2026
748060 - 2020 Vullersch(GRS) voorber.krediet IHP 2018-2028 247.036 17.981 229.055 - - - 229.055 Project is in voorbereiding. 31-12-2025
748061 - 2020 Onderzoek en sloop nieuwbouw scholen Laren 105.000 12.698 92.302 - - - 92.302 Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet 31-12-2026
748062 - 2020 Herinr. niet schoolgeb terrein scholen Laren 1.032.000 - 1.032.000 - - - 1.032.000 Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet 31-12-2026
748063 - 2021 Speellokaal Barchschole Barchem 25.000 25.000 - - - - - Project afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
748064 - 2022 IHP Rank/Vennegotte(LCH) onderz toekomstper 265.950 - 265.950 - - - 265.950 Voorbereiding start in 2023. 31-12-2025
752011 - 2020 Beemd peuterbad uitbreiden 70.000 77.398 -7.398 70.000 - -70.000 -77.398 Project afgerond. Krediet afsluiten. Het peuterbad is gerealiseerd. Met het bestuur van stichting De Beemd is afgesproken dat de gemeente de investering doet en de stichting deze uitgaven in 4 jaar terug betaalt. Op dit krediet zijn ook deze inkomsten begroot, bij de eerstvolgende mogelijkheid (waarschijnlijk Bestuursrapportage 2023) nemen wij deze inkomsten op in onze exploitatiebegroting. 31-12-2022
753031 - 2017 Rev.fund De Beemd 104.639 - 104.639 - - - 104.639 Project afgerond. Krediet afsluiten. Het restant van dit krediet kan komen te vervallen. In het verleden is een deel van het oorspronkelijke krediet besteed aan de aanschaf van LED-verlichting in De Beemd (ongeveer € 70.000). Andere verduurzamingsmaatregelen, zoals de UV-installaties, zijn op basis van een terugbetalingsregeling door de gemeente voorgefinancierd of vanuit het onderhoud bekostigd. Naar meer ingrijpende verduurzamingsmaatregelen is binnen het lopende project voor verduurzaming en modernisering van De Beemd onderzoek gedaan. Dit onderzoek is in een afrondende fase; besluitvorming wordt op dit moment voorbereid. 31-12-2022
762001 - 2020 Clientvolgsysteem 57.031 28.200 28.831 - - - 28.831 Project afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
772110 - 2021 Uitv. verv. ondergrondse verzamelcontainers 43.950 47.000 -3.050 - - - -3.050 Begin 2022 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
772111 - 2021 Milieuparken Eefde en LCH en ondergr.cont 64.496 51.730 12.766 -12.925 - 12.925 25.691 Werkzaamheden binnen bouwrijpmaken kazerneterrein afgerond. Moet nog verrekening met grondexploitatie plaatsvinden. 31-12-2023
772221 - 2021 Vervanging en verbetering riolering 92.775 93.949 -1.174 - - - -1.174 Krediet afsluiten. Zie verder toelichting krediet 772222 31-12-2022
772222 - 2022 Vervanging en verbetering riolering 2.223.000 2.010.045 212.955 - - - 212.955 In maart 2021 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor een planperiode van 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe GRP zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze investeringen worden onder andere gebruikt voor het vervangen en aanleggen van vrijvervalriool, afkoppelen van hemelwater, aanleggen van infiltratieriool en wadi’s, maar ook voor het vervangen van mechanische riolering. In 2022 zijn de investeringen onder andere gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van de Joppelaan te Gorssel, uitvoering van de Traverse Zuid te Eefde, voorbereiding van de Esdoornlaan en Lindelaan te Gorssel en ook voor het vervangen en repareren van vrijvervalriool gemeentebreed. In 2023 gebruiken we het restant krediet onder ander voor de uitvoering van de Joppelaan te Gorssel. 31-12-2023
772223 - 2023 Vervanging en verbetering riolering - 57.213 -57.213 - - - -57.213 Zie toelichting krediet 772222. 31-12-2024
772224 - 2024 Vervanging en verbetering riolering - 2.300 -2.300 - - - -2.300 Zie toelichting krediet 772222. 31-12-2025
773001 - 2022 Uitvoeren verv ondergr verzamelcontainers 36.500 39.100 -2.600 - - - -2.600 Project afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2022
782112 - 2022 Aankoop gronden woningbouwlocaties 5.000.000 3.280.488 1.719.512 - - - 1.719.512 Om de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties (proces kernvisies) waar mogelijk te versnellen/ stimuleren is dit krediet beschikbaar gesteld. Van dit krediet hebben wij onder meer een belangrijke grondaankoop in Lochem Oost gedaan. Het restant van het krediet wordt voor verdere grondverwerving voor de woningbouw ingezet. 31-12-2023
786015 - Zonnestroom lening Lochem energie 3.000.000 - 3.000.000 - - - 3.000.000 De verwachting is dat in 2023 LochemEnergie 5 collectieve daken kan realiseren met een leenbedrag van € 325.000. Het zonnestroompark in de depots van Dochteren gaat voorlopig niet door. Een park op de grond zal nog minstens enkele jaren duren. De verwachte einddatum is erg afhankelijk van de ontwikkelingen. 31-12-2025
Totaal 32.305.389 11.326.189 20.979.200 1.181.855 1.065.480 -116.375 20.862.825
De kredieten die vetgedrukt zijn sluiten we af bij de jaarrekening 2022.

Bijlage 3 - Subsidieoverzicht 2022

Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Subsidieoverzicht 2022
Bedragen x €, S = Structureel, I - Incidenteel
Programma/ Taakveld Subsidiedoel Bedrag I / S Aanvrager
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
0.4 Overhead Burgerparticipatie, interactief proces 1.000 I Stichting Raakvlak Maatwerk
Burgerparticipatie, interactief proces 1.000 I Vocaal Ensemble Lochem
Burgerparticipatie, interactief proces 3.000 I Overig, organisaties, verenigingen
Programma 1 - Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid Opvang zwerfdieren 11.000 I St. Dierenasiel de Kuipershoek vd Dierenbescherming
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Aimo Neede B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 8.000 I Ashford Party & Event Catering B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Bousema Horeca
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Café H2o
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Chinees Restaurant China Town
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Da Nonna Pippina
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Daily Inn
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 2.000 I De Aanleg B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 4.000 I De Babbelaer B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 4.000 I De Heksenlaak B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I De Waltakke
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I De Zessprong
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eetcafé Cafetaria Restaurant De Hoek
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eetcafé De Zonnebloem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eetcafe Woodstock
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eethuis De Kale Berg
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Hampshire hotel -'t hof van gelre
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Hart van Lochem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I HCR 't Langenbaergh
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Het Bosrestaurant Joppe
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Het Hart Eefde B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Jan Patat
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Judoschool Pot
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 4.000 I Landgoed Ehzerwold
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Lochemse Croissanterie/Midaan
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Lochemse Schouwburg
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Ondernemershuis de Sibbe/Veldmaat
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Restaurant de EetGalerie
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Restaurant De Sluis
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Restaurant Mondani
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 5.000 I Sjahto
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 5.000 I Sportclub Lochem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 4.000 I Sportloods Eefde
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 10.000 I Stichting de Beemd
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Stichting Kulturhus 't Kruispunt
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Stichting Sport- en Cultureel Centr
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Tjong Ho
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 2.000 I Voetbalvereniging Witkampers
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Yoin
Programma 3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling Bedrijfsontwikkeling 17.000 S Stichting Welzijn Lochem
2017 Projecten innovatie coöperatie 50.000 I Stichting Agro Innovatie
3.4 Economische promotie Toeristische organisaties 60.000 S Stichting Achterhoek Toerisme
Lochem toeristische promotie 1.000 I Lochemse Ondernemers Vereniging
Lochem toeristische promotie 1.000 I Stichting Buitenkunstig Gorssel
Lochem toeristische promotie 5.000 I Stichting Proeflab voor Leefbaar Verkeer
VVV Lochem / regio-coordinator 53.000 S VVV Lochem
Promotie binnenstad LCH (reclamebelasting) 45.000 S Lochemse Ondernemers Vereniging
Programma 4 - Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs Vervoer bewegingsonderwijs 4.000 S Stichting Poolster
Vervoer bewegingsonderwijs 5.000 S Stichting Varietas/St Quo Vadis
4.2 Onderwijshuisvesting Staring College bewegingsonderwijs 18.000 S Portuur
SPUK D19 Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden 19.000 I Stichting Poolster
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs en zorg 27.000 S Onderwijs Zorg Centrum Zutphen
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 52.000 S Stichting Poolster
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 18.000 S Samenwerkingsverband IJssel Berkel
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 43.000 S Graafschap bibliotheken
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 134.000 S Avonturijn
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 2.000 I De Company
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 59.000 S Smallsteps/ Partou
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 12.000 S Konijn & Ko
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen 2.000 S Stichting Poolster
Sportverenigingen 1.000 S Almense Tennis Club
Sportverenigingen 1.000 S Avanti Zaalsport
Sportverenigingen 1.000 S Badminton Club Lochem
Sportverenigingen 1.000 S Barchemse Volleybal Club 1973
Sportverenigingen 1.000 S Bridgeclub Alert 05
Sportverenigingen 6.000 S Forza Volleybalvereniging
Sportverenigingen 4.000 S Hengelsportvereniging Laren-Lochem
Sportverenigingen 1.000 S Jump '85
Sportverenigingen 1.000 S Klein Dochteren V.V.
Sportverenigingen 5.000 S Sportraad Lochem
Sportverenigingen 1.000 S Sportvereniging Almen
Sportverenigingen 19.000 S Stichting Boulderblok Lochem
Sportverenigingen 2.000 S Vereniging Plaatselijk Belang Kring
Sportverenigingen 2.000 S Zorg en welzijn Almen
Combinatiefuncties 397.000 S Stichting Welzijn Lochem
Aangepast sporten 22.000 S Stichting Welzijn Lochem
Aangepast sporten 4.000 I Gemeente Voorst
Aangepast sporten 1.000 I Sportraad Lochem
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex De Beemd 375.000 S Sportcomplex De Beemd
Zwembad Leussinkbad Laren 84.000 S Zwembad Leussinkbad Laren
Zwembad St.Gorsselse zwembaden 120.000 S Zwembad St.Gorsselse zwembaden
Sportzalen 174.000 S Overige organisaties, verenigingen
Sportvoorzieningen 15.000 S Klein Dochteren V.V.
Sportvoorzieningen 45.000 S S.V. Harfsen Voetbal
Sportvoorzieningen 6.000 S Stichting Accommodaties Almen
Sportvoorzieningen 26.000 I SVBV Barchem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I AKKU-Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I De Veldhoekers
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Forza Volleybalvereniging
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Gymnastiekvereniging Valto
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Historisch Genootschap
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Hockeyclub Gorssel/Epse
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I K.M.V. Apollo
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Klein Dochteren K.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Klein Dochteren V.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Larense Accordeon Vereniging
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Lochems Mannenkoor
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Lochems Musical en Popkoor Popcorn
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Menvereniging Achter 't Peerd
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Muziekvereniging Advendo
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Muziekvereniging Juliana
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Ontspanning na Arbeid
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Oudheidkundige Vereniging de Elf
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Overa
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Ruitersportvereniging Barchem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 3.000 I SAAL Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Scouting IJsselgroep
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I Sportclub Eefde
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Sportclub Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I Sportclub Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I St Bachweken Lochem/Dag Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I St. Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I St. Paardrijden Gehandicapten
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting BigBand Straight Ahead
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting Buitensport Barchem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting De Berkelzomp
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting Fit-ART
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 3.000 I Stichting Kapel op 't Rijsselt
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting Kompasnaald Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I Stichting Kulturhus 't Kruispunt
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting Kunstinitiatief Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Stichting Ruitersport Evenementen Laren
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Tafeltennisvereniging Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Tennisvereniging Epse
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 2.000 I Vocal Group No Romeo's
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Volleybalvereniging VIOS Eefde
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.000 I Zangvereniging Ons Genoegen
2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld 19.000 I Stichting beheer en exploitatie sportpark De Elze
2021 TC Laerveld kleedgelegenheid e.d. 1.000 I T.C. 't Laerveld
5.3 Cultuurpresentaties Muzehof Centrum voor de kunsten 196.000 S St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Lochemse Schouwburg 469.000 S Lochemse Schouwburg
Kunstbeoefening-amateuristisch 35.000 I Overige organisaties, verenigingen
Culturele evenementenpot 1.000 I Gerthe Lamers bureau voor cultuur en zingevin
Culturele evenementenpot 3.000 I Lochemse Ondernemers Vereniging
Culturele evenementenpot 1.000 I Muziekvereniging Advendo
Culturele evenementenpot 2.000 I Muziekvereniging Juliana
Culturele evenementenpot 1.000 I Stichting Buitenkunstig Gorssel
Culturele evenementenpot 3.000 I Stichting IJsseljazz
Culturele evenementenpot 5.000 I Stichting Proeflab voor Leefbaar Verkeer
Culturele evenementenpot 1.000 I Stichting Requiem Lochem
Culturele evenementenpot 3.000 I Theatermakers De Achterhoek
Culturele evenementenpot 2.000 I Vocaal Ensemble Lochem
Culturele evenementenpot 4.000 I Overige organisaties, verenigingen
5.5 Cultureel erfgoed Kerk, synagoge, bleekhuisje 4.000 S SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
Streekcultuur, subsidies 11.000 I Overige organisaties, verenigingen
5.6 Media Openbare bibliotheken 669.000 S Openbare bibliotheken
Lokale omroep 13.000 S Stichting Lokale Media Ideaal
Ontwikkeling lokaal media aanbod 4.000 S Bart Verdult/Duftig Media
5.7 Openbaar groen en openlucht Speelvoorzieningen openbaar 83.000 S Overige organisaties, verenigingen
Routenetwerken 4.000 S Overige organisaties, verenigingen
Uitvoeren biodiversiteitsplan 3.000 I Onderholt 't
Uitvoeren biodiversiteitsplan - I Rotaryclub Barchem
Programma 6 - Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Burgerparticipatie 4.000 I Belangenvereniging Exel en Omstreke
Burgerparticipatie 1.000 I Belangenvereniging Zwiep
Burgerparticipatie 5.000 I Dorpsraad Epse/Joppe
Burgerparticipatie 4.000 I Federatie Almens Belang
Burgerparticipatie 1.000 I Stichting Meeting4Life
Burgerparticipatie 5.000 I Vereniging Contact Barchem
Burgerparticipatie 6.000 I Vereniging Dorpsraad Eefde
Burgerparticipatie 5.000 I Vereniging Dorpsraad Gorssel
Burgerparticipatie 5.000 I Vereniging Plaatselijk Belang Kring
Burgerparticipatie 5.000 I Wakker Loarne
Maatsch opvang Bescherm wonen 18.000 I Stichting Ixta Noa
Vrijwilligerswerk 46.000 S Stichting Welzijn Lochem
Vrijwilligerswerk incidenteel 2.000 I Overige organisaties, verenigingen
Sociaal cultureel werk 334.000 S Stichting Welzijn Lochem
Buurtbemiddeling 37.000 S Stichting Welzijn Lochem
Kinderopvang 18.000 S Avonturijn
Kinderopvang 3.000 S Kinderopvang Graaf Jantje
Kinderopvang 17.000 S Konijn & Ko
Kinderopvang 20.000 S Smallsteps/Partou
Kinderopvang 1.000 S Stichting Christoforus
Kinderopvang 1.000 S Stichting de Morgenster
WMO, Begeleiding 101.000 S Stichting Welzijn Lochem
Algemene oplossingen 2.000 I Stichting Ixta Noa
Basismobiliteit 16.000 S Stichting Welzijn Lochem
Ontmoetingsinitiatieven 6.000 I Vereniging Contact Barchem
Ontmoetingsinitiatieven 19.000 I Stichting Welzijn Lochem
Ontmoetingsinitiatieven 8.000 I Overige organisaties, verenigingen
Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz 9.000 I Overige organisaties, verenigingen
Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz 9.000 I Zorg en welzijn Almen
Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz 19.000 I Stichting Welzijn Lochem
Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz 7.000 I Overige organisaties, verenigingen
Gecoördineerd ouderenwerk 403.000 S Stichting Welzijn Lochem
Ouderenorganisatie 2.000 I Marga Klompe/ De Hoge Weide
Ouderenorganisatie 3.000 I Overige organisaties, verenigingen
Wmo, Dnsten bij wonen met zorg 125.000 S Stichting Welzijn Lochem
Wmo, Coörd.vrijw.thuis&mantelzorg 226.000 S Stichting Welzijn Lochem
Jeugd- en jongerenwerk 292.000 S Stichting Welzijn Lochem
Jeugd- en jongerenwerk 15.000 I Overige organisaties, verenigingen
Dorpshuis `t Kruispunt 10.000 S Dorpshuis `t Kruispunt
SCC `t Trefpunt 42.000 S SCC `t Trefpunt
Dorpshuis `t Onderschoer 61.000 S Dorpshuis `t Onderschoer
Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen 15.000 I Stichting Accommodaties Eefde
6.2 Wijkteams Sociaal Raadslieden Werk 30.000 S Sensire Maatschappelijk werk
6.3 Inkomensregelingen Bestrijding armoede onder kinderen 7.000 S Kledingbank GOED!
Werkbudget 1.000 I Rattink
Bestrijding armoede onder kinderen (MO) 9.000 I Stichting Welzijn Lochem
Uitv.agenda Preventie Schulden 6.000 I Stichting Welzijn Lochem
Volwassenenfonds Sport en Cultuur 4.000 I Stichting Welzijn Lochem
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Uitvoering inburgering 48.000 I Stichting VluchtelingenWerk Nederland
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Wmo uitvoeringskosten 18.000 I St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
Wmo uitvoeringskosten 15.000 I Vereniging Contact Barchem
Wmo uitvoeringskosten 13.000 I Vereniging Dorpsraad Gorssel
Wmo uitvoeringskosten 28.000 I Zorg en welzijn Almen
Slachtofferhulp 10.000 I Overige organisaties, verenigingen
6.7 Maatwerk dienstverlening Schuldhulpverlening 123.000 S Stichting Welzijn Lochem
Actiep transf kindermish 19/20 18.000 I Stichting Welzijn Lochem
Jeugdhulp lokaal beleid 31.000 I Stichting Yunio
Jeugdhulp lokaal beleid 23.000 I Overige organisaties, verenigingen
6.8 Geëscaleerde zorg Jeugdhulp Veilig Thuis 122.000 S St. Veilig Thuis NOG
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid Wmo, Collectieve preventie GGZ 17.000 S Stichting Impluz
JGZ basis takenpakket 502.000 S Stichting Yunio
JGZ Maatwerk 19.000 I GGD Noord- en Oost Gelderland
JOGG 81.000 I Stichting Welzijn Lochem
Uitv.agenda Preventie Leefstijl 6.000 I Stichting Welzijn Lochem
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid 1.000 I Rhebergen
Duurzaamheid 4.000 I Overige organisaties, verenigingen
Innovatie klimaatneutraliteit 20.000 I Coöperatie LochemEnergie U.A.
7.5 Begraafplaatsen Begraafplaats Joppe 2.000 S R.-K. Kerkbestuur
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen Wonen met een plus subsidie 19.000 S Stichting Welzijn Lochem
6.725.000

Bijlage 4 - Verslag op het handelen van de gemeente in juridische procedures

Terug naar navigatie - Bijlage 4 - Verslag op het handelen van de gemeente in juridische procedures

Verslag op het handelen van de gemeente in juridische procedures

 

Inwoners en gemeentelijk handelen
Er gaat veel goed, maar soms ook niet. De gemeente ontvangt dan een aansprakelijkstelling, een bezwaar of een klacht. Hieronder een overzicht van het aantal aansprakelijkstellingen, klachten en bezwaren die de gemeente in 2022 heeft ontvangen.  Klachten of meldingen over discriminatie komen binnen bij het meldpunt antidiscriminatie Art.1 Noord Oost Gelderland.

 

Aansprakelijkstellingen 
Inwoners en bedrijven  vinden soms dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade die zij lijden.  Zij  stellen de gemeente dan aansprakelijk.  De meest voorkomende schades betreffen de openbare ruimte.

 

In 2022 ontving de gemeente 44 aansprakelijkstellingen.  In 2021 waren dat er 32. De meeste zaken gaan over het onderhoud van bomen/groen en wegen. Loshangende takken, gaten in de weg of berm. En een enkele keer bijvoorbeeld een verstopte riolering.  Met Circulus is regelmatig overleg over de aansprakelijkstellingen. Als het mogelijk is spelen zij hierop in. Ook in die zaken waarvoor de gemeente niet aansprakelijk te houden is. 

 

Bezwaren

Wanneer iemand, of een organisatie, het niet eens is met een besluit van het college of de raad is het vaak mogelijk om bezwaar te maken. Bezwaren tegen besluiten van het college, en soms de raad, worden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften (hierna de commissie). Bij het schrijven van dit verslag was het formele jaarverslag van de commissie  nog niet afgerond. Een slag om de arm is op zijn plaats.

 

Bezwaren
In 2022 zijn in totaal 66  bezwaarschriften ontvangen. Dit zijn er minder dan vorig jaar. Toen ontving de gemeente 97 bezwaren.  Dit was ook te verklaren door het aantal bezwaren dat naar voren is gebracht tegen het besluit van de gemeente om diverse voorkeursrechten te vestigen.  In 2022  zijn er ook drie bezwaarschriften ingebracht tegen het besluit van de raad om de kernvisies wonen Lochem, Laren en Barchem vast te stellen. 

 

Bij het opstellen van dit verslag waren er nog 9 zaken in behandeling bij de commissie. Van de overige 55 zijn 18 bezwaren tijdens de procedure ingetrokken.  Soms kan een toelichting op het besluit reden zijn om een bezwaar in te trekken.  En soms kan, vooruitlopend op de behandeling door de commissie, tegemoet worden gekomen aan de bezwaren. 

 

De bezwaren waarop de commissie advies uitbracht waren onder andere gericht op omgevingsvergunningen kappen en bouwen. En bezwaren tegen persoonlijke beschikkingen in het sociaal domein.  Een enkel bezwaar tichtte zich tegen een opgelegde last onder dwangsom. 

 

Klachten
Soms vindt een inwoner dat een medewerker of bestuurder hem niet beleefd heeft behandeld. En leidt dat tot een klacht. Met hulp van onze klachtencoördinator neemt de leidinggevende of een bestuurder de klacht in behandeling. In 2022 hebben we  31 klachten ontvangen.  In 2021 waren dat er  35.

 

Waar klachten over gaan
Niet alle klachten gingen over behandeling. Sommige gingen over het systeem of een proces. Twaalf klachten ontvingen we over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en/of  dat meldingen over de openbare ruimte niet tijdig worden opgepakt door Circulus. Deze leggen wij dan aan Circulus voor.

 

De klachten die gaan over behandeling door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente gaan bijvoorbeeld over het niet tijdig reageren op een vraag of verzoek. Soms ook voelt een inwoner zich niet serieus genomen door hoe er is gereageerd, of door een onwelkom antwoord. Van die klachten waren er drie gegrond, één deels gegrond en twee ongegrond.  De overige klachten zijn in onderling overleg opgelost. 

 

De behandeling van een klacht
Bij de formele behandeling van een klacht is er hoor en wederhoor. Daarna besluit de behandelaar of de klacht gegrond of ongegrond is. Is een klager ontevreden over de afhandeling van zijn klacht? Dan kan hij een verzoek doen aan de Nationale Ombudsman. Voor zover nu (februari 2023) bekend nam de Nationale Ombudsman in 2022 geen klachten in behandeling over de gemeente Lochem. 

 

Antidiscriminatie
Wij zijn als gemeente aangesloten bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit een professioneel bureau waar mensen die gediscrimineerd worden, of dat waarnemen, met hun melding of klacht terecht kunnen. Het bureau ondersteunt de melder en registreert. Jaarlijks rapporteert Art 1. de cijfers van de regio via de Monitor discriminatie Oost-Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de monitor zijn niet alleen de meldingen die via  Art. 1 binnenkomen, maar ook de registraties van politie en Openbaar Ministerie opgenomen.  In april 2023 zijn de gegevens over 2022 naar verwachting bekend.  De gemeenteraad wordt daar dan per memo over geïnformeerd.

Bijlage 5 - Strategische gronden

Terug naar navigatie - Bijlage 5 - Strategische gronden

Lijst strategische gronden

 

nummer              aanduiding                                                  oppervlakte

 1.  

Lochem Oost

11,3 ha

 1.  

Almen Zuid, fase IIB

0,8 ha

 1.  

Lochem. Lange Voren

1,5 ha

 1.  

Lochem, Kijksteeg/Deedinksweerdweg

1,4 ha

 1.  

Eefde, vm. sportveld Detmerskazerne

1,3 ha

 1.  

Eefde, Hoog Barge

4,3 ha

 1.  

Eefde, Spijk

2,8 ha

 1.  

Gorssel, Elfuursweg

2,4 ha

 1.  

Gorssel, Smitskamp

2,5 ha

 1.  

Gorssel, Kamperweg

2,6 ha

 1.  

Gorssel, Nikkelbergweg

2,1 ha

 1.  

Gorssel, Kozakkenweg

0,6 ha

Bijlage 6 – ENSIA verantwoording

Terug naar navigatie - Bijlage 6 – ENSIA verantwoording

We stelden het jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 in het college vast. Dit jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de raad  bij onze Informatiemanager/CISO. Die geheimhouding is op advies van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). In het jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 staat waar onze informatiebeveiliging goed en minder goed geregeld is. Deze informatie kan in handen van derden de gemeente kwetsbaar maken voor informatiebeveiligingsincidenten (hacks, malware en andere digitale aanvallen). 

Bijlage 7 - Detailspecificatie per grondcomplex

Terug naar navigatie - Bijlage 7 - Detailspecificatie per grondcomplex
Complex Kop van Oost
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VERWERVING/SLOOP € 4.320.785 € 492.109 € 3.828.676 € 151.560 € 340.549 € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 30.990 € 30.990 € - € 30.990 € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 1.905.811 € 1.905.811 € - € 418.088 € 908.644 € 374.794 € 204.285 € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 1.536.694 € 761.502 € 775.193 € 235.566 € 235.566 € 151.119 € 139.251 € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 258 € - € 258 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 64.658 € - € 64.658 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 7.859.196 € 3.190.412 € 4.668.784 € 836.204 € 1.484.760 € 525.913 € 343.536 € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 3.885.191 € 3.885.191 € - € 156.264 € 2.491.874 € 1.237.054 € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 1.273.161 € 147.815 € 1.125.346 € 147.815 € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 5.158.352 € 4.033.006 € 1.125.346 € 304.079 € 2.491.874 € 1.237.054 € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € -2.672.198 1-1-2023
Saldo op Eindwaarde € -2.892.473 31-12-2026
Saldo op Nominale Waarde € -2.700.843
Complex Kop van Oost
Begroting 2023 Jaarrekening 2022
Kosten raming 2022 werkelijk 2022 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € 312.806 € - € 312.806
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 279.100 € 198.995 € 80.105
OVERIGE KOSTEN € - € - € -
RENTE € 38.733 € 38.733 € -
subtotaal € 630.639 € 237.728 € 392.911
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 47.520 € - € 47.520
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 280.481 € 314.181 € -33.700
subtotaal € 328.001 € 314.181 € 13.820
saldo € 302.637 € -76.453 € 379.091
Complex Almen Zuid 2
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VERWERVING/SLOOP € 842.177 € - € 842.177 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 3.700 € - € 3.700 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 602.558 € 228.370 € 374.189 € 232.083 € - € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 238.095 € 52.825 € 185.270 € 52.825 € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 18.812 € - € 18.812 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 148.852 € - € 148.852 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.854.195 € 281.195 € 1.573.000 € 284.908 € - € - € - € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 1.368.023 € - € 1.368.023 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 295.863 € - € 295.863 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.663.887 € - € 1.663.887 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € -194.635 1-1-2023
Saldo op Eindwaarde € -198.527 31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde € -190.308
Complex Almen Zuid 2A
Begroting 2023 Jaarrekening 2022
Kosten raming 2022 werkelijk 2022 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € 19.500 € 14.259 € 5.242
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 36.797 € 48.660 € -11.863
OVERIGE KOSTEN € 1.366 € 4.453 € -3.087
RENTE € 67 € 67 € -
subtotaal € 57.730 € 67.439 € -9.708
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 164.628 € 164.628 € -
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € 164.628 € 164.628 € -
saldo € -106.898 € -97.189 € -9.708
Complex Harfsen West
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VERWERVING/SLOOP € 1.836.155 € - € 1.836.155 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 2.150 € - € 2.150 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 1.144.966 € 68.243 € 1.076.723 € 68.243 € - € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 874.439 € 20.390 € 854.049 € 20.390 € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 208.777 € - € 208.777 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € 1.203.654 € - € 1.376.287 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 778.423 € - € 778.423 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 6.048.564 € 88.633 € 6.132.563 € 88.633 € - € - € - € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 5.596.077 € 0 € 5.596.077 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 650.142 € - € 650.142 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 6.246.219 € 0 € 6.246.219 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € 26.149 1-1-2023
Saldo op Eindwaarde € 26.672 31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde € 25.647
Complex Harfsen West
Begroting 2023 Jaarrekening 2022
Kosten raming 2022 werkelijk 2022 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € 113.917 € 387.423 € -273.506
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 36.268 € 48.099 € -11.830
OVERIGE KOSTEN € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € 26.052 € 203.794 € -177.742
RENTE € -4.308 € -4.308 € -
subtotaal € 171.929 € 635.007 € -463.078
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 346.627 € 346.627 € -
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € 346.627 € 346.627 € -
saldo € -174.699 € 288.379 € -463.078
Complex Barchem Zuid
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VERWERVING/SLOOP € 921.570 € - € 921.570 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 955.367 € - € 955.367 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 458.435 € 11.000 € 447.435 € 11.000 € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 151.286 € - € 151.286 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 229.478 € - € 229.478 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 2.716.136 € 11.000 € 2.705.136 € 11.000 € - € - € - € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 1.810.829 € 106.612 € 1.704.218 € 106.612 € - € - € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.810.829 € 106.612 € 1.704.218 € 106.612 € - € - € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € -899.514 1-1-2023
Saldo op Eindwaarde € -917.504 31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde € -905.307
Complex Barchem Zuid
Begroting 2023 Jaarrekening 2022
Kosten Raming 2022 Werkelijk 2022 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € 50.746 € 53.466 € -2.720
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 11.298 € 15.783 € -4.485
OVERIGE KOSTEN € - € 203 € -203
RENTE € 9.861 € 9.861 € -0
subtotaal € 71.905 € 79.313 € -7.408
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 106.612 € - € 106.612
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € 106.612 € - € 106.612
saldo € -34.707 € 79.313 € -114.020
Complex Cluster Exel
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VERWERVING/SLOOP € 236.478 € 134.330 € 102.148 € - € 134.330 € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 13.750 € 13.750 € - € 13.750 € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 489.737 € 489.737 € - € - € 261.800 € 113.968 € 113.968 € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 521.398 € 337.661 € 183.737 € 72.425 € 59.454 € 59.454 € 59.454 € 28.958 € 28.958 € 28.957 € - € -
OVERIGE KOSTEN € 307.119 € 15.000 € 292.119 € 7.500 € 7.500 € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 42.720 € - € 42.720 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.611.202 € 990.477 € 620.724 € 93.675 € 463.084 € 173.423 € 173.423 € 28.958 € 28.958 € 28.957 € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 1.894.202 € 1.894.202 € - € - € 391.257 € 391.257 € 571.365 € 180.108 € 180.108 € 180.108 € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.894.202 € 1.894.202 € - € - € 391.257 € 391.257 € 571.365 € 180.108 € 180.108 € 180.108 € - € -
Saldo Netto contacte waarde € 214.576 1-1-2023
Saldo op Eindwaarde € 246.481 31-12-2029
Saldo op Nominale Waarde € 283.000
Complex Cluster Exel
Begroting 2023 Jaarrekening 2022
Kosten Raming 2022 Werkelijk 2022 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 22.220 € 11.778 € 10.442
OVERIGE KOSTEN € 5.127 € 16.119 € -10.992
RENTE € 5.572 € 6.276 € -704
subtotaal € 32.919 € 34.173 € -1.254
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € - € - € -
saldo € 32.919 € 34.173 € -1.254