5. Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma items

5.1 Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - 5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

 

Kengetallen

Realisatie

% niet-sporters

49,5 (2020)

 

5.2 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (o.a. accommodatiebesturen en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie   2023

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

75

77

77

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorend uitvoeringsplan. Door cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van -en samenwerken in het rijke culturele veld.

 

Kengetallen

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Realisatie 2022

Ambitie 2023

Aantal bezoekers aan schouwburg

34.220

12.331

(fysiek)

23.157

(incl. online bezoek)

8.213 (fysiek)

9.013  (incl. online bezoek)

25.000

25.363

25.000

De doelstellingen in de strategische toekomstvisie 2021-2025 dragen bij aan een toekomstbestendige Schouwburg Lochem. De ambities zijn bijgesteld vanwege corona naijleffecten. We zien dat het aantal bezoekers nog niet op het niveau van 2019 zit.    

5.4 Musea

Terug naar navigatie - 5.4 Musea

Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

5.5 Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.

5.6 Media

Terug naar navigatie - 5.6 Media

Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media-aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van burgers en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig is.

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Terug naar navigatie - 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.

 

Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie    2023

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

48

53

56

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

71

71

80

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

66

73

73

 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 978 797 802 5
5.1 Sportbeleid en activering 19 57 42 -15
5.2 Sportaccommodaties 675 577 588 11
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 16 16 16 -0
5.6 Media 74 73 75 2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 94 74 81 7
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportakkoord: nadeel € 15.000
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een specifieke uitkering voor Sportakkoord. Er zijn minder uitgaven daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel
5.2 Sportaccommodaties Gymzaal Curieplein: voordeel € 13.000
Het positief saldo is ontstaan vanwege een hogere Rijksbijdrage voor sportaccommodaties (specifieke uitkering). Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 15.000
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage excl. btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 8.566 8.241 7.852 389
5.1 Sportbeleid en activering 454 500 478 22
5.2 Sportaccommodaties 2.118 1.872 1.612 260
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.255 791 756 35
5.4 Musea 105 116 106 9
5.5 Cultureel erfgoed 62 129 69 60
5.6 Media 707 728 716 12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.971 3.255 3.214 41
Kapitaallasten 285 279 268 11
Loonkosten en inhuur 610 569 631 -62
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen: voordeel € 20.000.
In 2022 is minder subsidie toegekend aan activiteiten bij sportverenigingen. Het aantal aanvragen is gelijk aan het jaar daarvoor, maar we stelden de subsidiebedragen naar beneden bij vanwege een taakstelling op dit budget. Daarnaast ontvingen we een rijksvergoeding sportakkoord, deze middelen zijn niet allemaal besteed. Deze middelen mogen besteed worden in 2023. totaal incidenteel voordeel € 20.000.
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex De Beemd: voordeel € 24.000
De subsidiebijdrage aan Stichting De Beemd is lager dan begroot. Structureel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad De Berkel Almen en De Boskoele: nadeel € 53.000
De zwembaden De Berkel en De Boskoele verkeren aan het eind van hun technische en economische levensduur. In verband met plannen voor renovatie/vernieuwing van de baden voeren wij het minimaal noodzakelijke onderhoud uit. Het afgelopen jaar hebben wij onder meer uitgaven (noodzakelijke kosten kleine onderhoud) gedaan voor onderhoud aan installaties, reparaties leidingwerk, schilderwerk en herstel duikplank (De Berkel) en veiligheidsmaatregelen (De Boskoele). Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Sporthal De Beemd: voordeel € 28.000
In afwachting van de modernisering/verduurzaming de Beemd, houden wij het onderhoud van het zwembad en de sporthal op aanvaardbaar en niveau, minimaal conform veilig gebruiksvoorschriften. Daar waar nodig voeren we onderhoud uit; dit verklaart voor een groot deel de onderschrijding van deze budgetten. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex Hoeflo Harfsen: nadeel € 12.000
De uitgave van € 12.000 heeft betrekking op een bijdrage voor onderhoud van de gymzaal dat door de beherende stichting wordt uitgevoerd. Het gaat om een structureel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportvoorzieningen: voordeel € 25.000
Een deel van de aangevraagde investeringen zijn nog niet gereed. Dit volgt in 2023. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 21.000
t Trefpunt maakt deel uit van de studie om tot clustering van accommodaties in Gorssel te komen. Insteek is om het minimaal noodzakelijke onderhoud voor de resterende levensduur uit te voeren. De ramingen waren, conform deze insteek, daarom relatief laag. Gebleken is dat toch onvoorziene uitgaven nodig waren om het pand (maatschappelijk) bruikbaar te houden. Onder andere waren reparaties voor lekkages nodig. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 22.000
Vanwege opnieuw een intensief proces voor informatie aan en participatie door inwoners/belanghebbenden in Gorssel zijn meer kosten voor begeleiding gemaakt. Met name verkeersveiligheidsaspecten en ruimtelijke inpassing van de plannen op de twee in beeld zijn de locaties (Trefpunt en Vullerschool) vroegen extra aandacht. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Compensatie maatschappelijk organisaties: voordeel € 219.000
Coronavergoeding is verstrekt binnen de regels en op basis van aanvragen. We verwachtten 115 aanvragen. In totaal ontvingen we 55 aanvragen. Hiervan zijn 43 aanvragen toegekend, 12 voldeden niet aan de voorwaarden. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Bijdrage Leussinkbad: voordeel € 22.000
Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Bijdrage Sportclub Lochem: voordeel € 11.000
De investeringen van Sportclub Lochem vielen lager uit dan begroot. Wij betaalden daardoor ook een lagere subsidiebijdrage uit. Incidenteel voordeel.
5.5 Cultureel erfgoed Uitvoering kerkenvisie: voordeel € 50.000
We stelden geen kerkenvisie op in 2022 omdat de focus lag op andere ontwikkelingen. Incidenteel voordeel. In 2023 stellen we de kerkenvisie op. We stellen voor om het budget over te hevelen naar 2023.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Gemeentelijk groen: nadeel € 88.000
In 2022 is vanwege het weer doorlopend inzet nodig geweest op onkruid, in plaats van de reguliere 8 maanden. Daarnaast zijn de hoge brandstofprijzen goed te merken vanwege de omvang van de werkzaamheden in deze post, ca. € 30.000. Incidenteel nadeel. Dit jaar heeft Circulus moeten betalen voor de afvoer van blad. Dit blad bleek namelijk niet zonder vergunning bij boeren op het land te mogen liggen (ongeveer € 30.000). Incidenteel nadeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam roekenbeheer: voordeel € 10.000
Het budget voor Duurzaam Roekenbeheer is niet volledig benut, omdat er in 2022 minder overlast door roeken was dan in het jaar ervoor. Hierdoor hoefden er minder maatregelen te worden uitgevoerd om de overlast te verhelpen of voorkomen. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Incidentele renovaties groen: voordeel € 14.000
Niet alle groenrenovaties zijn uitgevoerd. Dit had te maken met capaciteitsgebrek (vertrekkende groenbeheerder) bij Circulus. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen buitengebied: voordeel € 11.000
De uitvoering van de trajectenkap is opgeschoven naar najaar 2023. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen: voordeel € 10.000
Het ophangen van vleermuiskasten is opgeschoven naar 1e helft 2023. De monitoring is pas in 2023 voor het eerst nodig. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitv motie 100% herplanten gekapte laanbomen: voordeel € 30.000
De bovenwettelijke herplant uitgevoerd met publieksactie 'N boom mot kunn'n. De publieksactie is bekostigd uit het Biodiversiteitsbudget en niet uit dit budget. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Routenetwerken: voordeel € 13.000
Een routeproject heeft in 2022 vertraging opgelopen. Hiervoor was wel geld gereserveerd in 2022. Hierdoor is een eenmalig overschot ontstaan. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoering biodiversiteitsplan: voordeel € 35.000
Er is vertraging in de uitvoering geweest door capaciteitsgebrek bij gemeente en Circulus (vertrek groenbeheerder). Daarnaast is er minder animo voor subsidie inwonersinitiatieven biodiversiteit, dan ingeschat. Incidenteel voordeel.