Overzicht baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de rekeningcijfers per programma nemen wij op in de verantwoording per programma (zie jaarverslag, per programma, analyse). Wij kiezen hiervoor omwille van de leesbaarheid van de verantwoording. Naast de inhoudelijke beleidsverantwoording is in het jaarverslag daarmee ook per programma inzichtelijk wat er op financieel gebied speelt. De financiële analyse maakt onderdeel uit van de accountantscontrole.

 

 

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 426 2.530 -2.104 440 2.825 -2.384 1.164 2.820 -1.656
1 - Veiligheid 61 3.112 -3.050 54 3.189 -3.135 72 3.182 -3.109
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 477 5.384 -4.907 1.564 9.150 -7.586 1.745 9.220 -7.475
3 - Economie 2.246 1.485 761 3.080 2.248 832 1.845 1.596 250
4 - Onderwijs 284 2.579 -2.296 463 3.400 -2.937 450 3.296 -2.847
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 690 6.882 -6.192 797 8.241 -7.444 802 7.852 -7.050
6 - Sociaal domein 7.481 33.780 -26.298 12.452 41.823 -29.371 13.833 40.395 -26.562
7 - Volksgezondheid en Millieu 10.267 11.581 -1.314 10.589 12.552 -1.963 10.556 12.137 -1.580
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.253 3.955 -1.702 2.543 5.638 -3.094 1.404 4.147 -2.743
Totaal programmas 24.186 71.288 -47.102 31.982 89.065 -57.083 31.872 84.643 -52.772
Algemene Dekkingsmiddelen 57.380 3.957 53.423 65.138 2.062 63.075 67.028 1.318 65.710
Overhead 270 9.901 -9.631 270 10.715 -10.446 265 10.665 -10.400
Onvoorzien 5 -5 5 -5
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 22 -22
Begrotingssaldo -40 40 1.296 -1.296
Saldo van baten en lasten 81.835 85.112 -3.276 97.389 103.145 -5.755 99.165 96.649 2.515
Mutatie reserves 4.172 896 3.276 7.540 1.784 5.755 6.115 1.344 4.771
Het gerealiseerd resultaat 86.008 86.008 0 104.929 104.929 0 105.280 97.993 7.286

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid blijven. Bijvoorbeeld compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen.
In het volgende overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen wij naar de toelichting bij de programma’s. De raad autoriseert de kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

- = nadeel Bedragen x € 1.000
Programma Begrotingsafwijking lasten Verklaring Conclusie
Begroot Realisatie Saldo
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 9.150 9.220 -70 De afwijking ontstaat door: Past binnen beleid
Er is een voorlopig nadeel van per saldo € 180.000 op het project 'opheffen onbewaakte spoorwegovergangen'. Op de overige taakvelden binnen het programma zijn er verschillende beperkte afwijkingen. Dit resulteert binnen het totaal van de lasten van programma 2 tot een nadeel van € 70.000.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele baten en lasten ramen in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Het BBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan ons als gemeente, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. We gebruiken  de handreiking 'Verduidelijking structurele incidentele baten en lasten' (2021) van de toezichthouders van de provincies om te beoordelen wat incidenteel is. 
In grote lijnen hebben wij de volgende posten als incidentele baten en lasten opgenomen:
- De incidentele budgetten/projecten (6-nummers)
- De corona gerelateerde lasten en baten
- De lasten en baten m.b.t. opvang Oekraïne
- Overige incidentele baten en lasten
- Onttrekkingen uit, of toevoegingen aan reserves

Overzicht incidentele baten en lasten 2022
Bedragen x € 1.000
Programma 2022 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele baten 14.213 14.831 618
0. Bestuur en ondersteuning - 674 674
Restgronden - 54 54 Verkoop diverse gronden
Vrijval voorziening - 449 449 Voorziening APPA-regeling
Vergoeding aankoop Blauwedijk 18 Almen - 12 12 Subsidie rijk
Beleggingstegoed APPA-regeling - 160 160 Overdracht opgebouwde waarde APPA-regeling
1. Veiligheid - 16 16
Berging vliegtuigwrak Eefde - 16 16 Rijksbijdrage berging vliegtuigwrak Typhoon
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 1.216 1.395 179
Zwerfafval 40 86 46 Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 - -60 Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel
Bijdrage grondexploitatie Aalsvoort West - Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 188 188 -1 Dekking gemeentelijke bijdrage opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's).
Bijdrage provincie Gelderland NABO's 880 878 -3 Subsidie provincie Gelderland
Bijdrage afkoop en beheer NABO's en gemeentelijke kosten - 225 225 Bijdrage ProRail
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10 - -10 Subsidie provincie Gelderland
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - planvorming passantenhaven Lochem 20 - -20 Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 19 20 1 Subsidie CleanTechRegio
3. Economie 1.061 522 -539
Grondexploitaties bedrijventerreinen 687 239 -448 Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
Verkoop perceel Hanzeweg 20 Lochem 213 213 - Verkoop braakliggend perceel
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 14 18 5 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 72 22 -50 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 62 16 -46 Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten
Centrummanagement 14 14 - Subsidie provincie Gelderland
4. Onderwijs 149 82 -67
BBO/OBO huisvesting lokale overheid - 45 45 Ontvangen schadevergoedingen
Projectgelden Jeugdhulp in de school 15 15 - Bijdrage Regio Stedendriehoek
Nationaal Programma Onderwijs 134 8 -126 Specifieke uitkering Rijk
Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisv ontheemden - 14 14 Specifieke uitkering Rijk
5. Sport, cultuur en recreatie 77 54 -23
Rijksbijdrage Sportakkoord 52 37 -15 Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord
Klompenpaden 20 12 -8 Subsidie provincie (Vitaal Gelderland)
VV Forza netsportveld 5 5 - Subsidie provincie
6. Sociaal Domein 4.953 6.455 1.503
Opvang ontheemden Oekraïne 4.942 6.440 1.498 Specifieke uitkering Rijk
Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur 11 - -11 Eenmalige bijdrage
Toeslagenaffaire - 15 15 Specifieke uitkering Rijk
7. Volksgezondheid en milieu 100 38 -62
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 4 - -4 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 8 - -8 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Subsidie energieloket 17 17 -0 Subsidie provincie
Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' 46 - -46 Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet 15 4 -11 Subsidie provincie
Lokaal preventieakkoord procesbegeleiding 10 10 -0 Bijdrage VNG
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief - 8 8 Bijdrage gemeente
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 247 369 122
Grondexploitaties-verwacht resultaat 26 221 195 Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening
Leges bestemmingsplannen 41 - -41 Extra leges t.b.v. inhuur
Aanpak energiearmoede 2022-2023 180 149 -31 Specifieke uitkering Rijk
Algemene dekkingsmiddelen 149 273 124
Algemene uitkering (Corona) 149 273 124 Compensatie rijk coronacrisis
Overige (o.a. overhead) 6.261 4.952 -1.309
Vergoeding voor personeel - 25 25 Eenmalige vergoedingen personeelskosten
Onttrekking algemene reserve 2.647 1.785 -862 Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing 245 245 - Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer 100 100 - Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Rondweg Lochem 2.000 2.000 - Onttrekking bestemmingsreserve
Ontrekking reserve wonen 61 61 - Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona 1.157 658 -499 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Kop van Oost -66 -13 53 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve sportvoorzieningen 117 92 -25 Onttrekking bestemmingsreserve
Overzicht incidentele baten en lasten 2022
Bedragen x € 1.000
Programma 2022 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele lasten 17.280 16.114 1.166
0. Bestuur en ondersteuning 106 139 -34
Verkiezingen 30 30 - Extra kosten verkiezingen vanwege corona
Onderzoek naar (rechts-) herstel Joods vastgoed 2e Wereldoorlog 17 15 2 Eenmalige kosten onderzoek
Restgronden 5 40 -35 Aan- en verkoopkosten gronden
Ondersteuning project Stolpersteine 20 20 - Eenmalige bijdrage Stichting Stolpersteine
Steun inwoners Oekraïne 34 34 - Donatie € 1 per inwoner Giro555
1. Veiligheid 53 45 8
Onderzoek herbestemming oude brandweerkazerne Almen 8 1 7 Eenmalige kosten onderzoek naar mogelijkheden
Bijdrage controle op coronatoegangsbewijs (CTB) 45 45 0 Eenmalige kosten ondersteuning controle CTB
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 4.238 4.389 -152
Rondweg Lochem 85 61 24 Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
Rondweg Lochem 2.000 2.000 - Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 1.688 2.087 -399 Bijdrage gemeente Lochem en provincie in kosten NABO's incl. afkoop en beheer
Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 - Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval 41 57 -16 Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 1 59 Sloop brug afleidingskanaal Berkel (landbrug Binnenweg Almen)
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem 17 - 17 Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid 45 45 -0 Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10 - 10 Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak
Inwonersinitiatief toegankelijkheid 50 17 33 Uitvoeringsplan toegankelijkheid
Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang tot mobiliteit voor personen met een laag inkomen (mobiliteitsplan 2022) 5 - 5 Eenmalige kosten verkenning
Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 2022) 15 1 15 Eenmalige kosten actualisatie
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 7 20 -13 Eenmalige kosten plaatsen en aanpassen infrastructuur
Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 2022) 20 - 20 Eenmalige kosten uitwerken ontwerp
Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en bijbehorende verbinding naar station Lochem (mobiliteitsplan 2022) 30 - 30 Eenmalige kosten opstellen ontwerp
Verkennen mogelijkheden gemeentebreed opzetten van alternatief vraagafhankelijk vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) 10 - 10 Eenmalige kosten verkenning
Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen fietsgebruik en opstellen bijpassend actieprogramma voorlichting / promotie (mobiliteitsplan 2022) 10 - 10 Eenmalige kosten verkenning
Project ontmoeting op het marktplein Lochem 30 - 30 Eenmalige kosten uitvoering ontmoetingsplek (corona)
Nadere inspecties civiele kunstwerken 15 - 15 Eenmalige kosten nadere inspecties
3. Economie 751 690 61
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie 50 50 - Eenmalige kosten innovatie coöperatie
Opstellen visie Scheggertdijk Almen 50 19 31 Eenmalige kosten opstellen visie.
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona 66 57 9 Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Toeristische profilering dorpen 20 20 - Eenmalige kosten uitvoering visie
Grondexploitaties bedrijventerreinen 269 369 -100 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 24 38 -15 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 92 47 45 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Lochems Ondernemers Fonds - -8 8 Eenmalige kosten fonds lokale economie ivm corona
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers 40 1 39 Kosten inzet van een externe dienstverlener
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 62 17 45 Eenmalige kosten korte ketens fase 3
Boekwaarde perceel Hanzeweg 20 Lochem 79 79 -0 Boekwaarde verkoop braakliggend perceel
4. Onderwijs 552 477 75
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 33 33 0 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 385 385 0 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college
Schadekosten onderwijhuisvesting - 37 -37 Eenmalige kosten schades
Nationaal Programma Onderwijs 134 8 126 Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden - 14 -14 Eenmalige kosten onderwijshuisvesting Oekraïnse leerlingen
5. Sport, cultuur en recreatie 869 548 321
Uitvoering geven aan het Sportakkoord 52 28 24 Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Begeleiden accommodatieplannen 75 99 -24 Projectondersteuning Gorssel en onderzoeken verduurzaming diverse acc.
Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen 80 94 -14 Eenmalige kosten externe deskundigheid
Toekenning subsidie sportverenigingen sportvoorzieninngen 117 92 25 Subsidie sportverenigingen voor o.a. aanleg velden, renovatie accommodatie e.d.
Schouwburg Lochem 134 134 - Corona-effecten schouwburg
Ondersteuning organisaties coronaschade 274 55 219 Regeling voor maatschappelijke, culturele en sportorganisaties
Leusinkbad eenmalige subsidie 22 - 22 Eenmalige subsidie diverse investeringen
Uitvoering kerkenvisie 2022 50 - 50 Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie
Klompenpaden 20 12 8 Eenmalige kosten aanleg Laren en Harfsen
Sportclub Lochem kunstgrasveld 30 19 11 Eenmalige subsidie kunstgrasveld
VV Forza netsportveld 5 5 - Eenmalige kosten aanleg netsportveld
Kade Molengronden Lochem 10 10 -0 Eenmalige kosten hekwerk, groen en schanskorven
6. Sociaal Domein 6.925 6.904 22
Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven 49 36 13 Verlenging pilots (corona)
Jeugdhulp Corona niet geleverde zorg - 10 -10 Coronagerelateerde kosten
Wmo Corona meerkosten 9 8 1 Coronagerelateerde kosten
Kansrijke Start 9 2 7 Eenmalige kosten
Uitbreiding mantelzorg 70 70 - Versterken mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Lochem (SWL)
Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde verordening 40 45 -5 Externe begeleiding
Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders 7 - 7 Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona)
Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd 18 18 - Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona)
Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona 158 75 83 Kosten extra inzet (corona)
Opvang ontheemden Oekraïne 4.740 4.432 308 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne
Energietoeslag 1.625 2.073 -448 Eenmalige kosten energietoeslag voor minima
Volwassenenfonds Sport en Cultuur 11 4 7 Eenmalige stimuleringsimpuls
Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen - 15 -15 Eenmalige kosten gestegen energielasten accommodatie
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) 140 101 39 Extra inzet/inhuur mede vanwege corona
Bijstand aan zelfstandigen 50 - 50 Eenmalige extra kosten vanwege corona
Toeslagenaffaire - 15 -15 Kwijtschelding gemeentelijke belasting
7. Volksgezondheid en milieu 322 186 136
JOGG en beweegimpuls 43 43 - Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling 57 47 10 Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners
Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen 46 - 46 Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving 15 - 15 Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 4 - 4 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 8 - 8 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water 18 6 12 Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Herziening begraafplaatsenbeleid 16 25 -9 Eenmalige kosten herziening
Innovatiebudget klimaatneutraliteit 20 - 20 Terugdraaien bezuinigingsvoorstel
Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving 20 - 20 Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief 50 57 -7 Eenmalige kosten inhuur specialisten voor begeleiding van buurten
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet 15 4 11 Eenmalige kosten ondersteuning en procesbegeleiding
Lokaal preventieakkoord procesbegeleiding 10 4 6 Eenmalige kosten ondersteuning
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 1.754 1.365 390
Invoering omgevingswet 893 606 287 Invoeringskosten omgevingswet
Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties 249 115 134 Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4)
Woonvisie Lochem 2018-2025 80 91 -11 Eenmalige kosten uitvoering woonvisie, onderzoeken ontwikkeling woningmarkt
Opstellen Woonzorgvisie 35 0 35 Eenmalige kosten opstellen visie
Grondexploitaties woningbouw 126 309 -183 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Tijdelijk medewerker RO 81 61 20 Eenmalige kosten extra personeel
Aanpak energiearmoede 2022-2023 180 149 31 Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders 60 29 31 Eenmalige kosten haalbaarheidsonderzoek
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem 50 4 46 Eenmalige kosten planvorming
Algemene dekkingsmiddelen 11 - 11
Bijdrage Tribuut 11 - 11 Coronagerelateerde kosten
Overig (o.a. overhead) 1.699 1.371 328
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel 12 3 9 Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona)
Minder koffie en thee -5 -5 - Coronagerelateerde kosten
Aansprakelijkheidsstellingen schadekosten - 10 -10 Schadekosten
Toekomst van werk - 19 -19 Eenmalige kosten ondersteuning project
Toevoeging algemene reserve 927 636 291 Toevoeging aan algemene reserve
Toevoeging reserve kapitaallasten 598 559 39 Toevoeging aan bestemmingsreserve
Toevoeging reserve corona 167 149 18 Toevoeging aan bestemmingsreserve
Saldo incidentele baten en lasten 3.067 1.283 1.784

Overzicht mutatie reserves

Terug naar navigatie - Overzicht mutatie reserves
Toevoegingen: Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
incidenteel structureel
Bijdrage aan algemene reserve div. 927 636 291 927 636
Toevoeging aan reserve kapitaallasten div. 690 559 131 445 559 245
Bijdrage aan Corona Reserve div. 167 149 18 167 149
Totaal toevoegingen: 1.784 1.344 440 1.539 1.344 245
Onttrekkingen: Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
incidenteel structureel
Bijdrage van algemene reserve div. 2.647 1.721 926 2.647 1.721
Bijdrage van kapitaallasten div. 1.279 1.187 91 -153 1.432 1.187
Bijdrage van Verv. Ondergr. Containers 7
Bijdrage van Afvalstoffenheffing 7 245 245 245 245
Bijdrage van Rondweg N346 2 2.000 2.000 2.000 2.000
Bijdrage van Reserve wonen 8 61 61 61 61
Bijdrage van Reserve Wegenonderhoud 2 100 100 100 100
Bijdrage van Kop van Oost 8 -66 -13 -53 -66 -13
Bijdrage van Corona Reserve div. 1.157 658 499 1.157 658
Bijdrage van Reserve Sportvoorzieningen 5 117 92 25 117 92
Totaal onttrekkingen 7.540 6.115 1.425 6.108 4.928 1.432 1.187
Totaal mutaties reserves exploitatie: -5.755 -4.771 -984 -4.569 -3.584 -1.186 -1.187

Toelichting mutaties reserves 
Toevoegingen:
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 440.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is de dotatie aan de POC Aalsvoort West lager dan begroot, de grondexploitatie wordt naar verwachting in 2023 afgerond in plaats van 2022.  Door een wijziging in de rekenrente is er geen rente toegevoegd aan de reserve kapitaallasten.

 

Onttrekkingen: 
De onttrekking uit de Corona reserve zijn € 499.000 lager dan begroot. Op diverse onderdelen is er minder uitgegeven dan geraamd. 
Aan de algemene reserve is € 926.000 minder onttrokken dan geraamd. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve.

 

Omschrijving Begroot Werkelijk
Onttrekkingen aan de algemene reserve
Verliesvoorziening TKF 55.000 55.000
Verliesvoorziening Stijgoord 9.000 9.000
POC Stijgoord 10.000 0
POC Stijgoord 12.000 0
Verliesvoorziening Zuid II Almen 37.000 37.000
Rentelasten verlieslatende complexen 122.000 0
Verliesvoorziening Barchem Zuid -4.000 0
Verliesvoorziening ENDT deelplan 5 53.000 53.000
Verliesvoorziening Diekink 189.000 189.000
Motie Oekraine € 1,00 per inwoner 34.107 34.107
Voorbereiden omgevingswet 225.000 225.000
Extra capaciteit invoering omgevingswet 473.000 185.703
Jaarrekening 2021 dekking overheveling niet bestede budgetten 978.000 782.397
Kadernota 2022 Onderzoek fin. mogelijkheden transitie gebouwde omg. 15.000 0
Dekking overheveling budgetten van 2020 naar 2022 139.000 97.584
Kadernota 2021 Motie 3.3. Sport, bewegen en leefstijl 53.000 45.046
Kadernota 2022: amendement innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit 20.000 0
Inburgering 27.000 0
Planvoorbereiding stationsomgeving Lochem 50.000 3.900
Moties/amendementen Programma 6 inwonersinitiatieven 150.000 68.097
Totaalbedragen 2.647.107 1.784.834
Toevoegingen aan de algemene reserve
Jaarrekeningresultaat 4.601.000 4.600.888
POC Harfsen West 26.000 204.794
POC-methode Stijgoord Lochem 10.000 0
POC-methode Clusterlocatie Exel 12.000 0
POC Aalsvoort west 687.000 238.945
Burapp22 omegvingswet 125.000 125.000
Burapp22 warmtetransitie 27.000 27.000
Burapp22 alg reserve omgekeerde verordening verkenn 40.000 40.000
Totaalbedragen 5.528.000 5.236.627

Wet normering topinkomens (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd.

 

De WNT is van toepassing op de gemeente Lochem. De griffier en secretaris moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT.

 

Het voor de gemeente Lochem toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit betreft het algemene WNT-bezoldigingsmaximum. In 2022 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen.

Tabel 1 - Beloningen regulier

Terug naar navigatie - Tabel 1 - Beloningen regulier
Tabel 1.
Bedragen in €
Gegevens 2022
R. Starke D.C. Kerkdijk M. Veenbergen P.T.H. de Boer
Functiegegevens Secretaris-directeur Secretaris-directeur Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/01 – 12/03 01/03 - 31/12 01/01 – 09/01 10/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 31.953 87.317 3.512 70.859
Beloningen betaalbaar op termijn 4.041 13.603 395 11.676
Subtotaal 35.994 100.920 3.907 82.535
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 41.902 181.085 5.326 210.674
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 35.994 100.920 3.907 82.535
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. / n.v.t. n.v.t. / n.v.t. n.v.t. / n.v.t. n.v.t. / n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2021
R. Starke M. Veenbergen
Functiegegevens Secretaris-directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 107.971 91.924
Beloningen betaalbaar op termijn 20.375 16.427
Subtotaal 128.346 108.351
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
Bezoldiging 128.346 108.351

Tabel 2 - Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Tabel 2 - Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Tabel 2.
Bedragen in €
Gegevens 2022 R. Starke
Functiegegevens
Functie bij beëindiging dienstverband Secretaris-directeur
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2022
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 64.037
Individueel toepasselijk maximum 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 64.037
Waarvan betaald in 2022 64.037
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.