Toelichting op de balans

6.1 Activa

 

Vaste activa

 

•    Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2022 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 01-01-2022 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 290 18 272
Totaal immateriële vast activa 290 18 272

In de cijfermatige detailverantwoording 2022 staat een overzicht met de stand van de kredieten.

 

Bijdragen aan activa van derden.

Bedragen x €1.000
Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde
1-1-2022 31-12-2022
2010 VRI N346 Kwinkweerd-Aalsvoort 8 2 6
Voorziening sportacc. Almen 59 5 54
Accommodatieplan Almen 223 11 212
Totaal 290 18 272

•    Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 is in onderstaand overzicht weergegeven. 

Bedragen x € 1.000
Boekwaarde 01-01-2022 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde 31-12-2022 Voorzieningen Balanswaarde 31-12-2022
Investeringen met economisch nut 42.775 4.823 79 2.031 45.488 45.488
Gronden en terreinen 2.946 3.280 79 6.148 6.148
Bedrijfsgebouwen 37.840 1.293 1.770 37.364 37.364
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 284 24 259 259
Machines, apparaten en installaties 1.123 73 131 1.065 1.065
Overige materiële vaste activa 582 177 106 653 653
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 19.443 52 1.004 18.490 18.490
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 18.547 857 17.690 17.690
Overige materiële vaste activa 896 52 147 801 801
Investeringen met maatschappelijk nut 8.071 4.147 330 1.010 10.876 10.876
Maatschappelijk nut vóór 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 7.581 2.643 328 1.010 8.886 8.886
Overige materiële vaste activa 17 1 16 16
Maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 473 1.503 1 1.974 1.974
In erfpacht uitgegeven gronden 3.944 3.944 3.944
Totaal materiële vaste activa 74.232 9.022 79 3.366 1.010 78.799 78.799

Begrotingsrechtmatigheid kredieten

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Uit onderstaande opstelling blijkt een aantal kredieten overschreden te zijn. De redenen van overschrijding lichten wij toe. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen het beleid en binnen het doel waarvoor het krediet beschikbaar is.

2 0 2 2 - K R E D I E T E N U I T G A V E N
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Toelichting Conclusie
700808 - 2020 Smartphones 53.512 78.191 -24.679 Het aantal medewerkers die voorzien moesten worden van een smartphone nam toe door uitbreiding van het personeelsbestand. Past binnen beleid en doel
700813 - 2022 Smartphones -800 8.597 -9.397 Het aantal medewerkers die voorzien moesten worden van een smartphone nam toe door uitbreiding van het personeelsbestand. Past binnen beleid en doel
721013 - 2022 Herinr. Walderpoort, Tramstr, Larenseweg - 55.745 -55.745 Het proces is opgestart, in aansluiting op overige centrumprojecten.Hiervoor hebben we al kosten moeten maken. Raadsvoorstel voor krediet volgt 1e helft 2023. Uitvoering beoogd Q4 2023. Past binnen beleid en doel
721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid 1.304.182 1.590.562 -286.380 Project grotendeels in 2022 uitgevoerd en bijna afgerond. Laatste werkzaamheden lopen door in 2023 inclusief subsidieverantwoording. Tegenover de hogere lasten staan ook meer opbrengsten. Per saldo neutraal. Past binnen beleid en doel
772223 - 2023 Vervanging en verbetering riolering - 57.213 -57.213 Dit krediet hoort voor de verantwoording bij het krediet 772222. Beide betreffen de vervanging en verbetering van riolering. Daar resteert een saldo van 213.000, waar binnen dit nadeel is op te vangen. Past binnen beleid en doel

Wij lichten de begrotingsonrechtmatigheid boven de € 10.000 toe. Bijlage 2 bevat alle toelichtingen op de kredieten. 

 

•    Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x € 1.000
Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/ aflossingen Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 342 342
Leningen aan deelnemingen 2.291 2.291
Overige langlopende leningen u/g 4.526 489 216 4.799
Totaal financiële vast activa 7.158 489 216 7.431

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De samenstelling van deze post is:     

Bedragen x € 1.000
Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2022 31-12-2022
NV Bank Nederlandse Gemeenten 150 150
Stadsbank Oost Nederland 54 54
Vitens 5 5
Circulus-Berkel 59 59
Alliander 73 73
Totaal 342 342

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Bank Nederlandse Gemeenten 
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bedraagt:
60.138 aandelen nominaal groot € 2,50; geheel volgestort. 

 

Stadsbank Oost Nederland 
De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal, omdat deze bankinstelling diensten verleent aan ingezetenen die schuldhulpverlening nodig hebben of andere ondersteuning om uit financiële nood te kunnen geraken. Per inwoner heeft de gemeente een bedrag van € 1,59 gestort. 

 

Vitens
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 5.000. Op 1 januari 2022
bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 32.045 aandelen van nominaal groot € 1,00.  

 

Circulus
De gemeente Lochem neemt deel in het aandelenkapitaal van Circulus-Berkel om samen met de andere aandeelhouders (alleen gemeenten) invloed te hebben op de bedrijfsvoering en de kosten van dienstverlening. 
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bestaat uit 749 aandelen van nominaal groot € 1,00. In 2022 zijn twee aandelen ingekocht door Circulus.

 

Alliander
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 73.000. 
Op 1 januari 2022 bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 522.244 aandelen van nominaal groot € 5,00.

 

Leningen aan deelnemingen

Alliander
Dit betreft een lening aan Alliander die verstrekt is in december 2021 met als hoofdsom € 2.290.628. De looptijd van de lening is 60 jaar, tenzij eerder afgelost of geconverteerd naar aandelen. De rente op deze lening is 2,075% en wordt elke 10 jaar vastgezet. 

 

Overige langlopende leningen u/g

Bedragen x € 1.000
Boekwaarde 01-01-2022 Verstrekkingen Aflossing Boekwaarde 31-12-2022
Lening SCC 't Trefpunt 143 143
SVN Startersfonds 2.975 38 3.014
SVN duurzaamheidslening 648 200 448
Revolving Fund Lening Lochem Energie 1e lening 11 3 8
SVN blijverslening/Toekomstbestendig wonen 549 401 950
Revolving Fund LochemEnergie lening 2017, 2e lening 15 3 12
Revolving Fund Zwembad Laren lening 2017 15 2 13
Revolving Fund Witkampers renovatie voetbalcomplex 2020 22 2 19
Revolving Fund Lochem Energie laadpalen 2020 22 2 20
Revolving Fund St. Belangen Ruitersport Laren 2021 23 2 20
Revolving Fund Lochem Energie laadpalen 2022 25 1 24
Revolving Fund Lochem Energie Ijsseldalproject 25 25
Krediethypotheken Het Baken 103 103
Totaal 4.526 489 216 4.799

SVN  leningen
De mutaties in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), worden hieronder toegelicht.

 

Bedragen x € 1.000
saldo Bij Bij/ af Af Saldo
1-1-2022 rentevergoeding Mutatie Beheervergoeding 31-12-2022
SVN Startersfonds 2.975 49 10 3.014
SVN Duurzaamheidsleningen 648 2 -200 2 448
SVN Toekomstbestendig wonen/ blijversleningen 549 4 400 3 950
Totaal 4.172 55 200 15 4.412
Schuldrestant Rekening-courant tegoed Aantal nieuwe leningen Aantal lopende leningen
31-12-2022 31-12-2022
SVN Startersfonds 2.152 862 16 121
SVN Duurzaamheidsleningen 392 57 0 91
SVN Toekomstbestendig wonen/ blijversleningen 819 130 64 134
Totaal 3.363 1.049

Vlottende activa 

 

•    Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden zijn uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x €1.000
Balanswaarde Balanswaarde
01-01-2022 31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 11.088 7.714
Gereed product en handelsgoederen 10 12
Totaal 11.098 7.726

Bouwgronden in exploitatie 
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2022 de onderstaande overzichten worden weergegeven:

Bedragen x €1.000
complex Boekwaarde 1-1-2022 Van gronden in voorraad Investeringen Inkomsten Ten laste (+)/gunste(-) van het resultaat Nog te ontvangen boekwaarde 31-12-2022
Aalsvoort West 184 223 491 -239 155
Stijgoord 2.252 63 20 2.295
Diekink 4.455 105 - 4.560
TKF 1.159 28 725 462
subtotaal 8.050 - 419 1.236 -239 - 7.472
Harfsen West -403 431 346 -205 -113
Barchem Zuid 922 79 1.001
Scheggertdijk 2.060 91 30 2.121
Clusterlocatie Exel 587 34 621
Detmerskazerne 819 531 2.938 -1.588
Kop van Oost 3.620 238 314 3.544
Almen Zuid totaal 7 70 164 -87
Etalage n.d. Toekomst 1.500 42 56 1.486
subtotaal 9.112 - 1.516 3.848 -205 - 6.985
Totaal actieve bouw-grondexploitaties 17.162 - 1.935 5.084 -444 - 14.457
Totaal particuliere grondexploitaties -7 43 66 -30
Totaal 17.155 - 1.978 5.150 -444 - 14.427
Bedragen x €1.000
complex boekwaarde 31-12-2022 Voorziening verlieslatend complex 1-1-2022 mutatie voorziening verlieslatend complex ten laste (+)/gunste (-) van het resultaat Voorziening verlieslatend complex 31-12-2022 Balanswaarde 1-1-2022 Balanswaarde 31-12-2022 nog te maken kosten nog te ontvangen opbrengsten Verwacht eindsaldo op basis van ramingen 1-1-2023
Aalsvoort West 155 - - - 184 155 441 1.256 overschot 647
Stijgoord 2.295 153 38 191 2.100 2.105 650 2.726 tekort -191
Diekink 4.560 462 271 733 3.993 3.827 3.466 7.217 tekort -733
TKF 462 177 59 236 982 226 114 335 tekort -236
subtotaal 7.472 791 368 1.159 7.259 6.313 4.671 11.534 -513
Harfsen West -113 - - -403 -113 88 4 overschot 44
Barchem Zuid 1.001 867 32 899 54 101 24 107 tekort -899
Scheggertdijk 2.121 - 62 62 2.060 2.059 1.410 3.463 tekort -62
Clusterlocatie Exel 621 - - 587 621 1.095 1.962 overschot 214
Detmerskazerne -1.588 - - 819 -1.588 1.537 21 overschot 60
Kop van Oost 3.544 2.685 -13 2.672 935 872 3.523 4.174 tekort -2.672
Almen Zuid totaal -87 89 106 195 -82 -282 287 1 tekort -195
Etalage n.d. Toekomst 1.486 1.634 89 1.723 -134 -237 337 30 tekort -1.723
subtotaal 6.985 5.275 276 5.551 3.837 1.434 8.301 9.762 -5.233
Totaal actieve bouw-grondexploitaties 14.457 6.066 644 6.710 11.096 7.747
Totaal particuliere grondexploitaties -30 - - -7 -30
Totaal 14.427 6.066 644 6.710 11.089 7.717

De waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden is gebaseerd op de inzichten van de berekeningen per 1 januari 2023 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die jaarlijks wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. We hebben op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden. 

 

We hanteren de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van onze ramingen:
•    rentepercentage bedraagt 1,25%; 
•    kostenindexatie (inflatiepercentage) bedraagt 8%;
•    de geraamde verkopen van de bouwkavels zijn gebaseerd op de actuele woonvisie 
      grondprijzen. 

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten: 
•    de nog te verwerven gronden per 1 januari 2023;
•    de nog te maken kosten voor bouw- en woonrijpmaken per 1 januari 2023 gebaseerd op 
       actuele ramingen en ervaringscijfer;
•    de nog te maken externe en interne begeleidingskosten en uren per 1 januari 2023;
•    een inschatting van de overige nog te maken kosten per 1 januari 2023.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten: 
•    de nog te verkopen bouwkavels per 1 januari 2023;
•    de nog te ontvangen subsidies en bijdragen van derden per 1 januari 2023. 

We hebben geen grondexploitatie met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar. 

De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Het betreft een inschatting van begin 2023 die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan in de toekomst - mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden – leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening te verwachten exploitatieverliezen. Dit geldt ook voor de realisatie van de (gehanteerde) verkoopprijzen. Dit zal dan ook impact hebben op de (benodigde) hoogte van de specifieke weerstandsreserve.
Deze schattingsonzekerheden zijn verwerkt in de Monte Carlo Analyse. Deze analyse is nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid.  Hierbij merken we op dat deze risico’s  ook alleen betrekking hebben op de nu lopende grondexploitaties. Nog te openen grondexploitaties maken geen onderdeel uit van deze doorrekening. Daarnaast spelen er projectspecifieke risico’s die ook van invloed kunnen zijn en lopen we bij projecten die tegen het eind van hun looptijd zitten minder risico dan projecten die zich nog in de beginfase bevinden. Ook de projectspecifieke risico’s zijn opgenomen in de Monte Carlo Analyse.
Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid in deze jaarrekening die een uitgebreide verantwoording geeft over de ontwikkelingen en de risico’s en onzekerheden in de grondexploitatie in 2022.

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. 

Voor een uitgebreidere toelichting op de “bouwgronden in exploitatie” verwijzen we u naar de paragraaf “Grondbeleid”.

 

Gereed product
Dit betreft de voorraad eigen verklaringen.

 

•    Uitzettingen korter dan één jaar
In onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar en korter. 

Bedragen x €1.000
Balanswaarde Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
31-12-2021 31-12-2022 oninbaarheid 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 5.539 7.031 7.031
Rekening-courantverhouding met het Rijk 10.172 8.305 8.305
Rekening-courantverhouding overige niet-financiële instellingen 294 194 194
Overige vorderingen 4.989 2.454 309 2.145
- algemeen 2.122 2.066 211 1.855
- belastingen 2.867 388 98 290
Totaal 20.993 17.985 309 17.676

Vorderingen op openbare lichamen
In de vorderingen op openbare lichamen zit begrepen de vordering op de Belastingdienst van de bijdrage 2022 uit het BTW-compensatiefonds groot € 6.003.000. Dit bedrag wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen rijk en gemeenten op 1 juli 2023 uitbetaald.
        
Rekening-courantverhouding met het Rijk/ Schatkistbankieren
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een maximumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. 

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist moeten worden aangehouden. In 2022 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2022 is geweest:

Bedragen x €1.000
Verslagjaar 2022
Drempelbedrag 1.721 1.721 1.721 1.721
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 516 419 424 410
Ruimte onder het drempelbedrag 1.205 1.302 1.297 1.311
Overschrijding van het drempelbedrag

•    Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De post liquide middelen bestaat uit:

Bedragen x €1.000
Balanswaarde Balanswaarde
01-01-2022 31-12-2022
Liquide middelen
- Kassaldi 3 10
- Banksaldi 469 404
Totaal 473 414

•    Overlopende activa
De post overlopende activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balanswaarde Balanswaarde
01-01-2022 31-12-2022
Vooruitbetaalde bedragen 763 502
Nog te ontvangen bedragen: 5.871 10.859
- algemeen* 5.103 2.771
- Rijk 457 7.264
- Overige Nederlandse overheidslichamen 312 824
Totaal 6.634 11.331
* Op 31 december 2022 is het saldo van de voorziening particuliere exploitaties € 31.677

In de nog te ontvangen bedragen ‘algemeen’ is per ultimo 2022 een bedrag van € 1.813 opgenomen uit hoofde van verhaalbare kosten als gevolg van faciliterend grondbeleid.

 

Onderstaand zijn de nog te ontvangen bedragen overheidslichamen gespecificeerd. 

Bedragen x €1.000
omschrijving Saldo Af Bij Saldo
01-01-2022 31-12-2022
Rijk: 457 457 7.264 7.264
Suppletie alg uitkering conv explosieven 104 104 48 48
Alg uitk verrekening voorschotten 353 353 772 772
SISA regeling Oekraïne 6.432 6.432
SISA regeling gemeentelijke belastingen 12 12
Overige Nederlandse overheidslichamen: 312 312 824 824
Leerplicht kwal.bijdrgae
Prov Gld subsidie POP3 korte ketens 100 100
Prov Gld subsidie NABO's 176 176
Prov Gld subsidie landschap en biodiversiteit 20 20
Prov Gld conv explosieven 7 7
Prov Gld de Achterhoekse productbeleving 16 16
Detachering 23 23
Afrekening VVC 346 346
Plus Ov 9 9
Doorbelasting regiefunctionaris 59 59 138 138
Gem Apeldoorn overschot DUVO-middelen 2021 83 83
Gasverbruik Branink 2021 22 22
Plus OV ondersteuning 4e kwartaal 2021 42 42
Gem Zutphen inzet WSW december 2021 5 5
Gem Zutphen jeugdhulp school 15 15
Schatkistbankieren rente 35 35
Stichting Vluchtelingenwerk 22 22
Bibliotheek de Graafschap 7 7
Stichting Poolster 5 5
Parkmanagement Aalsvoort 5 5
Gemeente Voorst fietsvoetveer 1 1
Totaal 768 768 8.088 8.088

6.2 Passiva


Vaste passiva

 

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Overzicht eigen vermogen
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde Resultaat 2021 Dotatie tlv exploitatie Onttrekking ten gunste van exploitatie Boekwaarde
1-1-2022 31-12-2022
05101 Algemene reserve 28.753 4.601 636 1.785 32.205
P112 Bestemmingsreserves 30.645 868 708 4.330 27.891
Totaal Reserves 59.399 5.469 1.344 6.115 60.096
05301 Resultaat na bestemming 5.469 7.286 7.286
Totaal 64.867 5.469 1.344 13.401 67.383

Algemene toelichting reserves en voorzieningen
De nota reserves en voorzieningen is op 9 maart 2020 vastgesteld en geeft kaders omtrent de reserves en voorzieningen.

 

Toelichting reserves 

Overzicht Reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Boekwaarde
1-1-2022 31-12-2022
Algemene reserve 28.753 5.237 1.785 32.205
Bestemmingsreserve 30.645 1.589 4.343 27.891
1 Reserve afvalstoffenheffing 245 403 245 403
2 Reserve rondweg Lochem 2.054 2.000 54
3 Reserve Wonen 61 61
4 Reserve functiegericht wegbeh. 600 100 500
5 Reserve Kop van Oost 46 13 59
6 Reserve kapitaallasten 26.244 559 1.187 25.617
7 Reserve Corona 894 614 658 850
8 Reserve Sportvoorzieningen 500 92 408

Algemene reserve

 

Aan de algemene reserve is in 2022 in totaliteit een bedrag gedoteerd van € 5.236.627
De grootste doteringen betreffen het batig rekeningsaldo 2021 groot € 4.600.887 en de (tussentijdse) winstneming van grondexploitaties gezamenlijk groot € 443.739

De algemene reserve is aangewend voor een totaalbedrag van € 1.784.834. De grootste aanwendingen zijn:
•    dekking overheveling van niet bestede budgetten 2021 € 847.888;
•    voorbereiding omgevingswet € 185.703.

 

Bestemmingsreserves

 

1.    Afvalstoffenheffing
De gelden zijn voornamelijk afkomstig uit oude afrekeningen van de Regio Stedendriehoek, als gevolg van de overdracht van de afvalinzameling naar het voormalig Berkel Milieu, en de dividenduitkeringen van Circulus-Berkel. De reserve dient ter dekking van de kosten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling. Er is van het batig rekeningsaldo 2021 € 403.000 toegevoegd. Conform de begroting is er € 245.000 onttrokken.

 

2.    Rondweg Lochem 
Deze reserve is in 2001 ingesteld met als doel een bijdrage aan de provincie te verstrekken voor de aanleg van de noordoostelijke rondweg langs de kern Lochem. In 2022 is er € 2.000.00 onttrokken ter dekking van de aanleg. 

 

3.    Wonen
In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is besloten om deze reserve in te stellen. In deze reserve zijn de nog niet bestede middelen gestort van twee subsidieregelingen in het kader van woningbouwafspraken, te weten het Besluit locatie gebonden subsidies (BLS) en Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).
De reserve dient voor de bevordering van volkshuisvestingsdoelstellingen. Deze gelden zijn gelabeld via deze bestemmingsreserve vanwege de van kracht zijnde subsidieregeling en het daarmee samenhangende oorspronkelijke doel en de bestedingsverplichting aan volkshuisvestingsdoelstellingen. In 2022 is er € 61.000 aan onttrokken.

 

4.    Functiegericht wegbeheer
Bij de behandeling van de Kadernota 2018 is deze reserve ingesteld. De reserve is ingesteld om de verschillende wegcategorieën, behoudens de afwegingswegen, de komende 10 jaren (2018-2027) in te richten conform uitgangspunten en kwaliteitsniveau. Onttrokken is het geraamde bedrag van € 100.000.

 

5.    Kop van oost
In de raadsvergadering van 26 juni 2017 is besloten om deze reserve in te stellen. De reserve Kop van Oost en de verliesvoorzieningen met betrekking tot Kop van Oost vormen samen de dekking voor de aanvullende netto gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2,7 miljoen, zijnde het tekort, ten einde de ontwikkeling van de Kop van Oost mogelijk te maken. In 2022 is een bedrag van € 13.149 toegevoegd. 

 

6.    Reserve kapitaallasten
In deze reserve komen de bijdragen van de algemene of bestemmingsreserves ten behoeve van (gedeeltelijke) dekking van investeringen. Deze reserve dient ter dekking van de toekomstige kapitaallasten op basis van eerder genomen raadsbesluiten en is daarmee beklemd. 
De reserve is verhoogd met € 559.117 voor de dekking van de kapitaallasten van de investering reconstructie Zwiepseweg- Wengersteeg en de rente op kapitaallasten. Voor de dekking van kapitaallasten is € 1.187.086 aan de reserve onttrokken. 

 

7.       Reserve Corona
Bij het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot de vorming van de reserve Corona. In de reserve is € 614.000 gestort en er is een bedrag van € 657.868 onttrokken. 

 

8.    Reserve sportvoorzieningen
In de raadsvergadering van 29 november 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve sportvoorzieningen. Deze reserve dient voor de dekking van gemeentelijke investeringsbijdragen voor investeringen in de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen.  Er is € 92.282 uit de reserve onttrokken ten behoeve van subsidies sportvoorzieningen.   

 

Voorzieningen 

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde Toevoeging Vrijval Onttrekking Boekwaarde
1-1-2022 31-12-2022
Voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.814 235 449 137 2.462
1 Voorziening APPA-regeling bestuuders 2.358 449 51 1.858
2 Voorziening gepensioneerde bestuurders 456 4 86 375
3 Voorziening wachtgeld bestuurders 115 115
4 Voorziening spaarverlof 115 115
Ter egalisering van kosten 2.817 526 276 3.067
5 Voorziening onderhoud gemeentelijke accomodaties 2.817 526 276 3.067
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 16.946 3.311 2.250 18.008
6 Voorziening vervanging riolering 16.792 3.236 2.164 17.864
7 Voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers 155 75 86 144
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 2.855 193 442 2.606
8 Voorziening egalisatie riolering 2.786 193 442 2.537
9 Voorziening middelen derden(planschade) 69 69
Totaal voorzieningen 25.432 4.265 891 2.663 26.144

Hierna volgt een toelichting op de aanwezige voorzieningen 

1. APPA-regeling bestuurders
Deze voorziening vormden we in 2010 voor de APPA-regeling (Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers) van gewezen bestuurders. De vrijval in 2022 is met name ontstaan door het toepassen van een hogere rekenrente. De voorziening is actuarieel berekend. 

 

2. Gepensioneerde bestuurders
Voor gepensioneerde bestuurders is in 2010 een voorziening getroffen. De voorziening is actuarieel berekend. 

 

3. Voorziening wachtgeld bestuurders
In 2022 is deze voorziening gevormd voor het wachtgeld van voormalig bestuurders. 

 

4. Voorziening spaarverlof
In 2022 is het, door een CAO wijziging, mogelijk geworden voor medewerkers om verlofuren te sparen.

 

5. Onderhoud gemeentelijke accommodaties 
Deze voorziening is in 2009 ingesteld. Het voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties geldende meerjarig onderhoudsplan (MOP) is herijkt op basis van een aantal, deels wettelijk verplichte, factoren, waaronder: toerekening van indexering en btw en de 5-jaarlijkse technische herinspectie. De financiële gevolgen hiervan zijn vertaald in een raadsvoorstel waarover in 2019 een definitief besluit is genomen bij de Kadernota 2020. 

 

6. Vervanging riolering
In 2021 stelde de raad een nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) vast voor de jaren vanaf 2021. Voor de uitvoering van dit plan werken wij met een voorziening. De voorziening zetten wij in voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten voor onderhoud vangen wij op binnen de reguliere exploitatie. 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel riolering en het overzicht met de stand van de kredieten

7. Voorziening vervanging ondergrondse containers
Deze voorziening zetten we in voor de vervanging ondergrondse verzamelcontainers. In het tarief afvalstoffenheffing nemen we een bedrag op voor de toekomstige vervanging van ondergrondse containers. 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel ondergrondse verzamelcontainers en het overzicht met de stand van de kredieten.

 

8. Egalisatie riolering 
Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) zetten we het saldo van de voorziening in om het tarief voor de rioolheffing vanaf 2022 te bevriezen voor vier jaar.  Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar financiële analyse bij Programma 7,taakveld 7.2 Riolering.

 

9. Voorziening afkoopsom planschade
Wij kunnen als gemeente een afkoopsom ontvangen van de initiatiefnemer, voor de afkoop van planschaderisico’s bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig dat wij als gemeente een voorziening opnemen, waar we het ontvangen bedrag aan toevoegen. Derden kunnen planschade verzoeken indienen bij bestemmingsplanwijzigingen. Als dit niet binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het betreffende bestemmingsplan gebeurd, dan valt het bedrag dat wij hebben ontvangen vrij en mogen wij het houden. Bij de Bestuursrapportage 2018 (raad 15-10-2018) hebben we hiervoor deze nieuwe voorziening ingesteld. 

 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar


De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop is als volgt: 

Bedragen x €1.000
Saldo 01-01-2022 Opgenomen Aflossing Saldo 31-12-2022
Onderhandse leningen:
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstelllingen 960 120 840
Binnenlandse banken en oevrige financiële instellingen 15.071 4.428 10.642
Waarborgsommen:
Waarborgsom aankoop gronden 323 323
Totaal 16.031 323 4.548 11.805

Voor de opgenomen vaste geldleningen is in het huidige boekjaar € 317.928 aan rente verantwoord. De leningen hebben op 1 januari 2022 een gemiddeld gewogen rente van 2,31% (2021: 1,77%).


Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Bedragen x €1.000
Saldo Saldo
01-01-2022 31-12-2022
Schulden <1 jaar 5.488 5.939
- Overige kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden 5.488 5.939
Overlopende passiva 9.061 12.378
- Vooruitontvangen bedragen:
* Het rijk 2.415 3.035
* Overige overheidslichamen 3.642 3.801
* Overige vooruitontvangen bedragen 15 21
Nog te betalen bedragen 2.989 5.521
Totaal 14.549 18.316

Onderstaand zijn de vooruit ontvangen middelen overheidslichamen gespecificeerd.  

Vooruitontvangen middelen overheidslichamen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde
01-01-22 31-12-22
Rijk: 2.415 1.667 1.046 3.035
Min. Infra voorber,begel., toez., geluidsanering 146 146
Uitkoopregeling Dorpsstraat 2b Almen 3 3
Min van financiën gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 20 35 2 52
Min van Infra spec uitk stim verk veiligheidsmaatregelen 368 391 364 395
Min van VWS restant sportakkoord 2020 78 38 37 79
Min van OCW OAB restant 2019 en 2020 41 41
Min van OCW OAB huisvesten ontheemden 5 5
Min Soc. Zaken TOZO gelden 2020 948 11 937
Min Soc. Zaken Wet inburgering 120 120
Min Soc. Zaken Wet Onderwijsroute 29 29
Min Soc. Zaken afwikkeling BBZ 176 176
Min van Onderwijs Covid-19 onderwijsvertragingen 98 360 458
Min van Justitie Tijdelijke onderst toezicht en handhaving 87 87
Min van financiën gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Min Soc. Zaken TOZO gelden 2021 625 591 34
Min van BZK energiearmoede 2022-2023 513 513
Overige Nederlandse overheidslichamen: 3.642 1.620 1.462 3.801
Aanleg Haven TKF + grondexploitatie TKF subs prov gld (Lochem stad) 715 715
Maatschappelijk opvang beshermd wonen 635 635
Verrekening subsidie Lochem Stad 325 100 225
Waterschap vergoeding bruggen 332 332
Transformatiebudget Gemeente Deventer 206 206
Traverse Eefde-Zuid Prov. GLD 439 439
Biodiversiteitsplan Prov GLD
Aanpak nabo's 2019 Prov GLD 702 702
Klompenpaden Prov GLD 34 12 21
Overdracht wegvak Prov GLD 53 53
Delta overname boventallig personeel 95 95
Vervoer Prov GLD 96 96
Reizen Prov GLD 96 22 74
Cofinanciering POP3 div gemeentes 6 6
Regiodeal Parkmanagement Aalsvoort 14 14
Regiodeal Smart Grid Kanaalzone 31 22 9
Veiligheidregio regeling CTB(coronateogangsbewijzen) 13 13
DPRA klimaatadaptie 98 98
Beschermd wonen Deventer 1.162 54 1.108
Koele kernen, warme harten Aalsvoort 164 2 163
Bodemtaken Omgevingswet 46 46