Programmaverantwoording

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2022. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van de activiteiten die in de Begroting 2022 en de Kadernota 2023 staan. Per activiteit geven wij aan wat er wel en niet gerealiseerd is en wat de financiële afwijkingen zijn. Na het laatste programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, volgt een toelichting op de algemene baten en lasten, waaronder de overhead.

De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer
Dit betekent dat het totaal van de bedragen in de toelichting niet in alle gevallen aansluit op het totaal per programma. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.

De toelichtingen vinden plaats op de afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Dit is wettelijk voorgeschreven.
Met een afzonderlijke bijlage 1 stellen wij voor om budgetten die in 2022 niet zijn besteed en voldoen aan de voorwaarden van overheveling mee te nemen naar 2023.

We geven inzicht in de indicatoren

Terug naar navigatie - We geven inzicht in de indicatoren

Elk jaar nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren is landelijk verplicht. En geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-)sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren. 

 

De cijfers komen in veel gevallen uit de burgerpeiling onder Lochemse inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. In de Begroting 2022 en 2023 zijn de meeste resultaten al uitgebreid toegelicht. Daarbij zijn de uitkomsten uit de burgerpeiling vergeleken met de ambities. Wanneer er geen nieuwe cijfers bekend zijn, wordt in deze jaarstukken volstaan met alleen het opnemen van deze cijfers zonder toelichting. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.