4. Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma items

4.1 Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - 4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Zo ontwikkelt zij zich zo goed mogelijk. We willen een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

4.2 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?
We willen dat er goede onderwijsvoorzieningen in de directe nabijheid beschikbaar zijn voor de jeugd in de gemeente.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeit, zodat zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus. Verder is er minder ongeoorloofd verzuim en meer jongeren hebben een startkwalificatie. Meer jongeren zoeken werk. We willen dat meer mensen kunnen lezen en schrijven. Het leerlingenvervoer voldoet aan de vastgestelde eisen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

 

Kengetallen

Realisatie 

Aantal leerlingen:

 

PO

2.327 (2022*)

VO

1.911 (2022*)

Speciaal Onderwijs, Speciaal basisonderwijs / Voortgezet Speciaal Onderwijs

211 (2022)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) 

1,3 (2021-2022)

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) 

27,1 (2021-2022)

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

(als % deelnemers aan VO en MBO)

0,83 (2020-2021)

* Teldatum 1 oktober 2022

 

 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 906 463 450 -13
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 6 4 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 649 15 73 58
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 251 442 373 -69
Belangrijkste afwijkingen:
4.2 Onderwijshuisvesting Schadevergoeding: voordeel € 45.000
Dit zijn ontvangsten van de verzekeraar in verband met gedeclareerde schadekosten. Incidenteel voordeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting ontheemden: voordeel € 14.000
Vanuit het Rijk is er € 14.000 ontvangen voor onderwijshuisvesting ontheemden. Zie ook toelichting op de lasten. Incidenteel voordeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken OAB - VVE: voordeel € 41.000
Per eind december 2022 is het tijdvak onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 geëindigd en volledig in het jaar 2022 besteed. Een bedrag van € 41.000 is aan het einde van boekjaar 2022 aan het ontvangen bedrag Onderwijsachterstandenbeleid vanuit het Rijk toegevoegd. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Programma Onderwijs: nadeel € 126.000
Vanuit het Rijk is er tot nu toe € 368.000 ontvangen om via een tijdelijke investering in het onderwijs corona-gerelateerde leervertragingen aan te pakken. De inzet van deze middelen is verplaatst naar de jaren 2023, 2024 en 2025. In 2022 minder uitgaven gedaan, daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 3.301 3.400 3.296 103
4.1 Openbaar basisonderwijs 131 146 127 19
4.2 Onderwijshuisvesting 926 748 773 -25
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 980 1.378 1.176 202
Kapitaallasten 948 916 941 -25
Loonkosten en inhuur 316 211 278 -67
Belangrijkste afwijkingen:
4.1 Openbaar basisonderwijs Bewegingsonderwijs: voordeel € 15.000
Door afname van leerlingen is ook de vergoeding voor bewegingsonderwijs gedaald. Structureel voordeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Schade en vandalisme: nadeel € 37.000
Als gemeente betalen we schades van scholen. We ontvingen hiervoor vergoedingen vanuit de verzekeraar. Die zijn beschreven bij de baten. Incidenteel nadeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting ontheemden: nadeel € 14.000
Wij betaalden € 14.000 voor de eerste inrichtingskosten voor de taalschakelklas voor Oekraïense leerlingen. Zie ook toelichting op de baten. Incidenteel nadeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Staring bewegingsonderwijs: voordeel € 13.000
Door afname in de groepen bij het Staring College die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2022 minder uitgaven. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Programma Onderwijs: voordeel € 126.000
De ontvangen middelen zijn nog niet in 2022 besteed. We hebben eerst de plannen met de scholen besproken en verder uitgewerkt. De financiële middelen geven we uiterlijk uit in schooljaar 2024-2025. Dit is een incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer: voordeel € 89.000
Het aantal vervoersbewegingen is lager dan begroot. Dit komt door de coronamaatregelen die er begin 2022 waren. Dit komt overeen met het beeld van andere gemeenten in de regio. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 4 -2.395 -2.937 -2.847 90