Algemene baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 64.351 65.138 67.028 1.890
0.5 Treasury 1.142 1.210 854 -356
0.61 OZB woningen 4.289 4.325 4.309 -16
0.62 OZB niet-woningen 1.653 1.642 1.620 -22
0.63 Parkeerbelasting 16 19 15 -4
0.64 Belastingen overig 2.465 97 107 10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 54.744 57.815 60.105 2.291
0.8 Overige baten en lasten 43 30 18 -12
Belangrijkste afwijkingen:
0.5 Treasury Toerekening rente taakvelden: nadeel € 409.000
Door een renteresultaat over 2022 van vrijwel nihil hebben wij geen rente kunnen toerekenen aan de taakvelden, dit leidt in de jaarrekening tot een incidenteel nadeel van € 409.000.
0.5 Treasury Toerekening rente grondexploitaties: voordeel € 54.000
Over 2022 hebben wij meer rente kunnen toerekenen aan de grondexploitaties, dit leidt in de jaarrekening tot een incidenteel voordeel van € 54.000.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds: voordeel € 2.291.000
Voor het uitvoeren van de gemeentelijke werkzaamheden ontvangen wij geld van het rijk. Dit heet het Gemeentefonds. Hoeveel geld wij krijgen staat in zogenaamde circulaires. Wij ontvangen in mei, september en december een circulaire. Het rijk past in iedere circulaire het geld dat we ontvangen aan. Ook voor het lopende jaar. Na ontvangst van de circulaire verwerken wij het bedrag in de gemeentelijke begroting. De september- en decembercirculaire komen te laat binnen om nog te verwerken in de begroting. Daardoor ontstaat er een verschil in de jaarrekening omdat het begrootte bedrag afwijkt van wat we werkelijk ontvangen. De wijzigingen in de september en decembercirculaire zijn:
Septembercirculaire 2022 In de septembercirculaire ontvingen we o.a. middelen voor de energietoeslag 2022 (€ 201.000), invoeringskosten Omgevingswet (€ 480.000), Wet kwaliteitsborging bouwen (€ 78.000) en de uitkering van het overschot BTW-compensatiefonds (€ 528.000). € 1.265.000
Decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire ontvingen we o.a. middelen voor de energietoeslag 2023 (voorschot € 593.500), financiële compensatie gemiste inkomsten in 2021 door corona (€ 91.000), continuïteit van zorg door corona (€ 33.000), leerlingenvervoer Oekraïne (€ 46.500) en meerkosten Oekraïne sociaal domein (€ 92.000). € 988.000
Verrekening 2020 en 2021 We ontvingen nog bedragen over oude jaren. € 18.000
Overige mutaties € 20.000
Totaal voordeel ten opzichte van de begroting € 2.291.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 1.357 2.068 1.318 749
0.5 Treasury 359 354 330 23
0.61 OZB woningen 323 328 317 11
0.62 OZB niet-woningen 104 108 105 3
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 16 9 9 -0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 527 525 531 -6
Kapitaallasten 1 1 0 1
Loonkosten en inhuur 28 744 26 718
Totaal programma 9 62.994 63.070 65.710 2.640

Overhead en VPB

Terug naar navigatie - Overhead en VPB
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Baten 5.485 7.809 6.380 -1.429
0.4 Overhead 289 270 265 -5
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 5.196 7.540 6.115 -1.425
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Belangrijkste afwijkingen:
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: nadeel € 1.425.000
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 1.425.000 lager dan begroot. Aan de algemene reserve is € 926.000 minder onttrokken dan geraamd. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve. Zie ook hoofdstuk 7 'Overzicht baten en lasten', het overzicht mutatie reserves en toelichting voor een specificatie.
Taak- veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten 18.386 13.819 19.318 -5.499
0.4 Overhead 2.886 3.159 3.160 -0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 22 -22
0.10 Mutaties reserves 2.643 1.784 1.344 440
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5.469 1.296 7.286 -5.990
Kapitaallasten 882 785 690 94
Loonkosten en inhuur 6.506 6.794 6.815 -21
Belangrijkste afwijkingen:
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting: nadeel € 22.000
Op basis van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 een incidenteel nadeel van € 22.000.
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: voordeel € 614.000
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 614.000 lager dan begroot. Aan de algemene reserve is € 465.000 minder toegevoegd. Zie ook hoofdstuk 7 'Overzicht baten en lasten', het overzicht mutatie reserves en toelichting voor een specificatie.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Resultaat: nadeel € 5.990.000
Dit betreft het voordelige resultaat over 2022.
Totaal programma 10 -12.901 -6.009 -12.938 -6.929

Toelichting algemene lasten

Terug naar navigatie - Toelichting algemene lasten

Elk programma in de jaarrekening kent uitgaven voor salarissen en kapitaallasten. Het resultaat op deze onderwerpen beschouwen wij over het totaal van de jaarrekening. Voor 2022 de volgende afwijkingen: 

 

Toelichting loonkosten en inhuur

Het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten voor salarissen en inhuur is € 278.000 positief. 
Het saldo van de reguliere lasten voor loonkosten en inhuur komt uit op € 31.000 negatief.  Echter krijgen wij vanuit het rijk een vergoeding voor de opvang van Oekraïners. In totaal is er door eigen medewerkers en inhuur bijna 12.000 uren besteed aan de opvang van Oekraïners. Hiervan is de vergoeding voor de loonsom € 309.000. Per saldo is er een voordeel op loonkosten en inhuur van € 278.000. Het is een incidenteel voordeel.

Toelichting kapitaallasten

Het verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten in 2022 is € 136.000 voordelig. 

De post bestaat uit een nadeel doordat de voormalige St. Josephschool gesloopt is. Het gevolg hiervan is een éénmalig nadeel van € 121.000. Daar tegenover staat een meerjarig voordeel van € 6.500 per jaar vanaf 2023 tot en met 2041, doordat de toekomstige kapitaallasten wegvallen. Het grootste voordeel binnen dit verschil is de wijziging van de omslagrente. In dit boekjaar is de omslagrente opnieuw berekend op basis van de werkelijke rentelasten en -baten alsmede de doorberekende rente aan de bouwgrondexploitaties. De nieuwe omslagrente komt uit op 0 procent. Het was 0,5 procent. Doordat het omslagpercentage lager wordt, ontstaat er een voordeel ten opzichte van de kapitaallasten in de begroting.