10. Bijlagen

Bijlage 1 - Naar 2022 over te hevelen budgetten

Bedragen in €
A. Voldoet aan overhevelingscriteria:
Omschrijving Begroot Werkelijk Overheveling Beoordeling Toelichting
Smart Grid kanaalzone (regiodeal) 51.000 10.000 41.000 akkoord Het doel is het afronden van het onderzoek naar realisatie smart grid. Er is opdracht verleend voor de tweede fase van het onderzoek. De materie en de regelgeving is ingewikkeld en kost meer tijd dan geraamd. De regiodeal is een meerjarig traject.
Bijdrage regiodeal -41.000 -10.000 -31.000
Toeristische profilering dorpen 20.000 0 20.000 akkoord In 2021 zijn alle dorpsraden en ondernemersverenigingen van de verschillende kernen uitgenodigd om te sparren over besteding van dit budget. Met de verschillende dorpskernen is afgesproken dat er geïnvesteerd gaat worden in een digitaal informatiepaneel (touchscreen) (geschikt om in de openlucht te staan) waarop toeristische informatie kan worden geraadpleegd. In Gorssel ontbreekt nog zo’n plek. Om te voorkomen dat toeristen naar Gorssel doorreizen naar Deventer of Zutphen willen we ook daar de toerist prikkelen verder onze gemeente in te trekken en hier langer te verblijven. De gesprekken hierover vragen tijd en bevinden zich inmiddels in de afrondende fase. Vervolgens zal bestelling (waarmee enige levertijd is gemoeid) moeten plaatsvinden en zullen voorbereidingen voor daadwerkelijke plaatsing moeten worden getroffen.
Bijdrage Leussinkbad 145.000 123.000 22.000 akkoord Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit.
Sportclub Lochem kunstgrasveld 125.000 95.000 30.000 akkoord De vereniging ontving een voorschot op de totale subsidie. Wij stellen de definitieve subsidiebijdrage vast nadat wij de financiële verantwoording van de investeringen van de vereniging hebben ontvangen. De resterende bijdrage betalen wij dan uit.
Onderzoek Joods Vastgoed WOII Lochem 17.000 0 17.000 akkoord Het onderzoek is aangevangen in 2021, maar wordt afgerond in de eerste helft van 2022. Het betreft een eenmalig budget. Er is nog niet eerder doorgeschoven.
Woonvisie Lochem 2018-2025 79.000 68.000 11.000 akkoord Een deel van de werkzaamheden konden we niet in 2021 uitvoeren / afronden: - De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2021 het traject kernvisies wonen stilgelegd, omdat ze eerst de motie ‘Concrete keuzes woonvisie’ uitgevoerd wilde hebben; - Door corona heeft het landelijke woningmarktonderzoek WoON2021 vertraging opgelopen. De resultaten komen nu naar verwachting medio 2022 beschikbaar. In de prestatieafspraken met de corporaties spraken we af dat zodra WoOn2021 beschikbaar komt (medio 2022) er opdracht wordt gegeven aan een bureau voor de vertaling.
Bestemmingsreserve wonen -49.000 -38.000 -11.000
Ontmoetingsinitiatieven 33.000 19.000 14.000 akkoord Door corona hebben de pilots ontmoetingsinitiatieven vertraging opgelopen. Wij stellen voor € 7.000 over te hevelen naar 2022 en € 7.000 naar 2023 ten laste van de reserve corona.
Bestemmingsreserve corona -33.000 -19.000 -14.000
Compensatie Maatschappelijke Voorzieningen 420.000 298.000 25.000 akkoord De aanvragen voor de tweede ronde coronaondersteuning maatschappelijke organisaties zijn bijna allemaal uitgekeerd. Er hebben zich aanzienlijk minder organisaties gemeld dan verwacht bij het opstellen van de regeling. Vooral bij instellingen zonder personeel en accommodatie is dit het geval. Er staat nog 1 aanvraag van € 25.000 open in 2022. We stellen een budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona
Bestemmingsreserve corona -420.000 -298.000 -25.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (A) 180.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A) -81.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (A) 99.000
B. Onderstaande budgetten voldoen niet aan overhevelingscriteria maar stellen wij voor wel mee te nemen naar 2022 op basis van aanvullende motivatie:
Omschrijving Begroot Werkelijk Overheveling Beoordeling Toelichting met aanvullende motivatie:
2016 Voorbereiden Omgevingswet 689.000 428.000 151.000 Budget al eerder doorgeschoven Het doel van het programma is het invoeren van de Omgevingswet in de gemeente Lochem. De datum waarop de Omgevingswet ingaat is uitgesteld tot 1 januari 2023. Invoering Omgevingswet: De leverancier heeft de VTH-software nog niet volledig opgeleverd en gefactureerd vanwege (landelijke) problemen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De VTH-software is gekocht. We zijn bezig met het implementeren van de software zodat we het systeem kunnen gebruiken als de Omgevingswet ingaat. Dit ronden we in 2022 af. Financiele verplichting voor VTH-software ad € 27.000 is aangegaan. Verbeterprogramma basisregistraties: Vertraging in het verbeteren van de basisregistraties komt door: • Een suboptimale overdracht tijdens de zomer, tussen de oude en nieuwe programmamanager; • Extra inspanning voor het op financieel gebied in control komen van de nieuwe programmamanager; • Complexe en daardoor trage onderhandeling met Tribuut over uitbreiding van de mutatiesignalering 2021; • De (lange) formele weg om de beheerorganisatie aan te passen; Het Verbeterprogramma Basisregistraties is een programma wat een meerjarig karakter kent. Het is bij dergelijke omvangrijke projecten en zeker met de komst van de Omgevingswet, die zelf ook al meerdere keren is uitgesteld, altijd lastig om alle omstandigheden die zich kunnen voordoen gedurende de implementatie, goed te plannen in de verschillende jaarschijven. De uitgaven voor mutatiesignalering (€ 12.000) zijn inmiddels al bijna uitgegeven (maart/april 2022). De kartering als vervolg op deze mutatiesignalering wordt in april 2022 gestart. Uitgaven vanwege deze kartering (€ 98.000) zullen doorlopen tot rond de zomer 2022. De extra ondersteuning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 14.000) is inmiddels uitbesteed. Deze uitgaven lopen door tot en met juni 2022. Van het overschot van € 261.000 stellen we per saldo een bedrag van € 151.000 voor om over te hevelen naar 2022.
Sloop landbrug Binnenweg Almen 60.000 0 60.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven. Betreft de sloop van de brug over de Berkel aan het einde van de Binnenweg (Almen). Werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden na 15 maart 2022 in verband met hoogwaterrisico Berkel in winterhalfjaar (regels Waterschap Rijn en IJssel). Opdracht tot sloop is verleend aan de aannemer.
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel -60.000 0 -60.000
30 km/uur verkeersveiligheid 70.000 9.000 45.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven Betreft budget voor diverse infrastructurele aanpassingen in kernen op basis bewonersintiatieven en binnen de opgave voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeenteraad stelde het nieuwe Mobiliteitsplan nog niet vast. De verwachting is dat de gemeenteraad het nieuwe Mobiliteitsplan met activiteiten pas medio 2022 behandeld. Om in tussenliggende periode toch aan de slag te kunnen met verkeersveiligheid wordt voorgesteld dit bedrag deels over te hevelen. Voor zowel de uitvoering voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zwiepseweg (tussen Barchem en Zwiep en in de kern Lochem) het doen van aanpassingen aan de Kapperallee in Eefde, en Molenweg en Joppelaan in Gorssel zijn bestuurlijke toezeggingen gedaan aan de buurt/dorpsraad over uitvoering. Onderstaande werkzaamheden voeren we de eerste helft 2022 uit. Kapperallee: - De wegversmallingen functioneren nu niet optimaal. Om dat verbeteren worden worden enkele wegversmallingen verplaatst, toegevoegd of verlengd. - Aanvullend daarop worden paaltjes en bebording geplaatst. Kosten: € 20.000 Zwiepseweg: - Aanpassing bocht Barchemseweg - Zwiepseweg. Weghalen stuk trottoir en aanbrengen van fietssuggestiestroken. - Plaatsen van bloembakken als snelheidsremmende maatregel. - Belijning in bocht Wilheminalaan - Zwiepseweg. - Aanbrengen tweemaal '30' op het wegdek. Kosten: 17.000 Molenweg/Joppelaan: - Aanbrengen van markering ter geleiding van voetgangers op de Molenweg. - Het plaatsen van een hekwerk (i.v.m. parkeren) op de Joppelaan. Kosten: € 8.000. Van het overschot van € 61.000 stellen we per saldo een bedrag van € 45.000 voor om over te hevelen naar 2022.
Herziening begraafplaatsenbeleid 20.000 4.000 16.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven We hebben opdracht gegeven voor het vervolgonderzoek op de quick scan gemeentelijke begraafplaatsen. Eerst bestond het idee om het vervolgonderzoek in eigen beheer te doen. Vanwege langdurige afwezigheid van de beoogde medewerker voor dit vervolgonderzoek is in de loop van 2021 besloten het vervolgonderzoek extern weg te zetten. In november 2021 opdracht gegeven aan de Stout Groep.
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 1.748.000 60.000 1.688.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven. In de 1e helft 2022 worden de werkzaamheden afgerond op basis van aangegane verplichtingen en worden definitieve kosten in rekening gebracht bij ons. Daarbij verdelen we de kosten tussen ProRail en gemeente op basis van de realisatieovereenkomst. De subsidie van provincie Gelderland € 880.000 wordt daar bij betrokken.
Bijdrage provincie Gelderland en grondexploiatie Aalsvoort West -1.068.000 0 -1.068.000
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem 40.000 23.000 17.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven. Planvorming voor transformatie passantenhaven. In 2021 maakten we de eerste stappen. In 2022 volgt het vervolg en afronding. Een verplichting is in 2021 aangegaan met een architectenbureau voor het ontwerp en begeleiding van het planproces. Het waterschap Rijn en IJssel draagt bij in de kosten.
Bijdrage waterschap Rijn en Ijssel -20.000 0 -20.000
Opstellen visie Scheggertdijk Almen 50.000 0 50.000 Budget al een keer eerder doorgeschoven Opstellen van een gebiedsvisie dat ontwikkelingskaders helder in beeld brengt en handvatten biedt om deze ontwikkelingen tegemoet te kunnen treden. Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit is het project niet eerder gestart. Inmiddels is er een interne projectleider aangewezen om het proces te begeleiden. De opdracht aan een extern adviesbureau om de visie op te gaan stellen is eind 2021 verstrekt. Uitvoering in 1e helft 2022. Bovendien extern gecommuniceerd en daarmee verwachtingen gecreeerd.
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (B) 2.027.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (B) -1.148.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (B) 879.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (A + B) 2.207.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A + B) -1.229.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (A + B) 978.000

Bijlage 2 - Kredieten

U I T G A V E N I N K O M S T E N S A L D O verwachte
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Begroot Werkelijk Restant Toelichting einddatum
700808 - 2020 Smartphones 79.200 25.688 53.512 - - - 53.512 De aanbesteding is eind 2021 afgerond, de levering staat gepland voor 2022. 31-12-2022
700809 - 2021 hardware 320.000 29.092 290.908 - - - 290.908 Europese aanbesteding voor vervangen laptops is gestart, gunning en uitlevering in 2022. 31-12-2022
700810 - 2021 Switches 12.400 15.030 -2.630 - - - -2.630 Afsluiten. 31-12-2021
700822 - 2020 Digitale agenda software 29.611 313 29.298 - - - 29.298 Dit jaar is de implementatie van het nieuwe intranet afgerond. Omdat we gebruik hebben gemaakt van software die we in huis kregen door Corona (SharePoint van Microsoft Teams), zijn de kosten beperkt tot enkele uren externe ondersteuning. 31-12-2021
700823 - 2021 Digitale agenda software 20.000 - 20.000 - - - 20.000 We besloten tot de aanschaf van Pepperflow. Dit is software die ons helpt bij de planning & control-cyclus. De implementatie en financiële afhandeling vindt plaats in januari 2022. 31-12-2022
712076 - 2016 Brandweerkazerne Almen 24.885 - 24.885 - - - 24.885 Zie toelichting krediet 712077. 31-12-2022
712077 - 2017 nieuwvesting brandweerkaz. Almen 1.399.247 143.904 1.255.343 - 4.641 4.641 1.259.984 In 2021 zijn de bouw van de brandweerkazerne en de civiele werkzaamheden (bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting terrein) aanbesteed. De bouw is gestart op 1 december 2021. Met de aannemers zijn afspraken gemaakt. De gemaakte (financiële) afspraken passen binnen het beschikbare budget. Binnen het budget is daar waar mogelijk rekening gehouden met verplichtingen die niet binnen de bouwwerkzaamheden passen. Bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan, compensatie bos provincie Gelderland. Toch lijken deze kosten nog binnen het budget te passen. Wel bestaat nog steeds een risico op overschrijding van het budget. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de huidige grondstofprijzen. Het risico bestaat dat het huidige budget om die reden met 15% wordt overschreden. De bouwwerkzaamheden zijn nog in volle gang. Er is nog geen zicht op meer/ minderwerk, want nog niet alle materialen zijn besteld, geleverd of verwerkt. Ook de exacte locatie voor compensatie bos en de daarbij behorende kosten zijn nog niet bekend. Op dit moment is nog sprake van een lopend project met zicht op het feit dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond in het jaar 2022. Verwachte datum oplevering medio september 2022. 31-12-2022
721005 - 2019 Brug regio Almen 410.178 1.500 408.678 310.178 - -310.178 98.500 De afgelopen maanden voerden we nader onderzoek uit naar de kosten van de aanleg van de brug en toegangspaden. Het beschikbare krediet is niet toereikend voor de bouw van een brug en bijhorende toegangsspaden. Het plan werken we verder uit en gaan dan naar de raad om aanvullend krediet te vragen. 31-12-2023
721007 - 2020 Reconstruct Marklsweg ea wgn/krspnten bg 634.001 638.935 -4.934 150.236 149.853 -383 -5.317 De werkzaamheden voor de reconstructie van de Markeloseweg zijn in 2021 afgerond. Niet het totaal benodigde krediet was nodig voor deze werkzaamheden. We hebben met het restant nog enkele werkzaamheden kunnen verrichten waaronder een verkeersplateau in de Dortherdijk. Krediet afsluiten. 31-12-2021
721009 - 2021 Reconstructie Haalmansweg Lochem 240.000 176.618 63.382 - - - 63.382 Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De eindafrekening wordt opgesteld. In de loop van 2022 is dit project afgerond. 31-12-2022
721010 - 2021 Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH 1.930.000 66.345 1.863.655 - - - 1.863.655 Ontwerp vastgesteld. Werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. Oplevering eind 2022. 31-12-2022
721011 - 2021 Herinrichten Markt Lch voobereiding 40.000 46.054 -6.054 - - - -6.054 Ontwerp is vastgesteld door de Raad, uitgebreide participatie was onderdeel proces. Nieuw krediet begin 2022 in de raad. Uitvoering is medio 2023. 31-12-2023
721033 - 2021 herin, aanleg parkeerpl rondweg LCH 171.000 - 171.000 - - - 171.000 We sluiten aan op het ontwerp rondweg Lochem. Om die reden stellen we uitvoering uit, zodat er een integraal ontwerp komt. 31-12-2023
721121 - 2020 Openbare verlichting masten 60.324 3.592 56.732 - - - 56.732 De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode. 31-12-2023
721123 - 2021 Openbare verlichting masten 85.000 58.480 26.520 - - - 26.520 De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode. 31-12-2023
721124 - 2021 Openbare verlichting armaturen 67.321 48.669 18.652 - - - 18.652 De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode. 31-12-2023
721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid 1.152.862 143.680 1.009.182 416.993 - -416.993 592.189 De civieltechnische werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Deze werkzaamheden worden in z'n geheel in 2022 uitgevoerd. 31-12-2022
721223 - 2018 Snelfietsroute S3h 170.000 127 169.873 - - - 169.873 De provincie heeft het project overgenomen van de Clean Tech Regio en pakt de F348 in samenhang met de traject aanpak N348 op. Voorjaar 2022 wordt dit onderzoek afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten start uitvoering eind 2022/ begin 2023. 31-12-2023
721224 - 2017 Obstakelvrije routes 88.819 67.251 21.568 -30.750 - 30.750 52.318 Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Uitvoering in 2022. 31-12-2022
721225 - 2017 Oversteekvoorzieningen 53.651 - 53.651 - - - 53.651 Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Uitvoering in 2022. 31-12-2022
721227 - 2018 30km/uur-zone Epse 171.321 - 171.321 - - - 171.321 De overdracht van dit wegvak van provincie Gelderland naar gemeente Lochem wordt in 2022 afgerond. Daarna ga we over tot herinrichting. 31-12-2022
721404 - 2020 Vervanging elementenverharding 155.779 158.037 -2.258 - - - -2.258 Werkzaamheden zijn gereed en afgerond. Krediet afsluiten. 31-12-2021
721405 - 2021 Vervanging elementenverharding 200.000 37.817 162.183 - - - 162.183 In 2021 zijn met name voorbereidende werkzaamheden verricht om de vervangingswerkzaamheden in 2022 uitgevoerd te krijgen. 31-12-2022
721601 - 2020 Vervanging duiker Holterweg (Laren) 201.000 - 201.000 - - - 201.000 Na vaststelling van de bestuursrapportage 2021 is het project verder verkend, is een verdere inventarisatie gemaakt en zijn gesprekken geweest met een beoogd aannemer. Continuïteit en vlotte voortgang werd enigszins belemmerd door personele ontwikkelingen en ziekte. 31-12-2022
722001 - 2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan -325.875 -160.993 -164.882 -216.000 29.593 245.593 80.711 Werkzaamheden Graafschaptterrein zijn uitgevoerd. Kosten groenplan lopen door tot en met 2023, circa € 12.000. Restant zetten we in voor parkeerplaatsen Mauritsweg. Uitbreiding parkeerterrein noodzakelijk als gevolg centrumplannen. 31-12-2023
722002 - 2021 Parkeren SV Almen 35.000 37.302 -2.302 - - - -2.302 De werkzaamheden aan de parkeerplaatsen voor SV Almen zijn afgerond. Het beschikbaar gesteld krediet is, vanwege stijgende prijzen van materialen, gering overschreden. Krediet afsluiten. 31-12-2021
732001 - 2019 Markt2 LCH verbouwing 40.000 59.976 -19.976 - - - -19.976 Er is een meerwerk opdracht verstrekt ivm onvoorziene werkzaamheden na sloopactiviteiten en stijging van de bouwkosten door vertraagde opdrachtverstrekking. 31-12-2021
748054 - 2018 IHP Barchschole 148.600 118.880 29.720 - - - 29.720 Start van de bouw zal in het voorjaar van 2022 zijn. Er is 75% van het bouwbudget verstrekt aan het schoolbestuur. De overige 25% volgt na gereedmelding. 31-12-2022
748055 - 2018 IHP Bargweide voorb 40.531 - 40.531 - - - 40.531 Restant budget is nodig voor vervolg-onderzoek i.c.m. 748056 . 31-12-2022
748056 - 2019 IHP Bargweide nwb of ren 56.000 - 56.000 - - - 56.000 Het onderzoek naar sloop of nieuwbouw van de Bargeweide is in volle gang. Dit gebeurt in samenhang met sportzaal De Stuw. In 2022 zal daarover worden gerapporteerd. Zodra duidelijk is of we nieuw gaan bouwen of renoveren zal het voorbereidingskrediet worden aangesproken. 31-12-2022
748058 - 2018 IHP Branink/PWA/Bart voo 190.870 - 190.870 - - - 190.870 Ontwerpfase on hold gezet voor aanpassing Plan van eisen als gevolg van prognose van 66 extra leerlingen in 2032. In 2021 eerst aanvullend krediet bij de raad opgehaald. Geen voorbereidingskosten gerealiseerd in 2021. 31-12-2022
748059 - 2020 IHP Branink/PWA/Bartimeu 6.470.000 - 6.470.000 - - - 6.470.000 Bouwuitvoering van het nieuwe schoolgebouw start niet eerder dan 2023. Geen kosten in 2021 gerealiseerd. 31-12-2024
748060 - 2020 Vullersch(GRS) voorber.krediet IHP 2018-2028 247.036 - 247.036 - - - 247.036 De komst van een multifunctioneel gebouw in Gorssel, waarin ook de Vullerschool zal zitten is nog volop in discussie en onderzoek. Zodra dat duidelijk is zal dit krediet worden aangesproken. 31-12-2024
748061 - 2020 Onderzoek en sloop nieuwbouw scholen Laren 105.000 - 105.000 - - - 105.000 Actualisatie van ruimtelijke onderzoeken en procedure bestemmingsplan in 2022. Geen kosten in 2021 gerealiseerd. 31-12-2024
748062 - 2020 Herinr. niet schoolgeb terrein scholen Laren 830.000 - 830.000 - - - 830.000 Nieuwe inrichting buitenruimte start niet eerder dan 2023. Geen kosten in 2021 gerealiseerd. 31-12-2024
748063 - 2021 Speellokaal Barchschole Barchem 125.000 100.000 25.000 - - - 25.000 Start van de bouw zal in het voorjaar van 2022 zijn. Er is 75% van het bouwbudget verstrekt aan het schoolbestuur. De overige 25% volgt na gereedmelding. 31-12-2022
752011 - 2020 Beemd peuterbad uitbreiden 70.000 - 70.000 70.000 - -70.000 - De investering in de vervanging van het peuterbad heeft nog niet plaatsgevonden. Het bestuur van De Beemd en de gemeente hebben dit in goed overleg besloten. In afwachting van de vorming van ideeën over de moderniserig en verduurzaming van De Beemd was de investering in een peuterbad nog niet verstandig. In 2022 wordt de vervanging van het peuterbad naar verwachting uitgevoerd. 31-12-2022
753031 - 2017 Rev.fund De Beemd 104.639 - 104.639 - - - 104.639 Nog in te zetten voor duurzame investeringen volgend uit verduurzamingsplan De Beemd. 31-12-2022
762001 - 2020 Clientvolgsysteem 133.974 76.944 57.030 - - - 57.030 Het krediet is nog actief omdat er nog noodzakelijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd aan het opgeleverde cliëntysteem 31-12-2022
772110 - 2021 Uitv. verv. ondergrondse verzamelcontainers 156.000 112.050 43.950 - - - 43.950 Het restant krediet gebruiken we voor de vervanging van restafvalcontainers centrum Lochem in de eerste helft van 2022 31-12-2022
772111 - 2021 Milieuparken Eefde en LCH en ondergr.cont 75.007 10.511 64.496 -12.925 - 12.925 77.421 De uitvoering gaat samen met het bouwrijp maken van het kazerneterrein Eefde in het voorjaar 2022. 31-12-2022
772221 - 2021 Vervanging en verbetering riolering 2.190.000 2.097.225 92.775 - - - 92.775 In maart 2021 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor een planperiode van 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe GRP zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze investeringen worden onder andere gebruikt voor het vervangen en aanleggen van vrijvervalriool, afkoppelen van hemelwater, maar ook voor het vervangen van mechanische riolering. In 2021 zijn de investeringen onder andere gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van Traverse Zuid te Eefde, herinrichting van de Douglaslaan en omgeving Gorssel-Noord en voor het vervangen en repareren van vrijvervalriool gemeentebreed. In 2022 gebruiken we het restant krediet voor de uitvoering van Traverse Zuid in Eefde. 31-12-2022
18.408.381 4.113.027 14.295.354 687.732 184.087 -503.645 13.791.709

Bijlage 3 - Subsidieoverzicht 2021

Bedragen x €, S = Structureel, I - Incidenteel
Programma/ Taakveld Omschrijving Bedrag I / S Aanvrager
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
0.4 Overhead Burgerparticipatie, interactief proces 7.000 I Historisch Genootschap
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Vereniging Dorpsraad Eefde
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Wakker Loarne
Burgerparticipatie, interactief proces 300 I Belangenvereniging Zwiep
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Federatie Almens Belang
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Vereniging Contact Barchem
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Vereniging Dorpsraad Gorssel
Burgerparticipatie, interactief proces 36.000 I Allemaal1 TV
Burgerparticipatie, interactief proces 1.000 I Peters
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Schot - Schouten
Burgerparticipatie, interactief proces 500 I Asch - Prins
Burgerparticipatie, interactief proces 200 I Beekhof
Burgerparticipatie, interactief proces 100 I Meekes
Programma 1 - Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid Hartveilig wonen 200 I St. Groot Dochterens Feest/AED
Hartveilig wonen 700 I Stichting AED Eefde-Gorssel
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eetcafé de Hoek
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 200 I DOS Barchem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Stichting Sport- en Cultureel Centr
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 2.800 I Lochemse Schouwburg
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 600 I Restaurant De Sluis
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 200 I Klein Dochteren V.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Het Hart Eefde B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 600 I Sportclub Eefde
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 600 I Woodbrooke
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Cafe het Zwijnshoofd
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Bousema Horeca
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 300 I Belangenvereniging Exel en Omstreke
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 200 I Klein Dochteren K.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Daily Inn
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Da Nonna Pippina
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 500 I Jansstheater B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Stichting Kulturhus 't Kruispunt
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Café H2o
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 800 I HCR 't Langenbaergh
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.200 I Fletcher Hotel Paasberg
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 300 I SVBV Barchem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 300 I Melmuseum Exploitatie B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Hart van Lochem bed & breakfast
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Lochemse Croissanterie/Midaan
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 800 I Lu Lin
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Restaurant de EetGalerie
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 3.500 I Stichting BullRock
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Eetcafé De Zonnebloem
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Het Bosrestaurant Joppe
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Eethuis De Kale Berg
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Restaurant Mondani
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 800 I St. Paardrijden Gehandicapten
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Gusto
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Chinees Restaurant China Town
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 800 I eetcafe Woodstock
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 700 I Aimo Neede B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I De Zevensprong
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 900 I Judoschool Pot
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.500 I Fletcher Hotel De Scheperskamp
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 400 I FloFit
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Zo en Nu
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 500 I Yoin
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Sam's eetcafe
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.400 I Jan Patat
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I C.V. Aziatisch restaurant Chunlin
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.000 I Bosrijk Ruighenrode B.V.
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) 1.300 I Le Reve
Programma 3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling Bedrijfsontwikkeling 13.700 S Stichting Welzijn Lochem
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 2021 Lochems Ondernemersfonds 10.500 I VVV Lochem
2021 Lochems Ondernemersfonds 3.300 I Hampshire hotel -'t hof van gelre
2021 Lochems Ondernemersfonds 800 I Unieke Uitjes.nl
2021 Lochems Ondernemersfonds 8.400 I Hart van Lochem bed & breakfast
2021 Lochems Ondernemersfonds 9.000 I Stichting Ondernemersbelangen Eefde
2021 Lochems Ondernemersfonds 9.100 I Barchemse Ondernemers Vereniging
2021 Lochems Ondernemersfonds 17.500 I Vereniging Gorssel Buitengewoon
2021 Lochems Ondernemersfonds 2.300 I Sportloods Eefde
2021 Lochems Ondernemersfonds 2.000 I Way to Fit VOF
2021 Lochems Ondernemersfonds 3.500 I Ondernemersvereniging Almen
2021 Lochems Ondernemersfonds 6.000 I Ondernemersvereniging Harfsen
2021 Lochems Ondernemersfonds 15.000 I Ondernemers Laren
2021 Lochems Ondernemersfonds 10.700 I Lochemse Ondernemers Vereniging
2021 Lochems Ondernemersfonds 13.000 I Stichting Pro Laren
2021 Lochems Ondernemersfonds 7.500 I Collectief "hooiplukkers"
3.4 Economische promotie Lochem toeristische promotie 1.500 I Historisch Genootschap
Lochem toeristische promotie 5.200 I VVV Lochem
Toeristische organisaties 56.500 S Stichting Achterhoek Toerisme
VVV Lochem/ regiocoördinator 65.000 S VVV Lochem
Promotie binnenstad LCH (reclamebelasting) 45.600 S Lochemse Ondernemers Vereniging
Realiseren inspiratiecentrum VVV 40.000 I VVV Lochem
Programma 4 - Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Staring College bewegingsonderwijs 20.200 S Stichting Staring College
BBO huisv.lok.overheid 49.200 I St. voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Bijdrage VO Suvisregeling 576.900 I Staring college
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Taalhuis 38.000 S Graafschap bibliotheken
Onderwijs en zorg 27.100 S Onderwijs Zorg Centrum Zutphen
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 54.300 S Stichting Poolster
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 14.000 S Samenwerkingsverband IJssel Berkel
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 27.800 S Graafschap bibliotheken
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 85.100 S Avonturijn
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 1.300 S Kinderopvang Graaf Jantje
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 20.300 S Smallsteps/ Partou
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 1.800 S Overig, organisaties, verenigingen
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 27.100 S Konijn & Ko
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen 10.000 I Stichting Poolster
Sportverenigingen 3.000 I DOS Barchem
Sportverenigingen 5.200 I Stichting Welzijn Lochem
Sportverenigingen 1.000 I Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
Sportverenigingen 1.500 I Tennisvereniging Epse
Sportverenigingen 1.000 I SVBV Barchem
Sportverenigingen 1.000 I Forza Volleybalvereniging
Sportverenigingen 3.000 I St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
Sportverenigingen 1.000 I Almense Tennis Club
Sportverenigingen 1.000 I Hengelsportvereniging Laren-Lochem
Sportverenigingen 600 I Wee
Sportverenigingen 5.000 I Sportraad Lochem
Combinatiefuncties 57.500 S St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Combinatiefuncties 290.200 S Stichting Welzijn Lochem
Combinatiefuncties 43.700 S Graafschap bibliotheken
Aangepast sporten 23.700 S Stichting Welzijn Lochem
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex De Beemd 375.400 S Sportcomplex De Beemd
Zwembad Leussinkbad Laren 156.400 S Zwembad Leussinkbad Laren
Zwembad St.Gorsselse zwembaden 118.500 S Zwembad St. Gorsselse zwembaden
Sportzalen 28.000 S St. de Stuw
Sportzalen 27.300 S St. Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen
Sportzalen 93.700 S Stichting Braninkhal
Sportzalen 23.600 S Sportvereniging Epse
Sportvelden algemeen 7.000 S Stichting Accommodatie Armenkamp
Sportterrein Gorssel/ Epse 1.700 S Lawn Tennisclub Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Muziekvereniging Advendo
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Historisch Genootschap
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Lochems Surprise Koor
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Lochems Mannenkoor
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.000 I Voetbalvereniging Witkampers
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Vocaal Ensemble Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Zangvereniging Ons Genoegen
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Klein Dochteren V.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Larense Accordeon Vereniging
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Scouting Graaf Otto Groep
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.800 I Overa
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Muziekvereniging Juliana
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 2.600 I Gemengd Koor Musica Vocale
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Canticum
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.900 I Chr. Muziekvereniging Soli Deo
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 18.700 I Sportvereniging Almen
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Sportclub Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 6.600 I Sportclub Eefde
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Kunstinitiatief Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Oudheidkundige Vereniging de Elf
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 32.700 I Stichting Openluchttheater Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Lochems Musical en Popkoor Popcorn
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 3.300 I Klein Dochteren K.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 9.000 I Stichting De Berkelzomp
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Popkoor Out of the Box
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.100 I Jansstheater B.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 6.400 I Stichting Kapel op 't Rijsselt
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.600 I Menvereniging Achter 't Peerd
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.900 I SAAL Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 1.300 I Tennisvereniging Epse
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 8.300 I Sportvereniging Epse
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.300 I T.C. 't Laerveld
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 27.100 I Sportclub Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.400 I SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Gudula Cultureel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Swing Cooperation
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 6.800 I Vocal Group No Romeo's
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Popkoor La Poko
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 5.600 I Lawn Tennisclub Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Liberation Museum Lochem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 8.700 I Stichting Federatie van Lochemse Kegelclubs
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 7.000 I St. Belangenver. Ruitersport Laren
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Tafeltennisvereniging Gorssel
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Hockeyclub Gorssel/Epse
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Badmintonvereniging B.C. Eefde
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Vereniging Sneeuwfit Zutphen en omstreken
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Schietvereniging Artemis
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Almense IJsbaan
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Buurtvereniging Klein Dochteren
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Projectkoor Eefde
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I SV Sagittarius
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Sint Steffenruiters
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 4.200 I Lochemse Tennis Club
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 3.700 I Stichting Scouting Graaf Otto Groep
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 25.500 I Explo Golf Lochem B.V.
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Denksportvereniging Ons Genoegen
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Dansstudio Pop-up
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Stichting Ruitersport Evenementen Laren
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 500 I Schietvereniging Nimrod
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 700 I Ruitersportvereniging Barchem
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 100 I Blokfluitensemble Arabesk
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 2.700 I Stichting 't Oude Kinderboek
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen 83.000 I Overig, organisaties, verenigingen
2021 Bijdrage Leussinkbad 123.500 I Zwembad Laren
2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld 10.300 I Sportclub Lochem
2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld 84.300 I Stichting beheer en exploitatie sportpark De Elze
2021 VV Witkampers voetbalvelden eb ledverlichting 97.200 I Voetbalvereniging Witkampers
2021 TC Laerveld kleedgelegenheid e.d. 12.400 I T.C. 't Laerveld
5.3 Cultuurpresentaties Muzehof Centrum voor de kunsten 194.000 S St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Lochemse Schouwburg 469.800 S Lochemse Schouwburg
Kunstbeoefening-amateuristisch 36.300 I Overig, organisaties, verenigingen
Culturele evenementenpot 2.600 I Historisch Genootschap
Culturele evenementenpot 11.000 I St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Culturele evenementenpot 6.100 I Stichting Openluchttheater Gorssel
Culturele evenementenpot 2.500 I Stichting KomPassie Lochem
Culturele evenementenpot 3.000 I Theatermakers De Achterhoek
Culturele evenementenpot 1.100 I Stichting Toneelgroep Sequoia
Culturele evenementenpot 6.000 I Cloese Holding BV
Culturele evenementenpot 2.300 I Overig, organisaties, verenigingen
2021 Schouwburg trekkenwand 375.000 I Lochemse Schouwburg
5.5 Cultureel erfgoed Gem.monumenten: beleid 5.000 I Stichting Almens Crypte
Kerk, synagoge, bleekhuisje 3.500 S SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
Streekcultuur, subsidies 10.700 S Overig, organisaties, verenigingen
5.6 Media Openbare bibliotheken 661.200 S Openbare bibliotheken
Lokale omroep 20.000 I Stichting Lokale Media Ideaal
5.7 Openbaar groen en openlucht Speelvoorzieningen openbaar 80.800 S Overig, organisaties, verenigingen
Programma 6 - Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Burgerparticipatie 5.300 I Vereniging Dorpsraad Eefde
Burgerparticipatie 5.300 I Wakker Loarne
Burgerparticipatie 4.600 I Vereniging Plaatselijk Belang Kring
Burgerparticipatie 4.700 I Dorpsraad Epse/Joppe
Burgerparticipatie 1.200 I Belangenvereniging Zwiep
Burgerparticipatie 4.400 I Federatie Almens Belang
Burgerparticipatie 4.500 I Vereniging Contact Barchem
Burgerparticipatie 4.300 I Belangenvereniging Exel en Omstreke
Burgerparticipatie 5.200 I Vereniging Dorpsraad Gorssel
Burgerparticipatie 2.500 I Stichting Veteranenontmoetingscentrum Detmerskazerne
Vrijwilligerswerk 45.800 S Stichting Welzijn Lochem
Vrijwilligerswerk incidenteel 2.100 I Overig, organisaties, verenigingen
Sociaal cultureel werk 286.300 S Stichting Welzijn Lochem
Buurtbemiddeling 36.200 S Stichting Welzijn Lochem
Kinderopvang 7.600 S Avonturijn
Kinderopvang 1.600 S Kinderopvang Graaf Jantje
Kinderopvang 9.400 S Konijn & Ko
Kinderopvang 26.200 S Smallsteps/ Partou
WMO, Begeleiding 99.600 S Stichting Welzijn Lochem
Vluchtelingenwerk 110.000 S Stichting vluchtelingenWerk Nederland
Algemene oplossingen 17.000 I Ixtanoa
Algemene oplossingen 600 I van Dijk
Uitv.agenda Preventie 45.500 S Stichting Welzijn Lochem
Ontmoetingsinitiatieven 9.100 I Stichting Welzijn Lochem
Ontmoetingsinitiatieven 6.000 I Vereniging Contact Barchem
Ontmoetingsinitiatieven 4.000 I St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
Kansrijke start 1.700 S Avonturijn
Kansrijke start 1.700 S Konijn & Ko
Kansrijke start 1.700 S Smallsteps/ Partou
Kansrijke start 1.700 I Verloskundigenpraktijk Buik & Co
Kansrijke start 1.700 I Naviva Kraamzorg B.V.
Gecoördineerd ouderenwerk 397.700 S Stichting Welzijn Lochem
Ouderenorganisatie 2.500 I Overig, organisaties, verenigingen
Wmo, Diensten bij wonen met zorg 121.400 S Stichting Welzijn Lochem
Wmo, Coörd.vrijw.thuis&mantelzorg 147.600 S Stichting Welzijn Lochem
Jeugd- en jongerenwerk 200.000 S Stichting Welzijn Lochem
Jeugd- en jongerenwerk 14.900 I Overig, organisaties, verenigingen
Dorpshuis `t Kruispunt 9.700 S Dorpshuis `t Kruispunt
SCC `t Trefpunt 41.900 S SCC `t Trefpunt
Dorpshuis `t Onderschoer 60.600 S Dorpshuis `t Onderschoer
Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen 22.000 I Vereniging Het Stadshuus Lochem
Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen 11.900 I Stichting Vastgoed Hoeflo Harfsen
6.2 Wijkteams Sociaal Raadslieden Werk 19.800 I Sensire Maatschappelijk werk
6.3 Inkomensregelingen Bestrijding armoede onder kinderen 8.800 I Stichting Welzijn Lochem
Bestrijding armoede onder kinderen 3.000 S Kledingbank GOED!
Bestrijding armoede onder kinderen 2.500 I Overig, organisaties, verenigingen
Bestrijding armoede onder kinderen (MO) 2.500 I St. Muzehof Muziek- en Dansschool
Uitv.agenda Preventie Schulden 2.500 I St. Muzehof Muziek- en Dansschool
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Wmo uitvoeringskosten 15.100 I Vereniging Contact Barchem
Wmo uitvoeringskosten 700 I St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
Wmo uitvoeringskosten 800 I Thuis in Cliëntondersteuning
Slachtofferhulp 9.900 I Overig, organisaties, verenigingen
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Schuldhulpverlening 120.700 S Stichting Welzijn Lochem
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- Jeugdhulp lokaal beleid 34.400 I Kindercentrum de Speeldoos/St. Zozijn Zorg
Nu Niet zwanger 10.700 I GGD Noord- en Oost Gelderland
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Jeugdhulp veilig thuis 119.000 S NOG Veilig Thuis
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid Wmo, Collectieve preventie GGZ 8.600 S Stichting Impluz
Huiselijk Geweld 14.000 I Stichting Veilig Thuis NOG
JGZ basis takenpakket 486.500 S Stichting Yunio
JGZ Extra contactmomenten 24.400 S GGD Noord- en Oost Gelderland
JOGG 75.700 I Stichting Welzijn Lochem
Actiep transf kindermish 19/20 17.500 I Stichting Welzijn Lochem
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid 9.000 I Coöperatie LochemEnergie U.A.
Innovatie klimaatneutraliteit 30.000 I Coöperatie LochemEnergie U.A.
Innovatie klimaatneutraliteit 20.000 I LTO Noord afd. Achterhoek en Wakker Laorne / CCS BV
7.5 Begraafplaatsen Begraafplaats Joppe 1.800 S R.-K. Kerkbestuur
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen Wonen met een plus subsidie 19.000 S Stichting Welzijn Lochem
8.036.900

Bijlage 4 - Burgerjaarverslag 2021

Burgerjaarverslag 2021
Het burgerjaarverslag is een korte verantwoording vanuit de portefeuille van de burgemeester. Over interactie en contact met inwoners. We vinden het belangrijk om hierover te rapporteren. 

 

Corona
Het jaar 2021 stond, net als 2020, in het teken van corona. Even leek het erop dat alles weer “gewoon”  werd, maar het pakte anders uit. De impact die corona heeft op onze samenleving was en is groot. Ondernemers, verenigingen, de zorginstellingen, scholen kregen te maken met uiteenlopende regels. Vanuit de gemeente is geprobeerd hen, voor zover mogelijk, te ondersteunen. Daar waar nodig werd vanuit toezicht en handhaving geadviseerd, gewaarschuwd en in een enkel geval opgetreden.
Ook konden er in  2021 slechts heel beperkt fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Desalniettemin is het contact met onze inwoners, dorpsraden en andere organisaties in stand gebleven en zijn we niet tot stilstand gekomen.  

 

Burgerparticipatie
Om inwoners te kunnen laten participeren vragen wij hen met regelmaat naar hun mening over belangrijke onderwerpen. We maken daarvoor onder andere gebruik van het digitale inwonerpanel “Lochem Spreekt”. Het panel heeft  meer dan 1300 leden. De panelleden vragen wij om informatie en om hun mening over belangrijke onderwerpen. Met de uitkomsten inventariseren we wensen voor toekomstig beleid. Maar we toetsen ook ons bestaand beleid. 

 

In 2021 nodigden we inwoners 2 keer uit om digitaal met ons mee te denken. In februari/maart was het onderzoek “Waar staat je gemeente”. Met de uitkomsten van dit onderzoek kijken we naar hoe we presteren. Een deel van de cijfers vindt u terug bij de indicatoren, vermeld bij de programma’s.  In juni/juli was er een onderzoek naar mobiliteit. En in het najaar heeft de gemeenteraad via LochemSpreekt, een quick scan uitgezet naar de lokale democratie. 

 

Naast het digitale burgerpanel vragen we onze inwoners ook op andere manieren om mee te denken en wensen naar voor te brengen. Zo  vond in Almen een onderzoek plaats naar de herbestemming voor de oude kazerne in Almen. Almenaren geven de voorkeur aan wonen en horeca op de plek van de huidige kazerne. Een combinatie van functies kan ook.

 

Ideeënmakelaars
Onze inwoners hebben ideeën en nemen initiatief. Niet alle initiatiefnemers hebben de gemeente nodig om hun idee verder te brengen. Maar sommigen wel. De ideeënmakelaars vormen voor hen de verbindende schakel met de gemeente. In 2021 ondersteunden de ideeënmakelaars, ondanks corona, tientallen initiatieven. Kleine en grote initiatieven die allen bijdragen aan verbinding  in onze gemeente.  Een bijzonder initiatief was de gebiedsvisie Vijver Berkeloord en het herstel van de vijver. Als ook de bijeenkomst van dorpsraden  over “buurt energie strategie”. De dorpen onderzoeken nu de mogelijkheden om in of in de nabijheid van kernen slimme verbindingen op het gebied van energie te maken.
De ideeënmakelaars  staan voor verbinding tussen inwoners, organisaties en gemeentebestuur. 

 

Inwoners en gemeentelijk handelen
Er gaat veel goed, maar soms ook niet. De gemeente ontvangt dan een aansprakelijkstelling, een bezwaar of een klacht. Hieronder een overzicht van het aantal aansprakelijkstellingen, klachten en bezwaren die de gemeente in 2021 heeft ontvangen.

 

Aansprakelijkstellingen 
Inwoners en bedrijven kunnen  vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade die zij lijden.  Zij  stellen de gemeente aansprakelijk.  De meest voorkomende schades betreffen de openbare ruimte.

 

In 2021 ontving de gemeente 32 aansprakelijkstellingen. In 2020 waren dat er 39. De meeste zaken gaan over het onderhoud van bomen/groen en wegen. Loshangende takken, gaten in de weg of berm en een enkele keer bijvoorbeeld een verstopte riolering. 

 

Beheer en onderhoud van de openbare Ruimte
De gemeente is als eigenaar van de openbare buitenruimte en als wegbeheerder verantwoordelijk voor de staat van onderhoud.  

 

Beheer wegen en riolen
Aansprakelijkstellingen in de categorieën weg- en rioolbeheer worden beoordeeld op onrechtmatige daad en/of risicoaansprakelijkheid. Onrechtmatig is het wanneer de wegbeheerder een gevaarlijke situatie kent, maar geen actie onderneemt. Bijvoorbeeld bij olie op de weg. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid wanneer een opstal, zoals bijvoorbeeld de weg of het riool een gebrek heeft.

 

Groenbeheer
Bij aansprakelijkstellingen over het groenbeheer wordt altijd gekeken naar onrechtmatigheid. Dit komt doordat een boom en/of groenvoorziening geen opstal is. De gemeente kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij slecht of te laat onderhoud aan een boom waardoor iemand schade lijdt.  

 

Overige zaken
Ook voor de categorie “overig” wordt meestal gekeken of de gemeente “onrechtmatig’(artikel 6:162 BW) heeft gehandeld.

 

Hieronder ziet u per categorie of de schade is toegewezen (en betaald) of niet. Het gaat in alle gevallen om claims onder het eigen risico  (€ 2.500,-). Het overzicht bevat zaken die in 2021 zijn afgerond.

Categorie Afgewezen Toegewezen Reden toewijzing
Wegbeheer 20 2

gebrekkige grasbetonblokken

verhoogde trottoirtegels

Rioolbeheer 2 1 wortelgroei gemeentelijk riool
Groenbeheer 1 -  
Overig 3 -  

 


Conclusie
Uit het overzicht blijkt dat het aantal toegewezen aansprakelijkstellingen beperkt is. Maar dat onderhoud continu aandacht nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor het wegbeheer, maar ook voor het riool- en het groenbeheer. Circulus doet voor de gemeente het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Met Circulus is regelmatig overleg over de aansprakelijkstellingen. Waar mogelijk anticiperen zij. Ook in die zaken waarvoor de gemeente niet aansprakelijk te houden is. 

 

Bezwaren
Bij het schrijven van dit verslag was het formele jaarverslag van de commissie bezwaarschriften (hierna de commissie) nog niet afgerond. Enig voorbehoud is op zijn plaats.

 

Bezwaren
In 2021 zijn in totaal 97 bezwaarschriften ontvangen. Dit zijn er 10 meer dan vorig jaar (87).   Dit is mede te verklaren door het aantal bezwaren dat naar voren is gebracht tegen het besluit van de gemeente om diverse voorkeursrechten te vestigen.

Afdeling Onderwerp Aantal bezwaren      
't Baken Participatiewet / Tozo, BB en BBZ 12      
  Wmo / Jeugdweg 4      
  overig  1      
Publiekscontacten Omgevingsvergunning kappen 4      
  Omgevingsvergunning bouwen 24      
  Besluiten handhaving 9      
  Overig 8      
Ruimte Verkeer 5      
  Wob-verzoeken 3 (1 bezwaar is als beroep doorgestuurd naar de rechtbank)      
Facilitair / Financiën Wet voorkeursrecht gemeenten 26      

 

Van alle bezwaren heeft de commissie in 22 gevallen geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren, 10 gegrond, 7 deels gegrond en 35 keer is geadviseerd de bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Dertien bezwaren zijn gedurende het proces ingetrokken. Per 31 januari 2022 waren nog 9 bezwaren in behandeling. Soms zijn er meerdere bezwaren tegen één besluit ontvangen.

 

Aandachtspunten in de advisering van de commissie:
-    De motivering van een besluit van de gemeente om een aanvraag om een vergunning of voorziening wel of niet toe te kennen.  De commissie ziet dat wanneer er een bezwaar tegen een besluit is ingediend er meer aandacht aan de motivering wordt besteed  (in het  verweer en in heroverweging). Het is belangrijk om dat direct bij de behandeling van de aanvraag te doen.

-     Het aantal bezwaren tegen het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) springt eruit omdat hiertegen vooral (21 keer) door niet-belanghebbenden bezwaren zijn ingebracht. Vijf bezwaren Wvg zijn in behandeling genomen, waarvan de commissie geadviseerd heeft 3 bezwaren ongegrond te verklaren en 2 bezwaren deels gegrond te verklaren.

 

Klachten
Soms vindt een inwoner dat een medewerker of bestuurder hem niet beleefd heeft behandeld. En leidt dat tot een klacht. Met hulp van onze klachtencoördinator neemt de leidinggevende of een bestuurder de klacht in behandeling. In 2021 hebben we 35 klachten ontvangen. Dit zijn er 5 meer dan in 2020.

 

Waar klachten over gaan
Niet alle klachten gingen over behandeling. Sommige gingen over het systeem, het proces of over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Deze konden na een luisterend oor en meer uitleg worden afgerond. Dit waren er 24. Soms ontvangen wij klachten over  de dienstverlening van Circulus. Deze leggen wij dan aan Circulus voor.

 

De klachten die gaan over behandeling door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente gaan bijvoorbeeld over niet op tijd reageren op een vraag of verzoek. Soms ook voelt een inwoner zich niet serieus genomen door hoe er is gereageerd, of door een onwelkom antwoord. Van die klachten waren er vier gegrond en twee deels gegrond. Een klacht is nog in behandeling en drie klachten zijn extern afgehandeld. Een klacht is ingetrokken.

 

De behandeling van een klacht
Bij de formele behandeling van een klacht is er hoor en wederhoor. Daarna besluit de behandelaar of de klacht gegrond of ongegrond is. Is een klager ontevreden over de afhandeling van zijn klacht? Dan kan hij een verzoek doen aan de Nationale Ombudsman. Voor zover nu (februari 2022) bekend nam de Nationale Ombudsman in 2021 geen klachten in behandeling over de gemeente Lochem. 

 

Antidiscriminatie
Wij zijn als gemeente aangesloten bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit een professioneel bureau waar mensen die gediscrimineerd worden, of dat waarnemen, met hun melding of klacht terecht kunnen. Het bureau ondersteunt de melder en registreert. Jaarlijks rapporteert Art 1. de cijfers van de regio via de Monitor discriminatie Oost-Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de monitor zijn niet alleen de meldingen die via  Art. 1 binnenkomen, maar ook de registraties van politie en Openbaar Ministerie opgenomen.  In april 2022 zijn de gegevens over 2021 naar verwachting bekend.  

Bijlage 5 - Strategische gronden

                    Lijst strategische gronden

 

nummer              aanduiding                                                  oppervlakte

 1.  

Lochem Oost

4,2 ha

 1.  

Almen Zuid, fase IIB

0,8 ha

 1.  

Lochem. Lange Voren

1,5 ha

 1.  

Lochem, Kijksteeg/Deedinksweerdweg

1,4 ha

 1.  

Eefde, vm. sportveld Detmerskazerne

1,3 ha

 1.  

Eefde, Hoog Barge

4,3 ha

 1.  

Eefde, Spijk

2,8 ha

 1.  

Gorssel, Elfuursweg

2,4 ha

 1.  

Gorssel, Smitskamp

2,5 ha

 1.  

Gorssel, Kamperweg

2,6 ha

 1.  

Gorssel, Nikkelbergweg

2,1 ha

 1.  

Gorssel, Kozakkenweg

0,6 ha

Bijlage 6 – ENSIA verantwoording

Het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 ligt onder geheimhouding ter inzage voor de gemeenteraad
We stelden het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 in het college vast. Dit jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de raad. Die geheimhouding is op advies van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).
In het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 staat waar onze informatiebeveiliging goed en minder goed geregeld is. Deze informatie kan in handen van derden de gemeente kwetsbaar maken voor informatiebeveiligingsincidenten (hacks, malware en andere digitale aanvallen). De gemeenteraad moet de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigen. Dit staat in artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet. Het jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de gemeenteraad bij onze Informatiemanager/CISO.

Bijlage 7 - Detailspecificatie per grondcomplex

Complex Kop van Oost
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VERWERVING/SLOOP € 4.286.934 € 458.259 € 3.828.675 € 142.935 € - € 315.323 € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 30.990 € 30.990 € - € 15.495 € 15.495 € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 1.764.640 € 1.764.640 € 0 € 672.046 € 404.262 € 310.027 € 189.153 € 189.153 € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 1.715.668 € 1.139.471 € 576.197 € 375.970 € 200.368 € 200.368 € 181.382 € 181.382 € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 258 € - € 258 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 25.925 € - € 25.925 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 7.824.415 € 3.393.359 € 4.431.056 € 1.206.446 € 620.125 € 825.718 € 370.535 € 370.535 € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 3.809.011 € - € 3.809.011 € 47.520 € 1.363.564 € 1.198.964 € 1.198.964 € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 1.200.442 € 811.165 € 389.277 € 389.277 € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 5.009.453 € 811.165 € 4.198.288 € 436.797 € 1.363.564 € 1.198.964 € 1.198.964 € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € -2.685.347 1-1-2022
Saldo op Eindwaarde € -2.964.841 31-12-2026
Saldo op Nominale Waarde € -2.814.963
Complex Kop van Oost
Begroting 2022 Jaarrekening 2021
Kosten raming 2021 werkelijk 2021 verschil
VERWERVING/SLOOP € 1.651.258 € 1.651.148 € 110
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 37.983 € 108.450 € -70.467
OVERIGE KOSTEN € - € - € -
RENTE € 18.678 € 21.378 € -2.700
subtotaal € 1.707.918 € 1.780.976 € -73.057
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € - € - € -
SUBSIDIES € 200.000 € 200.000 € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 123.316 € 211.399 € -88.083
subtotaal € 323.316 € 411.399 € -88.083
saldo € 1.384.602 € 1.369.577 € 15.025
Complex Almen Zuid 2
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VERWERVING/SLOOP € 842.177 € - € 842.177 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 3.700 € - € 3.700 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 566.530 € 206.600 € 359.930 € 115.000 € 91.600 € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 173.250 € 36.640 € 136.610 € 32.426 € 4.213 € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 14.359 € - € 14.359 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 148.785 € - € 148.785 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.748.801 € 243.240 € 1.505.561 € 147.426 € 95.813 € - € - € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 1.365.595 € 162.200 € 1.203.395 € 162.200 € - € - € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 295.863 € - € 295.863 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 1.661.458 € 162.200 € 1.499.258 € 162.200 € - € - € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € -88.950 1-1-2022
Saldo op Eindwaarde € -92.544 31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde € -87.342
Complex Almen Zuid 2
Begroting 2022 Jaarrekening 2021
Kosten raming 2021 werkelijk 2021 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 4.500 € 18.535 € -14.035
OVERIGE KOSTEN € - € - € -
RENTE € - € -1.327 € 1.327
subtotaal € 4.500 € 17.208 € -12.708
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 162.200 € - € 162.200
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € 162.200 € - € 162.200
saldo € -157.700 € 17.208 € -174.908
Complex Harfsen West
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VERWERVING/SLOOP € 1.836.155 € - € 1.836.155 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € 2.150 € - € 2.150 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 1.144.966 € 455.666 € 689.300 € 227.833 € 227.833 € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 878.487 € 72.537 € 805.950 € 36.268 € 36.268 € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 208.777 € - € 208.777 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € 1.172.493 € - € 1.172.493 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RENTE € 782.732 € - € 782.732 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 6.025.760 € 528.203 € 5.497.557 € 264.101 € 264.101 € - € - € - € - € - € - € -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 5.595.932 € 345.857 € 5.250.075 € 345.857 € - € - € - € - € - € - € - € -
SUBSIDIES € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € 650.142 € - € 650.142 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
subtotaal € 6.246.074 € 345.857 € 5.900.217 € 345.857 € - € - € - € - € - € - € - € -
Saldo Netto contacte waarde € 218.231 1-1-2022
Saldo op Eindwaarde € 227.047 31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde € 220.315
Complex Harfsen West
Begroting 2022 Jaarrekening 2021
Kosten raming 2021 werkelijk 2021 verschil
VERWERVING/SLOOP € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € -
BWM/WRM € - € 10.929 € -10.929
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 4.600 € 16.691 € -12.091
OVERIGE KOSTEN € 8.519 € - € 8.519
RESULTAAT COMPLEX € 106.000 € 165.000 € -59.000
RENTE € 5.695 € 6.519 € -824
subtotaal € 18.814 € 34.139 € -15.325
Opbrengsten
GRONDVERKOOP € 632.149 € 1.288.347 € -656.198
SUBSIDIES € - € - € -
OVERIGE BIJDRAGEN € - € - € -
subtotaal € 632.149 € 1.288.347 € -656.198
saldo € -613.335 € -1.254.208 € 640.873
Complex Barchem Zuid
Kasstroom grondexploitatie Jaarschijven
Kosten Totaal raming Nog te realiseren boekwaarde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VERWERVING/SLOOP € 921.570 € - € 921.570 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BODEMSANERING € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
BWM/WRM € 949.102 € 47.200 € 901.902 € 47.200 € - € - € - € - € - € - € - € -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT € 442.949 € 11.298 € 431.651 € 11.298 € - € - € - € - € - € - € - € -
OVERIGE KOSTEN € 151.084 € - € 151.084 € - € - € - € - € - € - € - € - € -
RESULTAAT COMPLEX € - € - € - € - € - € -