Programma 1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?
Wij willen een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven. Veiligheid is een relatief en moeilijk begrip. Relatief, omdat iemand een onveilig gevoel kan hebben terwijl het toch echt wel veilig is, of omgekeerd. Moeilijk, omdat er veel zaken zijn die een veilige omgeving en een veilig gevoel kunnen beïnvloeden.
                         
Om een zo veilig mogelijke gemeente te kunnen zijn, werken we samen. Vaste partners zijn Politie, Openbaar ministerie, buurgemeenten, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Halt, Stichting Welzijn Lochem, ‘t Baken, Viverion, IJsseldal Wonen, GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Met de VNOG werken we vooral samen op het gebied van de fysieke veiligheid en crisisbeheersing.

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

% inwoners dat zich veilig voelt in de buurt

91

94

94

Uit analyse blijkt dat onze inwoners verkeersveiligheid, begaanbare stoepen en groenonderhoud belangrijk vinden. Dit zijn vooral fysieke maatregelen. Dit soort maatregelen kunnen we alleen in stappen doen. In Lochem voelen inwoners zich veilig als je het vergelijkt met gemeenten van dezelfde grootte (88%). De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2023 gehouden. Zie de algemene toelichting voor de indicatoren bij Programmaplan.

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Diefstal uit woningen

(aantal per 1.000 inwoners)

2,2

1,3

1,9

1,9

De daling van de cijfers in 2020 komt vooral omdat corona heel erg aanwezig was. Mensen waren veel thuis. Minder 'lege' huizen en daardoor minder gelegenheid om in te breken. Daarnaast is een groot gedeelte van 2020 een avondklok van toepassing geweest. Gedurende 2021 namen de coronamaatregelen af en is een stijging te zien ten opzichte van 2020. 

 

Kengetallen

Realisatie

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

50 (2020)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,4 (2021)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

3,1 (2021)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

4,3 (2021)

 

Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 73 253 406 153
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 18 210 210 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 55 43 196 153
Belangrijkste afwijkingen:
1.2 Openbare orde en veiligheid Bommenregeling: voordeel € 78.000
Een incidenteel voordeel van € 78.000 door de rijksbijdrage in het kader van de 'Bommenregeling' ter dekking van gemaakte kosten en eigen ambtelijke uren. Tegenover dit voordeel staat een incidenteel nadeel aan de lastenkant van € 53.000.
1.2 Openbare orde en veiligheid Regeling corona toegangsbewijs: voordeel € 74.000
Een incidenteel voordeel en nadeel door de ontvangst en besteding van € 74.000 in het kader van een ministeriële regeling waarbij middelen vrijgemaakt zijn waarmee gemeenten de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en bijbehorende identiteitsbewijs kunnen ondersteunen en vergemakkelijken (CTB).
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 2.833 3.170 3.222 -52
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.172 2.410 2.342 68
1.2 Openbare orde en veiligheid 225 170 285 -115
Kapitaallasten 47 78 47 30
Loonkosten en inhuur 389 513 549 -36
Belangrijkste afwijkingen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Opleiding: voordeel € 11.000
Door corona konden er minder trainingen plaatsvinden en dat leidt tot incidenteel lagere lasten van € 11.000.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandkranen: voordeel € 16.000
In 2021 was er minder onderhoud aan brandkranen noodzakelijk, dit leidt tot incidenteel lagere lasten van € 16.000, in 2022 volgt een inhaalslag, vooralsnog gaan we ervan uit dat geen extra middelen nodig zijn.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Klein onderhoud: voordeel € 25.000
Minder noodzakelijk klein onderhoud aan onze brandweerkazernes zorgt voor incidenteel lagere lasten van € 25.000.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Onderzoek herbestemming: voordeel € 8.000
Het onderzoek naar de herbestemming van de oude brandweerkazerne Almen enige vertraging opgelopen, dit leidt in 2021 tot een incidenteel voordeel aan de lastenkant van € 8.000.
1.2 Openbare orde en veiligheid Bommenregeling: nadeel € 53.000
Een incidenteel nadeel van € 53.000 in het kader van de Bommenregeling, zie voor een nadere toelichting hierboven aan de batenkant.
1.2 Openbare orde en veiligheid Regeling corona toegangsbewijs: nadeel € 74.000
Een incidenteel nadeel van € 74.000 in het kader van de CTB-regeling, zie voor een nadere toelichting hierboven aan de batenkant.
Totaal programma 1 -2.760 -2.917 -2.816 101