Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?
In 2022 vallen door verkeersveiligheidsmaatregelen minder verkeersslachtoffers. Het onnodig gebruik van auto’s dringen we terug en fietsverkeer (zowel woon-werk als recreatief) bevorderen we. Weggebruikers voelen zich veilig en/of zijn zich bewust van een onveilige situatie. Dat doen we door een goede weginrichting die past bij de functie van de weg.

Wij willen een goede afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer op gemeentelijke en provinciale wegen, met minimale belemmeringen. We willen verkeersveilige wegen, met bruggen, tunnels en viaducten. Het onderhoud past bij de intensiteit van het weggebruik en de snelheden die gereden mogen worden. De openbare verlichting voldoet aan het digitale beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’.

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

% inwoners dat van mening is dat de straten, paden en stoepen in de buurt goed begaanbaar zijn

49

63

51

De waardering in 2021 blijft achter bij de ambitie. Veel stoepen hebben hun maximale levensduur bereikt en boomwortels veroorzaken problemen. In 2020 en 2021 hebben we in de Zuiderenk (Gravenbuurt) al een slag gemaakt. Om de ambitie de komende jaren te halen, pakken we ook andere zaken aan, zoals: 
- veiligheidsknelpunten bij verzorgingshuizen, scholen en andere maatschappelijke accommodaties;
- uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte met extra aandacht voor vervanging/verbetering van stoepen en fietspaden. We gaan kerngericht werken uitrollen samen met de belangenverenigingen.

 

Kengetal

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Verwachting 2022

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

3

2

2

1

Het aantal dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen nam de afgelopen jaren in Lochem langzaam af. Dit aantal was jarenlang 4. Door extra veiligheidsmaatregelen zetten we in op een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers.

 

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?
Vooral in oudere woonwijken en winkelgebieden komen parkeerproblemen voor. Als meer dan 90% van de parkeerplaatsen in gebruik is, is de parkeerdruk hoog. Wij houden regelmatig parkeeronderzoeken. Hiermee stellen we de parkeerdruk vast en kunnen we bijsturen om genoeg bereikbare parkeerplaatsen te houden. Verder stellen wij parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zo komen er geen nieuwe parkeerproblemen. 

Wij zetten in op het bevorderen van elektrische en deelauto’s. We bouwen aan een dekkend netwerk voor laadinfrastructuur.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?
Wij willen de voorzieningen voor recreatie in de passantenhaven van Lochem verbeteren. Dit doen we om een aantrekkelijke plek te maken zodat we meer overnachtingen en bezoekers krijgen en het Twentekanaal ook voor deze doelgroep beter gaan benutten.

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?
Wij willen goed bereikbaar zijn over water en de vaarweg. De havens aan het Twentekanaal in onze gemeente willen we vaker gebruiken. Dit is goed voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid.

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?
Wij willen de verschillende manieren van openbaar vervoer goed op elkaar afstemmen. Dit betekent dat er goede voorzieningen zijn voor op- en overstappen. De kwaliteit van bus- en treinverbindingen met bijbehorende voorzieningen mag niet slechter worden dan in 2018.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Naast onze reguliere werkzaamheden hebben we ingezet op ons busnetwerk.

Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 494 1.696 548 -1.148
2.1 Verkeer en vervoer 204 336 342 7
2.3 Recreatieve havens 21 - -21
2.4 Economische havens en waterwegen 223 208 142 -66
2.5 Openbaar vervoer 67 1.132 64 -1.068
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Project inspanning Zwerfafval: voordeel € 66.000
Betreft de bijdrage van Nedvang. Door corona zijn er veel minder zwerfvuilprojecten uitgevoerd, waardoor we een lagere vergoeding ontvangen (nadeel € 16.000). Zie ook toelichting bij de lasten. Daartegenover vond in 2021 de eindafrekening plaats over de jaren 2018-2020 en ontvingen we € 81.000 (voordeel) extra. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/herstel bruggen: nadeel € 60.000
Betreft de bijdrage van het waterschap. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersmonitoring: voordeel € 7.000
Betreft de bijdrage van de provincie. Zie verder toelichting bij de lasten. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Vergunning nutsbedrijven: nadeel € 18.000
De baten van de te innen straatwerkvergoedingen is iets lager dan begroot. Het blijft lastig te voorspellen hoeveel aanvragen we jaarlijks krijgen. We verwachten in 2022 meer opbrengsten doordat de heffingssystematiek meer in is lijn gebracht met de andere Achterhoekse gemeenten in UNOG-verband. Incidenteel nadeel.
2.3 Recreatieve havens Planvorming passantenhaven e.o. Lochem: nadeel € 20.000
Betreft de bijdrage van het waterschap. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
2.4 Economische havens en waterwegen Opbrengsten havengelden industriële binnenhaven Lochem: nadeel € 66.000
Namens de bij het Havenbedrijf aangesloten gemeenten int het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT) de havengelden. Als gevolg van automatiseringsproblemen bij het GBT is het nog niet gelukt alle opbrengsten van 2021 in te boeken. Op verzoek van de gemeenten is het Havenbedrijf met het GBT in overleg om hierin verbetering te brengen. Een voorlopige raming leert dat nog ca. € 40.000 dient te worden geïnd. De totale opbrengsten zijn daarmee te ruim geraamd, omdat het bedrijfsleven minder tonnages aan goederen heeft overgeslagen. Incidenteel nadeel.
2.5 Openbaar vervoer Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen: nadeel € 1.068.000
Betreft de bijdrage van de provincie Gelderland en de bijdrage vanuit de grondexploitatie Aalsvoort West. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 4.502 7.537 5.337 2.200
2.1 Verkeer en vervoer 3.506 4.298 4.057 241
2.2 Parkeren 20 34 37 -3
2.3 Recreatieve havens 0 51 32 19
2.4 Economische havens en waterwegen 130 140 123 17
2.5 Openbaar vervoer 117 1.863 156 1.707
Kapitaallasten 268 437 358 79
Loonkosten en inhuur 459 714 574 140
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding: nadeel € 73.000
In de periode van januari-april 2021 was sprake van extreme weersomstandigheden. Regelmatig voerden we meerdere malen curatieve strooiacties uit. Ditzelfde was het geval in het 4e kwartaal van 2021. We hadden rekening gehouden met een aantal strooiacties, echter zijn er eind november en begin december 9 extra preventieve en handmatige strooiacties geweest. Ook was hierdoor het zoutverbruik logischerwijs hoger dan normaal. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersborden: voordeel € 11.000
Het voordeel van € 11.000 heeft te maken met afspraken over beheer en onderhoud van borden door Circulus. In afwachting van de afspraken over de DVO met Circulus zijn er nog geen structurele afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van verkeersborden (incl. de aanschaf van een beheersysteem verkeersborden). Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Klinkerwegen: voordeel € 20.000
Een deel van de werkzaamheden voor het project Hek op de Plek vinden in 2022 plaats. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer IBOR basis op orde: voordeel € 10.000
Het project IBOR basis op orde ronden we af in 2021. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersmonitoring: nadeel € 16.000
In verband met de trajectverkenning N332 voerden we samen met de provincie Gelderland extra camera tellingen uit rondom Laren om het landbouwverkeer in beeld te brengen. De extra kosten bedragen € 16.000. Hier tegenover staat een bijdrage van de provincie van € 7.000. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Kunstwerken: voordeel € 11.000
Doordat de werkzaamheden voor reparatie en schilderwerkzaamheden weersafhankelijk zijn en konden we deze niet helemaal in 2021 afronden. Tevens is tijdens de werkzaamheden ziekte (Corona) opgetreden en kon er niet adequaat personeel gevonden worden door krapte op de arbeidsmarkt. De resterende werkzaamheden voeren we in 2022 uit en de extra lasten van € 14.000 nemen we mee in de Bestuursrapportage 2022. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Aanleg inritten: voordeel € 60.000
Het aanleggen van inritten gebeurd op aanvraag van particulieren en vanuit aanvragen van verkeer en vervoer. In 2021 zijn op dit onderdeel weinig aanvragen geweest. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Project inspanning Zwerfafval: voordeel € 16.000
Door corona zijn er veel minder zwerfvuilprojecten uitgevoerd. Tegenover de lasten staat een bijdrage van de Nedvang. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid infra fiets: voordeel € 21.000
Door prioritering in werkzaamheden voerden we de voorgenomen maatregelen aan de fietsstructuur in Molengronden in 2021 niet uit. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Rondweg Lochem: voordeel € 28.000
Het budget voor begeleiding en externe kosten voor de komst van de rondweg in 2021 is door vertraging in de voorbereiding en door eigen inzet niet helemaal nodig. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer 30 km/uur verkeersveiligheid: voordeel € 61.000
De eindafrekening werkzaamheden Rengersweg betaalden we uit het krediet obstakelvrije looproutes. Het budget voor de verkeersveiligheid 30 km gebieden is daarom niet volledig besteed. In 2022 gaan we een aantal projecten uitvoeren. Voor zowel de uitvoering voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zwiepseweg (tussen Barchem en Zwiep en in de kern Lochem), het doen van aanpassingen aan de Kapperallee in Eefde, en Molenweg en Joppelaan in Gorssel zijn bestuurlijke toezeggingen gedaan aan de buurt/dorpsraad over uitvoering. We stellen voor dit restant budget deels (€ 45.000) over te hevelen naar 2022 vooruitlopend op de raadsbehandeling Mobiliteitsplan. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/herstel bruggen: voordeel € 60.000
De brug is afgesloten. De sloop voeren we in het voorjaar van 2022 uit bij lagere waterstanden. Hier staat tegenover een bijdrage van het Waterschap Rijn en IJssel voor hetzelfde bedrag. We stellen voor dit restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
2.3 Recreatieve havens Planvorming passantenhaven e.o. Lochem: voordeel € 17.000
Het betreft de verkenning van de transformatie passantenhaven in Lochem. Dit pakken we samen met het waterschap op. Het project ronden we in 2022 af. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
2.4 Economische havens en waterwegen Industriële binnenhaven Lochem: voordeel € 17.000
Er vond minder regulier, incidenteel onderhoud plaats dan was voorzien. Incidenteel voordeel.
2.5 Openbaar vervoer Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen: voordeel € 1.688.000
Het project onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's) ronden we in 2022 af. De kosten van ProRail en onze bijdrage daarin en de provinciale bijdrage zetten we dan tegen elkaar af en we werken de financiële resultaten uit. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer: voordeel € 11.000
In 2021 hadden we geen extra kosten voor schades en stallingsvoorzieningen, waardoor een voordeel van € 11.000. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 2 -4.008 -5.841 -4.789 1.052