Programma 3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?
We streven naar tevreden ondernemers en een goed ondernemersklimaat. Een groeiend aantal arbeidsplaatsen en mensen die mee kunnen doen. Dit doen we door het uitvoeren van de ‘Economische agenda’ en het ondersteunen van innovaties. 

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Aantal arbeidsplaatsen

14.460

14.720

14.600

14.600

De afgelopen jaren steeg de werkgelegenheid. In 2021 is een lichte daling te zien. Door de effecten van corona gaan we uit van een stabiel aantal arbeidsplaatsen.

De cijfers zijn afkomstig uit de provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE). Deze cijfers kunnen door de PWE om verschillende oorzaken met terugwerkende kracht aangepast zijn vergeleken met voorgaande jaren, door bijvoorbeeld gemiste bedrijven, niet meer bestaande bedrijven of andere mutaties. PWE geeft aan dat hierdoor gegevens uit de huidige statistieken niet goed vergelijkbaar zijn met cijfers uit eerdere rapportages.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?
We willen lokale en regionale bedrijven optimaal faciliteren in hun economische ontwikkeling. Dit doen we door het bieden van ruimte, zodat zij bij groei de kans hebben om in Lochem actief te blijven. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?
Het zo goed en makkelijk mogelijk helpen van ondernemers door:

  • vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie;
  • het doelgericht ondersteunen; 
  • hulp te bieden bij het zoeken naar nuttige regelingen voor het bedrijf (subsidies, fondsen, regelgeving, e.d.).

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?
We willen een uitstekend voorbeeld zijn voor recreatie en toerisme in Nederland. Dit willen we zijn met meer overnachtingen en evenementen. En ook met het krijgen van naamsbekendheid en het bevorderen van het goede gevoel. Dit doen we door het promoten van de gemeente Lochem op het gebied van economie, recreatie en toerisme. We werken daarvoor nauw samen met de andere gemeenten in de Achterhoek.

 

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Aantal toeristische overnachtingen

525.614

476.066

480.000*

520.000

* Dit aantal betreft een schatting. Op het moment van opstellen van de jaarrekening zijn nog niet alle aangiftes ontvangen. We verwachten qua aantallen een vergelijkbaar aantal overnachtingen als in 2020. Ook in dat jaar had de verblijfsrecreatie-branche last van de coronamaatregelen (lockdowns)

 

Overige activiteiten

 

 

Beleidsnota's

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 4.841 2.227 1.271 -956
3.1 Economische ontwikkeling 98 57 10 -48
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.800 1.154 167 -986
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 38 47 31 -16
3.4 Economische promotie 906 970 1.063 93
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal): nadeel € 14.000
De regiodeal Parkmanagement Aalsvoort is een tweejarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Doordat we in 2021 minder lasten hadden, is de bate ook lager. Zie verder de toelichting op de lasten. Incidenteel nadeel.
3.1 Economische ontwikkeling Smart Grid Kanaalzone (regiodeal): nadeel € 31.000
De regiodeal Smartgrid Kanaalzone (ook wel: Toekomstbestendige Bedrijven Terreinen TBBT) is een tweejarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Doordat we in 2021 minder lasten hadden, is de bate ook lager. Zie verder de toelichting op de lasten. Incidenteel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 953.000
Aan de batenkant is er een nadeel van € 953.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 385.000. Per saldo een nadeel van € 568.000: - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Stijgoord van € 112.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toevoeging van € 95.000 extra kosten voor marketing en promotie en onderhoud van het plan. Daarnaast is de looptijd van de grondexploitatie toegenomen waardoor de indexering op de kosten hoger uitvalt. - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Diekink van € 183.000. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de kosten in de grondexploitatie hoger geïndexeerd zijn vanwege prijsstijgingen, waardoor de kosten met circa € 96.000 zijn toegenomen. Daarnaast is de rentelast met circa € 87.000 toegenomen. - Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Aalsvoort West van € 270.000. Omdat er geen verkoop is geweest in 2021 bij Aalsvoorst West, zijn er geen opbrengsten binnengekomen. Daardoor kon er geen tussentijdse winst genomen worden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 21.000
De scholen moeten meebetalen aan de schoonmaakkosten van het gebouw. Dit is nog een punt dat openstaat in het overleg met de schoolbesturen. Daardoor blijft de geraamde bijdrage in 2021 achter. Incidenteel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Milieustraat Aalsvoort-West: nadeel € 12.000
Abusievelijk is de begrote opbrengst van de in erfpacht uit gegeven grond voor de grondbank dubbel opgenomen in de begroting. Dit corrigeren we in 2022. Structureel nadeel.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Weekmarkt: nadeel € 16.000
Door de terugloop van de warenmarkt en de corona crisis zijn minder standplaatsen ingenomen. Hierdoor hebben we ook minder opbrengsten. Incidenteel nadeel.
3.4 Economische promotie Forensenbelasting: voordeel € 31.000
Park de Lochemse Berg, Resort de Achterhoek en De Vlinderhoeve zijn nog steeds in ontwikkeling. Hierdoor steeg het aantal forensen in 2020 en 2021. De stijgende lijn zet waarschijnlijk in 2022 ook nog door, maar minder dan de voorgaande jaren. Structureel voordeel.
3.4 Economische promotie Toeristenbelasting: voordeel € 48.000
De totale opbrengst toeristenbelasting 2020 is € 100.000 hoger dan opgenomen in de jaarrekening 2020. Deze boekten wij als extra opbrengst in 2021. Hiervan verantwoorden we in de bestuursrapportage 2021 al € 45.000, dus nu nog eens € 55.000 extra voordeel. In 2021 is er ook nog € 9.000 toeristenbelasting opgelegd over 2019. Dat is een extra voordeel. Voor 2021 maakten wij een inschatting van de opbrengsten. Op het moment van opstellen van de jaarrekening zijn nog niet alle aangiftes ontvangen. Bij deze schatting hebben we aan de ene kant rekening gehouden met de groei van het binnenlands toerisme (met name in de zomer) en aan de andere kant de lockdowns (in met name de winter), die vooral invloed hebben gehad op het aantal hotelovernachtingen. We verwachten in grote lijnen eenzelfde aantal overnachting in 2020 waar de verschillende sectoren ook met diverse lockdowns geconfronteerd werden. We schatten voor 2021 een vergelijkbare opbrengst als in 2020, namelijk € 721.000. Dit is een nadeel van € 15.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Per saldo een voordeel van € 48.000. Incidenteel voordeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 1.318 2.025 1.521 505
3.1 Economische ontwikkeling 318 355 211 144
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 429 917 498 419
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 30 178 147 32
3.4 Economische promotie 214 373 334 39
Kapitaallasten 55 62 55 7
Loonkosten en inhuur 271 140 277 -137
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Bedrijfsontwikkeling: voordeel € 24.000
Verschillende projecten zoals o.a. de Ondernemersavond, de startersdag, bedriifsbezoeken etc. konden als gevolg van de coronaproblematiek niet, danwel in mindere mate, doorgang vinden waardoor minder uitgaven plaats vonden. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Uitvoering dynamische economische agenda: voordeel € 14.000
Er stonden dit jaar een aantal activiteiten op de planning. Een deel van deze activiteiten konden niet doorgaan vanwege verschillende lockdowns. We hebben met ondernemers(verenigingen) gesproken over alternatieven / acties om ondernemers die door de lockdowns getroffen waren te ondersteunen. Voor (digitale) activiteiten die wel mogelijk waren bleek weinig draagvlak/behoefte. Door corona is er dus geld overgebleven. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Aanpak uitkomsten digitaal ondernemers panel: voordeel € 20.000
We zetten het Lochemse Zaken Panel in 2021 in voor een aantal onderzoeken waarvoor er andere budgetten zijn voor uitvoering (Aalsvoort en Mobiliteit (verkeer)). Ook stelden we in het najaar van 2021 een onderzoek uit naar 2022, omdat we het niet passend vonden in verband met de net afgekondigde lockdown. Vanwege de inhoud van de onderzoeken en uitstel is er dus dit jaar geen budget nodig geweest voor de aanpak van de uitkomsten. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Projecten innovatie coöperatie: voordeel € 14.000
Een groot deel van het budget zetten we in als cofinanciering van de Regiodeal de Innovatievecooperatie. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is het restant budget niet besteed. Daarnaast verviel een bijdrage voor ledenparticipatie Innovatiecentrum de Marke. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal): voordeel € 24.000
De regiodeal Parkmanagement Aalsvoort is een tweejarig project. De werkzaamheden zijn onderdeel van de regiodeal. De uitvoering is vertraagd. In het 4e kwartaal 2021 startte de uitvoering. Incidenteel voordeel.
3.1 Economische ontwikkeling Smart Grid Kanaalzone (regiodeal): voordeel € 41.000
De regiodeal Smartgrid Kanaalzone (ook wel: Toekomstbestendige Bedrijven Terreinen TBBT) is een tweejarig project waarbij de budgetprognose voor de drie deelprojecten in 2021 te hoog is ingeschat. Dat komt door de volgende omstandigheden. 1. De onderzoekskosten voor het deelproject Smartgrid vielen veel lager uit dan verwacht (in feite een meevaller), 2. het onderzoek bouwt zich op van klein (2021 verkenning) naar groot (2022 technisch ontwerp) en 3. de voortgang van de andere twee deelprojecten verloopt minder snel verwacht. Daarbij zijn wij afhankelijk van externe uitvoerende partijen. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: voordeel € 385.000
Dit incidentele voordeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 953.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 385.000. Per saldo een nadeel van € 568.000.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 20.000
Bij de Kleine Garve zijn ook twee scholen in dit gebouw gehuisvest. Dat betekent dat er ook collectief schoongemaakt wordt. Dit collectief schoonmaken is voor rekening van de eigenaar. De kosten zijn hoger dan geraamd. Dit veroorzaakt een overschrijding. Structureel nadeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Opstellen Visie Scheggertdijk Almen: voordeel € 50.000
Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit starten we het project niet in 2021. Er is nu een interne projectleider om het proces te begeleiden. Daarnaast verstrekten we eind 2021 de opdracht aan een extern bureau om de visie op te stellen. Uitvoering vindt 2022 plaats. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Weekmarkt: voordeel € 28.000
Door de terugloop van de warenmarkt en de corona crisis zijn minder standplaatsen ingenomen. Hierdoor hebben we ook minder kosten. Incidenteel voordeel.
3.4 Economische promotie Lochem toeristische promotie: voordeel € 24.000
Het beschikbare bedrag is niet volledig besteed. Dat komt doordat het accent van activiteiten is verschoven en sommige activiteiten minder geld kosten. Er is o.a. veel ingezet op het digitaal ontsluiten van beschikbare toeristische informatie. Ook ontwikkelden we nieuwe producten (plattegronden) en organiseerden we een bijeenkomst. Door corona hebben we slechts 1 bijeenkomst kunnen organiseren. Incidenteel voordeel.
3.4 Economische promotie Toeristische profilering dorpen: voordeel € 20.000
Met de verschillende dorpskernen spraken we af dat er o.a. geïnvesteerd gaat worden in een digitaal informatiepaneel (touchscreen) (geschikt om in de openlucht te staan) waarop bezoekers toeristische informatie kunnen raadplegen. De onderlinge afstemming met alle betrokkenen vraagt meer tijd dan gedacht, maar bevinden zich inmiddels in de afrondende fase. De bestelling en daadwerkelijke plaatsing gebeurt in 2022. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 3 3.523 202 -250 -452