Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?
We verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving door het maken van nieuw beleid en het doen van investeringen. We houden oog voor persoonlijke wensen en geven snel duidelijkheid over wat mogelijk is.


8.2 Grondexploitatie

Wat willen we bereiken?
We proberen tot een evenwichtig aanbod van nieuwe en toekomstbestendige woonlocaties te komen. Waar het goed wonen en leven is met een sluitende grondexploitatie.

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit. Zie verder paragraaf grondbeleid.

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?
We willen een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen. Voor de huidige inwoners die in hun woning willen blijven wonen. En voor nieuwe inwoners die Lochem als een aantrekkelijke vestigingsplaats zien. Dit betekent dat we een breed aanbod van woningen hebben: in verschillende prijsklassen en typen. Daarbij richten we ons op woningbouw in alle kernen. Samen met de kernen geven we vorm aan vraaggerichte woningbouwplannen. Dit doen we door met maatwerk aan te sluiten op de vraag naar woningen. In de uitvoering van het woonbeleid gaat aandacht uit naar:
  • de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen
  • leefbare kernen
  • wonen met zorg
  • woningverbetering en duurzaamheid

Indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen

108

69*

169

130

*Vanaf 2020 wijzigde de wijze van monitoren van de opleveringen en onttrekkingen. We sluiten nu aan bij de definities van het CBS. 

In 2021 groeide de woningvoorraad met 141 woningen.  Per 31-12-2021 telde de gemeente Lochem 15.306 woningen. In 2021 zijn 169 nieuwe woningen gerealiseerd (126 nieuwbouw + 43 overige toevoegingen). Er zijn 29 woningen onttrokken (15 door sloop en 14 overige onttrekkingen). Daarnaast is er een administratieve wijziging van +1 woning.  (Bron: CBS-Statline d.d. 18-2-2022)  

De woningbouwopgave die is afgesproken in de CleanTechRegio bepaalt de ambitie voor 2021 en verder. Wij hebben een woningbouwopgave van 1.300 woningen tot 2030 (gemiddeld minimaal 130 woningen per jaar. De eerste jaren vullen bestaande plannen deze woningbouwopgave. Verdere uitwerking vindt plaats via de kernvisies wonen. 

 

Kengetallen

Realisatie

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

10,8 (2021)

% demografische druk

93,6 (2021)

Banen (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

777,2 (2020)

% functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

50,1 (2020)

Vestigingen (aantal bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

186,4 (2020)

 

Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 1.330 2.554 2.183 -371
8.1 Ruimtelijke ordening 145 179 107 -72
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 424 1.604 957 -646
8.3 Wonen en bouwen 761 770 1.118 348
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Leges bestemmingsplannen: nadeel € 63.000
Het aantal plannen is fors toegenomen. De opbrengsten in de vorm van leges volgen vaak later, omdat de RO-procedures een lange doorlooptijd kennen. De opbrengsten komen dan in 2022 of later. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Subsidie provincie uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: nadeel € 22.000
De werkelijke baten van de subsidie van de provincie zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Per saldo valt dit nadeel weg tegen de lagere lasten. Incidenteel nadeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 646.000
Aan de batenkant is er een nadeel van € 646.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 577.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 69.000: - Een incidenteel nadeel van € 150.000 op de grondexploitatie Gasfabriekterrein. Deze grondexploitatie is in 2021 afgesloten. Het resultaat van de afgesloten grondexploitatie is lager uitgevallen, omdat er € 100.000 hogere opbrengsten in de grondexploitatie waren opgenomen dan contractueel afgesproken. Dit is gecorrigeerd en naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de kosten van ca. € 50.000 voor extra/tijdelijke parkeerplaatsen Julianaweg en huur Julianaweg 7 ten laste van deze grondexploitatie gekomen. - Een incidenteel voordeel van € 39.000 op de grondexploitatie Detmerskazerne. Dit voordeel is hoofdzakelijk te verklaren doordat de uitgeefbare grond eerder is verkocht dan geraamd waardoor we een tussentijdse winst realiseerden. - Een incidenteel voordeel van € 56.000 op de grondexploitatie Kop van Oost. Oorzaak hiervan is dat in de Anterieure Overeenkomst afspraken zijn gemaakt over indexering van de koopsom vanaf 2019. De opbrengsten in de grondexploitatie zijn sindsdien niet meer geïndexeerd. Dit is gecorrigeerd en de opbrengsten zijn aangepast tot huidig prijspeil.
8.3 Wonen en bouwen Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 350.000
De werkelijke opbrengsten zijn ongeveer € 350.000 hoger dan begroot. We verleenden in 2021 ongeveer 70% meer aan vergunningen dan in 2018 en 2019. Incidenteel voordeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 3.129 4.970 4.536 434
8.1 Ruimtelijke ordening 523 905 651 255
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 262 1.793 1.216 577
8.3 Wonen en bouwen 569 403 383 20
Kapitaallasten 47 44 26 18
Loonkosten en inhuur 1.728 1.825 2.260 -435
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: nadeel € 53.000
Het aantal plannen is fors toegenomen. Oorzaak ligt o.a. in economische klimaat, woningmarkt en corona. Daarnaast maken we extra kosten, omdat in een vroegtijdig stadium een stedenbouwkundig advies wenselijk is. De kosten voor het stedenbouwkundig advies kunnen we niet verhalen via de leges, maar zijn noodzakelijk voor plannen van voldoende ruimtelijke kwaliteit. Dit zal een structureel karakter krijgen. Budget voor stedenbouwkundig advies is wenselijk. Door het toenemen van het aantal plannen en beperkte ambtelijke capaciteit is externe ondersteuning nodig. Dit is deels ondervangen door besluit raad voor extra capaciteit invoering omgevingswet begin 2022. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Voorbereiden omgevingswet: voordeel € 261.000
We hebben minder besteed dan begroot doordat: - De leverancier de software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021 nog niet volledig opgeleverde. - Datamigratie niet nodig is, en we daardoor geen kosten hadden voor dit onderwerp. - We nog geen plan-MER maakten voor de Omgevingsvisie. Dit komt omdat oplevering van het voorontwerp Omgevingsvisie verplaatst is van 2021 naar 2022. - Het programma basisregistraties minder kosten had voor inzet van projectleiding en inkoop van externe diensten dan verwacht werd. We stellen voor een deel van dit budget (€ 151.000) over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 22.000
De aanvragen via 't Onderholt waren afgelopen coronajaar meer dan normaal. Inwoners hebben veel plannen gemaakt. Aantal aanvragen in 2021 fors hoger dan in 2020. De regeling loopt tot 2024. In de Bestuursrapportage 2021 is daarom het bedrag bijgesteld op basis van de verwachtingen 1e helft jaar. Het werkelijke aantal aanvragen is hier echter op achter gebleven. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Maatregelen Ravenswaarden: voordeel € 10.000
Het budget blijkt niet toereikend voor de beoogde maatregelen. Bij verdere uitwerking vragen we nieuw budget aan bij de raad. Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: voordeel € 577.000
Dit incidentele nadeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitatie woningbouw'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 646.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 577.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 69.000.
8.3 Wonen en bouwen Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten: voordeel € 10.000
Er ligt een opdracht om in regio verband te onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Door beperkte ambtelijke bezetting en bestuurlijke prioritering op het thema wonen dit niet kunnen uitvoeren in 2021. Streven is om het in 2022 op te pakken. Incidenteel voordeel.
8.3 Wonen en bouwen Woonvisie Lochem 2018-2025: voordeel € 11.000
In oktober is het proces van de kernvisies wonen stil gezet. Dit krijgt na vaststelling strategische keuzes woningbouw een vervolg in 2022. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 8 -1.799 -1.846 -1.799 63