9. Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden 2021

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Overzicht per programma per taakveld BEGROTING 2021 WERKELIJK 2021 SALDO 2021
Taakveld Omschrijving taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 426 2.777 -2.351 2.837 4.839 -2.003 2.411 -2.063 349
0.1 Bestuur 1 1.678 -1.676 2.215 3.700 -1.485 2.213 -2.023 191
0.2 Burgerzaken 379 1.068 -689 432 1.056 -623 54 12 65
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 46 31 14 190 83 106 144 -52 92
1 - Veiligheid 253 3.170 -2.917 406 3.222 -2.816 153 -52 101
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 210 2.542 -2.332 210 2.492 -2.282 1 49 50
1.2 Openbare orde en veiligheid 43 628 -585 196 730 -534 153 -101 51
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 1.696 7.537 -5.841 548 5.337 -4.789 -1.148 2.200 1.052
2.1 Verkeer en vervoer 336 5.349 -5.014 342 4.871 -4.529 7 478 485
2.2 Parkeren - 66 -66 - 74 -74 - -7 -7
2.3 Recreatieve havens 21 51 -30 - 32 -32 -21 19 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 208 197 10 142 194 -52 -66 3 -63
2.5 Openbaar vervoer 1.132 1.873 -742 64 166 -102 -1.068 1.708 640
3 - Economie 2.227 2.025 202 1.271 1.521 -250 -956 505 -452
3.1 Economische ontwikkeling 57 494 -436 10 335 -325 -48 159 111
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.154 980 173 167 665 -498 -986 315 -671
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47 179 -132 31 152 -121 -16 27 11
3.4 Economische promotie 970 373 597 1.063 369 694 93 4 97
4 - Onderwijs 289 2.610 -2.321 906 3.301 -2.395 617 -691 -74
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 291 -281 6 263 -257 -5 29 24
4.2 Onderwijshuisvesting 15 1.120 -1.105 649 1.889 -1.240 634 -769 -134
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 263 1.198 -935 251 1.150 -899 -12 49 36
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 879 8.787 -7.908 978 8.566 -7.587 99 222 320
5.1 Sportbeleid en activering 40 511 -471 19 499 -480 -21 11 -9
5.2 Sportaccommodaties 615 2.711 -2.096 675 2.564 -1.889 60 147 207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100 1.356 -1.256 100 1.332 -1.232 - 24 24
5.4 Musea - 114 -114 - 105 -105 - 9 9
5.5 Cultureel erfgoed 16 163 -147 16 134 -118 -0 29 29
5.6 Media 73 724 -651 74 707 -633 1 16 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 36 3.209 -3.173 94 3.224 -3.131 58 -15 42
6 - Sociaal domein 9.622 38.601 -28.979 9.704 36.838 -27.135 82 1.763 1.845
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 370 3.352 -2.981 245 4.647 -4.402 -125 -1.295 -1.420
6.2 Wijkteams - 5.132 -5.132 5 719 -714 5 4.413 4.418
6.3 Inkomensregelingen 8.319 9.460 -1.142 8.523 10.486 -1.963 204 -1.026 -822
6.4 Begeleide participatie 678 3.184 -2.506 663 2.665 -2.002 -14 519 504
6.5 Arbeidsparticipatie - 766 -766 - 878 -878 - -112 -112
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 15 1.417 -1.402 12 1.920 -1.908 -3 -504 -506
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 240 6.504 -6.264 230 6.085 -5.855 -10 419 409
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 8.624 -8.624 25 9.304 -9.279 25 -680 -655
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 43 -43 - 15 -15 - 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 119 -119 - 119 -119 - -0 -0
7 - Volksgezondheid en Millieu 11.246 12.700 -1.455 11.515 12.279 -765 269 421 690
7.1 Volksgezondheid 5 1.488 -1.483 83 1.274 -1.191 78 214 292
7.2 Riolering 6.621 5.778 843 6.652 5.798 854 31 -20 11
7.3 Afval 4.190 3.473 717 4.369 3.274 1.095 179 199 378
7.4 Milieubeheer 56 1.482 -1.426 80 1.461 -1.381 24 21 45
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 374 479 -105 331 472 -141 -43 7 -36
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.554 4.970 -2.416 2.183 4.536 -2.353 -371 434 63
8.1 Ruimtelijke ordening 179 1.567 -1.387 107 1.366 -1.258 -72 201 129
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.604 1.818 -215 957 1.272 -314 -646 547 -100
8.3 Wonen en bouwen 770 1.584 -814 1.118 1.899 -781 348 -314 33
9 - Algemene Dekkingsmiddelen 62.980 3.355 59.625 64.351 1.357 62.994 1.371 1.998 3.369
0.5 Treasury 1.152 360 792 1.142 360 782 -10 0 -10
0.61 OZB woningen 4.265 363 3.903 4.289 351 3.939 24 12 36
0.62 OZB niet-woningen 1.619 105 1.514 1.653 104 1.549 33 1 34
0.63 Parkeerbelasting 19 - 19 16 - 16 -3 - -3
0.64 Belastingen overig 2.453 9 2.444 2.465 16 2.448 12 -8 4
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 53.442 - 53.442 54.744 - 54.744 1.302 - 1.302
0.8 Overige baten en lasten 30 2.519 -2.489 43 527 -484 13 1.992 2.005
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves 9.638 15.277 -5.639 5.485 18.386 -12.901 -4.153 -3.110 -7.262
0.4 Overhead 270 10.150 -9.881 289 10.274 -9.985 19 -124 -105
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - - - - - - -
0.10 Mutaties reserves 9.368 5.126 4.242 5.196 2.643 2.553 -4.172 2.483 -1.689
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - 5.469 -5.469 - -5.469 -5.469
Totaal 101.809 101.809 0 100.183 100.183 -0 -1.626 1.626 -0