7. Overzicht baten en lasten

Inleiding

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de rekeningcijfers per programma nemen wij op in de verantwoording per programma (zie jaarverslag, per programma, analyse). Wij kiezen hiervoor omwille van de leesbaarheid van de verantwoording. Naast de inhoudelijke beleidsverantwoording is in het jaarverslag daarmee ook per programma inzichtelijk wat er op financieel gebied speelt. De financiële analyse maakt onderdeel uit van de accountantscontrole.

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Rekening 2021
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 463 2.498 -2.035 426 2.777 -2.351 2.837 4.839 -2.003
1 - Veiligheid 14 2.774 -2.760 253 3.170 -2.917 406 3.222 -2.816
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 458 5.406 -4.948 1.696 7.537 -5.841 548 5.337 -4.789
3 - Economie 1.873 1.265 608 2.227 2.025 202 1.271 1.521 -250
4 - Onderwijs 227 2.926 -2.699 289 2.610 -2.321 906 3.301 -2.395
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 582 6.323 -5.740 879 8.787 -7.908 978 8.566 -7.587
6 - Sociaal domein 7.246 34.586 -27.340 9.622 38.601 -28.979 9.704 36.838 -27.135
7 - Volksgezondheid en Millieu 10.096 11.199 -1.103 11.246 12.700 -1.455 11.515 12.279 -765
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.502 4.172 -1.670 2.554 4.970 -2.416 2.183 4.536 -2.353
Totaal programmas 23.463 71.150 -47.687 29.191 83.177 -53.986 30.347 80.439 -50.092
Algemene Dekkingsmiddelen 60.390 5.447 54.943 62.980 1.635 61.346 64.351 1.357 62.994
Overhead 300 9.814 -9.514 270 10.150 -9.881 289 10.274 -9.985
Onvoorzien - 20 -20 - 5 -5 - - -
Vennootschapsbelasting - 81 -81 - - - - - -
Begrotingssaldo - -830 830 - 1.716 -1.716 - - -
Saldo van baten en lasten 84.153 85.682 -1.529 92.441 96.683 -4.242 94.987 92.071 2.916
Mutatie reserves 2.234 703 1.531 9.368 5.126 4.242 5.196 2.643 2.553
Het gerealiseerd resultaat 86.387 86.385 2 101.809 101.809 - 100.183 94.714 5.469

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid blijven. Bijvoorbeeld compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen.
In het volgende overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen wij naar de toelichting bij de programma’s. De raad autoriseert de kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

- = nadeel Bedragen x € 1.000
Programma Begrotingsafwijking lasten Verklaring Conclusie
Begroot Realisatie Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 2.777 4.839 -2.062 De afwijking ontstaat door: Past binnen beleid
Er is een nadeel van € 2,2 miljoen door het instellen van een APPA-voorziening. Hier staat een voordeel tegenover voor hetzelfde bedrag vanwege het ingebrachte extern opgebouwde vermogen.
1 - Veiligheid 3.170 3.222 -52 De afwijking ontstaat door: Past binnen beleid
Een nadeel op de Bommenregeling en de eenmalige regeling CoronaToegangsbewijzen. Hier staan rijksbijdragen aan de inkomstenkant tegenover.
4 - Onderwijs 2.610 3.301 -691 De afwijking ontstaat door: Past binnen beleid
Aan het Staringcollege en de St. Josephschool is in totaal een bedrag van € 626.000 verstrekt. Tegenover deze extra last staat een ontvangst van het rijk voor hetzelfde bedrag.

Incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele baten en lasten ramen in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Het BBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan ons als gemeente, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. 
In grote lijnen hebben wij de volgende posten als incidentele baten en lasten opgenomen:
-    De incidentele budgetten/projecten (6-nummers)
-    De corona gerelateerde lasten en baten
-    De tijdelijke inhuur buiten het reguliere salarisbudget
-    Overige incidentele baten en lasten
-    Onttrekkingen uit, of toevoegingen aan reserves

Overzicht incidentele baten en lasten 2021
Bedragen x € 1.000
Programma 2021 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele baten 11.562 12.614 1.024
0. Bestuur en ondersteuning -40 2.380 2.420
Restgronden - 134 134 Verkoop diverse gronden
Subsidie aankoopkosten Dorpsstraat 2a Almen - 11 11 Subsidie rijk
Leges burgerzaken -40 -9 31 Minder huwelijken door corona
Leges reisdocumenten - 29 29 Meeropbrengst door corona
Vrijval voorziening - 17 17 Voorziening gepensioneerde bestuurders
Beleggingstegoed APPA-regeling - 2.198 2.198 Overdracht opgebouwde waarde APPA-regeling
1. Veiligheid 192 342 150
Berging vliegtuigwrak Eefde - 38 38 Rijksbijdrage berging vliegtuigwrak Typhoon
Bommenregeling - 38 38 Rijksbijdrage bomenregeling
Leges evenementen -35 -35 - Niet haalbare taakstelling (differentiatie tarieven evenementen) a.g.v. corona
Teruggave bijdrage VNOG 2020 189 189 0 Resultaatbestemming jaarrekening 2020 VNOG
Subsidie rijk extra inzet toezicht en handhaving 38 38 0 Rijksvergoeding corona
Subsidie rijk controle coronatoegangsbewijzen - 74 74 Rijksvergoeding corona (VNOG)
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 1.221 147 -1.074
Zwerfafval 40 106 66 Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 0 -60 Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel
Bijdrage grondexploitatie Aalsvoort West - Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 188 0 -188 Dekking gemeentelijke bijdrage opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's).
Bijdrage provincie Gelderland NABO's 880 0 -880 Subsidie provincie Gelderland
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - planvorming passantenhaven Lochem 20 0 -20 Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel
Openbare verlichting extra bate 34 34 0 Doorbelasting kosten incidenteel
Verkeersmonitoring 0 7 7 Bijdrage provincie Gelderland
3. Economie 360 61 -299
Grondexploitaties bedrijventerreinen 261 -18 -279 Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 14 - -14 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 41 10 -31 Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Toeristenbelasting 2020/2021 45 85 40 Per saldo meeropbrengst (corona)
Weekmarkt - -16 -16 Minder opbrengst door corona
4. Onderwijs - 626 626
VO suvisregeling ventilatiescholen - 577 577 Ontvangen rijksvergoeding
Bao Suvisregeling ventilatiescholen - 49 49 Ontvangen rijksvergoeding
5. Sport, cultuur en recreatie 186 239 53
Rijksbijdrage Sportakkoord 40 19 -21 Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord
Bijdrage provincie schouwburg Lochem 100 100 0 Subsidie provincie (corona)
Specifieke uitkering De Beemd 46 46 0 Rijksvergoeding (corona)
Bijdrage Rijk Leusinkbad 0 74 74 Rijksvergoeding (corona)
6. Sociaal Domein 1.765 1.673 -92
TOZO 3, 4 en 5 1.600 1.547 -53 Rijksvergoeding
Mental Health First Aid (MHFA) 0 5 5 Eenmalige subsidie voor uitvoering trainingen Mental Health First Aid
Vraagafhankelijk vervoer - -24 -24 Minder inkomsten (corona)
Subsidie Jong en meer light 60 40 -20 Subsidie Jeugd aan Zet en ZonMV
Transitievergoeding Wsw 2018 71 71 0 Compensatie transitievergoedingen oude jaren
Bijdrage provincie dorpshuizen toekomstbestendigheid 34 34 -0 Subsidie provincie (corona)
7. Volksgezondheid en milieu 61 229 178
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 2 - -2 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 10 - -10 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Subsidie energieloket 13 17 4 Subsidie provincie
Afvalstoffenheffing - 48 48 Extra opbrengst 2020
Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' 5 - 5 Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl
Voordelige afrekening ODA 2020 31 31 0 Resultaatbestemming jaarrekening 2020 ODA
Overschot op het DUVO-budget - 83 83 Eenmalige extra opbrengst
Grootschalige opwek duurzame energie - 15 15 Bijdrage participatiekosten vanuit RES
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water - 15 15 Bijdragen deelnemers
Riolering - 20 20 Bijdrage inzet medewerker werkgroep
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 287 991 704
Grondexploitaties-verwacht resultaat 231 957 727 Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening
Aardgasvrij Laren 15 13 -2 Subsidie ontwikkelen wijktransitieplan
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020 21 21 -0 Eenmalige kosten extern advies warmtetransitie
Subsidie provincie Gelderland 'landschap en biodiversiteit' 20 - -20 Subsidie provincie Gelderland
Algemene dekkingsmiddelen 1.494 1.993 492
Algemene uitkering (Corona) 1.213 1.679 466 Compensatie rijk coronacrisis
Algemene uitkering 111 115 -3 Incidentele inkomsten gemeentefonds
Rentenota precariobelasting 2018 92 92 - Rentenota precariobelasting Liander 2018
Dividenduitkering BNG 2019 en 2020 78 78 - Uitkering dividend 2019 en 2020
Vrijval voorziening - 29 29 Voorziening voormalig personeel
Overige (o.a. overhead) 6.036 3.932 -2.135
Subsidie HR-vraagstukken corona-crisis. - 16 -16 Subsidie A&O fonds
Onttrekking algemene reserve 4.195 2.379 -1.816 Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer 100 100 - Onttrekking bestemmingsreserve
Ontrekking reserve wonen 49 38 -11 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve sociaal domein 10 10 0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona 1.682 1.383 -299 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Kop van Oost 0 7 7 Onttrekking bestemmingsreserve
Overzicht incidentele baten en lasten 2021
Bedragen x € 1.000
Programma 2021 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele lasten 13.265 12.814 451
0. Bestuur en ondersteuning 392 2.633 -2.241
Vieren 75 + 1 jaar bevrijding 11 1 10 Eenmalige kosten viering 75 + 1 jaar bevrijding Lochem
Vervolg collegetour 5 - 5 Eenmalige kosten gesprek en ontmoeting college met de samenleving
Zorgen voor Corona proof verkiezingen 85 85 - Eenmalige kosten corona proof 2e kamer verkiezingen 2021
Uitvoering digitale agenda 2019-2022 234 242 -8 Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen
Dotatie voorziening - 2.199 -2.199 Voorziening APPA en voorm.bestuurders (herindeling)
Onderzoek brandveiligheidseisen 40 40 - Eenmalige kosten brandveiligheidseisen diverse gebouwen
Onderzoek naar (rechts-) herstel Joods vastgoed 2e Wereldoorlog 17 - 17 Eenmalige kosten onderzoek
Burgerzaken reisdocumenten - 18 -18 Meer kosten door corona
Restgronden - 48 -48 Aankoop grond Haalmansweg en inzet Wvg
1. Veiligheid 58 166 -108
Inzetten extra toezicht en handhaving 48 48 - Eenmalige kosten extra toezicht en handhaving corona
Bommenregeling - 53 -53 Eenmalige kosten opruimen explosieven
Opleiding crisisbeheersing en brandweer - -11 11 Minder uitgaven door corona
Regeling coronatoegangsbewijs (CTB) - 74 -74 Eenmalige bijdrage controle coronatoegangsbewijzen horeca, verenigingen
Onderzoek herbestemming oude brandweerkazerne Almen 10 2 8 Eenmalige kosten onderzoek naar mogelijkheden
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 2.652 817 1.835
Rondweg Lochem 85 57 28 Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
IBOR basis op orde 100 90 10 Extra onderhoud elementenverharding
Kunstwerken 0 -11 11 Minder uitgaven door corona
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 1.748 60 1.688 Bijdrage gemeente Lochem en provincie in kosten NABO's
Binnenhavenvisie havenbedrijf Twente 15 15 0 Bijdrage gemeente Lochem in binnenhavenvisie
Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 0 Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval 41 25 16 Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 0 60 Sloop brug afleidingskanaal Berkel (landbrug Binnenweg Almen)
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem 40 23 17 Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Verkeersveiligheid infra fiets 21 0 21 Project verkeersveiligheid infra fiets Molengronden
Wegenlegger 20 14 6 Project opstellen wegenlegger
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid 70 9 61 Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Opstellen nota mobiliteit 30 26 4 Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen 60 57 3 Eenmalige kosten verkeersmaatregelen
Parkeeronderzoek centrum Lochem 10 13 -3 Eenmalige kosten parkeeronderzoek
Verkeersmonitoring 0 16 -16 Eenmalige kosten extra tellingen
Bijdragen aan aanleg rotonde N346 Almenseweg 50 48 3 Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Bijdrage vervanging VRI N348-Elfuursweg -43 -43 0 Eenmalig voordeel gemeentelijke bijdrage
Gladheidsbestrijding 246 319 -73 Extreme sneeuwval februari 2021
3. Economie 610 655 -45
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - bijdrage aan AIC 10 10 - Eenmalige kosten ondersteunen / bijdrage organisatie
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - projecten faciliteren 57 43 14 Eenmalige kosten uitvoering projecten
Extra inzet landbouw 38 38 - Eenmalige kosten extra inzet landbouw
Realiseren inspiratiecentrum VVV 40 40 - Eenmalige bijdrage realiseren inspiratiecentrum
Opstellen visie Scheggertdijk Almen 50 - 50 Eenmalige kosten opstellen visie.
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona 36 37 -1 Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Toeristische profilering dorpen 20 - 20 Eenmalige kosten uitvoering visie
Grondexploitaties bedrijventerreinen 114 403 -289 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Actualisatie grondexploitaties 25 25 - Eemalige kosten extra inhuur
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) 24 - 24 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Smart Grid (regiodeal) 51 10 41 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Lochems Ondernemers Fonds 122 118 4 Eenmalige kosten fonds lokale economie ivm corona
Lochem toeristische promotie 24 - 24 Eenmalig extra inzet
Bedrijfsontwikkeling - -24 24 Minder uitgaven door corona
Uitvoeren dynamische economische agenda - -14 14 Minder uitgaven door corona
Weekmarkt - -30 30 Minder uitgaven door corona
4. Onderwijs 20 524 -504
Leerlingenvervoer - 25 -25 Coronagerelateerde kosten
Leerlingenvervoer - -90 90 Minder uitgaven door corona
VVE - -78 78 Minder uitgaven door corona
Leerplichtkwalificatie - -10 10 Minder uitgaven door corona
Bouwfout basisschool Nettelhorst 20 20 0 Eenmalige kosten asbestsanering
Schadekosten onderwijhuisvesting 0 31 -31 Eenmalige kosten schades
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 0 577 -577 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 0 49 -49 Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool
5. Sport, cultuur en recreatie 1.746 1.511 235
Uitvoering geven aan het Sportakkoord 57 19 38 Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Sportverenigingen - -17 17 Minder uitgaven door corona
Begeleiden accommodatieplannen 60 55 5 Projectondersteuning Gorssel en onderzoeken verduurzaming diverse acc.
Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen 20 25 -5 Eenmalige kosten externe deskundigheid
Coronaschade zwembad De Beemd 46 46 -0 Kwijtschelding huur zwembad De Beemd (corona)
Uitvoeren biodiversiteitsplan 55 55 - Twee landschapsprojecten en onderzoek Basiskwaliteit Natuur en Landschap
Subsidie aanleg 2e kunstgrasveld hockey Epse 76 - 76 Eenmalige subsidie aanleg kunstgrasveld
Toekenning subsidie sportverenigingen 236 204 32 Subsidie sportverenigingen voor o.a. aanleg velden, renovatie accommodatie e.d.
Schouwburg Lochem - trekkenwand 375 375 - Bijdrage nieuwe trekkenwand
Schouwburg Lochem 138 135 3 Corona-effecten schouwburg
Schouwburg - provinciale subsidie voor investering in gebouw 100 100 - Steunpakket OCW voor theaters (corona)
Een gezond cultureel speelveld 10 10 - Eenmalige kosten cultureel contactpersoon (corona)
Ondersteuning organisaties coronaschade 420 298 122 Regeling voor maatschappelijke, culturele en sportorganisaties
Leusinkbad eenmalige subsidie 145 124 22 Eenmalige subsidie diverse investeringen
Leusinkbad - 74 -74 Coronagerelateerde kosten
Kwaliteitsschouw openbare ruimte 8 8 - Eenmalige kosten schouw
6. Sociaal Domein 2.596 1.640 956
Bestrijding armoede onder kinderen 55 - 55 Pilot huiswerkbegeleiding
Inhuur 't Baken 63 63 - Inzet consulenten
Scholing 't Baken 22 22 - Training consulenten
Inhuur AO/IC specialist 32 32 - Externe expertise interne controle
Pilot duale inburgeringstrajecten 94 68 26 Uitvoering pilot duale trajecten
Liquidatiekosten Delta 177 -144 321 Extra kosten liquidatie
Zorgcoördinator 50 39 11 Pilot zorgcoördinatie
Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven 33 19 14 Verlenging pilots (corona)
Inkoop naar de regio 20 20 - Eenmalig extra inzet administratieve verwerking
Bijzondere bijstand - -47 47 Minder uitgaven bijzondere bijstand (corona)
TOZO 3, 4 en 5 1.600 1.623 -23 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (corona)
Jeugdhulp Corona niet geleverde zorg - 36 -36 Coronagerelateerde kosten
Wmo Corona niet geleverde zorg - 16 -16 Coronagerelateerde kosten
Kinderopvang inspecties - -47 47 Minder uitgaven door corona
Burgerparticipatie - -38 38 Minder uitgaven door corona
Adviesraad sociaal domein - -15 15 Minder uitgaven door corona
Re-integratie - -80 80 Minder uitgaven door corona
Vraag Afhankelijk Vervoer - -262 262 Minder uitgaven door corona
Dagbestedingsvervoer - -11 11 Minder uitgaven door corona
Schuldhulpverlening - -43 43 Minder uitgaven door corona
Kansrijke Start 9 9 0 Eenmalige kosten
Heroriëntatie ondernemers 10 3 7 Eenmalige ondersteuning ondernemers na coronacrisis
Jong en meer light 60 40 20 Extra activiteiten voor jongeren
Dorpshuizen - provinciale subsidie voor toekomstbestendigheid 34 34 0 Coronaproof maken dorpshuis Hoeflo en stadshuus Lochem (corona)
Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders 49 41 8 Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona)
Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd 80 80 - Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona)
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 182 181 1 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (corona)
Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona 26 - 26 Kosten extra inzet (corona)
7. Volksgezondheid en milieu 463 144 319
JOGG en beweegimpuls 53 53 - Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken
Wmo, collectieve preventie - -11 11 Minder uitgaven door corona
Preventie Leefstijl - -30 30 Minder uitgaven door corona
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling 144 20 124 Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners
Alcoholmatiging 10 - 10 Preventie activiteiten
Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen 5 - 5 Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl
Huur vaccinatielocaties corona huisartsen 5 3 2 Eenmalige kosten huur sporthallen en dorpshuizen voor coronavaccinaties
Coördinatie vrijwillige energiecoaches 30 38 -8 Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator
Klimaatadaptatieplan 10 10 -0 Eenmalige kosten opstellen klimaatadaptatieplan
Regionale Energie Strategie 34 34 0 Eenmalige kosten inzet deelname gemeente Lochem aan de RES
Duurzaamheid 0 -15 15 Minder uitgaven door corona
Innovatiebudget klimaatneutraliteit 0 -15 15 Minder uitgaven door corona
Plan van aanpak energiebesparing 27 - 27 Eenmalige uitvoeringskosten plan van aanpak
Uitvoeren energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed 15 - 15 Aanvullende werkzaamheden faciliterend onderzoek en uitvoeringskosten
Gebouwde omgeving - warmtetransitie - warmteplan 20 - 20 Eenmalige kosten opstellen warmtevisie
Communicatieporgramma energieneutraal 2030 16 - 16 Eenmalige kosten energiecafe's
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving 5 - 5 Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 2 - 2 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH 10 - 10 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water 25 22 3 Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Uitvoeren motie Zonnestroom 10 - 10 Eenmalige kosten externe ondersteuning
Herziening begraafplaatsenbeleid 20 4 16 Eenmalige kosten herziening
Extra kosten afval - corona 11 11 - Extra kosten afvalinzameling (corona)
Grootschalige opwek duurzame energie 11 19 -8 Bewonersavonden zon en wind
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 1.536 1.990 -454
Invoering omgevingswet 689 428 261 Invoeringskosten omgevingswet
Maatregelen Ravenswaarden 10 - 10 Eenmalige kosten maatregelen uiterwaarden
Arbeidsmigranten huisvesting beleid 10 - 10 Eenmalige kosten opstellen huisvestingsbeleid
Woonvisie Lochem 2018-2025 incl. motie aanpassen woonvisie 79 68 11 Eenmalige kosten uitvoering woonvisie, onderzoeken ontwikkeling woningmarkt
Aardgasvrij Laren 35 25 10 Eenmalige kosten ontwikkelen wijktransitieplan
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020 21 25 -4 Eenmalige kosten extern advies warmtetransitie
Inzetten extra vergunningverleners 20 20 - Eenmalige kosten extra capaciteit
Grondexploitaties woningbouw 420 1.216 -796 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit 40 18 22 Eenmalig extra kosten
Inhuur vergunningverleners, omgevingsbalie en administratie 212 189 23 Eenmalige kosten inhuur diverse functies (corona)
Algemene dekkingsmiddelen 11 11 -
Bijdrage Tribuut 11 11 - Coronagerelateerde kosten
Overig (o.a. overhead) 3.181 2.722 459
Digitale sociale kaart 10 10 - Eenmalige kosten automatisering
Bestuursondersteuner 69 69 - Ondersteuning wethouders collegeperiode
Werkbudget 'Dichtbij' 50 58 -8 Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Allemaal1TV 16 16 - Tijdelijke ondersteuning uitzendingen gedurende lockdown
Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem 52 46 6 Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel 15 5 10 Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona)
Minder koffie en thee -12 -12 - Coronagerelateerde kosten
Extra schoonmaak gemeentehuis 18 18 - Coronagerelateerde kosten
Aansprakelijkheidsstellingen schadekosten - 5 -5 Schadekosten
Toevoeging algemene reserve 597 175 422 Toevoeging aan de algemene reserve
Toevoeging reserve kapitaallasten 538 538 - Toevoeging aan bestemmingsreserve
Toevoeging reserve corona 1.328 1.296 32 Toevoeging aan de bestemmingsreserve
Toevoeging reserve sportvoorzieningen 500 500 - Toevoeging aan de bestemmingsreserve
Saldo incidentele baten en lasten 1.703 200 1.475

Overzicht mutatie reserves

Toevoegingen: Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
incidenteel structureel
Bijdrage aan algemene reserve div. 597 175 422 597 175
Toevoeging aan reserve kapitaallasten div. 672 672 538 538 134 134
Bijdrage aan Verv. ondergr. Containers 7 29 29 29
Bijdrage aan Rondweg N346 2 2.000 2.000 2.000
Bijdrage aan Corona Reserve div. 1.328 1.296 32 1.328 1.296
Bijdrage aan Reserve Sportvoorzieningen 5 500 500 500 500
Totaal toevoegingen: 5.126 2.643 2.483 4.963 2.509 163 134
Onttrekkingen: Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
incidenteel structureel
Bijdrage van algemene reserve div. 4.195 2.379 1.816 4.195 2.379
Bijdrage van kapitaallasten div. 1.303 1.279 24 2 1.301 1.279
Bijdrage van Verv. Ondergr. Containers 7 29 29 29
Bijdrage van Rondweg N346 2 2.000 2.000 2.000
Bijdrage van Reserve wonen 8 49 38 11 49 38
Bijdrage van Reserve Wegenonderhoud 2 100 100 100 100
Bijdrage van Kop van Oost 8 7 -7 7
Bijdrage van Sociaal domein 6 10 10 10 10
Bijdrage van Corona Reserve div. 1.682 1.383 299 1.682 1.383
Totaal onttrekkingen 9.368 5.196 4.172 8.067 3.917 1.301 1.279
Totaal mutaties reserves exploitatie: -4.242 -2.553 -1.689 -3.104 -1.408 -1.138 -1.145

Toelichting mutaties reserves 
Toevoegingen:
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 2.483.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is geen bijdrage aan de provincie Gelderland verstrekt voor de rondweg N346, maar is doorgeschoven naar 2022 (zie onttrekkingen). De geraamde toevoeging valt weg tegen de geraamde onttrekking. Aan de algemene reserve is € 422.000 minder toegevoegd.

 

Onttrekkingen: 
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 4.172.000 lager dan begroot.
De reserve rondweg N346 is niet aangesproken voor bet geraamde bedrag van € 2.000.000. De onttrekking is doorgeschoven naar 2022 (bestuursrapportage 2021).
Aan de algemene reserve is € 1.816.000 minder onttrokken dan geraamd. 
Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve.

 

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de mutaties algemene reserve in 2021:

 

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Onttrekkingen aan de algemene reserve

   

Kadernota 2021 amendement 3.1 subs SC Lochem, Witkamp, Laerveld

    236.000

    203.943

Jaarrekening 2020 dekking overheveling niet bestede budgetten

  1.345.000

    374.157

2021-218409 Subs regeling sportvoorz. 2022

    500.000

    500.000

Begroting 2021 grex bijstellen verliesvoorz

    411.000

    658.717

Burap 2020 alg reserve 6740290 Klimaatadaptieplan

      10.000

    10.000

Burap 2020 alg reserve 6210289 Nota mobiliteit

      15.000

    15.000

Burap 2020 alg reserev 4080307 herz begraafplaatsen

      20.000

     4.133

Burap 2020 alg reserve 6320001 passantenhaven

      25.000

     8.209

Burap 2020 alg reserve pilot duale trajecten

      28.000

     2.132

Burap 2020 alg reserve 6320281 inspiratiecentrum VVV

      40.000

     40.000

Burap 2020 alg reserve 4570800 biodiversiteitsplan

      45.000

     45.000

Burap 2020 alg reserve warmteprojecten

      63.000

     15.000

Burap 2020 alg reserve wet inburgering

      66.000

     66.000

Burap 2020 alg reserve 6210271 30km/uur verkeersveiligheid

      70.000

      9.004

Burap 2020 alg reserve 6320244 Goorseweg

      34.000

              -  

Burap 2020 alg reserve 6830001 arbeidsmigranten

      10.000

              -  

Burap 2020 alg reserve 4080303 visie Scheggertdijk

      50.000

              -  

Burap 2020 alg reserve pilot huiswerkbegeleiding

      55.000

              -  

Burap 2020 alg reserve 6250288 opheffen onbew overg

    680.000

              -  

Burap 2020 alg reserve POC-methode

      17.000

              -   

primitieve begroting 2019 omgevingswet

    435.000

      428.151

Burap 2020 alg reserve 6810222 omgevingswet

      40.000

              -  

Totaal

  4.195.000

  2.379.446

     

Toevoegingen aan de algemene reserve

   

Burap21 alg reserve rentelasten verlieslatende compl

    -123.000

              -  

primitieve begroting 2019 Poc methode grondexploitaties

    417.000

    147.689

KN22 fin mut alg reserve transitie gebouwde omg

      15.000

              -  

Burap21 alg reserve ontw planv stationsomg LCH

      50.000

              -  

KN22 fin mut alg reserve digitale agenda

    119.000

              -  

Begr22 grex POC bijstelling

      92.000

              -

Burap21 alg reserve voor ber inburgering overh

      27.000

      27.000

Totaal

    597.000

     174.689

 

Wet normering topinkomens (WNT)

 

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd.

De WNT is van toepassing op de gemeente Lochem. De griffier en secretaris moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT.

Het voor de gemeente Lochem toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft het algemene WNT-bezoldigingsmaximum. In 2020 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen.

 

Beloningen regulier

                                                                                                                               Bedragen in €

Gegevens 2021

 

 

 

 

R. Starke

M. Veenbergen

 

Functiegegevens

Secretaris-directeur

Griffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  

1,0

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

107.971

91.924

 

Beloningen betaalbaar op termijn

20.375

16.427

 

Subtotaal

128.346

108.351

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Bezoldiging

128.346

108.351

 

 

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

  N.v.t.

 

  N.v.t.

 

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

 

N.v.t.

N.v.t.

 

Gegevens 2020

 

 

 

 

R. Starke

M. Veenbergen

 

Functiegegevens

Secretaris-directeur

Griffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.644

87.615

 

Beloningen betaalbaar op termijn

19.230

15.529

 

Subtotaal

125.874

103.144

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

 

 

 

 

 

Bezoldiging

125.874

103.144

 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

 Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.