2. Programmaverantwoording

Inleiding

De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2021. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van de activiteiten die in de Begroting 2021 staan en de activiteiten die in de Kadernota 2022, jaarschijf 2021, staan. Per activiteit geven wij aan wat er wel en niet gerealiseerd is en wat de financiële afwijkingen zijn. Na het laatste programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, volgt een toelichting op de algemene baten en lasten, waaronder de overhead.

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisisis
Ook in 2021 merkten we de gevolgen van corona op ons en de wereld om ons heen. Dit had ook een effect op onze activiteiten in 2021. Veel activiteiten voerden we uit. Maar er zijn ook activiteiten vertraagd, of uitgesteld doordat bijvoorbeeld het fysiek ontmoeten lastig was. Sommige van deze activiteiten pakken we alsnog in 2022 op als de coronamaatregelen het toelaten. Ook financieel heeft de coronacrisis veel invloed. Het Rijk steunde ons financieel met bijdragen in deze crisis in 2021. In de Kadernota 2022 en de Bestuursrapportage 2021 brachten we de financiële gevolgen zoveel mogelijk in beeld. In deze jaarrekening vind je op diverse plekken de gevolgen van de coronacrisis. Maar hebben we ook een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. In dat hoofdstuk proberen we een zo’n compleet mogelijk overzicht te geven van de corona-impact.

 

De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer
Dit betekent dat de het totaal van de bedragen in de toelichting niet in alle gevallen aansluit op het totaal per programma. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.

De toelichtingen vinden plaats op de afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Dit is wettelijk voorgeschreven.
Met een afzonderlijke bijlage 1 stellen wij voor om budgetten die in 2021 niet zijn besteed mee te nemen naar 2022. Het is onder voorwaarden mogelijk budgetten mee te nemen naar het volgende jaar. Op 14 september 2020 stelde de auditcommissie een nieuw afwegingskader hierover vast. Op 15 maart 2022 informeerden we de gemeenteraad over ons voorstel voor de over te hevelen budgetten. Dit omdat we voorstellen om een aantal budgetten toch door te schuiven, die al eerder zijn doorgeschoven. Door de gemeenteraad op voorhand te informeren kan de uitvoering van de activiteiten doorgaan.

We geven inzicht in de indicatoren

Elk jaar nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren is landelijk verplicht. En geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-)sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren. De totale set is enkele jaren geleden door een raadswerkgroep bepaald. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt dit herijkt. 

De cijfers komen in veel gevallen uit de burgerpeiling van vorig jaar onder Lochemse inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. In de Begroting 2022 zijn de meeste resultaten al uitgebreid toegelicht. Daarbij zijn de uitkomsten uit de burgerpeiling vergeleken met de ambities. Voor de volledigheid nemen wij de cijfers en toelichting opnieuw op in deze jaarrekening. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.