Financiering

Inleiding
Voor de uitvoering van de programma’s zijn financiële middelen nodig. Om tijdig en tegen gunstige tarieven gelden aan te trekken of uit te zetten is de uitvoering van de treasuryfunctie belangrijk.

 

Beleid financiering
Gemeenten zijn verplicht om overtollige financiële middelen bij het rijk uit te zetten. Ingaande het derde kwartaal van 2021 werd het drempelbedrag bepaald op 2 procent (was 0,75%) van het begrotingstotaal. De drempelbedragen waren in het eerste halfjaar € 681.915 en in het tweede halfjaar € 1.818.440. Alleen de overtollige middelen die het drempelbedrag te boven gaan moeten bij het rijk gestald worden. Hiervoor is in 2021 geen rentevergoeding ontvangen.

 

Financiering

 

Opgenomen vaste geldleningen 
De opgenomen vaste geldleningen hebben op 1 januari 2021 een boekwaarde van € 20.576.089.  In 2021 is hierop € 4.545.239 afgelost en aan rente is € 359.066 betaald. De leningen hebben op 1 januari 2021 een gemiddeld gewogen rentepercentage van 1,77 % (1,61 % in 2020). In dit boekjaar zijn geen langlopende leningen aangegaan. 

 

Opgenomen kortlopende geldleningen 
In het begrotingsjaar zijn geen kortlopende geldleningen aangetrokken. 

 

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor  2021 bedroeg € 7,7 miljoen. Tot het bedrag van de kasgeldlimiet mogen kortlopende geldleningen worden aangetrokken. De kasgeldlimiet is niet overschreden.

 

Renteresultaat taakveld treasury

In onderstaand overzicht zijn de werkelijke rentelasten en -baten, en de aan de taakvelden toegerekende rentelasten weergegeven. Voor de aan de taakvelden toegerekende rente is het begrote rente-omslagpercentage van 0,5 % gehanteerd. De grondexploitaties zijn belast met een rentepercentage van 0,95 % (2020: 0,83 %). Bij de programma’s wordt een toelichting gegeven tussen de begrote en werkelijke rente.

 

Bedragen x €, - = nadeel
Berekening renteresultaat taakveld treasury 2021
Door te rekenen rente    
Rentelasten lange financiering   -359.066
Rentelasten korte financiering   0
     
Rentebaten verstrekte geldleningen   63.226
Rentebaten korte financiering   0
Totaal door te rekenen rente   -295.840
Rente toegerekend aan grondexploitaties   171.193
Aan taakvelden/overhead toe te rekenen rente   -124.647
     
Werkelijk aan taakvelden/ overhead toegerekende rente   391.176
Renteresultaat op het taakveld treasury  

          266.529

     
Rentebaten, wegens verstrekte geldleningen aan:
Vitens  821  
Alliander 2.245  
't Trefpunt  4.293  
Revolving Fund duurzaamheidsleningen 629  
Svn Duurzaamheidslening 2.949  
Svn Starterslening  50.507  
Svn Blijverslening/ Toekomstbestendig Wonen   1.782  
Totaal 63.226