Verbonden partijen

Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld en niet verhaalbaar is, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Als alleen sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang dan is er geen sprake van een “verbonden partij” .
In deze paragraaf staat een opsomming van de partijen waarmee de gemeente (college, dan wel raad) een samenwerking op bestuurlijk én financieel gebied is aangegaan. Partijen waar ontwikkelingen gaande zijn of waarbij de gemeente toenemend risico loopt worden nader toegelicht.
Naast de genoemde verbonden partijen hebben we ook partijen met een subsidierelatie.

 

Overzicht Verbonden Partijen
De gemeente Lochem heeft de volgende verbonden partijen:

Naam Vestigingsplaats Bijdrage van de
gemeente Lochem voor 2021
Risico: financieel, maatschappelijk, bestuurlijk.
-- vrijwel geen risico
- gering risico
+ matig risico
++ veel risico
      Financieel Maatsch. Bestuurlijk
Gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio NOG Apeldoorn € 2.230.000  + + -
GGD – Noord Oost Gelderland Apeldoorn € 561.000 
- + -
Regio Stedendriehoek Twello € 95.000 
+ +
Stadsbank Oost Nederland
Enschede
€ 216.828  - - -
Omgevingsdienst Achterhoek
Hengelo Gld.
€ 771.000  - - +
Tribuut
Epe € 668.239  - - -
Vervoerscentrale Stedendriehoek “PlusOV”
Lochem € 1.280.000 
+ + +
Samenwerkingsverbanden
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Bornerbroek € 54.000  - -- -

Stichtingen
Stichting Achterhoek Toerisme Borculo € 64.500  - - -
Stichting Strategische Board Twello € 59.000  - - +
Stichting bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Borculo € 7.500  -- -- --
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Apeldoorn € 133.000  + ++ -

Deelnemingen
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag   -- -- --
NV Vitens Velp
-- -- --
BV Alliander Amsterdam
-- -- --
Circulus
Apeldoorn
- + -

Dienstverleningsovereenkomsten met Circulus  (DVO's)
Afval

BuitenRuimte

 


DVO Afval
€ 2.692.000 
SOK Buitenruimte
€ 5.920.000

     

 

Gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gegevens verbonden partijen

Stichtingen

Gegevens verbonden partijen

Samenwerkingsverbanden

Gegevens verbonden partijen

Deelnemingen

Gegevens verbonden partijen