5. Balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000) Ultimo Ultimo
ACTIVA 2021 2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa 290 334
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 26
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 290 308
Materiële vaste activa 74.232 77.560
- Investeringen met een economisch nut
• overige investeringen met een economisch nut 42.775 46.105
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 19.443 20.299
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 8.071 7.212
- In erfpacht 3.944 3.944
Financiële vaste activa 7.159 4.737
- Kapitaal verstrekkingen aan:
• deelnemingen 342 341
- Leningen aan:
• deelnemingen 2.291 143
- Overige langlopende leningen u/g 4.526 4.252
Totaal vaste activa 81.681 82.630
Vlottende activa
Voorraden 11.098 11.867
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 11.088 11.860
- Gereed product en handelsgoederen 10 6
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 20.993 16.950
- Vorderingen op openbare lichamen 5.539 4.866
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk 10.172 7.373
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiëlle instellingen 294 81
- Overige vorderingen 4.989 4.630
Liquide middelen 473 452
- Kassaldi 3 1
- Banksaldi 469 451
Overlopende activa 6.634 8.757
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 768 1.496
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 5.866 7.261
Totaal vlottende activa 39.199 38.025
Totaal-generaal 120.880 120.656
Verliescompensatie VPB 208 746
(bedragen x € 1.000) Ultimo Ultimo
PASSIVA 2021 2020
Vaste passiva
Eigen vermogen 64.867 61.951
- Algemene reserve 28.753 24.264
- Bestemmingsreserves: 30.645 30.124
- Resultaat na bestemming 5.469 7.563
Voorzieningen 25.432 22.412
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.814 762
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 2.817 2.678
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven 16.946 15.642
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is 2.855 3.330
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 16.031 20.576
- Onderhandse leningen van:
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 960 1.080
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen 15.071 19.496
• overige binnenlandse sectoren
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido
Totaal vaste passiva 106.331 104.939
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 5.488 3.658
- Overige Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden 5.488 3.658
Overlopende passiva 9.061 12.058
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 6.057 7.543
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen 3.004 4.515
Totaal vlottende passiva 14.549 15.717
Totaal-generaal 120.880 120.656
Gewaarborgde geldleningen 184 218