Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

 

Kengetallen

Realisatie

% niet-sporters

49,5 (2020)
5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (onder andere besturen van accommodaties en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij.

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

75

75

77

De tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen nam toe en ligt hoger dan het gemiddelde in Nederland. De ambitie voor de komende jaren is om dit percentage op hetzelfde niveau te houden.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. Volgens de uitgangspunten in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ (2016) bevorderen we door cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er veel culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken en samenwerken in het rijke culturele veld.

 

Kengetallen

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Aantal bezoekers aan schouwburg

34.220

12.331

(fysiek)

23.157

(incl. online bezoek)

8.213 (fysiek)

9.013  (incl. online bezoek)

34.000

De doelen in het bedrijfsplan 2020-2023 gaan over het vasthouden van de goede resultaten over de periode 2016-2019. Maar de negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Door de coronamaatregelen neemt het fysieke bezoekersaantal (tijdelijk) drastisch af. Welke invloed dat heeft op de ambities en realisaties moet nog blijken.

 

5.4 Musea

Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.

5.6 Media

Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media-aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van inwoners en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig zijn.

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.

 

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

48

56

53

Circulus en de gemeente Lochem schouwen de openbare ruimte regelmatig op beeldkwaliteit. De kaders voor het sturen op de beeldkwaliteit liggen vast in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het  IBOR (vastgesteld, 11 februari 2019) geeft aan welke kwaliteit binnen het beschikbare geld mogelijk is. 

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

71

80

71

In 2021 is de realisatie met 9% niet gehaald. Dit komt door de achterstand in het beheer van onkruid op verhardingen. Dit onderdeel heeft een grote invloed op het totaalbeeld van de openbare ruimte. Er wordt een inhaalslag gemaakt.

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

66

66

73

Inwoners van Lochem zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen in de buurt. De tevredenheid nam toe van 66% naar 73%, en Lochem scoort hoger dan het gemiddelde in Nederland. Uitgangspunt van het speelruimtebeleid is dat we speeltuinen overdragen aan speeltuinverenigingen. Hiermee wordt het beheer en onderhoud neergelegd bij mensen uit de buurt die hiervoor subsidie ontvangen. Buurtbewoners zijn daardoor meer betrokken en voelen zich meer verantwoordelijk voor een mooie speelplek.

De tevredenheid over het groenonderhoud ligt in 2021 iets lager dan de ambitie. Oorzaak is de hogere onkruiddruk door het groeizame nattere weer in 2021. Wel is er een stijging in tevredenheid over de realisatie ten opzichte van 2018. Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 769 879 978 99
5.1 Sportbeleid en activering 8 40 19 -21
5.2 Sportaccommodaties 603 615 675 60
5.5 Cultureel erfgoed 16 16 16 -0
5.6 Media 73 73 74 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 69 36 94 58
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportakkoord: nadeel € 21.000
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een specifieke uitkering voor Sportakkoord. Door coronamaatregelen zijn er minder uitgaven daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Zwembad Leussinkbad: voordeel € 74.000
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een bijdrage ter compensatie van het tekort ontstaan door de coronamaatregelen voor zwembad Leussinkbad. Deze bijdrage is betaald aan zwembad Leussinkbad. Zie lastentoelichting.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen buiten: voordeel € 23.000
Tijdens het opstellen van de Bestuursrapportage 2021 gingen we uit van de houtopbrengsten voorjaar 2021. In de Bestuursrapportage 2021 verlaagden we op basis daarvan de geraamde baten met € 18.000. In het najaar 2021 voerden we alsnog kapwerkzaamheden uit, en verkregen we daarmee houtopbrengsten. Het werkelijk totaal aan houtopbrengsten is daardoor hoger dan geraamd. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 33.000
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage exclusief btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 6.781 8.787 8.566 222
5.1 Sportbeleid en activering 421 511 454 57
5.2 Sportaccommodaties 1.370 2.283 2.118 166
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 675 1.266 1.255 12
5.4 Musea 108 114 105 9
5.5 Cultureel erfgoed 97 82 62 20
5.6 Media 663 721 707 13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.686 2.937 2.971 -33
Kapitaallasten 293 304 285 19
Loonkosten en inhuur 469 569 610 -41
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen: voordeel € 55.000
Vanwege de coronamaatregelen organiseerden weinig sportverenigingen activiteiten die in aanmerking kwamen voor subsidie. Het aantal toegekende subsidieaanvragen in 2021 is hierdoor beperkt. Daarnaast ontvingen we een rijksvergoeding sportakkoord, deze middelen zijn niet allemaal besteed. Deze middelen mogen nog besteed worden in 2022. Een deel van de toegekende aanvragen 2021 betalen wij uit in 2022. Totaal incidenteel voordeel € 55.000.
5.2 Sportaccommodaties Zwembad Leussinkbad: nadeel € 74.000
Zwembad Leussinkbad ontving in 2021 een bijdrage ter compensatie van het tekort ontstaan door de coronamaatregelen. De gemeente ontving hiervoor een bijdrage vanuit de Rijksoverheid.Tegenover dit tekort staat een ontvangen bijdrage. Zie batentoelichting. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad de Boskoele: nadeel € 25.000
We hebben € 15.000 meer moeten uitgeven aan klein onderhoud (klachtenonderhoud). Dit vanwege de verstreken levensduur van het zwembad. Ook lieten we onderzoek (€ 8.000) uitvoeren naar de technische staat van het zwembad. Dit als basis voor het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst van het zwembad. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportzalen: voordeel € 14.000
In 2021 waren minder reparaties en vervanging van sport- en gymtoestellen noodzakelijk. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Braninkhal: voordeel € 13.000
Groot onderhoud was niet noodzakelijk, is doorgeschoven. Het gaat onder andere om schilderwerk en verlichting.Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Sporthal De Beemd: voordeel € 20.000
Op klein onderhoud is minder uitgegeven dan begroot. Incidenteel voordeel
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 21.000
We deden noodzakelijke uitgaven voor brandbeveiliging en verlichting. Het gebouw wordt verder met minimale middelen in stand gehouden, in afwachting van de ontwikkelingen voor de Gorsselse accommodaties. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Compensatie Maatschappelijke voorzieningen: voordeel € 122.000
De aanvragen voor de tweede ronde coronaondersteuning maatschappelijke organisaties zijn bijna allemaal uitgekeerd. Er hebben zich aanzienlijk minder organisaties gemeld dan verwacht bij het opstellen van de regeling. Vooral bij instellingen zonder personeel en accommodatie is dit het geval. Er staat nog 1 aanvraag van € 25.000 open in 2022. We stellen een budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022.
5.2 Sportaccommodaties Subsidie aanleg 2e kunstveld Hockey Epse: voordeel € 76.000
Er is nog geen locatiekeuze gemaakt door Stichting Sportbevordering Epse voor het tweede kunstgrasveld. Eventuele grondverwerving en wijziging bestemmingsplan zijn nog niet gestart. De stichting voldoet niet aan de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie. We spraken met hen af een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen wanneer meer zicht is op de realisatie van het tweede kunstgrasveld. De toegekende subsidie komt te vervallen. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportclub Lochem Kunstgrasveld: voordeel € 30.000
De vereniging ontving een voorschot op de totale subsidie. Wij stellen de definitieve subsidiebijdrage vast nadat wij de financiële verantwoording van de investeringen van de vereniging hebben ontvangen. De resterende bijdrage betalen wij dan uit. Wij stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2022.
5.2 Sportaccommodaties Bijdrage Leussinkbad: voordeel € 22.000
Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit. Wij stellen voor € 22.000 over te hevelen over naar 2022.
5.5 Cultureel erfgoed Onderhoud: voordeel € 20.000
Er is minder uitgegeven dan begroot voor onderhoud de Kapberg, Synagoge Lochem en Toren Gudulakerk. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen buiten: nadeel € 16.000
In 2021 snoeiden we en maten we het laatste restant bomen in, als afronding van de 5 jarige pilot. Hiermee kwam het totaal aantal gemeentelijke bomen in beeld. Dit zijn er minder dan dat we in de tussentijdse evaluatie (raadsmemo 29 juni 2020) raamden.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: nadeel € 10.000
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage exclusief btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel nadeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Gemeentelijk groen: nadeel € 36.000
We pleegden in 2021 meer inzet op onkruidbestrijding en randensnoei om aan de voorgeschreven beeldkwaliteit te voldoen. Oorzaak is het natte en groeizame weer in 2021.
Totaal programma 5 -6.012 -7.908 -7.587 320