Programma 6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?
Inwoners helpen zichzelf en elkaar, iedereen doet mee, kan veilig leven en zich ontwikkelen. 
Mensen voelen zich nuttig en gewaardeerd en nemen zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen mensen in staat om deel te nemen aan de samenleving, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit gezamenlijk vorm als het kan. We hebben al een krachtige samenleving, maar we willen versterken dat mensen blijven meedoen aan het gewone leven. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid voor hun omgeving, hun buurt en de mensen om hen heen.

 

Indicator

Realisatie

2018

Ambitie

2021

Realisatie

2021

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

63

63

56

De gemeente wil de informele zorg versterken. Hiervoor is in 2018 een visie vanuit de gemeente vastgesteld. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht geeft daarvoor een indicatie. In 2021 is een nieuwe burgerpeiling uitgevoerd. Uit deze burgerpeiling volgt dat 56% van de inwoners in Lochem in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft verricht. Dit percentage is lager dan in 2018 en kan mogelijk verklaard worden door de corona-pandemie. Uit de burgerpeiling blijkt namelijk ook dat 79% van de respondenten aangeeft, misschien of zeker vrijwilligerswerk wil (blijven) doen. Dit is hoger dan in 2019 (71%).

% inwoners dat mantelzorg verleent

50

50

50

% inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting

31

31

29

Het percentage inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2018. 
6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een dienstverlening van hoge kwaliteit door een professionele organisatie. Door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken bieden we een betere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Ook krijgt hiermee het inzetten van de eigen kracht van inwoners meer aandacht. Voor ’t Baken gelden vijf uitgangspunten: perspectief van de inwoner, eigen kracht, dichtbij, samenhang en effectiviteit.

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat, om in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving. Er is ook een deel van onze inwoners dat dit niet kan. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.


Indicator

Realisatie

2019

Realisatie

2020

Ambitie

2021

Realisatie

2021

Ambitie

2022

Aantal BUIG-klanten

434

432

450

396

400

Het aantal BUIG-klanten (huishoudens met een uitkering Participatiewet) is in 2021 verder gedaald.  De uiteindelijke realisatie is 396 uitkeringen.  Dit is het gevolg van een aantrekkende regionale economie en succesvolle inspanningen van 't Baken om inwoners vanuit een uitkeringssituatie te begeleiden richting de arbeidsmarkt.  Daarmee zitten we al onder het ambitieniveau van 2022 (400 uitkeringen). De verwachting is dat we deze positieve ontwikkeling kunnen continueren in 2022.6.4 Begeleide participatie

Wat willen we bereiken?
We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Wat willen we bereiken?
Werk is de beste sociale zekerheid. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?
Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Wij hebben contracten met leveranciers van hulpmiddelen. Zij leveren de benodigde hulpmiddelen, passend bij de ondersteuningsbehoefte en van goede kwaliteit.  De inwoner is tevreden over de geleverde hulpmiddelen, aanpassingen en service van leveranciers. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zij krijgen op tijd passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en aansluitend op hun eigen behoefte. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben krijgen zij deze vanuit hun perspectief en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en gericht op effectiviteit . Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken
Jeugd in een kwetsbare situatie is zoveel mogelijk zelfredzaam en kan deelnemen aan onze samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle jeugd, professionals en andere betrokkenen. Hulp op maat voor jeugd is dichtbij, goed en samenhangend. Deze heeft een meerwaarde voor het individu en samenleving. 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners, waarbij vooral regionaal wordt samengewerkt. Dit kan zijn op het gebied van financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende voor de meest kwetsbare inwoners en is er tijdelijk een vangnet nodig. Dit gebeurt veelal in regionale samenwerking. Financiële hulp kan nodig zijn of hulp bij een andere woonsituatie of het ouderlijk gezag. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

 

Kengetallen

Realisatie

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

239 (2021)

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

287 (2020)

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

66,9 (2020)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

590 (2021)

% jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar)

9,7 (2021)

% jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar)

1,0 (2021)

% jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar)

0,2 (2021)

% jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar)

1,0 (2020)

% kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar)

3,0 (2020)

% werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)

1,0 (2020)Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Beleidsnota's

 

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 13.545 9.622 9.704 82
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 51 370 245 -125
6.2 Wijkteams 111 - 5 5
6.3 Inkomensregelingen 12.562 8.319 8.523 204
6.4 Begeleide participatie 607 678 663 -14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 15 12 -3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 206 240 230 -10
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd Wonen: nadeel € 80.000
De bijdrage voor Beschermd Wonen vanuit de centrum gemeente is geoormerkt geld voor meerdere jaren. Het restant van de ontvangen bijdrage nemen we op in 2022. De uitgaven die ten laste van deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2021 hebben we minder uitgegeven. Incidenteel nadeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Regiefunctionaris: nadeel € 22.000
De uitgaven van de regiefunctionaris worden doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Er zijn lagere uitgaven dan begroot daarom is er ook minder doorbelast. Incidenteel nadeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Jong en meer light: nadeel € 20.000
We hebben voor € 60.000 subsidie aangevraagd. Er is € 40.000 subsidie ontvangen. Incidenteel nadeel.
6.3 Inkomensregelingen BUIG: voordeel € 51.000
In 2021 ontvingen we € 21.000 meer BUIG middelen van het Rijk dan begroot. Daarnaast namen we een vrijval dubieuze debiteuren op van € 30.000. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Bijstand aan zelfstandigen: voordeel € 62.000,
Inkomsten van terugbetaling door zelfstandigen voor kapitaalverstrekking is in 2021 € 62.000 ontvangen. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen TOZO: voordeel : 87.000
Voor de TOZO ontving Lochem voorschotten van het Rijk. Het bedrag aan aanvragen is lager dan de van het Rijk ontvangen voorschotten. Hierdoor ontstaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk. Incidenteel nadeel van € 53.000. Daarnaast zijn terugbetalingen ontvangen voor kapitaalverstrekkingen en levensonderhoud TOZO, deze inkomsten waren niet begroot. Incidenteel voordeel € 140.000.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 40.439 38.601 36.838 1.763
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.159 2.701 2.341 360
6.2 Wijkteams 417 750 696 53
6.3 Inkomensregelingen 13.559 9.315 8.915 400
6.4 Begeleide participatie 276 577 154 423
6.5 Arbeidsparticipatie 464 735 616 119
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.317 1.431 1.128 303
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.802 6.337 5.939 398
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.992 8.668 9.131 -463
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2 43 15 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 113 119 119 -0
Kapitaallasten 32 74 31 44
Loonkosten en inhuur 7.305 7.850 7.753 97
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd Wonen: voordeel € 80.000
De bijdrage voor Beschermd Wonen vanuit de centrum gemeente is geoormerkt geld voor meerdere jaren. De uitgaven die ten laste van deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2021 hebben we minder uitgegeven. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Regiefunctionaris: voordeel € 52.000
Binnen de Plus OV regio is gekozen voor tijdelijke inhuur van de regiefunctionaris in afwachting van een permanente invulling. De kosten voor overhead zijn verantwoord bij taakveld 0.4.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Jong en meer light: voordeel € 20.000
We hebben een subsidie aangevraagd voor € 60.000. Er zijn minder jongeren bereikt dan verwacht. In de verantwoording naar ZONMW hebben we € 40.000 kunnen verantwoorden. Zie ook toelichting baten. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Burgerparticipatie: voordeel € 38.000
Als gevolg van corona hebben dorpsraden in 2021 nauwelijks initiatieven ontplooid waar deze gelden voor bedoeld zijn. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang: voordeel € 27.000
Hierbij gaat het om kosten voor gesubsidieerde peuterplekken. Dit is voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. De verwachting is dat dit een eenmalige afwijking is, omdat er minder kosten voor peuteropvang zijn gemaakt als gevolg van coronamaatregelen. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang inspectie: voordeel € 47.000
Vanwege corona heeft de GGD verschillende locaties kinderopvang 0-4 en BSO’s niet kunnen inspecteren. Vanwege corona is geen extra inzet op onderzoeken bij de gastouders geweest. Bij de wel geïnspecteerde locaties zijn weinig handhavingsadviezen opgelegd. Dat betekent dat locaties goed aan de voorwaarden voldeden. Hierdoor was ook minder nader onderzoek door de GGD nodig. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang SMI: nadeel € 105.000
Het gaat over inzet van kinderopvang waarvoor gezinnen een specifieke indicatie krijgen. Hier blijkt steeds een grotere behoefte aan te zijn. Het is verzuimd om hiervoor bij te ramen in de Bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen.Dit structurele nadeel nemen we op bij de Kadernota 2023.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang werkdeel: voordeel € 23.000
Er zijn minder trajecten ingezet vanwege corona. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein: voordeel € 15.000
Mede door de corona beperkingen heeft de adviesraad minder geld uitgegeven dan geraamd in 2021. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk: voordeel € 19.000
In 2021 is er een subsidiebedrag van € 76.000 verstrekt voor het realiseren van de trajecten. Het gaat om maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij juridische procedures en huisvesting. Deze trajecten zijn op basis van aannames begroot. Er is voor een bedrag van € 57.000 aan trajecten gerealiseerd. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Basismobiliteit: voordeel € 12.000
Betreft het bussenproject van SWL. Als gevolg van corona heeft Stichting Welzijn Lochem in 2021 dit project niet uitgevoerd. Er is daarom geen subsidie verstrekt. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ontmoetingsinitiatieven: voordeel € 14.000
Door corona hebben de pilots ontmoetingsinitiatieven vertraging opgelogen. Wij stellen voor € 14.000 over te hevelen naar 2022 € 7.000 en 2023 € 7.000. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenzaam Mentaal en Mantelzorg: voordeel € 70.000
In 2021 is gestart met het opzetten van de verschillende projecten. Echter de uitvoering en de bijbehorende financiële vertaling vindt vanaf 2022 plaats. Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden via coronagelden gefinancierd. Incidenteel voordeel.
6.2 Wijkteams Sociale recherche: nadeel € 13.000
In 2021 kon meer ingezet worden op huisbezoeken, dat heeft geleid tot een grotere inzet (meer uren) van de sociale recherche. Ook is het uurtarief in 2021 verhoogd. Structureel nadeel.
6.2 Wijkteams Bedrijfsvoeringskosten 't Baken: voordeel € 66.000
t Baken heeft vanwege de coronamaatregelen een aantal activiteiten op het gebied zoals scholing (bijv. actualiteitentraining) en communicatie (bijv. netwerkbijeenkomsten) niet kunnen uitvoeren in 2021. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen BUIG: voordeel € 334.000
Het aantal uitkeringen is in de tweede helft van het jaar verder gedaald. We eindigden 2021 met 396 uitkeringen en dat is fors lager dan verwacht. Door de verdere daling in de tweede helft van het jaar is er sprake van een overschot van € 334.000. Er is sprake van een structureel voordeel. In de Kadernota 2023 verwerken we dit.
6.3 Inkomensregelingen Bijstand aan zelfstandigen: nadeel € 136.000
Door het stoppen van de landelijke maatregel TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) is er een groter beroep gedaan op de BBZ. Ook heeft meegespeeld dat de toegang tot de BBZ vanaf oktober 2021, na het stopzetten van de TOZO, is versoepeld. Bij de Kadernota 2023 wordt nader bezien welke structurele financiële gevolgen dit zal hebben.
6.3 Inkomensregelingen TOZO: nadeel € 23.000
Het Rijk stelde door de coronacrisis de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemens (TOZO) in. De verstrekte bedragen aan uitkeringen voor levensonderhoud en kredietverleningen zijn hoger dan geraamd. Het Rijk verrekent het teveel ontvangen voorschot. Incidenteel nadeel: € 23.000.
6.3 Inkomensregelingen Meedoenregeling: voordeel € 38.000
De meedoenregeling is minder gebruikt doordat corona minder mogelijkheden heeft geboden om mee te doen in de samenleving. Ten opzichte van 2020 is er nog iets minder gebruik van gemaakt. De verwachting is dat de meedoenregeling weer beter gebruikt wordt als corona meer naar de achtergrond verdwijnt. Bovendien zal de verdiepende aanpak armoede leiden tot een stijging in gebruik. Incidenteel voordeel
6.3 Inkomensregelingen Individuele studietoeslag: voordeel € 12.000
Het budget individuele studietoeslag is in 2021 verhoogd door een wetswijziging. Er is ook meer gebruik van gemaakt dan in 2020. Toch is er sprake van een overschot. In 2022 komt er andermaal een wetswijziging op de individuele studietoeslag. De (financiële) gevolgen zijn nog onduidelijk. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Bijdrage collectieve ziektekosten verzekering: voordeel € 18.000
In 2021 hebben er minder mensen gebruik gemaakt van de collectieve ziektekosten-verzekering door de overgang van Salland naar Aevitae. In 2022 zal het gebruik toenemen. Dit overschot is daarmee incidenteel.
6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand: voordeel € 72.000
De uitgaven voor 2021 zijn lager dan in 2020 en bedragen € 522.000. We realiseren een overschot omdat blijkt dat tijdens de coronamaatregelen er minder bijzondere bijstand en minimaregelingen worden aangevraagd door onze inwoners. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Bestrijding armoede onder kinderen: voordeel € 71.000
Er is sprake van een overschot. De eenmalige overheveling van de huiswerkgelden (€ 55.000) is opgenomen in dit budget. Er is dit jaar ongeveer € 10.000 uitgegeven aan huiswerkbegeleiding. Het incidentele budget komt te vervallen na 2021 en vanuit het structurele budget betalen we de huiswerkbegeleiding. We verwachten dat met de verdiepende aanpak armoede de besteding stijgt.
6.3 Inkomensregelingen Tegemoetkoming zorgkosten: voordeel € 33.000
De tegemoetkoming zorgkosten is beperkt gebruikt. Deze trend is al een aantal jaar waarneembaar. Er is sprake van structureel overschot. In een eerder stadium is het bedrag al met € 60.000 afgeraamd naar € 100.000. Via de Kadernota 2023 gaan wij voorstellen om het bedrag met nogmaals € 40.000 af te ramen naar € 60.000 per jaar. Structureel voordeel.
6.4 Begeleide participatie WSW: voordeel € 102.000
Voor de Wsw is het gelukt om, ondanks de coronamaatregelen, alle Lochemse Wsw'ers, aan het werk te houden op de regionale arbeidsmarkt. Er hoefden geen extra beschutte werkplekken gecreëerd te worden. In een enkele situatie is zelfs een hogere productiviteit (en daarmee een lagere te verstrekken loonkostensubsidie) gerealiseerd. Daarnaast valt een aantal uitgaven lager uit vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen in 2021. Incidenteel voordeel.
6.4 Begeleide participatie Liquidatie Delta: voordeel € 321.000
Ten tijde van de start van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta was onduidelijk in welke mate het liquidatieplan uit de reeds aan Delta toegekende middelen kon worden gefinancierd. In de begroting hebben we hiervoor het Lochems aandeel, € 177.000, opgenomen. In november 2021, bij de eindafrekening, is gebleken dat er middelen overbleven. Het Lochems aandeel hierin was € 137.000. In totaal levert dit een positief resultaat op van € 321.000. Incidenteel voordeel.
6.5 Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie: voordeel € 80.000
Vanwege de coronamaatregelen konden we minder reïntegratietrajecten en instrumenten inzetten in 2021. Incidenteel voordeel.
6.5 Arbeidsparticipatie Pilot Inburgering: voordeel € 25.000
De pilot duale trajecten heeft goede resultaten opgeleverd voor de kandidaten op het gebied van taal en zelfredzaamheid. Incidenteel voordeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wmo uitvoeringskosten: voordeel € 13.000
De Wmo uitvoeringskosten zijn lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat de zorgcoördinator in Barchem pas in december 2021 kon starten en voor het hele jaar begroot was. Incidenteel voordeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wrv wonen: voordeel € 220.000
Op basis van de aanvragen in de eerste helft 2021 is in de burap 2021 € 360.000 bijgeraamd. In de tweede helft zijn deze aannames niet uitgekomen. Er zijn weinig nieuwe aanvragen geweest en één grote woningaanpassing van ongeveer € 125.000 is nog niet uitgevoerd in 2021. Deze wordt in 2022 uitgevoerd. Incidenteel voordeel.
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wrv rolstoelen: voordeel € 34.000
De daling van het aantal mensen met een rolstoel is veroorzaakt door een groter aantal overleden cliënten en minder aanvragen (toekenningen). Incidenteel voordeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wrv vervoer: voordeel € 38.000
De uitgaven zijn jaarlijks verschillend. Dit komt omdat het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen niet te voorzien is.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Vraagafhankelijke vervoer: voordeel € 262.000
Vanwege de coronamaatregelen lag het aantal vervoersbewegingen onder de prognose voor 2021. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dagbestedingsvervoer: voordeel € 11.000
Vanwege de coronamaatregelen lag het aantal vervoersbewegingen onder de prognose voor 2021. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo maatwerkcontracten: voordeel € 17.000
Deze begroting voor maatwerkcontracten maakt het mogelijk op maat een maatwerkvoorziening te contracteren als het betreffende product niet bij gecontracteerde leveranciers beschikbaar is. Dit bleek in 2021 maar in 1 situatie noodzakelijk. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening: voordeel € 43.000
Dit betreft een teruggave vanuit de Stadsbank. Daarnaast heeft corona gezorgd voor een daling in de dienstverlening van de Stadsbank. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Tot slot zijn we in 2021 begonnen met vroegsignalering van schulden via Bureau Krediet Registratie. In 2021 betaalden we voor slechts een half jaar licentiekosten. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Begeleiding PGB: voordeel € 54.000
Er zijn in 2021 meer inwoers met een PGB voor begeleiding. Zij kregen individuele begeleiding voor een gemiddeld kortere periode en voor gemiddeld minder minuten per week. Hierdoor is er in totaal een Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp PGB: voordeel € 48.000
Het aantal inwoners met een PGB voor huishoudelijke hulp nam af.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo corona niet geleverde zorg: nadeel € 16.000
De regeling continuïteitsbijdrage had betrekking op 2020 maar had een doorlooptijd tot medio 2021. Van twee zorgaanbieders zijn de aanvragen in 2021 verwerkt. Incidenteel nadeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp ZIN: nadeel € 468.000
Op Zin is de stijging voor twee derde te verklaren door de kosten voor Behandeling. Die liggen € 230.000 hoger dan begroot. Ook bij Jeugdbescherming gaan de kosten omhoog met € 30.000. Voor het overige komt het door onvoorziene uitgaven. Zo was er een nabetaling aan de jeugdbescherming over 2017 en 2018. Bij Pluryn kregen meer jeugdigen een extra toewijzing individuele begeleiding naast hun reguliere verblijfskosten en er werd een extra toeslag afgesproken voor kleinere groepen. Ook is gedurende het jaar het tarief voor de zwaarste residentiele verblijfs-zorg Jeugdzorg Plus verhoogd. (€ 55.000 nabetaling over dit jaar).
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp PGB: voordeel € 19.000
Op PGB is er een incidenteel voordeel door een lager gebruik dan was toegewezen.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugd corona niet geleverde zorg: nadeel € 37.000
De regeling continuïteitsbijdrage had betrekking op 2020 maar had een doorlooptijd tot medio 2021. Van vier zorgaanbieders zijn de aanvragen in 2021 verwerkt. Incidenteel nadeel.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Wvggz: voordeel € 28.000
Als gevolg van corona zijn bijeenkomsten uitgesteld naar een later moment. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 6 -26.894 -28.979 -27.135 1.845