Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?
Wij willen een krachtig en betrokken samenleving.

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

32

33

37

Het vertrouwen is toegenomen. Het doel is om dit te behouden of met realistische stappen te laten groeien. Dit doen we op basis van de kernbegrippen ‘Dichtbij, Duurzaam en Doen’.

% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt

19

24

26

De gemeente zet via diverse kanalen in op de ondersteuning van buurtinitiatieven. Dit doen we vanuit het Sociaal Domein en met behulp van de ideeënmakelaars. Dit wordt gewaardeerd en dit willen we volhouden.

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?
Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn die de toegang is naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend. 

Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel handelt en die dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.

 

Indicator

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten

6,6

6,7

8,0

Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente

6,5

6,6

6,7

Waardering inwoners algehele dienstverlening

6,4

6,6

6,7

In 2021 hielden we de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De waardering van de inwoners voor onze dienstverlening nam toe. Met als uitschieter de digitale dienstverlening. Corona kan hiervoor een oorzaak zijn. Inwoners regelden meer zaken digitaal met onze gemeente. En waren hier kennelijk tevreden over.

De waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente nam ook toe. Op onze website vragen wij feedback op de meest gevraagde producten en diensten. Bezoekers van de website geven aan goed te kunnen vinden wat ze zoeken. Ze begrijpen de inhoud. En ze vinden de teksten duidelijk geschreven.

Ons streven is om minimaal de waardering voor de digitale faciliteiten vast te houden. En we willen de waardering voor de communicatie en voorlichting en voor de algehele dienstverlening verder door laten stijgen. Dit doen we door:

•    Feedback te blijven vragen op onze website.
•    Ook feedback te gaan vragen op onze uitgaande standaardbrieven.
•    Het opstellen van een toegankelijke digitale nieuwsbrief van Gemeentenieuws.
•    Concreet met werkgroepen aan de slag te gaan met verbeteracties uit de burgerpeiling. 

 

 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Als het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten we deze. Op deze manier behouden ze hun waarde en dat is gunstig als we ze later toch verkopen. 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 610 426 2.837 2.411
0.1 Bestuur 158 1 2.215 2.213
0.2 Burgerzaken 351 379 432 54
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 102 46 190 144
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur APPA-regeling: voordeel € 2.198.000
Een incidenteel voordeel en tegelijkertijd incidenteel nadeel van € 2.198.000 vanwege het in eigen beheer nemen van het extern opgebouwd vermogen in het kader van de APPA-regeling (Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers). Dit vermogen hebben wij toegevoegd aan de APPA voorziening.
0.1 Bestuur Voorziening oud-bestuurders: voordeel € 17.000
Een incidenteel voordeel van € 17.000 door de vrijval op basis van actuariële berekeningen van de voorziening voor gepensioneerde bestuurders.
0.2 Burgerzaken Leges: voordeel € 53.000
Tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen rond de zomer leidde tot een extra toename in de aanvragen reisdocumenten. En tot een toename in het aantal huwelijken. Dit zorgde voor een incidentele toename van de legesopbrengsten met € 53.000.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Opbrengst verkoop object: voordeel €134.000
Door diverse transacties hebben wij incidenteel hogere opbrengsten van € 134.000 gegenereerd. De grootste inkomstenposten betreffen de verkoop van de Rossweg 27, opbrengsten door kavelruil, verhuur grond voor zendmasten en pachtinkomsten.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Subsidie: voordeel € 11.000
Daarnaast hebben wij een niet begrote subsidie ontvangen voor gemaakte aankoopkosten van de Dorpstraat 2a te Almen, dit leidt tot een incidentele extra opbrengst van € 11.000.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 2176 2.777 4.839 -2.063
0.1 Bestuur 383 394 2.543 -2.149
0.2 Burgerzaken 263 593 602 -10
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 52 18 70 -52
Kapitaallasten 20 27 19 8
Loonkosten en inhuur 1.458 1.745 1.605 141
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur APPA-regeling: nadeel € 2.198.000
Een incidenteel nadeel van € 2.198.000 door een dotatie aan de APPA voorziening, zie voor een nadere toelichting de verklaring aan de batenkant.
0.1 Bestuur Corona: voordeel € 40.000
Dat we ook in 2021 geplaagd werden door corona heeft geleid tot incidenteel lagere lasten van ongeveer € 40.000. Daarbij valt onder meer te denken aan het afstel van het vervolg collegetour en de viering van 75 jaar (+1) vrijheid.
0.1 Bestuur Onderzoek Joods Vastgoed: voordeel € 17.000
Het onderzoek naar het Joods Vastgoed in Lochem ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is in 2021 gestart, maar het grootste deel van de uitvoering ligt in 2022. Het budget dat in 2021 beschikbaar was wordt overgeheveld naar 2022 en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 17.000.
0.2 Burgerzaken Leges: nadeel € 15.000
Tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen rond de zomer leidde tot een extra toename in de aanvragen reisdocumenten. En tot een toename in het aantal huwelijken. Dit zorgde voor een incidentele toename van de lasten met € 18.000.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Aankoop grond: nadeel € 47.000
De aankoop van grond aan de Haalmansweg, werkzaamheden voor groenonderhoud en de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) leiden tot een incidenteel hogere lasten van € 47.000.
Totaal programma 0 -1.566 -2.351 -2.001 349