Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?
Wij hebben de taak om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Deze taak hebben wij vanuit de wet publieke gezondheid (wpg). Daarvoor is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Hierdoor kan de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeien en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hierdoor kunnen volwassenen gezond en zoveel mogelijk zelfredzaam, deelnemen aan de samenleving.

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?
Het beheer van het rioolstelsel voldoet aan het Bestuursakkoord Water en aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP). Regen- en afvalwater wordt op een duurzame, effectieve en efficiënte manier verwerkt.

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?
De doelen voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in het Grondstoffenplan 2021-2025. Dit plan is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2021

Realisatie 2021

Fijn restafval in kg per inwoner

77

85

82

82

% afvalscheiding

76

75

75

76

De realisatie- en prognosecijfers komen uit rapportages van Circulus. Het doel is 45 kg fijn restafval in 2025 met 90 %  afvalscheiding (Grondstoffenplan 2021-2025) .

 

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

De ambitie van de gemeente Lochem is energieneutraal in 2030. Om dat te bereiken wekken we binnen de gemeentegrens evenveel duurzame energie op als er wordt gebruikt.  Uit de 
Innovaties binnen de landbouw en industrie stimuleren we met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Om te komen tot energieneutraliteit gaan we uit van het principe van de trias-energetica; 
1. Besparen 
2. Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken 
3. Duurzame opwek 

 

Vanuit het thema milieubeheer besteden we normaal gesproken aandacht aan de bestrijding van plagen en invasieve exoten. In deze begroting wordt aandacht besteed aan de bestrijding van de Invasieve exoten. Aangezien deze planten voornamelijk in de bermen van wegen bestreden wordt, is dit opgenomen onder programma 2 verkeer. 


Kengetallen

Realisatie

% hernieuwbare elektriciteit

15,6  (2021)

Bron: klimaatmonitor aangevuld met lokale informatie omtrent de productie in de Lochemse zonneparken Armhoede, Berkelweide, Goorseweg (vanaf december 2021) en Rengersweg (vanaf september 2021).  In de klimaatmonitor of het dashboard van waarstaatjegemeente.nl zijn deze gegevens nog niet verwerkt. NB het gaat hier om een percentage van het elektriciteitsverbruik, niet om een percentage van het totale energieverbruik. 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?
Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen op begraafplaatsen garanderen.

Overige activiteiten

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 10.393 11.246 11.515 269
7.1 Volksgezondheid 5 83 78
7.2 Riolering 5.701 6.621 6.652 31
7.3 Afval 4.327 4.190 4.369 179
7.4 Milieubeheer 67 56 80 24
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 298 374 331 -43
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Huiselijk geweld: voordeel € 83.000
Er is een overschot op het DUVO-budget (Doeluitkering Vrouwenopvang en Huiselijk geweld) dat de gemeente Apeldoorn als centrum-gemeente van het Rijk krijgt. Gemeenten ontvangen hun deel daarvan over 2021 terug. Dat is bestuurlijk zo afgesproken. Dit geld gaat terug naar Algemene middelen. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Overige baten: voordeel € 20.000
We ontvingen een incidentele bate voor de inzet van een medewerker in de werkgroep Droogte Achterhoek+ en de verrekening van de kosten gemaal sluis Eefde met Rijkswaterstaat. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Opbrengsten afvalstoffenheffing: voordeel € 55.000
We ontvingen in 2021 nog een extra opbrengst afvalstoffenheffing over 2020 van € 48.000. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Vergoeding PMD: voordeel € 124.000
We gingen voor 2021 uit van een afbouw van de PMD-vergoeding en incidentele afkeur. Hiervoor raamden we een opbrengst van € 240.000. De werkelijke opbrengst in 2021 ligt € 120.000 hoger. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Verkenning Thermische Energie afval/oppervlaktewater: voordeel € 18.000
Het onderzoek naar de benutting van warmte uit oppervlaktewater (TEO) is nog niet opgestart. Eerst moest het onderzoek restwarmte FrieslandCampina afgerond worden, voordat we verder konden. Hiervoor is een bate ontvangen van FrieslandCampina. In de TransitieVisie Warmte (TVW) is dit onderzoek voor de Molengronden als optie aangekondigd. Incidenteel voordeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lijkbezorging Laren: nadeel € 22.000
De lagere opbrengsten in Laren zijn te verklaren omdat er minder graven zijn uitgegeven en er minder urnbijzettingen zijn geweest. In Laren is ook de opbrengst verlenging grafrechten lager. Incidenteel nadeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 11.375 12.700 12.279 421
7.1 Volksgezondheid 1.154 1.416 1.193 222
7.2 Riolering 3.699 4.804 4.799 4
7.3 Afval 3.415 3.278 3.097 181
7.4 Milieubeheer 1.081 1.185 1.114 71
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 471 425 418 7
Kapitaallasten 957 966 932 35
Loonkosten en inhuur 598 626 725 -99
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Huiselijk geweld: voordeel € 11.000
Subsidie aan Veilig Thuis is in 2021 niet opgehoogd. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Wmo, collectieve preventie: voordeel € 11.000
Door corona was het lastig om alle geplande preventieve ggz (groeps)interventies uit te voeren. In 2022 kunnen inwoners, als we geen groep vol krijgen in Lochem, deelnemen in een buurgemeente. Daarnaast hebben we met Impluz voorbereidingen getroffen voor nieuwe preventie-activiteiten in 2022. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Alcoholmatiging: voordeel € 10.000
We hebben geen beroep gedaan op dit werkbudget. Er vonden door Corona geen grote evenementen plaats. Wel hebben we met Tactus en SWL nieuwe interventies voorbereid voor 2022, zowel voor jeugd als voor volwassenen/ouderen. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid JOGG: voordeel € 10.000
Wij gingen uit van een structurele jaarlijkse bijdrage aan JOGG NL. Die is vanaf 2021 structureel komen te vervallen. Structureel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Preventie Leefstijl: voordeel € 30.000
We hebben geen/weinig uitgaven gedaan op dit budget. Priortiteit ging uit naar Corona-gerelateerde extra werkzaamheden. Wel hebben we landelijke preventiebudgetten voor leefstijl aangewend/verkregen. Die zetten we in 2022 in. Het gaat o.a. om de inzet van de sportcoach van SWL. Die begeleidt inwoners in een geintegreerde leefstijlinterventie (Gli) naar sportverenigingen. Om roken te ontmoedigen hebben we afspraken gemaakt met sport- en speeltuinverenigingen. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Actie transformatie kindermishandeling; voordeel € 124.000
Bij de jaarrekening 2020 is het restant budget overgeheveld naar 2021 en 2022. Het grootste deel van het bedrag voor 2021 was niet nodig. Van de wel geplande kosten is € 20.000 geboekt bij reguliere uren van 't Baken. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Overige diensten: voordeel € 76.000
In 2021 hadden we minder storingen en reparaties aan de drukrioolunits en gemalen in het buitengebied dan verwacht. Ook waren er minder reparaties en storingen aan vrijvervalrioolaansluitingen. De reiniging van kolken was voordeliger dan begroot. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Kosten onderzoek: voordeel € 111.000
In 2021 was de rioolreiniging en -inspectie voordeliger dan begroot. Ook hadden we minder uitgaven aan communicatie, studies en onderzoeken. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Onderhoudstermijnen: voordeel € 32.000
In 2021 vielen het onderhoud en storingen aan IBA's en infiltratiesystemen voordeliger uit. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Inhuur personeel: voordeel € 20.000
In 2021 hadden we minder inhuur nodig voor projecten riolering. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Dotatie voorziening Egalisatie riolering binnen GRP: nadeel € 243.000
Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. In 2021 is het positieve resultaat van € 243.000 in de voorziening gestort, terwijl dit niet geraamd was. Dit positieve resultaat komt met name door een voordeel in de lasten bij kosten onderzoek (€ 111.000) en overige diensten (€ 76.000), zie hierboven.
7.3 Afval Huishoudelijk afval: voordeel € 224.000
In de loop van 2021 is de opbrengst van het oud papier fors gestegen. Er was geen opbrengst geraamd. Uiteindelijk hebben wij € 195.000 opbrengst ontvangen. Hierdoor hadden we lagere kosten voor de DVO afval 2021. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Kwijtschelding afvalstoffenheffing: nadeel € 34.000
Het aantal kwijtscheldingen is globaal gelijk gebleven. Door de stijging van het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing vanaf 2020, is het totale bedrag van de kwijtschelding hoger. In 2022 daalt het vaste tarief. Incidenteel nadeel.
7.4 Milieubeheer Ongediertebestrijding: voordeel € 19.000
In 2021 was sprake van een daling van overlast(meldingen) van de eikenprocessierups (EPR). Dit is het gevolg van een relatief koude zomer. Ook de relatief zeer koude maanden april en mei zorgden voor een zeer trage ontwikkeling van zowel de eiken als de rupsen. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst (ODA): nadeel € 80.000
Er zijn meer vergunningaanvragen geweest in 2021 dan vooraf ingeschat. Daardoor zijn de kosten voor milieuvergunningen en -verlening relatief hoog. Voor de kosten van advies externe veiligheid is er door het Rijk € 10.000 minder beschikbaar gesteld. Er zijn door ons meer milieu-adviezen aangevraagd bij de ODA. Het bedrag voor toezicht en handhaving is lager doordat er dit jaar meer aspectcontroles zijn uitgevoerd en minder reguliere controles. Ook zijn er minder complexe handhavingszaken geweest in 2021. Incidenteel nadeel.
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid: voordeel € 15.000
Het duurzaamheidsbudget is minder benut dan gebruikelijk, omdat het organiseren van bijeenkomsten door Covid 19 een groot deel van het jaar niet mogelijk was. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Innovatie klimaatneutraliteit: voordeel € 15.000
Er zijn minder aanvragen geweest in 2021. Covid 19 speelt hierin een rol doordat er minder ontmoetingen waren. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed en plan van aanpak energiebesparing: voordeel € 47.000
De onderzoeken voor complexere verduurzamingsvraagstukken, zoals die zich bijvoorbeeld voordoen bij de zwembaden of sporthallen/dorpsaccommodaties, nemen we mee in het Meerjaren OnderhoudsPlan gebouwen. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Gebouwde omgeving warmtetransitieplan: voordeel € 20.000
Het budget was gereserveerd voor het opstellen van de TransitieVisie Warmte. De TVW is uiteindelijk gefinancierd vanuit de EAW subsidie van het ministerie. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Communicatieprogramma energieneutraal 2030: voordeel € 16.000
Het budget is niet benut door de coronamaatregelen. Bedoeling was om de kernen in te trekken. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Uitvoering motie zonnestroom: voordeel € 10.000
Er is nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de motie, deels door ontbreken van een locatie waar een zonnestroompark gerealiseerd zou kunnen worden. In het voorjaar van 2022 leggen we de raad een voorstel voor het verstrekken van een lening voor de oprichting van een zonnepark door Lochem Energie. Incidenteel voordeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsenbeheer Lochem: nadeel € 15.000
Op de begraafplaatsen zijn erg arbeidsintensieve inrichtingselementen aanwezig. Door het groeizame weer over een lange periode en de hoge kwaliteitswens was meer dan gemiddelde inzet noodzakelijk. Incidenteel nadeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Herziening begraafplaatsenbeleid: voordeel € 16.000
We hebben opdracht gegeven voor het vervolgonderzoek op de quick scan gemeentelijke begraafplaatsen. Eerst bestond het idee om het vervolgonderzoek in eigen beheer te doen. Vanwege langdurige afwezigheid van de beoogde medewerker voor dit vervolgonderzoek is in de loop van 2021 besloten het vervolgonderzoek extern weg te zetten. Het restant budget is in 2022 nodig voor de kosten van het vervolgonderzoek. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 7 -982 -1.455 -765 690