Algemene baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 61.043 62.980 64.351 1.371
0.5 Treasury 1.070 1.152 1.142 -10
0.61 OZB woningen 4.193 4.265 4.289 24
0.62 OZB niet-woningen 1.614 1.619 1.653 33
0.63 Parkeerbelasting 15 19 16 -3
0.64 Belastingen overig 2.388 2.453 2.465 12
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 51.756 53.442 54.744 1.302
0.8 Overige baten en lasten 9 30 43 13
Belangrijkste afwijkingen:
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds: voordeel € 1.302.000
Voor het uitvoeren van de gemeentelijke werkzaamheden ontvangen wij geld van het rijk. Dit het het Gemeentefonds. Hoeveel geld wij krijgen staat in zogenaamde circulaires. Wij ontvangen in mei, september en december een circulaire. Het rijk past in iedere circulaire het geld dat we ontvangen aan. Ook voor het lopende jaar. Na ontvangst van de circulaire verwerken wij het bedrag in de gemeentelijke begroting. De september- en decembercirculaire komen te laat binnen om nog te verwerken in de begroting. Daardoor ontstaat er een verschil in de jaarrekening omdat het begrootte bedrag afwijkt van wat we werkelijk ontvangen. De wijzigingen in de september en decembercirculaire zijn:
Compensatie financieel nadeel door corona in 2021 465.000
Het rijk geeft gemeenten geld voor de schade door corona.
Uitkering van het overschot BTW-compensatiefonds 202.000
Gemeenten kunnen BTW terugvragen bij het rijk. Dit loopt via het BTW-compensatiefonds. Als gemeenten niet al het beschikbare geld in het fonds opvragen dan stort het rijk het restant in het Gemeentefonds. Vervolgens ontvangt iedere gemeente een deel.
Versterking dienstverlening gemeenten 157.000
Na de misstanden rond de Kinderopvangtoeslag zijn maatregelen nodig voor verbeteringen in beleid en uitvoering. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid.
Actualisering van maatstaven en uitkeringsfactor 281.000
De verdeling van het geld in het Gemeentefonds vindt plaats op basis van veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld aantal inwoners. Deze factoren wijzigen constant dus ook het bedrag dat wij ontvangen van het rijk.
Overige mutaties 158.000
Het rijk betaalde een aantal kleinere posten uit.
Verrekening 2018 tot en met 2020 39.000
De gegevens van oude jaren worden steeds bijgewerkt totdat de cijfers definitief zijn.
Totaal voordeel ten opzichte van de begroting 1.302.000
Wij stellen voor het geld dat we ontvingen voor de schade door corona voor 2021 toe te voegen aan onze bestemmingsreserve corona. In totaal een toevoeging van € 465.000. Dit nemen wij als beslispunt op voor de gemeenteraad bij de resultaatbestemming in het raadsvoorstel dat hoort bij deze Jaarrekening 2021.
Taakveld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 1.395 1.635 1.357 277
0.5 Treasury 413 359 359 0
0.61 OZB woningen 345 332 323 9
0.62 OZB niet-woningen 78 105 104 1
0.64 Belastingen overig 16 9 16 -8
0.8 Overige baten en lasten 517 382 527 -145
Kapitaallasten 1 3 1 2
Loonkosten en inhuur 26 445 28 417
Belangrijkste afwijkingen:
0.8 Overige baten en lasten Begrotingssaldo: nadeel € 145.000
In de begroting staat een vaste negatieve post van € 0,2 miljoen. Deze namen wij op om alvast rekening te houden met de ervaring dat wij jaarlijks geld op de begroting overhouden.
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 59.648 61.346 62.994 1.648

Overhead en VPB

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 3.574 9.638 5.485 -4.153
0.10 Mutaties reserves 3.218 9.368 5.196 -4.172
0.4 Overhead 356 270 289 19
Belangrijkste afwijkingen:
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: nadeel € 4.172.000
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 4.172.000 lager dan begroot. De reserve rondweg N346 is niet aangesproken voor bet geraamde bedrag van € 2.000.000. De onttrekking is doorgeschoven naar 2022 bij de Bestuursrapportage 2021. Aan de algemene reserve is € 1.816.000 minder onttrokken dan geraamd. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve. Zie ook hoofdstuk 7 'Overzicht baten en lasten', het overzicht mutatie reserves en toelichting voor een specificatie.
0.4 Overhead Subsidie: voordeel € 16.000
Een incidenteel voordeel aan de batenkant van € 16.000 door de ontvangst van een subsidie van het A&O fonds.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 20.426 15.277 18.386 -3.110
0.10 Mutaties reserves 2.745 5.126 2.643 2.483
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.563 - 5.469 -5.469
0.4 Overhead 3.234 2.935 2.886 48
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 - - -
Kapitaallasten 894 798 882 -84
Loonkosten en inhuur 5.991 6.418 6.506 -88
Belangrijkste afwijkingen:
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: voordeel € 2.483.000
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 2.483.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is geen bijdrage aan de provincie Gelderland verstrekt voor de rondweg N346, maar is doorgeschoven naar 2022 (zie de batenkant). De geraamde toevoeging valt weg tegen de geraamde onttrekking. Aan de algemene reserve is € 422.000 minder toegevoegd. Zie ook hoofdstuk 7 'Overzicht baten en lasten', het overzicht mutatie reserves en toelichting voor een specificatie.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Resultaat: nadeel € 5.469.000
Dit betreft het voordelige resultaat over 2021.
Totaal Overhead, VpB, Mutaties Reserves -16.852 -5.639 -12.901 -7.262

Toelichting algemene lasten

Elk programma in de jaarrekening kent uitgaven voor salarissen en kapitaallasten. Het resultaat op deze onderwerpen beschouwen wij over het totaal van de jaarrekening. Voor 2021 zijn er nagenoeg geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.