Programma 4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse Jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Zo ontwikkelt zij zich zo goed mogelijk. We willen een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?
Dat er goede onderwijsvoorzieningen  dichtbij beschikbaar zijn voor de jeugd in de gemeente. 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeit, zodat zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus. Verder is er minder ongeoorloofd verzuim en meer jongeren hebben een startkwalificatie. Meer jongeren zoeken werk. We willen dat meer mensen kunnen lezen en schrijven. Het leerlingenvervoer voldoet aan de vastgestelde eisen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden de reguliere werkzaamheden uit.

 

Kengetallen

Realisatie 

Aantal leerlingen:

 

PO

2.353 ( 1 oktober 2021)

VO

1.971 ( 1 oktober 2021)

Speciaal Onderwijs / Voortgezet Speciaal Onderwijs

203 ( 1 oktober 2021)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

0,85 (schooljaar 2020-2021)

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

22 (schooljaar 2020-2021)

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

(als % deelnemers aan VO en MBO)

0,9 (2020)

 

Overige activiteiten

Dit zijn activiteiten die na de vaststelling van de programmabegroting zijn toegevoegd

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Baten 236 289 906 617
4.1 Openbaar basisonderwijs 3 11 6 -5
4.2 Onderwijshuisvesting 21 15 649 634
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 212 263 251 -12
Belangrijkste afwijkingen:
4.2 Onderwijshuisvesting Suvisregeling: voordeel € 626.000
Vanuit het Rijk is er € 576.900 ontvangen voor het Staring College en € 49.200 voor de St. Josephschool. Dit is voor het aanpassen van de ventilatie in de schoolgebouwen. Deze bedragen zijn overgemaakt naar de scholen. Zie ook toelichting op de lasten. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerplichtkwalificatie: nadeel € 30.000
Wij ontvangen via de gemeente Zutphen een bedrag uit de RMC- regio Stedendriehoek. Dit bedrag is voor uitvoering van de kwalificatieplicht in Lochem. Dit bedrag was op peildatum afsluiting boekjaar nog niet binnen, maar ontvangen we in 2022. Incidenteel nadeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs en zorg: voordeel € 15.000
Voor het versterken van het opvoedklimaat op school is € 15.000 ontvangen uit de regionale pilot gelden. Incidenteel voordeel.
Taak-veld Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
2020 2021 2021 2021
Lasten 2.536 2.610 3.301 -691
4.1 Openbaar basisonderwijs 143 158 131 28
4.2 Onderwijshuisvesting 355 272 926 -654
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 936 1.144 980 163
Kapitaallasten 837 825 948 -123
Loonkosten en inhuur 265 211 316 -105
Belangrijkste afwijkingen:
4.1 Openbaar basisonderwijs Bewegingsonderwijs: voordeel € 11.000
Door afname in groepen die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2021 minder uitgaven. Incidenteel voordeel.
4.1 Openbaar basisonderwijs Gebouw Zuiderenk: voordeel € 13.000
Sinds de inhuizing van de St. Josephschool in het gebouw de Zuiderenk voert de school zelfstandig een groot deel van het beheer en onderhoud uit. Structureel voordeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Suvisregeling: nadeel € 626.000
Betaald € 576.900 aan het Staring College en € 49.200 aan de St.Josephschool voor het aanpassen van de ventilatie in de schoolgebouwen. Totaal is € 626.000 vanuit de Rijksbijdrage doorgestort naar de scholen. Zie ook toelichting batenkant. Incidenteel nadeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Schade en vandalisme: nadeel € 54.000
De premie van de brandverzekering is bij de nieuwe aanbesteding hoger uitgevallen € 16.000. Er zijn hogere kosten voor gemeente- en waterschapsbelasting € 8.000. Structureel nadeel van € 24.000. Daarnaast is € 10.000 aan stormschade en € 21.000 aan vandalisme-schade geweest. Incidenteel nadeel.
4.2 Onderwijshuisvesting Staring bewegingsonderwijs: voordeel € 11.000
Door afname in groepen bij het Staring College die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2021 minder uitgaven. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerplichtkwalificatie: voordeel € 10.000
Door corona zijn er geen representatiekosten gemaakt zoals de dag van de leerplicht. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer: voordeel € 90.000
Door corona zijn er minder ritten uitgevoerd. Een aantal weken waren scholen gesloten. Daarnaast konden kinderen soms door ziekte of quarantaine niet naar school.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Uitvoeringsagenda Preventie Schooluitval: voordeel € 15.000
Door corona zijn er in 2021 geen specifieke projecten in het kader van preventie schooluitval geweest. Incidenteel voordeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs en zorg: nadeel € 21.000
Voor het project jeugdhulp in onderwijs zijn extra kosten gemaakt, waardoor dit budget is overschreden. Daar staan de extra inkomsten van € 15.000 tegenover. Incidenteel nadeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken OAB - VVE: voordeel € 78.000
Door corona en in afwachting van nieuw beleid zijn geen nieuwe projecten gestart. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 4 -2.300 -2.321 -2.395 -74